Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
03.20 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­le­tap­pe­ja, jot­ka asus­ta­vat au­rin­koi­sel­la ruo­hik­ko­ken­täl­lä Te­le­tappimaassa...
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.40 Co­de Lyo­ko: Evolution
07.40 Muu­mien maailma
07.40 Nuo­ri Robin Hood
07.54 Myy­rän seikkailut
08.05 Og­gi ja torakat
Og­gi on lais­kan­puo­lei­nen kissa,..
08.05 Trollz
08.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen piirrossarja.
Bart pe­las­taa Alienin E. T...
08.10 Dronix
08.30 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.35 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hil­len­burg. Pu­hut­tu suomeksi.
9
09.00 Simpsonit
09.00 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hil­len­burg. Pu­hut­tu suomeksi.
09.30 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
09.30 Faija hoitaa
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja,..
10.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
11.00 Nuori MacGyver
Mac tu­tus­tuu De­sin per­hee­seen. Päi­väl­li­nen saa dra­maat­ti­sen käänteen,..
11.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen piirrossarja.
Li­sa ja Bart ryh­ty­vät agenteiksi,..
Bart pe­las­taa Alienin E. T...
11.00 Simpsonit
11.30: Ho­mer Simp­so­nia koh­taa odot­ta­maton kunnia.
12.00: Ho­mer kou­lut­taa poikaansa,..
12.30: Kaik­ki yrit­tä­vät pa­ras­taan kii­tos­päi­väaterialla,
11.00 Simpsonit
11.30: Pik­ku Mag­gies­tä on tu­los­sa ko­vin vä­kivaltainen.
12.00: Simp­so­nien koi­ras­ta keh­key­tyy tai­ta­va po­liisikoira...
12
12.00 Moderni perhe
Pal­kit­tu ame­rik­ka­lai­nen, moc­ku­men­ta­ry-tyy­liin ku­vat­tu ko­me­dia­sar­ja. Kolmas kausi.
12.30 Paa­vo Pesusieni
12.30 Sa­la­tut elämät
12.30 Suur­mestari Ruotsi
Kak­kos­kau­del­la kil­pai­li­ja­na ol­lut Ma­ri­ka Carls­son pa­laa ha­ke­maan re­vans­sia. On­nis­tuu­ko hän siinä?..
13.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen piirrossarja.
13.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen piirrossarja.
13.00 Kuutamolla
. Tun­tee­ko jo­ku Prins­si Wil­lia­min? On­ko mis­sään mi­tään järkeä?..
13.00 Suur­mestari Ruotsi
Bab­ben saa kuul­la kil­pai­li­joil­ta mo­nen­lai­sia rak­kau­den­tun­nustuksia...
13.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Huippuhetket
13.45 Pilanpäiten
14.00 Elä­mää luon­non armoilla
14.00 Suurmestari UK
Mi­kä on san­ka­ril­li­sin asia, jon­ka kil­pai­li­jat tuo­vat mu­ka­naan studioon?..
14.00 Alo­ne - yk­sin erämaassa
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kym­me­nen kil­pai­li­jaa yrit­tää sel­viy­tyä kes­kel­lä erämaata.
14.00 Mas­ked Singer Suomi
. Ben­ja­min lo­pet­taa pel­lei­lyn ja al­kaa vih­doin pelata...
14.15 Pilanpäiten
14.30 The Hor­ne Sec­tion Te­le­vi­sion Programme
15
15.00 Ulo­sot­to­mie­het: Aika maksaa
Au­to­liik­keen joh­ta­ja yrit­tää kai­kin kei­noin väl­tel­lä mak­sa­mas­ta asiak­kaal­leen vial­li­ses­ta au­tos­ta, ja po­lii­sit­kin jou­du­taan kut­su­maan paikalle...
15.00 Ulo­sot­to­mie­het: Aika maksaa
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
15.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
pe: Jim rat­saa epäil­lyn huu­mei­den­käyt­tä­jän kodin...
la: Tim ja Tom läh­te­vät po­ru­kal­la rat­saa­maan taloa...
15.00 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
15.30 Lii­ga doc: Porin Ässät
16.00 Mas­ked Singer Suomi
Jan­ne ar­vai­lee ihmisiä,..
16.00 Jark­ko Tam­misen maailma
16.00 Tä­mä on tämä
16.00 Elä­mää luon­non armoilla
16.00 Aarrepaja
Rii­tan hoi­viin tuo­daan elä­mää näh­nyt mut­ta roh­keut­ta huo­ku­va pehmokoira,..
16.00 NFL Extra
16.30 Ei saa nauraa
16.25 NFL: Buf­fa­lo Bills - Jack­son­ville Jaguars
Suo­ra lähetys.
17.00 Simpsonit
Ho­mer Simp­so­nia koh­taa odot­ta­maton kunnia.
ti: Ho­mer kou­lut­taa poikaansa,.. Kaik­ki yrit­tä­vät pa­ras­taan kii­tos­päi­väaterialla,
Pik­ku Mag­gies­tä on tu­los­sa ko­vin vä­kivaltainen.
17.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Mo­ni­ca mei­naa myr­kyt­tää veljensä...
pe: Ko­ko ys­tä­vä­par­vi on paikalla,..
17.00 Ruot­sin surkein kuski
Kym­me­nen tei­den kau­hua saa­puu pää­kal­lo­pai­kal­le, jos­sa hei­dän suo­ri­tuk­siaan ar­vioi tuo­ma­ri Pernilla...
18
18.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
18.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
ke: Tim ja Tom läh­te­vät po­ru­kal­la rat­saa­maan taloa...
18.00 Hoc­key Night Live
18.00 Val­ta­tei­den sankarit
Brit­ti­läi­ses­sä to­si-tv-sar­jas­sa tu­tus­tu­taan Ison-Bri­tan­nian tie­pal­ve­lu­ka­lus­toon, jon­ka teh­tä­vä­nä on pi­tää lii­ken­ne käynnissä.
18.30 Jokerit
Nel­jäs erä: pa­luu tu­le­vaisuuteen...
18.25 Lii­ga: Kär­pät - Ilves
Kär­pät - Il­ves, Ou­lun Ener­gia Aree­na (05. 10. 2023) . Suo­ra lähetys.
19.00 Alo­ne - yk­sin erämaassa
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kym­me­nen kil­pai­li­jaa yrit­tää sel­viy­tyä kes­kel­lä erämaata.
ke: Yli kuu­kau­den kes­tä­nyt yk­si­näi­syys pa­nee mies­ten jak­sa­mi­sen koville,..
19.00 Suurmestari UK
. Rum­mut pä­ri­se­vät ja mu­na­ve­neet kii­tä­vät kilpaa,..
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.30: Ys­tä­vyk­sil­lä on oi­kea yl­lä­tys­ten päivä...
20.00: Lu­vas­sa krii­se­jä ja kyräilyä,..
20.30: Mo­ni­ca mei­naa myr­kyt­tää veljensä...
19.45 Pilanpäiten
20.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
20.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
20.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
20.00 Jark­ko Tam­misen maailma
20.30 Ei saa nauraa
21
21.00 Subleffa: Tosi valheita
Vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger näyt­te­lee kak­soi­se­lä­mää viet­tä­vää agent­tia, jo­ta vai­mo ja ty­tär luu­le­vat tyl­säk­si myyn­ti­mie­hek­si. Ei­pä ai­kaa­kaan, kun mie­hen huip­pu­vaa­ral­li­nen työ tem­paa ko­ko per­heen mu­kaan­sa seikkailuun.
21.00 Subleffa: Wal­lan­der: Veljekset
Hen­ning Man­kel­lin luo­miin hen­ki­lö­hah­moi­hin pe­rus­tu­vas­sa tum­ma­sä­vyi­ses­sä tril­le­ris­sä har­vi­nai­sen raa­ka kak­sois­mur­ha jär­kyt­tää Ys­ta­din pik­ku­kau­pun­gin tal­vis­ta rauhaa...
21.00 Subleffa: Wal­lander: Pimeys
Pie­ni lap­si löy­tyy hy­lä­tys­tä au­tos­ta Ys­ta­din lie­peil­tä. Po­lii­sin tut­ki­muk­set pal­jas­ta­vat en­sin per­het­ra­ge­dian, ja taus­tal­ta löy­tyy vas­ten­mie­li­nen ri­kosvyyhti,..
21.00 Subleffa: The Long Kiss Goodnight
Ren­ny Har­li­nin oh­jaa­ma toi­min­tae­lo­ku­va ker­too per­hee­näi­ti Sa­mant­has­ta, jo­ka jou­tuu au­to-on­net­to­muu­teen. Sa­mant­ha sel­viää on­net­to­muu­des­ta hen­gis­sä ja huo­maa saa­neen­sa uu­sia kykyjä...
21.00 Subleffa: Rogue Hostage
TV-ENSI-ILTA!
21.00 Subleffa: Sahara
Mes­ta­ri­tut­ki­mus­mat­kai­li­ja Dirk Pitt löy­tää ta­ru­no­mai­sen ko­li­kon, jo­ka liit­tyy his­to­rial­li­seen ta­ri­naan, ja läh­tee elä­män­sä seik­kai­luun Län­si-Af­ri­kan vaa­ral­li­sim­mil­le seu­duil­le. Et­sies­sään Kuo­le­man lai­vaa, ku­ten pai­kal­li­set ni­mit­tä­vät ka­teis­sa ol­lut­ta si­säl­lis­so­dan ai­kais­ta tais­te­lu­lai­vaa sa­lai­si­ne lasteineen,
21.10 Vintiöt
He ovat ta­kai­sin ruudussa...
21.45 UE­FA Cham­pions Lea­gue: New­castle - PSG
Suo­ra lähetys.
22.50 Subleffa: Masterminds
Ar­vo­kul­je­tuk­siin eri­kois­tu­neen fir­man työn­te­ki­jä hou­ku­tel­laan mu­kaan ryös­töön, jo­ka mul­lis­taa kaik­kien elämän...
22.55 Subleffa: Kick-Ass
Da­ve Li­zews­ki on ujo kou­lu­poi­ka ja sar­ja­ku­va­leh­tien suur­kuluttaja,..
23.00 Ame­ri­can Hor­ror Story: NYC
23.20 Subleffa: The Ice Road
Hyi­ses­sä toi­min­ta­jän­nä­ris­sä ti­mant­ti­kai­vos ro­mah­taa Kanadassa,..
23.20 Ruot­sin surkein kuski
Kus­kit jou­tu­vat koe­tuk­sel­le, kun tes­ta­taan, on­nis­tuu­ko mul­ti­tas­kaa­mi­nen au­ton ratissa...
23.40 Kult­ti­joh­ta­jat oi­keuden edessä
23.50 Val­ta­tei­den sankarit
23.55 Jal­kapallostudio
0
00.20 Subleffa: Nerve
00.20 Tie­tä­jät tietää
Jak­sos­sa Sa­ku, Ki­mi ja Kir­si tais­te­le­vat ra­ha­po­tin voi­tos­ta apu­naan mm. Ina Mikkola,..
00.40 Val­ta­tei­den sankarit
00.30 Po­lii­sit UK: Ajojahti
00.50 Po­lii­sit UK: Ajojahti
01.10 Ame­ri­can Hor­ror Story: NYC
01.30 Suur­mestari Ruotsi
01.30 Tie­tä­jät tietää
Jak­sossa Saku,..
01.40 Vil­lien jäljillä
01.55 Vil­lien jäljillä
Pir­jo ja Kim­mo sel­vittävät,..
01.50 Kult­ti­joh­ta­jat oi­keuden edessä
01.50 The Hor­ne Sec­tion Te­le­vi­sion Programme
02.10 Po­lii­sit UK: Ajojahti
02.20 Alo­ne - yk­sin erämaassa
02.35 Kaap­paus keittiössä
02.40 Simpsonit
02.50 Baywatch
Bay­watc­hin ryh­mä saa palk­kiok­si Mek­si­kon ris­tei­lyn. Step­ha­nie ei ole innoissaan,..
03.00 Alo­ne - yk­sin erämaassa
Ame­rik­ka­lai­nen rea­litysarja,..
3
03.10 Suur­mestari Ruotsi
Näyttelijä,..
03.30 Baywatch
Jouk­ko ufo­har­ras­ta­jia val­taa ran­nan odot­taes­saan muu­ka­lais­ten saapumista...
03.35 Baywatch
03.20 Vil­lien jäljillä
03.55 Simpsonit
04.20 Baywatch
04.15 Baywatch
04.50 Baywatch