Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­le­tap­pe­ja, jot­ka asus­ta­vat au­rin­koi­sel­la ruo­hik­ko­ken­täl­lä Te­le­tappimaassa...
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.45 Ik­ku-Pikku Ritari
Gus on pie­ni poi­ka, jo­ka ha­luaa val­ta­kun­nan mah­ta­vim­mak­si ritariksi...
07.45 Denver
08.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sim­pia tehtäviä.
08.10 Daltonit
08.10 Pos­su ja Kärpänen
08.35 Paa­vo Pesusieni
9
09.00 Bob's Burgers
09.00 Kä­räytyskamera
Brit­ti­läi­nen ri­kos­rea­li­ty, jos­sa tut­ki­taan eri­lai­sia tapoja,..
09.00 Paa­vo Pesusieni
Pal­kit­tu ani­maa­tio­sar­ja ker­too me­ren­poh­jas­sa si­jait­se­vas­ta Tan­ga­lan kau­pun­gis­ta, jos­sa Paa­von li­säk­si asus­taa jouk­ko mui­ta­kin per­soo­nal­li­sia hah­mo­ja, mm. Paa­von lem­mik­kietana Kari,
09.30 Koiralle koti
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
pe: So­pi­mat­tomuuksia...
11.00 Simpsonit
Kou­lun am­ma­tin­va­lin­ta­tes­tit yl­lät­tä­vät Li­san ja Bartin. Mi­tä tehdä,.. Ho­mer kek­sii lau­lajakyvyn,..
su: Bart on epäi­leväinen,.. Bar­tin pa­ras ka­ve­ri rakastuu,.. Ho­me­rin epäon­ni­nen ve­li il­mes­tyy jäl­leen per­heen pariin,
12
12.00 Moderni perhe
Pää­sem­me jäl­leen seu­raa­maan kol­men eri­lai­sen per­heen kom­mel­luk­sia. Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
12.30 Paa­vo Pesusieni
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Panttilainaamo
13.00 Simpsonit
ke: Mi­tä tehdä,.. Ho­mer kek­sii lau­lajakyvyn,..
to: Bart on epäi­leväinen,..
pe: Bar­tin pa­ras ka­ve­ri rakastuu,..
13.00 Suurmestari UK
su: Täl­lä ker­taa kil­pai­li­jat yrit­tä­vät teh­dä vai­ku­tuk­sen por­mes­ta­riin, luo­da vai­kut­ta­via varjokuvia,..
13.30 Virkakoirat
14.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
ke: Tä­nään ki­sa­taan esineistä,..
to: Tä­nään sel­viää viimein,..
14.00 Suurmestari UK
Mi­tä it­sel­leen epä­ta­va­no­mais­ta kil­pai­li­jat te­ke­vät saa­des­saan käyt­tää sii­hen 20 pun­taa? En­tä ku­ka on pa­ras syö­mään ve­si­me­lo­nia? Brit­ti­läi­nen viihdeohjelma,
14.00 Panttilainaamo
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa seu­ra­taan pant­ti­lai­naa­mon ar­kea ja sen oma­laa­tui­sia työn­tekijöitä.
15
15.00 Suur­mestari Ruotsi
Näyt­te­li­jä ja koo­mik­ko Nour El Re­fai kil­pai­lee pa­ne­lis­tien kans­sa muun muas­sa siitä,..
15.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
For­maat­ti kes­tää iso­ja­kin muutoksia!..
15.00 LE­GO Mas­ters Australia
15.00 Kuutamolla
. Ok­sen­si­ko jo­ku pre­si­den­tin kans­sa? Ku­ka löi puu­kol­la ys­tä­väänsä?..
15.00 Pilanpäiten
15.00 Teknavi
15.20 Suur­mestari Ruotsi
Bo­nus­jak­sos­sa näh­dään aiem­mis­ta jak­sois­ta pois jä­tet­ty­jä teh­tä­viä, jois­sa kil­pai­li­jat käyt­tä­vät luo­vuut­taan vaih­te­le­vin tuloksin...
15.30 Suurmestari
Kuin­ka help­poa on­kaan saa­da it­sen­sä ka­nan­li­hal­le hel­tei­se­nä ke­sä­päi­vä­nä Suur­mes­ta­rin kartanolla!
16.00 Panttilainaamo
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
16.00 Panttilainaamo
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa seu­ra­taan pant­ti­lai­naa­mon ar­kea ja sen oma­laa­tui­sia työn­tekijöitä.
16.15 Pilanpäiten
16.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
16.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
16.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
16.45 Va­lio­lii­ga: Ar­senal - Leeds
Ar­se­nal - Leeds ( 1. 4. 2023 ) . Se­los­ta­ja­na To­ni Sauk­ko­la ja asian­tun­ti­ja­na Ant­ti Nie­mi. Suo­ra lähetys.
17.00 Simpsonit
ti: Mi­tä tehdä,.. Ho­mer kek­sii lau­lajakyvyn,..
ke: Bart on epäi­leväinen,..
to: Bar­tin pa­ras ka­ve­ri rakastuu,..
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
For­maat­ti kes­tää iso­ja­kin muu­tok­sia! Tuo­leil­la: Jen­ni Pääskysaari,..
17.00 Simpsonit
17.30 LE­GO Mas­ters Australia
Fi­naa­li­vii­kon en­sim­mäi­ses­sä teh­tä­väs­sä tais­tel­laan edus­ta vii­meis­tä pu­do­tus­kil­pai­lua varten...
18
18.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sim­pia tehtäviä.
ke: Täl­lä ker­taa kil­pai­li­jat yrit­tä­vät teh­dä vai­ku­tuk­sen por­mestariin,..
18.00 Su­per­car Blon­dien superautot
18.00 Suurmestari UK
Kil­pai­li­joi­den täy­tyy luo­da jouk­kuee­na salakieli,..
18.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
19.00 Huu­to­kau­pan metsästäjät
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Chand­ler ihas­tuu Gingeriin,.. Ross yrit­tää kaikkensa,..
Phoe­ben ve­li­puo­lel­la on jy­my-yllätys,.. Rac­hel päät­tää läh­teä tref­feil­le Mar­kin kanssa... Mo­ni­ca saa pe­rin­tö­nä van­han nukkekodin,..
19.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja alas­ka­lai­sis­ta, jot­ka yrit­tä­vät sel­viy­tyä oma­va­rai­ses­ti an­ka­ras­sa luonnossa.
20.00: Sue yrit­tää kor­ja­ta kau­ha­kuormaajansa,..
20.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Chand­ler ihas­tuu Gingeriin,..
Ross yrit­tää kaikkensa,..
Phoe­ben ve­li­puo­lel­la on jy­my-yllätys,..
Mo­ni­ca saa pe­rin­tö­nä van­han nukkekodin,..
21
21.00 Subleffa: Se Mie­letön Remppa
Sa­mi Hed­ber­gin ja Ki­ti Kok­ko­sen täh­dit­tä­mä hil­li­tön ko­me­dia ker­too pa­riskunnasta,..
21.00 Subleffa: Es­ca­pe Plan 2: Hades
Toi­min­tae­lo­ku­va Es­ca­pe Pla­nin jat­ko-osas­sa tur­val­li­suu­sa­lan asian­tun­ti­ja Ray Bres­lin jou­tuu pa­laa­maan to­sitoimiin,..
21.00 Subleffa: Täy­del­linen maailma
Jän­ni­tysd­raa­ma ri­kol­li­sen mie­hen ja pie­nen pant­ti­van­ki­po­jan pa­ko­mat­kas­ta. Pa­ko­mat­kan ede­tes­sä tä­män ou­don pa­rin vä­lil­le ke­hit­tyy ys­tä­vyys. Pa­ri saa pe­rään­sä po­lii­sin ja vir­kain­toi­sen kri­mi­no­lo­gin. Oh­jaa­ja: Clint East­wood, USA 1993. (133') Pääo­sis­sa: Ke­vin Cost­ner, Clint Eastwood,
21.00 Subleffa: Tulilinjalla
Sa­lai­sen pal­ve­lun agent­ti Frank Hor­ri­ga­nia on muis­to Ken­ne­dyn mur­has­ta pii­nan­nut jo kol­me­kym­men­tä vuot­ta. Pre­si­dent­tiä suo­je­le­mas­sa ol­lut Frank epäon­nis­tui mui­den lail­la. Ny­kyi­sen pre­si­den­tin mur­haa suun­nit­te­le­va tap­pa­ja tie­tää Fran­kin hei­kos­ta koh­das­ta ja an­taa täl­le vink­ke­jä aikeistaan.
21.00 Subleffa: Whi­te House Down
Chan­ning Ta­tum on hen­ki­var­ti­ja­na toi­mi­va John Ca­le, jon­ka haa­vee­na on pääs­tä töi­hin pre­si­den­tin sa­lai­seen pal­ve­luun. Kun Ca­le vie po­li­tii­kas­ta kiin­nos­tu­neen tyt­tä­ren­sä kier­rok­sel­le Val­koi­seen ta­loon, ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö hyök­kää sin­ne. Pre­si­den­tin (Jamie Foxx)
21.00 Subleffa: Ter­mi­na­tor: Dark Fate
TV-EN­SI-IL­TA! Nuo­ren Da­nin elä­mä mul­lis­tuu, kun tu­le­vai­suu­des­ta saa­puu nes­te­mäi­ses­tä me­tal­lis­ta val­mis­tet­tu ro­bot­ti, jon­ka teh­tä­vä­nä on tu­ho­ta hä­net. Da­ni saa on­nek­seen suo­je­li­jak­seen niin ikään tu­le­vai­suu­des­ta saa­pu­neen ky­bor­gin, ja jouk­koon lyöt­täy­ty­vät li­säk­si elo­ku­va­sar­jan aiem­mis­ta osis­ta tu­tut Sa­rah Con­nor ja terminaattori.
21.00 Subleffa: Era­ser - suojelija
Vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­jän­nä­ris­sä Va­nes­sa L. Wil­liams esit­tää ase­teol­li­suu­sy­ri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa ole­vaa toh­to­ri Lee Cul­le­nia, jo­ka jou­tuu vaa­raan saa­tuaan vi­hiä työ­nan­ta­jan­sa ter­ro­ris­ti­kyt­kök­sis­tä. Hä­nen suo­je­li­jak­seen saa­puu FBI:n eri­kois­mies John Kru­ger (Ar­nold Sch­war­zenegger) ,..
22.50 Suurmestari
Kil­pai­li­joi­den luo­vuus vä­hin­tään­kin kukkii,..
23.00 Wayne
Way­ne on pi­dä­tet­ty­nä Oca­lan po­lii­siasemalla,..
23.20 Fo­rensic Files
23.40 Subleffa: Gods of Egypt
Ko­ko ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suus on vaa­kalaudalla,..
23.45 Wayne
23.45 Subleffa: Täy­del­linen maailma
Jän­ni­tysd­raa­ma ri­kol­li­sen mie­hen ja pie­nen pant­ti­van­ki­po­jan pa­komatkasta...
23.50 Mil­jar­döörien aika
23.50 Kuok­ka­vieras Kataja
23.50 elokuva: Sur­vi­ve the Night
0
00.20 Hamilton
Jan Guil­loun me­nes­tys­kir­joi­hin pe­rus­tu­va ruot­sa­lai­nen trillerisarja.
00.35 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
00.50 Nyrkki
01.00 Su­per­car Blon­dien superautot
01.30 Sta­di vs. Lande
01.45 Suur­mestari Ruotsi
01.50 Suurmestari
02.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
02.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
02.10 Huu­to­kau­pan metsästäjät
02.25 Suurmestari UK
02.45 Suurmestari UK
02.35 LE­GO Mas­ters Australia
3
03.00 Huu­to­kau­pan metsästäjät
03.15 Huu­to­kau­pan metsästäjät
03.05 Panttilainaamo
03.10 Ota ra­hat ja juokse
03.35 Suurmestari UK
Tä­nään ki­sa­taan esineistä,..
03.25 Panttilainaamo
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
04.00 Suurmestari UK
Mie­le­tön kau­si huipentuu,..
03.45 Panttilainaamo
03.50 Suurmestari UK
04.15 Suurmestari UK
04.25 Fo­rensic Files
04.35 Mil­jar­döörien aika