Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
22.15 Yöklassinen
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Outi Paananen
07.10 Aamusoitto
ke: (Ah, ar­mai­nen) (Lu­cia­no Pa­va­rot­ti, tenori,..
07.05 Aamusoitto
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Min­ne Rinne vie
08.05 Kuusi kuvaa
08.25 Kimp­pa­kämp­pik­set: Va­lit­se per­hee­no­mai­suus tai it­se­näi­nen kämppiselämä
08.50 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ti: (Ope­nin the­me) (On­ni Gi­deo­nin kvintetti) ...
la: (Car­men Mc­Rae ja Sam­my Da­vis Jr. ) . Lin­na­val­li: En saa (Lai­la Kinnunen)..
09.05 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
09.56 Ter­ve­tu­loa ju­ma­lan­palvelukseen
10.00 Vir­ta­sen ta­loushistoria
10.00 Sari Valto
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
10.00 Brysselin kone
10.00 Mar­ko Gustafsson
10.00 Ruben Stiller
10.00 Yle Uutiset
10.00 Soh­va­kirk­ko Haa­gan seu­ra­kun­nas­ta Helsingistä
10.05 Ykkösaamu
10.50 Yk­si on hy­vää seuraa
10.45 Rytmikamari
11.00 Vä­li­le­vy­jä - Kare Eskola
11.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si - Eva Tigerstedt
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
11.00 Epäi­lyt­tä­vän uut­ta - Aki Yli-Salomäki
11.00 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Outi Paananen
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
11.00 Or­to­dok­si­nen liturgia
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Elä­vä historia
12.10 Tiedeykkönen
12.10 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
12.10 Va­koo­jat – Am­mat­ti­na pe­tos: Apart­hei­din su­per­va­koo­ja ja kuo­lemanpartiot
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Vir­ta­sen ta­loushistoria
12.30 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Työt­tö­myys on har­voin työt­tö­män oma vika
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Po­litiikkaradio
13.00 Kan­sain­vä­li­nen Pau­lon sel­lo­kil­pai­lu: Koos­te per­jan­tai-il­lan toi­ses­ta eräs­tä Si­beliustalossa
Kil­pai­li­joi­ta avus­taa Pet­ri Ko­mu­lai­sen joh­ta­ma Sin­fo­nia Lah­ti. Koos­teen toi­mit­ta­vat Ina­ri Til­li ja Jan­ne Palkisto.
13.00 Vä­li­le­vy­jä - Kare Eskola
13.30 Klas­sinen kattaus
13.30 Kan­sain­vä­li­nen Pau­lon sel­lo­kil­pai­lu: Koos­te tors­tai-il­lan toi­ses­ta eräs­tä Si­beliustalossa
14.00 Kir­ja vs. Leffa: Hellboy
14.30 Luomiskertomus
14.30 Ne­li­kymp­pi­sen vä­li­ti­lin­pää­tös: Sil­loin­kin, kun elä­mä on mil­tei mah­do­ton­ta, jo­ku nä­kee sen ja auttaa
14.30 Aris­to­te­leen kantapää
14.30 Suu­ren me­ri­seik­kai­lun jäl­jil­lä: Me­ri­mies Sö­der­ling ri­kas­tuu Amerikassa
14.30 Min­ne Rinne vie
14.40 Äänen himo
14.50 Kie­len päällä
14.55 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Kuu­lut­tajan vieras
14.50 Yk­si on hy­vää seuraa
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
ti: Ren­toa puhetta,..
to: Ren­toa puhetta,..
pe:
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Puu­tar­ha­kau­pun­gin murhamysteerit
15.00 Horisontti
15.20 Mu­siikkikamari
15.30 Aris­to­te­leen kantapää
15.50 Ää­ni­tarina: 3,89
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
ke: (Webs­ter-trio) . O. Me­ri­kan­to: Kas, ok­sa vä­rähtää ..
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . (sov. . . . . . .
su: (Bay­reut­hin muis­to­ja) (Jean-Phi­lip­pe Col­lard, piano,..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Uutispodcast
17.10 Miia Krause
Miia Krau­se - kiin­nos­ta­via ajat­te­li­joi­ta ja oi­val­ta­vaa kes­kus­te­lua. Maail­ma ei ole vielä valmis,
17.10 Do­ku­ment­ti: Kas­voin vah­vem­paan isyyteen
33-vuo­tiaa­na les­kek­si ja yk­sin­huol­ta­jak­si jää­nyt Tuo­mas ker­too surusta,..
17.35 Kei­nu­va ta­lo - Mi­ka Kau­ha­nen: Kuu­kau­den et­nok­las­si­kot: klezmer
17.35 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
17.35 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzklubi
17.35 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.35 Mielimaisema
Hy­vän­mie­len mu­siik­kia, niin tut­tua kuin odot­ta­ma­ton­ta­kin, on luvassa,..
18
18.01 Iltahartaus
18.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää:
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.25 Kie­len päällä
18.35 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.35 Har­tai­ta säveliä
18.35 Mu­siikkihartaus
18.40 Mu­siikkikamari
18.50 Iltahartaus
19.02 Maanantaitulet
19.02 Sy­dän­juu­ril­la - Amanda Kauranne
19.02 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Aria­ne Ma­tiakh, sol. Jou­ko Lai­vuo­ri,pia­no, To­mas Nuňez, sel­lo, Yu­ki Koya­ma, hui­lu, ja Kyeong Ham, oboe. - Char­les Koech­lin: Vers la voûte étoi­lée. Oli­vier Mes­siaen: Con­cert à quat­re Ca­mil­le Saint-Saëns: Dan­se ma­cab­re op. 40. Ric­hard St­rauss: Ruu­su­ri­ta­ri, sar­ja orkesterille.
19.02 Ajas­sa soi -ilta
Toi­mit­ta­ja­na Ai­no­mai­ja Pennanen.
19.02 Klas­si­sen mu­sii­kin iltakonsertti
19.02 Sä­vel on va­paa / 09 - 144 800
.. Oh­jel­man suun­nit­te­lus­ta vastaa. . .
19.02 Jazzk­lu­bi: Klu­bi-isän­tä­nä Jan-Erik Holmberg.
20.00 Romano mirits
20.00 Jazzk­lu­bin il­lan keik­ka: Sa­to­ko Fu­jii To­kyo Trio Tam­pe­re Jazz Hap­peningissä.
11. 2022.
20.15 Kuu­si ku­vaa kul­lan­kai­va­ja Aki Kar­vo­sen elämästä
21
21.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää:
21.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Har­jun­pää ja kiu­san­te­ki­jät 8/8. Pi­meyden hetki.
21.00 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzklubi
21.20 Yk­si on hy­vää seuraa
21.20 Iltasoitto
21.30 Suu­ren me­ri­seik­kai­lun jäl­jil­lä: Tyy­nel­tä­me­rel­tä ha­ka­ris­ti­li­pun alle Kotkaan
21.30 Iltasoitto
21.40 Mu­siikkikamari
21.40 Ne­li­kymp­pi­sen vä­li­ti­lin­pää­tös: Sil­loin­kin, kun elä­mä on mil­tei mah­do­ton­ta, jo­ku nä­kee sen ja auttaa
21.50 Kuu­lut­tajan vieras
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Lukulamppu
22.14 Hy­vää yötä
22.15 Yöklassinen
ti: . 22:27 J. Haydn: Pia­not­rio n:o 19 (So­naat­ti) g-mol­li (Ober­lin Trio) . 22:42 Te­le­mann: Fan­ta­sia n:o 7 g-mol­li (Mar­kus Kuik­ka, vio­la da gam­ba) . 22:52 Valls: Sca­la are­ti­na, mes­su (Mie­ke van der Sluis, sop­raa­no, Da­vid Cor­dier, kont­ra­te­no­ri, ja John El­wes, te­no­ri, se­kä Alan­ko­mai­den Bach-yh­dis­tyk­sen kuo­ro ja ork. . 23:26 Wi­dor: Sar­ja hui­lul­le ja pia­nol­le (Ma­ri­na Pic­ci­ni­ni ja An­ne Epperson) ...
ke: (Juil­liard-kvar­tet­ti) . 22:44 Fal­tin: Ada­gio uruil­le (Vil­le Ur­po­nen) . 22:48 Sc­hu­bert: Ron­do viu­lul­le ja pia­nol­le h-mol­li (Pa­me­la Frank ja Clau­de Frank) . 23:05 Wolf: Ita­lia­lai­nen se­re­na­di (No­mos-kvar­tet­ti) . 23:13 Hän­del: Un' al­ma in­na­mo­ra­ta (Ra­kas­tu­nut sie­lu) kan­taat­ti (Pat­ri­ce Mic­haels, sop­raa­no, ja Chi­ca­gon ba­rok­kiyh­tye) . 23:31 Beet­ho­ven: Pia­not­rio B-duu­ri (Ark­ki­hert­tua) (Jo­seph Ka­lichs­tein, piano,..
to: (Kes­ke­ne­räi­nen) . 22:41 Ge­mi­nia­ni (sov. Bla­vet) : Kon­sert­to nok­ka­hui­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le . 22:55 Senfl: Ich stund an ei­nem Mor­gen (Erää­nä aa­mu­na pii­lo­pai­kas­sa­ni) . 23:07 Saint-Saëns: Al­ku­soit­to näyt. Spar­ta­cus . 23:20 Num­mi: Ke­vät­teil­tä, lau­lu­sar­ja kii­na­lai­siin ru­noi­hin (Mat­ti Piip­po­nen, te­no­ri, ja Ralf Got­hóni, pia­no) . 23:38 We­ber: Kon­sert­ti­kap­pa­le f-molli ...
0
3