Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
04.30 Baywatch
04.30 Simpsonit
04.25 Baywatch
04.35 Täy­dellinen kesä
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hipsu,..
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hipsu,..
06.50 Muu­mi­laak­son tarinoita
06.50 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.40 Co­de Lyo­ko: Evolution
07.40 Muu­mien maailma
07.40 Nuo­ri Robin Hood
07.50 Myy­rän ys­tä­vät: Hepokatti
08.00 Og­gi ja torakat
Og­gi on lais­kan­puo­lei­nen kissa,..
08.05 Trollz
08.05 Hor­se­land - heppajengi
08.00 Simpsonit
08.25 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.25 Ta­ri­noita Juurista
08.30 Paa­vo Pesusieni
08.30 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.35 Paa­vo Pesusieni
9
09.00 Sc­hitt's Creek
Ka­na­da­lai­nen ko­mediasarja.
09.00 Sc­hitt's Creek
09.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
09.00 Paa­vo Pesusieni
Pal­kit­tu ani­maa­tio­sar­ja ker­too me­ren­poh­jas­sa si­jait­se­vas­ta Tan­ga­lan kau­pun­gis­ta, jos­sa Paa­von li­säk­si asus­taa jouk­ko mui­ta­kin per­soo­nal­li­sia hah­mo­ja, mm. Paa­von lem­mik­kietana Kari,
09.30 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
10.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
10.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
11.00 Paa­vo Pesusieni
11.00 Simpsonit
11.00 Simpsonit
12.00: Eri­koisjakso,..
12.30: Reh­to­ri Skin­ner ereh­tyy sa­no­maan julkisesti,..
11.00 Simpsonit
11.30 Virkakoirat
12
12.00 Moderni perhe
Pal­kit­tu ame­rik­ka­lai­nen, moc­ku­men­ta­ry-tyy­liin ku­vat­tu ko­mediasarja.
12.30 Sta­di vs. Lande
. Stu­dioon saa­puu met­säs­tä­jiä ja uh­ka­roh­kei­ta kilpailijoita.
12.30 Sa­la­tut elämät
12.30 Täh­det vs. google
12.45 Suur­mestari Ruotsi
Täl­lä ker­taa kil­pai­li­jat jou­tu­vat puh­ko­maan il­ma­pal­lo­ja ja täyt­tä­mään vuo­ta­van lie­riön vedellä...
13.00 Nel­jän täh­den illallinen
13.00 Suur­mestari Ruotsi
Täs­sä jak­sos­sa yri­te­tään saa­da her­ne mah­dol­li­sim­man pit­käl­le ja pii­lo­te­taan ananasta...
13.30 Kä­räytyskamera
Brit­ti­läi­nen ri­kos­rea­li­ty, jos­sa tut­ki­taan eri­lai­sia tapoja,..
14.00 Simpsonit
14.00 Mas­ked Singer Suomi
Mas­ke­din et­si­vä­ne­lik­ko uu­dis­tuu, kun Ma­ria Vei­to­la ja Jan­ne Ka­ta­ja saa­vat seu­rak­seen Ben­ja­min Pel­to­sen ja Jen­ni Poikeluksen.
14.15 Täh­det vs. google
14.30 Sinkkulaiva
15
15.00 Selviytyjät
20 en­tis­tä voit­ta­jaa ko­koon­tuu ot­ta­maan toi­sis­taan mittaa...
15.00 Selviytyjät
Liit­tou­mat al­ka­vat muodostua,..
15.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kil­pai­li­jat kamp­pai­le­vat Sel­viy­ty­jä-tit­te­lis­tä se­kä muh­keas­ta voit­to­po­tis­ta Jeff Probs­tin johdolla.
15.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
15.45 Täh­det vs. google
16.00 Täy­dellinen kesä
16.00 Täy­dellinen kesä
16.00 Täy­dellinen kesä
Nor­ja­lai­ses­sa ko­me­dia­sar­jas­sa ta­voi­tel­laan täy­del­lis­tä ke­säi­dyl­liä per­heen ja su­vun kans­sa tai heis­tä huolimatta.
16.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan brit­ti­läi­siä ulo­sot­to­mie­hiä, joi­den teh­tä­vä­nä on pe­riä mak­sa­mat­to­mat ve­lat ta­kai­sin vel­kaantuneilta.
16.10 Täh­det vs. google
16.30 Täy­dellinen kesä
16.30 Ei saa nauraa
17.00 Simpsonit
ti: Eri­koisjakso,.. Reh­to­ri Skin­ner ereh­tyy sa­no­maan julkisesti,..
17.00 Täy­dellinen kesä
Eva ih­met­te­lee, mik­si hou­sut ki­ristävät,..
17.00 Lii­ga doc: Porin Ässät
17.30 Simpsonit
17.30 Virkakoirat
17.30 Ei saa nauraa
18
18.00 Ulosottomiehet
ti: Bria­nin ja Gra­ha­min suo­rit­ta­ma hää­tö su­juu odo­tet­tua paremmin,..
ke: Stuart ja Iain yrit­tä­vät pe­riä vel­ko­ja ra­ken­nu­su­ra­koit­si­jal­ta, mut­ta hei­tä uha­taan vä­kivallalla...
to: Paul ja Ste­ve yrit­tä­vät pe­riä 30 000 dol­la­rin vuok­ra­räs­te­jä mieheltä,..
18.00 Val­ta­tei­den sankarit
Ison-Bri­tan­nian sa­tei­sin tal­vi mies­muis­tiin saa lii­ken­teen py­säh­ty­mään. Ojas­sa on kuormuri,..
18.00 Tie­tä­jät tietää
. Jän­nit­tä­väs­sä jak­sos­sa Sel­ma, Heik­ki ja Sa­ri ovat tul­leet ki­saa­maan hur­jas­ta voit­to­po­tis­ta tie­tä­jien pyö­rään! Apu­naan heil­lä on tä­nään mm. Aki Lin­na­nah­de, Ani se­kä Pippa Laukka.
19.00 Po­lii­sit UK: Par­haat ajojahdit
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sin eliit­tiyk­sik­kö­jen hur­jim­pia ta­kaa-ajo­ja ja pe­las­tus­teh­tä­viä eri puo­lil­la Englantia.
ti: Po­lii­si koh­taa työs­sään vai­kei­ta ja rää­vä­sui­sia asiakkaita,..
ke: Tä­nään ol­laan ajo­jah­dis­sa Bri­tan­nian maaseudulla,..
to: Kun po­lii­si on kannoilla,..
19.00 Frendit
19.30: Phoe­be kuu­lee, et­tä hän voi muut­taa ni­men­sä miksi haluaa.
20.00: Ross yrit­tää hank­kia Rac­he­lin työ­pai­kan takaisin,..
19.30 Sinkkulaiva
20.30: Tar­ja ha­luaa löy­tää rin­nal­leen mie­hen, jo­ka on luotettava,..
20.00 Frendit
20.00 Frendit
20.35: Phoe­ben hää­val­mis­te­lut jat­ku­vat se­ka­sor­ron merkeissä...
20.00 Frendit
Phoe­be kuulee,..
to: Ross yrit­tää hank­kia Rac­he­lin työ­pai­kan takaisin,..
21
21.00 Subleffa: Veit­set esiin - kaik­ki ovat epäiltyjä
Nok­ke­la ri­kos­ta­ri­na mur­ha­mys­tee­ris­tä, jo­ka saa ylei­sön ar­vai­le­maan lop­puun as­ti ku­ka on syyl­li­nen. Tun­net­tu ri­kos­kir­jai­li­ja Har­lan Th­rom­bey löy­de­tään kuol­lee­na kar­ta­nos­taan syn­ty­mä­päi­vä­juh­lien­sa jälkeen...
21.00 Subleffa: Teräsleidit
75-vuo­tias In­ke­ri on lyö­nyt mies­tään Ta­pio­ta pais­tin­pan­nul­la pää­hän ja suun­nit­te­lee tä­män hau­taa­mis­ta puu­tar­haan. Lop­pue­lä­män mit­tai­nen van­keus odottaa,..
21.00 Vintiöt
He ovat ta­kai­sin ruudussa...
21.00 Subleffa: Beck: Quid Pro Quo
(48) . TV-EN­SI-IL­TA! Mies löy­tyy kuol­lee­na Tuk­hol­man lä­hiös­sä si­jait­se­val­ta kirp­pu­to­ril­ta. Aluk­si ta­paus näyt­tää ta­val­li­sel­ta pie­leen men­neel­tä ryöstöltä,..
21.00 Subleffa: Ocean's Thirteen
Dan­ny Ocean -elo­ku­vien kol­mo­so­sas­sa char­möö­ri Dan­ny (Geor­ge Cloo­ney) ke­rää yh­des­sä ys­tä­vän­sä Rus­tyn (Brad Pitt) kans­sa ryh­mää näyt­tääk­seen Las Ve­ga­sin oma­hy­väi­sim­mäl­le ka­si­no­no­mis­ta­jal­le Wil­lie Ban­kil­le (Al Pa­ci­no) , min­ne ti­man­tit kuuluvat...
21.10 Subleffa: Paha maa
Mo­ni­juo­ni­nen draa­mae­lo­ku­va toi­siin­sa ni­vou­tu­neis­ta ih­mis­koh­ta­lois­ta - roh­keu­des­ta, an­teek­sian­ta­mi­sen vai­keu­des­ta ja pa­has­ta olos­ta. Oh­jaus: Aku Lou­hi­mies, Suo­mi 2005. Pääo­sis­sa: Jas­per Pääk­kö­nen, Mik­ko Lep­pi­lam­pi, Pa­me­la To­la, Mat­lee­na Kuus­nie­mi, Pet­te­ri Sum­ma­nen, Su­le­vi Peltola.
21.35 EU­RO 2024 -kar­sin­nat: Rans­ka - Irlanti
Rans­ka - Ir­lan­ti ( 7. 9. 2023 ) . Se­los­ta­ja­na Kim Kallst­röm. Suo­ra lähetys.
22.40 Subleffa: Armoton
Clint East­woo­din jo syn­tyes­sään klas­si­nen län­ne­ne­lo­ku­va aloil­leen aset­tu­nees­ta pys­sy­mie­hes­tä, jo­ka läh­tee vie­lä ker­ran liik­keel­le vää­ryyt­tä ja vä­ki­val­taa vastaan...
22.50 Subleffa: Veit­set esiin - kaik­ki ovat epäiltyjä
Nok­ke­la ri­kos­ta­ri­na mur­ha­mys­tee­ris­tä, jo­ka saa ylei­sön ar­vai­le­maan lop­puun as­ti ku­ka on syyl­li­nen. Tun­net­tu ri­kos­kir­jai­li­ja Har­lan Th­rom­bey löy­de­tään kuol­lee­na kar­ta­nos­taan syn­ty­mä­päi­vä­juh­lien­sa jälkeen...
22.50 Subleffa: Ocean's Twelve
23.20 NFL: New Eng­land Pat­riots - Phi­la­delphia Eagles
New Eng­land Pat­riots - Phi­la­delp­hia Eag­les (10. 9. 2023) . Se­los­ta­ja­na Mi­ka Lau­ri­la ja asian­tun­ti­ja­na Tee­mu Kuu­sis­to. Suo­ra lähetys.
23.30 Vesillä
23.35 elokuva: Matkustaja 57
23.50 Us­ko­mat­to­mat ym­pä­ristörikokset
0
00.00 Val­ta­tei­den sankarit
00.45 Val­ta­tei­den sankarit
01.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
01.15 Mas­ked Singer USA
01.25 Mas­ked Singer USA
Jul­ki­suu­den hen­ki­löt esiin­ty­vät naa­mion takaa,..
01.20 Suur­mestari Ruotsi
01.45 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
02.00 Nel­jän täh­den illallinen
02.10 Tie­tä­jät tietää
. Jän­nit­tä­väs­sä jak­sossa Selma,..
02.20 Po­lii­sit UK: Par­haat ajojahdit
02.35 Po­lii­sit UK: Par­haat ajojahdit
02.35 Suur­mes­ta­ri UK: Cham­pion of Champions
02.45 Nel­jän täh­den illallinen
3
03.00 Ulosottomiehet
03.20 Ulosottomiehet
03.45 Ulosottomiehet
03.30 Simpsonit
03.30 Ulosottomiehet
03.40 Po­lii­sit UK: Par­haat ajojahdit
04.00 Simpsonit
04.15 Täy­dellinen kesä
04.25 Baywatch
04.35 Täy­dellinen kesä
04.45 Simpsonit