Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­le­tap­pe­ja, jot­ka asus­ta­vat au­rin­koi­sel­la ruo­hik­ko­ken­täl­lä Te­le­tappimaassa...
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.40 Ik­ku-Pikku Ritari
Ihan pik­ku­riik­ki­se­nä pul­ma­na täs­sä on se, et­tä Gus it­se on pik­ku­riikkinen...
07.40 Denver
08.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
08.05 Daltonit
08.10 Daltonit
08.10 Pos­su ja Kärpänen
08.35 Paa­vo Pesusieni
9
09.00 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
09.00 Paa­vo Pesusieni
Pal­kit­tu ani­maa­tio­sar­ja ker­too me­ren­poh­jas­sa si­jait­se­vas­ta Tan­ga­lan kau­pun­gis­ta, jos­sa Paa­von li­säk­si asus­taa jouk­ko mui­ta­kin per­soo­nal­li­sia hah­mo­ja, mm. Paa­von lem­mik­kietana Kari,
09.30 Virkakoirat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja vir­ka­koi­ris­ta, jot­ka suo­je­le­vat ka­tu­ja, vankiloita,
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
ke: Spi­ke jah­taa au­to­va­ras­ta he­li­kop­te­rin avustamana...
to: Jac­ko käyt­tää la­mau­tin­taan jär­kyt­tä­väs­sä ti­lanteessa...
pe: Da­mo läh­tee hur­jaan ajojahtiin,..
11.00 Simpsonit
Li­sa yrit­tää vuo­dat­taa ala­ku­lon­sa sak­so­fo­nin säveliin. Ruos­tu­nut romukasa... Bart jou­tuu huo­noon seuraan,..
Ihan­teet karisevat,..
12
12.00 Moderni perhe
Pal­kit­tu ame­rik­ka­lai­nen moc­ku­men­ta­ry-tyy­liin ku­vat­tu ko­mediasarja.
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Kun po­lii­si saa tie­don tei­ni-ikäi­ses­tä kolmikosta,..
13.00 Simpsonit
13.00 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Huippuhetket
13.01 Simpsonit
13.30: Ihan­teet karisevat,..
13.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
13.30 Suurmestari UK
14.00 Suurmestari UK
14.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
la: Mi­kä on hyö­dyt­tö­min esine,..
14.00 Putous
Pu­touk­sen kau­si päät­tyy jän­nit­tä­vään fi­naa­liin, jos­sa sket­si­hah­mo­kil­pai­lun voi­tos­ta tais­te­le­vat Ka­ri Mu­ta­nen ja Har­ri "mai­nos-Har­ri Moilanen.
14.30 Ota ra­hat ja juokse
15
15.00 Suur­mestari Ruotsi
Nyt lot­ra­taan kah­vil­la, tai­teil­laan Bab­be­nin muo­to­ku­via ja pe­la­taan gol­fia ka­nanmunalla...
15.00 LE­GO Mas­ters Australia
15.00 Sta­di vs. Lande
15.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tä­nään töis­sä jut­te­lim­me ja nauroimme...
15.00 Pilanpäiten
15.20 Suur­mestari Ruotsi
Kil­pai­li­joi­den roh­keut­ta koe­tel­laan täl­lä ker­taa mo­nin eri ta­voin. Ku­ka us­kal­taa rik­koa eni­ten ka­nan­mu­nia, ja ku­ka puo­les­taan malt­taa lo­pet­taa ajoissa?..
15.30 Ota ra­hat ja juokse
15.30 Panttilainaamo
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa seu­ra­taan pant­ti­lai­naa­mon ar­kea ja sen oma­laa­tui­sia työn­tekijöitä.
16.00 Panttilainaamo
16.00 Ulosottomiehet
Au­ton ulos­mit­taus äi­tyy rumaksi,..
16.30 Vintiöt
16.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
16.45 Va­lio­lii­ga: Lei­ces­ter Ci­ty - Chelsea
Lei­ces­ter Ci­ty - Chel­sea ( 11. 3. 2023 ) . Se­los­ta­ja­na Te­ro Kar­hu ja asian­tun­ti­ja­na Mi­ka Väy­ry­nen. Suo­ra lähetys.
17.00 Simpsonit
ti: Ruos­tu­nut romukasa... Bart jou­tuu huo­noon seuraan,..
Ihan­teet karisevat,..
17.00 Ota ra­hat ja juokse
Eri­kois­lää­kä­ri Pip­pa Lauk­ka ja tai­ku­ri Noo­ra Kar­ma kii­reh­ti­vät pii­lot­ta­maan 10 000 eu­ron ra­hasalkkua...
17.00 Simpsonit
Ho­mer on­nis­tuu no­laa­maan Bar­tin pe­rin­pohjaisesti,..
17.30 LE­GO Mas­ters Australia
Pu­do­tus­kil­pai­lu rat­keaa ja eräs pa­reis­ta jou­tuu pet­ty­mään, mut­ta lu­vas­sa on­kin yl­lä­tys, jol­lais­ta ei ole en­nen sar­jas­sa nähty,..
18
18.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
ti: Not­ting­hams­hi­ren po­lii­si saa päi­vit­täin vä­ki­val­ta­hä­lytyksiä,..
18.00 Car Crews with Su­percar Blondie
18.00 Suurmestari UK
Mi­kä on hyö­dyt­tö­min esi­ne, jo­ka on mak­sa­nut yli 20 puntaa?..
18.30 Simpsonit
Bart jou­tuu huo­noon seuraan,..
19.00 Huu­to­kau­pan metsästäjät
ti: Erääs­tä va­ras­tos­ta löy­tyy kook­kai­ta pe­li­välineitä,..
19.00 Mil­jar­döörien aika
In­ter­ne­tin kau­pal­li­sen ke­hi­tyk­sen pääs­tyä vauh­tiin alal­le il­mes­tyy jat­ku­vas­ti uu­sia te­kijöitä...
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
20.00: . Il­mas­sa on to­del­lis­ta his­to­rian sii­pien havinaa,..
20.30: Joey har­kit­see oman asun­non hankkimista,..
19.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja alas­ka­lai­sis­ta, jot­ka yrit­tä­vät sel­viy­tyä oma­va­rai­ses­ti an­ka­ras­sa luonnossa.
20.00 Frendit
ti: . Il­mas­sa on to­del­lis­ta his­to­rian sii­pien havinaa,.. Joey har­kit­see oman asun­non hankkimista,..
ke: Chand­ler löy­tää uu­den kämp­päkaverin...
to: Rac­hel ko­kee sy­vä­hen­ki­sen elämyksen,.. Phoe­bel­le paljastuu,..
20.00 Sta­di vs. Lande
Jäl­leen jouk­kueet ki­saa­vat Suo­men her­ruu­des­ta ja mah­ta­vis­ta mat­ka­palkinnoista.
21
21.00 Subleffa: Takaa-ajettu
Kuu­lui­sa jän­ni­ty­se­lo­ku­va vai­mon­sa mur­has­ta syyt­tö­mäs­ti tuo­mi­tus­ta ki­rur­gis­ta, tri Ric­hard Kimb­les­tä ja hän­tä jah­taa­vas­ta liit­to­val­tion po­lii­sis­ta se­kä sa­la­pe­räi­ses­tä yk­si­kä­ti­ses­tä mie­hes­tä. Tom­my Lee Jo­nes pal­kit­tiin roo­li­suo­ri­tuk­ses­taan Os­ca­ril­la. Oh­jaa­ja: And­rew Da­vis, USA 1993.
21.00 Subleffa: Levottomat
Ta­ri­na ys­tä­vyy­des­tä, rak­kau­des­ta, pet­tä­mi­ses­tä ja kas­va­mi­ses­ta ker­too yh­den il­lan jut­tu­ja har­ras­ta­va Aris­ta, jol­le mi­kään ei tun­nu mil­tään, ja hä­nen ka­ve­ri­pii­ris­tään, jo­ka viet­tää nuo­ruu­ten­sa vii­meis­tä va­paata kesää.
21.00 Subleffa: John Wick: Chapter 2
Le­gen­daa­ri­nen su­per­palk­ka­mur­haa­ja John Wick (Kea­nu Ree­ves) on pa­ko­tet­tu pa­laa­maan eläk­keel­tä, kun van­ha liit­to­lai­nen suun­nit­te­lee kaap­paa­van­sa val­lan ita­lia­lai­ses­sa palk­ka­mur­haa­jien killassa...
21.00 Subleffa: John Wick: Chap­ter 3 - Parabellum
Ad­re­na­lii­nin­täy­tei­ses­sä toi­min­tae­lo­ku­vas­sa su­per­sa­la­mur­haa­ja John Wick (Kea­nu Ree­ves) pa­laa jouk­ko palk­kion­met­säs­tä­jiä pe­räs­sään. Wic­kin hen­ges­tä on lu­vas­sa 14 mil­joo­naa dol­la­ria, sil­lä ta­pet­tuaan kan­sain­vä­li­sen High Tab­le -sa­la­mur­haa­ja­jär­jes­tön jäsenen,
21.00 Subleffa: Geostorm
Kun ka­tast­ro­faa­li­nen il­mas­ton­muu­tos vaa­ran­taa ko­ko maa­pal­lon tu­le­vai­suu­den, hal­li­tuk­set ym­pä­ri maail­maa yh­dis­tä­vät voi­man­sa ja luo­vat pro­jek­tin ni­mel­tä Dutch Boy...
21.00 Subleffa: The Courier
TV-EN­SI-IL­TA! Moot­to­ri­pyö­rä­lä­het­ti tu­lee tem­pais­tuk­si mu­kaan ri­kol­lis­po­mon oi­keus­jut­tuun, kun hä­nen kul­jet­ta­man­sa lä­he­tys osoit­tau­tuu jok­si­kin muuk­si kuin hän olet­taa. Pian hä­nen ja rat­kai­se­van to­dis­ta­jan pe­räs­sä ovat­kin niin ri­kol­li­set kuin virkavalta.
21.00 Subleffa: La La Land
Uras­ta näyt­te­li­jä­nä haa­vei­le­va Mia elät­tää it­sen­sä myy­mäl­lä kah­via fil­mi­täh­dil­le Los An­ge­le­sis­sa. Hän tör­mää sat­tu­mal­ta jazz­muu­sik­ko Se­bas­tia­niin, jo­ka saa elan­ton­sa baa­ri­pia­nis­ti­na. He kan­nus­ta­vat toi­siaan us­ko­maan unel­miin, mut­ta me­nes­tyk­sen myö­tä kah­den tai­tei­li­jan herk­kä suh­de jou­tuu koe­tuk­sel­le. Oh­jaus: Da­mien Cha­zel­le, USA 2016 (123') .
23.15 Wayne
23.15 Wayne
23.10 Subleffa: Takaa-ajettu
Kuu­lui­sa jän­ni­ty­se­lo­ku­va vai­mon­sa mur­has­ta syyt­tö­mäs­ti tuo­mi­tus­ta kirurgista,..
23.25 Subleffa: Sil­män­kääntäjä
23.40 Hoc­key Night - Tien päällä
23.35 Rikospaikka
23.45 Subleffa: The Last Witch Hunter
0
00.15 Mil­jar­döörien aika
00.25 Ame­ri­can Horror Story
01.10 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
01.20 Frendit
01.50 Suurmestari UK
01.45 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
01.45 LE­GO Mas­ters Australia
02.05 Sta­di vs. Lande
02.45 Suurmestari UK
02.35 Po­lii­sit UK: Ajojahti
02.55 Suurmestari UK
02.50 Panttilainaamo
3
03.10 Ota ra­hat ja juokse
03.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
03.50 Huu­to­kau­pan metsästäjät
03.45 Panttilainaamo
04.00 Ulosottomiehet
Au­ton ulos­mit­taus äi­tyy rumaksi,..
04.15 Mil­jar­döörien aika
04.45 Po­lii­sit UK: Ajojahti