Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
(Ka­tia Bu­nia­tish­vi­li, piano) ...
22.15 Yöklassinen
(Lu­cia Popp, sop­raa­no, Si­mon Es­tes, bas­so, se­kä Leip­zi­gin ra­dio­kuo­ro ja Dres­de­nin val­tionork. ...
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Mez­zo­sop­raa­no Gra­ce Bumb­ry, ra­ja-ai­to­ja kaatanut diiva
07.10 Aamusoitto
ke: A...
to: (Fol­ke Gräs­beck, piano) ...
07.05 Aamusoitto
St­rauss (nuor. ) : Aa­mu­leh­tiä . Bi­zet: To­rea­do­rin aa­ria oopp. Car­men . J...
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
07.57 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Min­ne Rin­ne vie: Hy­vät, pa­hat, maalaiset
08.05 Kuu­si ku­vaa elo­ku­vaoh­jaa­ja Mark­ku Pö­lö­sen elämästä
08.25 Ih­mi­nen huip­pu­vi­rees­sä: Ke­hon muok­kaa­mi­nen ja plas­tiikkakirurgia
08.50 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . . . . . .
ti: (Glenn Mil­ler) Rom­berg: Lo­ver co­me back to me (Mild­red Bailey)..
ke: (Das Cöll­ner Ca­fe­haus En­semb­le) Har­dy: Quel­li del­la mia età ..
to: (Jo Staf­ford) Kär­ki: Muis­tat­ko mi­nua mil­loin? (Eino Grön)..
09.05 Muis­to­jen bulevardi
(To­ny Ben­nett ja La­dy Ga­ga) . Ras­mus­sen: An­ge­li­que (Gun­nar Wik­lund) . Ga­de: Jalousie ..
09.05 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
09.56 Ter­ve­tu­loa ju­ma­lan­palvelukseen
10.00 Vir­ta­sen ta­loushistoria
10.00 Sa­ri Val­to: Rat­keaa­ko mie­len­ter­veys­sek­to­rin krii­si ai­na vain re­surs­se­ja li­säämällä?
10.00 Brysselin kone
10.00 Mar­ko Gustafsson
10.00 Yle Uutiset
10.00 Mus­ka­ri­mes­su Ola­rin kap­pe­lista Espoosta
Kant­to­ri­na Päi­vi Ha­ko­mä­ki. Vir­ret: 950:1,..
10.05 Ykkösaamu
Suo­men ta­lous on mat­kal­la koh­ti taantumaa,..
10.50 Yk­si on hy­vää seuraa
10.45 Rytmikamari
11.00 Vä­li­le­vy­jä: Ra­joi­tuk­sis­ta huolimatta
11.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si - Eva Ti­gers­tedt: Se­hän on Graupner!
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
11.00 Epäi­lyt­tä­vän uut­ta - Aki Yli-Salomäki
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
11.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Hel­lun­tai­kir­kos­ta Keuruulta
Juon­ta­ja­na Mart­ti Poh­jois­vir­ta. Kuo­ro: Prai­sement, joht.
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Elä­vä his­to­ria: Van­hat ome­na­la­jik­keet ker­to­vat yl­lät­tä­vää ta­ri­naa in­to­hi­moi­ses­ta nais­tie­teilijästä
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Jän­nit­tä­mi­nen on tut­tu tun­ne esiintyjälle
12.10 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
12.10 Va­koo­jat – Am­mat­ti­na pe­tos: Mos­sad - ää­rim­mäi­sen te­ho­kas instituutio
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Vir­ta­sen ta­loushistoria
Kes­kia­jal­la pi­det­tiin myös hauskaa,..
12.30 Tie­det­rip­pi: Vih­reän kul­lan ki­mal­lus osa 2 – Puu­pel­to­jen luvattu maa
12.52 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Po­litiikkaradio
13.00 Klas­sinen kattaus
. de Fru­me­rie: Kon­sert­to kla­ri­ne­til­le ja or­kes­te­ril­le (Thors­ten Jo­hanns, klarinetti,..
13.00 Vä­li­le­vy­jä: Ra­joi­tuk­sis­ta huolimatta
13.30 Klas­sinen kattaus
ti: . Tour­nier: So­na­tii­ni har­pul­le (Eri­ca Good­man) . Tail­le­fer­re: Balladi .
ke: (En­semb­le Odys­see) . Dall'Aba­co: Con­cer­to a piu inst­ru­men­ti n:o 3 . M...
to: (Mir­ka Vii­ta­la, pia­no) . Wal­la­ce (sov. Sil­ver) : La Cra­covienne ..
14.00 Ru­ben Stil­ler: San­na Ma­rinin brändi
14.00 Kir­ja vs. Lef­fa: V niin kuin verikosto
14.30 Luo­mis­ker­to­mus: Pert­ti Las­si­la ker­too kir­jas­taan Jälkisato
14.30 Ne­li­kymp­pi­sen vä­li­ti­lin­pää­tös: Ve­nä­jä vaa­tii ikuis­ta opis­ke­lua, mut­ta on to­del­la hyödyllistä
14.30 Aris­to­te­leen kantapää
14.30 Jak­ke Hol­vas ja fi­lo­so­fia: Ba­tail­le – tuh­laa­mi­nen voit­taa säästämisen
14.40 Ää­nen hi­mo - Kalma ja Leija
14.50 Kie­len päällä
14.55 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: Viit­to­ma­kie­lis­ten oh­jel­mien juon­ta­ja, kään­tä­jä ja toi­mit­ta­ja Mi­guel Peltomaa.
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Suo­ra­na maa­nan­tais­ta perjantaihin.
ti: Ren­toa puhetta,..
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Mi­kä on huo­noa kau­pun­ki­suunnittelua?
15.02 Kult­tuuriykkönen
Sta­li­nin vai­nois­sa kär­si­vät myös ra­ja-alueen ja In­ke­rin suomalaiset...
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Har­jun­pää ja kiu­san­te­ki­jät 6/8. Ys­tä­vänpalvelut.
15.00 Ho­ri­sont­ti: Va­paus us­koa ja aja­tel­la – ovat­ko nuo­ret ky­vyk­kääm­piä koh­taa­maan eri­lai­sia kat­so­muk­sia, kuin vanhempansa?
15.18 Mu­siikkikamari
15.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Ate­rioi­den ni­mien syn­tyyn ovat vai­kut­ta­neet maa­työt, bo­hee­mit aa­te­li­set ja kau­pungistuminen
15.50 Ää­ni­ta­ri­na: Sel­viy­ty­jä - ta­ri­na 90-lu­vun kou­lu­hammashoidosta
15.55 Yle News
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
ti: . Ca­ril­lo: Co­mo llo­ra una est­rel­la (John Wil­liams, kitara)..
to: Mas­ques et ber­ga­mas­ques . Aboul­ker: Es­ca­le a Rio ..
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . . .
su: Haydn: Al­leg­ro mol­to jou­sik­var­te­tos­ta n:o 8 E-duu­ri (John Williams,..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Uutispodcast
17.10 Miia Krause
Olen teh­nyt duu­nia 12-vuo­tiaas­ta läh­tien ja ol­lut useis­sa eri töis­sä ko­ko ikäni. "
17.10 Do­ku­ment­ti: Ei mi­kään hu­vi­ret­ki - 60 vuot­ta hää­mat­kal­la Neu­vostoliitossa
17.35 Kei­nu­va ta­lo - Mi­ka Kau­ha­nen: Fla­men­con uudet äänet
17.35 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
17.35 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bi: Jazzkantelismi
Kan­te­le miel­le­tään pe­rin­teik­kääk­si kan­san­mu­sii­kin tul­kitsijaksi,..
17.35 Tuu­li Sak­salan keidas
Vuon­na 2019 TV1:ssä lä­he­tet­tiin Ylen draa­ma­sar­ja In­vi­sib­le heroes,..
18
18.01 Iltahartaus
18.03 Ra­dio­gal­le­ria: Ta­lo - ja kol­me ta­ri­naa taloudesta
Ra­dio­gal­le­rian teos Ta­lo - ja kol­me ta­ri­naa ta­lou­des­ta poh­tii akus­ti­sesti sitä,..
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.25 Kie­len päällä
18.35 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.35 Har­tai­ta säveliä
18.50 Iltahartaus
18.55 Yk­si on hy­vää seuraa
19.02 Et­no­kon­sert­ti-il­ta - Ru­dols­tadt 2023: Solju ja Faun
Poh­jois­saa­men­kie­lis­tä joi­kua ja sak­sa­lais­ta pa­ka­na­folk­kia kuul­laan Ru­dols­tad­tin maail­man­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lil­la. Toi­mit­ta­ja­na Mii­ka Lauriala.
19.02 Sy­dän­juu­ril­la - Amanda Kauranne
19.02 Si­be­lius-fes­ti­vaa­lin or­kes­te­ri­vie­raa­na Ruot­sin ra­dion sin­fo­niaorkesteri
Ma­ria Dueñas, viu­lu. - Jean Si­be­lius: Sin­fo­nia nro 1. Sin­fo­nia nro 7. Viu­lu­kon­sert­to. Lah­den Si­be­lius­ta­los­sa 8. 9. 2023 tal­tioi­dun kon­ser­tin toi­mit­taa Jan­ne Palkisto.
19.02 Uu­sien levyjen ilta
Pia An­ti­kai­nen ja Ka­re Es­ko­la ar­vioi­vat tai­de­mu­sii­kin uu­tuu­sää­nit­tei­tä. Li­säk­si poi­ke­taan har­ki­tuil­le har­ha­po­luil­le tuo­rei­den kon­sert­ti­tal­tioin­tien ja ajan­koh­tai­sen mu­siik­ki­kir­jal­li­suu­den maail­maan. Ilmiöitä,
19.02 Sä­vel on va­paa / 09 - 144 800
Juon­ta­ji­na mu­siik­ki­toi­mit­ta­jat Riik­ka Ho­lo­pai­nen ja Ris­to Nor­dell. Oh­jel­man suun­nit­te­lus­ta vas­taa Inari Tilli.
19.02 Jazzk­lu­bi: Klu­bi-isän­tä­nä Juhani Kansi.
20.00 Romano mirits
20.00 Jazzk­lu­bi spe­cial: Haas­tat­te­lu­vie­raa­na ki­ta­ris­ti Bill Frisell.
20.15 Kuu­si ku­vaa sar­ja­ku­va­piir­tä­jä Vil­le Ran­nan elämästä
21
21.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Kal­ma ja Lei­ja - kuo­le­ma eteisessäni
21.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Har­jun­pää ja kiu­san­te­ki­jät 5/8. Nä­ky­mä­tön todistaja.
21.00 Iltasoitto
21.00 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bi: Jazzkantelismi
Kan­te­le miel­le­tään pe­rin­teik­kääk­si kan­san­mu­sii­kin tul­kitsijaksi,..
21.16 Yk­si on hy­vää seuraa
21.38 Mu­siikkikamari
21.30 Jak­ke Hol­vas ja fi­lo­so­fia: Arendt – ajat­te­lu heikkenee
21.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: Po­li­tiik­ka­ra­dion toi­mit­ta­ja Antti Pilke
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Lukulamppu
22.05 Lukulamppu
22.14 Hy­vää yötä
22.14 Hy­vää yötä
22.15 Yöklassinen
ke: (Dres­de­nin val­tio­nork. . 22:48 Gottsc­halk: Bam­bou­la (Eu­ge­ne List, pia­no) . 22:58 Ra­meau: Al­ku­soit­to ko­me­dia­bal. Amo­rin yl­lä­tyk­set . 23:02 Pa­ga­ni­ni (sov. Gend­ron) : Muun­nel­mia Moo­ses-oop­pe­ran tee­mas­ta f-mol­li. (Mau­ri­ce Gend­ron, sel­lo, ja Pe­ter Gal­lion, pia­no) . 23:09 J. St­rauss (nuor. ) : Wie­ni­läis­ver­ta . 23:19 Te­le­mann: Kvar­tet­to hui­lul­le, viu­lul­le, vio­la da gam­bal­le ja con­ti­nuol­le n:o 6 e-molli ..
to: A. Mo­zart: Pia­no­kon­sert­to n:o 20 d-mol­li (Cla­ra Has­kil ja La­mou­reux-ork. . 22:46 Franck: Can­ta­bi­le H-duu­ri (Ka­le­vi Ki­vi­nie­mi, urut) . 22:53 Ra­vel (sov. Lynch) : Vii­si kreik­ka­lais­ta kan­san­lau­lua (Ro­dy van Ge­mert, ki­ta­ra, ja As­si Kart­tu­nen, cem­ba­lo) . 23:01 J. St­rauss: Lo­re­ley-Rhein-Klän­ge (Lo­re­lein kai­ku­ja) . 23:10 Munk­tell: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le Es-duu­ri (Ce­ci­lia Zil­lia­cus, viulu,..
pe: (Af­ri­ka­tar) , oop­pe­ra (Pláci­do Do­min­go, te­no­ri, Shir­ley Ver­rett, mez­zo­sop­raa­no, Da­niel Sul­li­van, ba­ri­to­ni, Eve­lyn Man­dac, sop­raa­no, Si­mon Es­tes, bas­so, Nor­man Mitt­le­mann, ba­ri­to­ni, Gwen­do­lyn Jo­nes, mez­zo­sop­raa­no, ja Phi­lip Booth, bas­so ym. se­kä San Frans­cis­con oop­pe­ran kuo­ro ja ork. . 01:17 Fit­zen­ha­gen: Kon­sert­ti­vals­si sel­lok­var­te­til­le (And­reas Bran­te­lid, In­ge­mar Bran­te­lid, Hen­rik Dam Thomsen,..
la: (Lu­cia Popp, sop­raa­no, Si­mon Es­tes, bas­so, se­kä Leip­zi­gin ra­dio­kuo­ro ja Dres­de­nin val­tio­nork. . 22:56 W. A. Mo­zart: Kvin­tet­to jou­sil­le n:o 4 g-mol­li . 23:28 Tail­le­fer­re: Kon­sert­to har­pul­le ja or­kes­te­ril­le . 23:45 J. S. Bach: Viu­lu­so­naat­ti n:o 2 a-mol­li (Mi­do­ri) . 00:09 Krom­mer: Sin­fo­nia n:o 1 F-duu­ri (Berg-ka­ma­riork. . 00:40 Sc­hu­bert: So­naat­ti pia­nol­le 4-kä­ti­ses­ti C-duu­ri (Grand Duo) ..
su: St­rauss: Ruu­su­ri­ta­ri, sar­ja or­kes­te­ril­le . 22:38 Men­dels­sohn: Viu­lu­kon­sert­to e-mol­li (Ye­hu­di Me­nu­hin ja Lon­toon Phil­har­mo­nia -ork. . 23:05 Al­béniz (sov. Go­dows­ky) : Tan­go D-duu­ri (Eduard Sjo­min, pia­no) . 23:09 Ra­gaz­zi: So­naat­ti viu­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le G-duu­ri op. (So­na­ta a 4) . 23:22 Beet­ho­ven: Pia­no­so­naa­tit n:o 30 E-duu­ri, 31 As-duu­ri ja 32 c-mol­li (Ru­dolf Serkin) ...
0
3