Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
03.10 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­le­tap­pe­ja, jot­ka asus­ta­vat au­rin­koi­sel­la ruo­hik­ko­ken­täl­lä Te­le­tappimaassa...
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.40 Co­de Lyo­ko: Evolution
07.40 Muu­mien maailma
07.40 Muu­mien maailma
07.40 Nuo­ri Robin Hood
07.54 Myy­rän seikkailut
08.05 Og­gi ja torakat
Og­gi on lais­kan­puo­lei­nen kissa,..
08.05 Trollz
08.00 Dronix
08.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen piirrossarja.
08.10 Dronix
08.30 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.25 Ta­ri­noita Juurista
08.35 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hil­len­burg. Pu­hut­tu suomeksi.
9
09.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
09.00 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hil­len­burg. Pu­hut­tu suomeksi.
Pesusieni...
09.30 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
10.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
su: Koi­ra­po­lii­si Duf­fy on kär­kiau­to­na ta­kaa-ajossa,..
11.00 Nuori MacGyver
Van­ha vi­hol­li­nen nos­taa päätään,..
11.00 Simpsonit
to: Ho­mer ryh­tyy pa­pa­raz­zik­si jaksossa,..
11.00 Simpsonit
Bar­tia uh­kaa luo­kal­le­jääminen,.. Ho­mer unel­moi run­sais­ta hiuksista,..
12
12.00 Moderni perhe
Pal­kit­tu ame­rik­ka­lai­nen, moc­ku­men­ta­ry-tyy­liin ku­vat­tu ko­me­dia­sar­ja. Kolmas kausi.
12.30 Paa­vo Pesusieni
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Simpsonit
ke: Ho­mer ryh­tyy pa­pa­raz­zik­si jaksossa,..
13.00 Kuutamolla
. Ok­sen­si­ko jo­ku pre­si­den­tin kans­sa? Ku­ka löi puu­kol­la ys­tä­väänsä?..
13.00 Suur­mestari Ruotsi
Brit­ti­läi­seen me­nes­tys­for­maat­tiin pe­rus­tu­va ruot­sa­lai­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat kum­mal­li­sia ja pul­mal­li­sia tehtäviä.
14.00 Elä­mää luon­non armoilla
14.00 Suurmestari UK
Pal­kin­to­teh­tä­vä­nä on tuo­da stu­dioon esi­ne, jos­ta tu­lee oudoin olo,..
14.00 Alo­ne - yk­sin erämaassa
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kym­me­nen kil­pai­li­jaa yrit­tää sel­viy­tyä kes­kel­lä erämaata.
to: Alueel­le is­kee voi­ma­kas rajuilma,..
14.15 Pilanpäiten
14.20 Mas­ked Singer Suomi
Jan­ne ar­vai­lee ih­mi­siä, joi­den ni­miä ei muis­ta ja ju­nio­ret­si­vät saa­vat lis­tan aiem­pien kau­sien esiintyjistä.
14.30 Sinkkulaiva
14.55 Selviytyjät
Su­ku­puu­ton saa­ren asuk­kaat käy­vät pa­luu­ki­saan, jon­ka voit­ta­ja pa­laa ta­kai­sin pe­liin. On­ko po­le­teil­la os­te­tuis­ta eduis­ta hyö­tyä? En­nen hei­mo­neu­vos­toa mie­ti­tään, ke­nel­tä löy­tyy symboli.
15.00 Selviytyjät
En­sin kos­ke­mat­to­muus­ki­sas­sa hei­tel­lään hiek­ka­pus­se­ja. Vii­mei­ses­sä kos­ke­mat­to­muus­ki­sas­sa pyö­ri­tel­lään pal­lo­ja. Sen voit­ta­ja pää­see suo­raan fi­naa­liin. Hän päättää,..
15.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­nen rea­lityohjelma.
pe: Gor­don yrit­tää rat­sa­ta epäil­lyn huu­mei­den­käyt­tä­jän talon,..
15
15.20 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
15.50 Lii­ga doc: Porin Ässät
16.00 Jark­ko Tam­misen maailma
16.00 Tä­mä on tämä
Tä­mä on tä­mä on vuo­den haus­kin ohjelma,..
16.00 Elä­mää luon­non armoilla
16.00 Aarrepaja
Sil­ja saa kun­nos­tet­ta­vak­si reis­sus­sa räh­jään­ty­neen ys­tä­vyy­den symbolin,..
16.20 Näin teh­tiin elokuva Spede
16.30 Ei saa nauraa
16.30 Tä­mä on tämä
Ki­ti Kok­ko­nen ja Vi­ki Ee­rik­ki­lä se­kä Joo­nas Nord­man ja Lin­nea yrit­tä­vät Kir­si Alm-Sii­ran joh­dol­la par­haan­sa. Se ei riitä.
16.50 Pilanpäiten
17.00 Simpsonit
17.30: Bar­tia uh­kaa luo­kal­le­jääminen,..
17.00 Mas­ked Singer Suomi
Saat­ko kiin­ni täs­tä' -vih­jeet osoit­tau­tu­vat yh­tä hyö­dyl­li­sek­si kuin mo­po moot­to­ritiellä,..
17.00 Simpsonit
17.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Phoe­bel­lä on kak­soissisar,..
17.00 Kuutamolla
. Tun­tee­ko jo­ku Prins­si Wil­lia­min? On­ko mis­sään mi­tään jär­keä? Jan­ne Ka­ta­jan vie­rai­na Henri Alén,
17.30 Jark­ko Tam­misen maailma
18
18.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
18.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­nen rea­lityohjelma.
ke: Gor­don yrit­tää rat­sa­ta epäil­lyn huu­mei­den­käyt­tä­jän ta­lon, mut­ta ovi ei aukea...
18.00 Hoc­key Night Live
18.00 Val­ta­tei­den sankarit
Brit­ti­läi­ses­sä to­si-tv-sar­jas­sa tu­tus­tu­taan Ison-Bri­tan­nian tie­pal­ve­lu­ka­lus­toon, jon­ka teh­tä­vä­nä on pi­tää lii­ken­ne käynnissä.
18.00 Ei saa nauraa
18.30 Jokerit
Kol­mas erä: Pik­ku Pie­ta­rin pihalla...
18.25 Lii­ga: Tap­para - Ilves
Tap­pa­ra - Il­ves, No­kia Are­na (28. 09. 2023) . Suo­ra lähetys.
18.30 MM-rallistudio
19.00 Alo­ne - yk­sin erämaassa
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kym­me­nen kil­pai­li­jaa yrit­tää sel­viy­tyä kes­kel­lä erämaata.
ti: Alueel­le is­kee voi­ma­kas rajuilma,..
ke: Kil­pai­li­joi­den mie­len­ter­veys on koetuksella,..
19.00 Suurmestari UK
Mi­kä on san­ka­ril­li­sin asia, jon­ka kil­pai­li­jat tuo­vat mu­ka­naan studioon?..
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.30: Rac­hel an­taa van­hal­le suo­lal­le periksi...
20.00: Mo­ni­can luot­to­kort­ti on varastettu...
20.30: Mo­ni­can poi­kays­tä­vä on POI­KAystävä...
19.00 MM-ralli
20.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Phoe­bel­lä on kak­soissisar,..
Rac­hel an­taa van­hal­le suo­lal­le periksi...
20.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
20.30 MM-rallistudio
21
21.00 Subleffa: Sil­män­kääntäjä
Vuo­den 1900 Wie­niin si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa il­lu­sio­nis­ti Ei­sen­heim (Ed­ward Nor­ton) ta­paa jäl­leen nuo­ruu­den ihas­tuk­sen­sa hert­tua­tar Sop­hie von Tesc­he­nin (Jes­si­ca Biel) ...
21.00 Subleffa: Wal­lan­der: Ennen routaa
Ko­mi­sa­rio Wal­lan­de­rin ty­tär Lin­da on val­mis­tu­nut po­lii­si­kou­lus­ta ja aloit­taa työt isän­sä rin­nal­la Ystadissa...
21.00 Subleffa: Justice League
Ch­ris Ter­rion ja Joss Whe­do­nin kä­si­kir­joit­ta­ma yh­dys­val­ta­lai­nen su­per­san­ka­rie­lo­ku­va, jo­ka pe­rus­tuu DC Co­mic­sin luo­maan su­per­san­ka­ri­ryh­mään Oi­keu­den Puolustajat...
21.00 Subleffa: Wal­lan­der: Kylähullu
Har­mit­to­ma­na tun­net­tu en­ti­nen mie­li­sai­raa­la­po­ti­las as­te­lee pank­kiin pom­mi kau­las­saan ja yrit­tää ryöstöä...
21.00 Subleffa: Run All Night
Jim­my Con­lon (Liam Nee­son) on par­haat päi­vän­sä näh­nyt palk­ka­mur­haa­ja. Men­nei­syy­den haa­mut vai­noa­vat, ja vain vii­na on jäl­jel­lä. Kaik­ki muut­tuu yh­täk­kiä, kun Jim­myn ka­ve­ri, ma­fia­po­mo Sean Maguire ..
21.00 Subleffa: The Ice Road
TV-EN­SI-IL­TA! Hyi­ses­sä toi­min­ta­jän­nä­ris­sä ti­mant­ti­kai­vos ro­mah­taa Ka­na­das­sa, jouk­ko kai­vos­mie­hiä jää louk­kuun ja pie­ni jouk­ko roh­kei­ta rek­ka­kus­ke­ja läh­tee kul­jet­ta­maan pai­kal­le pe­las­tus­ka­lus­toa. Mat­ka kul­kee vaa­ral­li­sia jää­teitä pitkin,
21.00 Subleffa: Spy Hard - lu­pa läikyttää
Ko­me­dia eläk­keel­le ve­täy­ty­neen agen­tin pa­luus­ta to­si­toi­miin, kun hä­nen ve­ri­vi­hol­li­sen­sa suun­nit­te­lee maail­man val­loi­tus­ta. Oh­jaa­ja: Rick Fried­berg, USA 1996. (78')
22.40 Suurmestari UK
Mi­kä on san­ka­ril­li­sin asia, jon­ka kil­pai­li­jat tuo­vat mu­ka­naan studioon?..
22.50 Näin teh­tiin elokuva Spede
22.50 Subleffa: 15:17 Pariisiin
Vuon­na 2015 ko­ko maail­ma seu­ra­si tii­viis­ti tie­do­tus­vä­li­nei­den ra­por­toin­tia siitä,..
23.00 Ame­ri­can Hor­ror Story: NYC
23.05 Näin teh­tiin elokuva Spede
23.10 Kult­ti­joh­ta­jat oi­keuden edessä
23.15 Subleffa: Ou­to­lin­tu-sar­ja: Uskollinen
23.10 Subleffa: Vault
23.15 Subleffa: Robin Hood
Lox­leyn Ro­bin pa­laa ris­ti­ret­kel­tä ko­tiin­sa Not­ting­ha­miin, mis­sä on uu­si komento...
23.40 Ame­ri­can Hor­ror Story: NYC
23.50 Val­ta­tei­den sankarit
0
00.10 Val­ta­tei­den sankarit
00.35 Po­lii­sit UK: Ajojahti
00.30 Olet mitä syöt
00.50 Po­lii­sit UK: Ajojahti
01.10 Vil­lien jäljillä
01.10 Tie­tä­jät tietää
Ant­ti, Kir­si ja Mat­ti ki­saa­vat tä­nään voitosta...
01.25 Po­lii­sit UK: Ajojahti
01.30 Vil­lien jäljillä
01.35 Suur­mestari Ruotsi
01.50 Kult­ti­joh­ta­jat oi­keuden edessä
02.05 Olet mitä syöt
02.25 Suur­mestari Ruotsi
02.25 Alo­ne - yk­sin erämaassa
Ame­rik­ka­lai­nen rea­litysarja,..
02.45 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
02.40 Alo­ne - yk­sin erämaassa
02.50 Kaap­paus keittiössä
3
03.00 Simpsonit
03.35 Simpsonit
03.25 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
03.45 Baywatch
Matt ta­paa vie­hät­tä­vän nais­motoristin,..
03.40 Baywatch
04.00 Baywatch
04.35 Baywatch