Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
04.25 Täy­dellinen kesä
05.20 Simpsonit
04.20 Baywatch
03.55 Ulosottomiehet
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­letappeja,..
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­letappeja,..
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
Nip­su on tör­män­nyt tyttöön,..
07.40 Co­de Lyo­ko: Evolution
07.40 Muu­mien maailma
07.40 Nuo­ri Robin Hood
07.54 Myy­rän ys­tä­vät: Hepokatti
08.05 Og­gi ja torakat
Og­gi on lais­kan­puo­lei­nen kissa,..
08.05 Trollz
08.05 Hor­se­land - heppajengi
08.00 Simpsonit
su: Li­sa masentuu,.. Mar­ge päät­tää ryh­tyä kir­vesmieheksi,..
08.30 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.25 Ta­ri­noita Juurista
08.35 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hillenburg.
9
09.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
09.00 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hil­len­burg. Pu­hut­tu suomeksi.
09.30 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
10.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
ti: Po­lii­sin is­ku­ryh­mä näyttää,..
10.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
11.00 Nuori MacGyver
On ku­lu­nut kym­me­nen kuu­kaut­ta Co­de­xin ku­kis­tumisesta...
11.00 Simpsonit
11.00 Simpsonit
11.30: Bar­tin van­hem­mat saa­vat kut­sun reh­to­rin puhutteluun.
12.30: Joh­ta­jan pe­rin­tei­sil­lä pik­nik­kut­suil­la Ho­mer tajuaa,..
11.00 Simpsonit
12.00: Ruos­tu­nut romukasa...
12
12.00 Moderni perhe
Pal­kit­tu ame­rik­ka­lai­nen, moc­ku­men­ta­ry-tyy­liin ku­vat­tu ko­mediasarja.
12.30 Vintiöt
12.30 Sa­la­tut elämät
12.30 Täh­det vs. google
12.45 Suur­mestari Ruotsi
Näyt­te­li­jä ja koo­mik­ko Tho­mas Pe­ters­son kil­pai­lee pa­ne­lis­tien kans­sa muun muas­sa siitä,..
13.00 Paa­vo Pesusieni
13.00 Vintiöt
He ovat ta­kai­sin ruu­dus­sa. Ei­kö mil­lään ole enää väliä?..
13.00 Suur­mestari Ruotsi
Koo­mik­ko, näyt­te­li­jä ja ra­dio­juon­ta­ja Moa Lundq­vist kil­pai­lee pa­ne­lis­tien kans­sa muun muas­sa siitä,..
13.30 Kä­räytyskamera
Brit­ti­läi­nen ri­kos­rea­li­ty, jos­sa tut­ki­taan eri­lai­sia tapoja,..
14.00 Simpsonit
to: Li­sa masentuu,..
14.00 Mas­ked Singer Suomi
Et­si­vien päät me­ne­vät pyö­räl­le ja il­mas­sa on ihas­tus­ta se­kä häm­men­nys­tä, kun la­van ot­taa hal­tuun kuu­si täy­sin uutta hahmoa.
14.15 Täh­det vs. google
14.30 Sinkkulaiva
15.30: Tar­ja ha­luaa löy­tää rin­nal­leen miehen,..
15
15.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kil­pai­li­jat kamp­pai­le­vat Sel­viy­ty­jä-tit­te­lis­tä se­kä muh­keas­ta voit­to­po­tis­ta Jeff Probs­tin johdolla.
ti: Su­ku­puu­ton saa­rel­la saa­daan uu­si tehtävä...
to: Van­hat hei­mot yh­distyvät...
15.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
16.00 Jokerit
Hel­sin­ki saa uu­den jää­kiek­ko­joukkueen,..
16.00 Mas­ked Singer Suomi
Mas­ke­din et­si­vä­ne­lik­ko uu­dis­tuu, kun Ma­ria Vei­to­la ja Jan­ne Ka­ta­ja saa­vat seu­rak­seen Ben­ja­min Pel­to­sen ja Jen­ni Poikeluksen.
16.00 Jark­ko Tam­misen maailma
16.00 Sta­di vs. Lande
. Jouk­kuei­den ni­met kuu­los­ta­vat sa­na­muun­nok­sil­ta mut­ta ovatko ne?..
16.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan brit­ti­läi­siä ulo­sot­to­mie­hiä, joi­den teh­tä­vä­nä on pe­riä mak­sa­mat­to­mat ve­lat ta­kai­sin vel­kaantuneilta.
16.30 Ei saa nauraa
17.00 Simpsonit
17.30: Bar­tin van­hem­mat saa­vat kut­sun reh­to­rin puhutteluun.
17.00 Simpsonit
Bart pel­kää vii­mei­sen het­ken­sä koit­tavan klo 15.
Ruos­tu­nut romukasa...
17.00 Kuutamolla
. Ha­jo­si­vat­ko jon­kun su­kel­lus­lait­teet me­ren sy­vyyk­sis­sä? Jan­ne Ka­ta­jan vie­rai­na Lot­ta Ha­ra­la, Ni­ko Saa­ri­nen ja Al­ma Hätönen!
17.00 Lii­ga doc: Porin Ässät
17.30 Simpsonit
17.30 Ei saa nauraa
Lu­vas­sa on il­lal­liskierros,..
18
18.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan brit­ti­läi­siä ulo­sot­to­mie­hiä, joi­den teh­tä­vä­nä on pe­riä mak­sa­mat­to­mat ve­lat ta­kai­sin vel­kaantuneilta.
ti: Paulilla,..
to: Paul, Phil ja Ben koh­taa­vat ta­lon­valtaajat,..
18.00 Val­ta­tei­den sankarit
Ison-Bri­tan­nian his­to­rial­li­sen sa­tei­nen tal­vi saa jo­kien ve­det ylit­tä­mään äyräät...
18.00 Tie­tä­jät tietää
Täs­sä kään­tei­tä pur­sua­vas­sa jak­sos­sa Lil­ly, Pau­la ja Hen­ri tais­te­le­vat voi­tos­ta. Tie­tä­jien tuo­leil­la is­tu­vat mm. Jen­ni Poi­ke­lus, Sa­mi Syk­kö ja Eic­ca Toppinen.
19.00 Po­lii­sit UK: Par­haat ajojahdit
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sin eliit­tiyk­sik­kö­jen hur­jim­pia ta­kaa-ajo­ja ja pe­las­tus­teh­tä­viä eri puo­lil­la Englantia.
ti: Tuliaseita,..
ke: Po­lii­si­työ on poik­keuk­sel­li­sen ar­vaa­ma­ton­ta touhua,..
19.00 Jokerit
Hel­sin­ki saa uu­den jää­kiek­ko­jouk­kueen, jon­ka jää on ro­soi­nen ja rai­lot vaanivat...
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.30: Chandler,..
19.30 Sinkkulaiva
20.00: Por­voo­lai­nen Pet­ri saa­puu Sink­ku­lai­val­le to­si­tar­koituksella,..
20.30: Tai­deo­pis­ke­li­ja Emi suun­taa lai­val­le toi­vei­na löy­tää ren­toa seuraa,..
20.00 Frendit
Ross saa Rac­he­lin kiin­ni len­toasemalla,..
Ross kuu­lee häm­men­tä­viä asioi­ta ex-vaimoltaan...
Chandler,..
21
21.00 Subleffa: Kummeli V
Kum­me­li V -elo­ku­vas­sa on nel­jä ta­ri­naa, jot­ka ni­vou­tu­vat toi­siin­sa. En­sim­mäi­ses­sä ta­ri­nas­sa ex ba­sis­ti To­mi te­kee vir­heen. Hän kut­suu van­han bän­di­ka­ve­rin­sa, rum­pu­tai­tei­li­ja Monk­ki Mähösen,..
21.00 Subleffa: The Mule
Clint East­woo­din oh­jaa­ma ja täh­dit­tä­mä ri­kosd­raa­ma Earl Sto­nes­ta, 80-vuo­tiaas­ta mie­hes­tä, jo­ka ulo­so­ton par­taal­la saa työ­tar­jouk­sen au­ton­kul­jet­ta­ja­na. Näin Ear­lis­ta tu­lee tie­tä­mät­tään Mek­si­kon kar­tel­lin huu­mekuriiri...
21.00 Subleffa: The Accountant
Ch­ris­tian Wolff (Ben Aff­leck) on ma­te­maat­ti­nen ne­ro, jo­ka tu­lee pa­rem­min toi­meen nu­me­roi­den kuin ih­mis­ten kans­sa. Pi­täen ku­lis­si­naan kir­jan­pi­to­toi­mis­toa hän työs­ken­te­lee maail­man vaa­ral­li­sim­pien ri­kol­lis­jär­jes­tö­jen kir­jan­pi­täjänä...
21.00 elokuva: Se Mie­letön Remppa
Sa­mi Hed­ber­gin ja Ki­ti Kok­ko­sen täh­dit­tä­mä hil­li­tön ko­me­dia ker­too pa­ris­kun­nas­ta, jo­ka pe­rii unel­mien­sa ta­lon ja jou­tuu kes­kel­le kaik­kien ai­ko­jen re­mont­ti­sop­paa. Sor­tu­vat­ko unelmat,..
21.00 Sta­di vs. Lande
Hii­puu­ko Tur­ku pois ja kes­tää­kö toi­nen juon­ta­jis­ta kuun­nel­la kau­hu­ta­ri­naa. Oh­jel­man isän­ti­nä Jaak­ko Saa­ri­luo­ma ja Kal­le Lamberg.
21.00 Subleffa: Ocean's 8
Vii­si vuot­ta, kah­dek­san kuu­kaut­ta, 12 päi­vää. . . Niin kauan Deb­bie Ocean (Sand­ra Bul­lock) on ju­nail­lut elä­män­sä suu­rin­ta keik­kaa. Ryös­tön koh­tee­na on 150 mil­joo­naa dol­la­ria ti­mant­tei­na ja ti­man­tit ovat maail­man­kuu­lun näyt­te­li­jät­tä­ren Daph­ne Klu­ge­rin (An­ne Hathaway)..
22.00 Ti­mant­ti­liiga: Eugene
päi­vä. Ti­mant­ti­lii­gan fi­naa­lit, päi­vä 1: Eu­ge­ne ( 16. 9. 2023 ) . Se­los­ta­ja­na An­te­ro Mer­ta­ran­ta, asian­tun­ti­ja­na Tom­mi Evi­lä. Suo­ra lähetys.
22.55 Subleffa: The Mule
Clint East­woo­din oh­jaa­ma ja täh­dit­tä­mä ri­kosd­raa­ma Earl Stonesta,..
22.55 Subleffa: Kummeli V
Kum­me­li V -elo­ku­vas­sa on nel­jä ta­ri­naa, jot­ka ni­vou­tu­vat toi­siin­sa. En­sim­mäi­ses­sä ta­ri­nas­sa ex ba­sis­ti To­mi te­kee virheen...
23.05 ESPN do­ku­mentti: Rodman
23.10 Suurmestari UK
Va­kio­kil­pai­li­joi­na ovat Fran­kie Boy­le, Ivo Gra­ham, Jen­ny Ec­lair, Kiell Smith-By­noe ja Mae Martin...
23.15 Us­ko­mat­to­mat ym­pä­ristörikokset
23.25 Subleffa: Ocean's Thirteen
Dan­ny Ocean -elo­ku­vien kol­mo­so­sas­sa char­möö­ri Danny ..
0
00.00 Subleffa: Eng­lan­ti­lai­nen romantikko
00.10 Val­ta­tei­den sankarit
00.10 Mas­ked Singer USA
01.10 Val­ta­tei­den sankarit
00.55 Tie­tä­jät tietää
Täs­sä kään­tei­tä pur­sua­vas­sa jak­sossa Lilly,..
01.05 Po­lii­sit UK: Par­haat ajojahdit
01.15 Nel­jän täh­den illallinen
01.45 Mas­ked Singer USA
01.55 Mas­ked Singer USA
Nel­jä lau­la­jaa kil­pai­lee ryh­män­sä fi­naa­li­paikoista,..
02.00 Ulosottomiehet
Paul, Phil ja Ben koh­taa­vat ta­lon­valtaajat,..
02.10 Nel­jän täh­den illallinen
02.15 Mas­ked Singer USA
02.25 Mas­ked Singer USA
02.40 Suur­mestari Ruotsi
02.55 Po­lii­sit UK: Par­haat ajojahdit
03.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
3
03.10 Mas­ked Singer USA
03.10 Ulosottomiehet
03.20 Simpsonit
03.55 Ulosottomiehet
Paulilla,..
03.55 Ulosottomiehet
04.05 Täy­dellinen kesä
04.20 Baywatch
04.55 Simpsonit