Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
Pur­cell: So­naat­ti kah­del­le viululle,..
00.40 Yöklassinen
(Mark­ku Hie­ta­har­ju, Hel­sin­gin Mei­lah­den kir­kon urut) . 00:47 Kar­lo­wicz: Se­re­na­di jou­sil­le C-duuri ...
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Pia­nis­ti Me­na­hem Pressler
07.10 Aamusoitto
ti: J. Ch. Bach: Ron­do seks­te­tos­ta C-duuri ..
ke: (See­li Toi­vio, sel­lo, ja Li­ly-Mar­le­ne Puusepp,..
07.05 Aamusoitto
Her­ra Pe­ro­nil­la (Lon­toon Phil­har­mo­nia-ork. ...
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
07.57 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
ti: Mil­lai­sen op­po­si­tio­joh­ta­jan hal­li­tus saa vastaansa?..
08.05 Min­ne Rin­ne vie: On­ko maa­seu­dul­la tu­levaisuutta?
08.05 Kuu­si ku­vaa sar­ja­ku­va­piir­tä­jä Vil­le Ran­nan elämästä
08.25 Ih­mi­nen huip­pu­vi­rees­sä: Ke­to­gee­ni­nen ruokavalio
08.50 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . . .
ti: (Las­se Mårten­son) Ca­ro­so­ne: Ma­ruz­zel­la (Gab­riella Ferri)..
ke: (Bert Kämp­fert) Bac­ha­rach: No me quie­ro enamorar ..
to: (Ami As­pe­lund) (Syl­via Vret­ham­mar) (Nat King Cole)..
09.05 Muis­to­jen bulevardi
(He­len For­rest ja Har­ry Ja­me­sin or­kes­te­ri) . Sc­hob­be: Trum­pet­ti (Ka­le­vi Kor­pi ja Ossi Runne)..
09.05 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
09.56 Ter­ve­tu­loa ju­ma­lan­palvelukseen
10.00 Vir­ta­sen ta­loushistoria
10.00 Sa­ri Val­to: Voi­ko tu­ris­mi jat­kua ny­kyisellään?
10.00 Brysselin kone
10.00 Miia Krause
10.00 Yle Uutiset
10.00 Oi kii­tos sa Luo­ja­ni ar­mol­li­nen – mu­siik­ki­ju­ma­lan­pal­ve­lus Sa­von­lin­nan tuomiokirkosta
10.05 Ykkösaamu
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
10.47 Yk­si on hy­vää seuraa
10.45 Rytmikamari
11.00 Vä­li­le­vy­jä: Leh­distökatsaus
11.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si - Eva Ti­gers­tedt: Vä­ri, ai­ka, elämänilo
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
11.00 Epäi­lyt­tä­vän uut­ta - Aki Yli-Salomäki
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu: Vir­siä ja mu­sii­kin ää­ri­vii­vo­ja - Joel Hallikainen
11.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Hä­meen­lin­nan Ad­venttikirkosta
Ti­lai­suu­den joh­taa Mark­ku Heikkilä...
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Elä­vä his­to­ria: Ni­me­ni on Nguyen – Suo­men viet­na­mi­laisten tarina
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Lii­ka läm­pö su­lat­taa Hi­ma­la­jan ja Alp­pien jää­ti­köt se­kä kui­vat­taa joet, ja mil­joo­nil­ta loppuu vesi
12.10 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
12.10 Va­koo­jat – Am­mat­ti­na pe­tos: CIA ja FBI - sa­to­ja sa­la­mur­hay­ri­tyk­siä ja jät­ti­mäi­siä tietovuotoja
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Vir­ta­sen ta­loushistoria
Ovat­ko Ruot­sis­sa asu­vat suo­ma­lai­set suomalaisia,..
12.30 Tie­det­rip­pi: Vih­reän kul­lan ki­mal­lus osa 1 – Näin avo­hak­kuis­ta tu­li maan tapa
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: SDP uu­si joh­ton­sa, mil­lai­sil­la voi­mil­la op­po­si­tio nyt hyökkää?
13.00 Po­litiikkaradio
13.00 Klas­sinen kattaus
. Aho: Kon­sert­to nok­ka­hui­lul­le ja or­kes­te­ril­le . Far­renc: Pia­not­rio d-mol­li (Li­nos Ensemble) .
13.00 Vä­li­le­vy­jä: Leh­distökatsaus
13.30 Klas­sinen kattaus
ti: A. Mo­zart: Al­ma gran­de e no­bil co­re (Suu­ri sie­lu ja ja­lo sydän) ..
ke: Mc­Do­wall: Se­rap­him, kon­sert­to trumpetille,..
to: (No­mos-kvar­tet­ti) . Gra­na­dos: Tyt­tö ja sa­ta­kie­li (Izu­mi Ta­te­no, piano) ...
14.00 Ru­ben Stil­ler: Kjell Wes­tö ja so­tien perintö
14.00 Kir­ja vs. Lef­fa: Spider-Man
14.30 Luo­mis­ker­to­mus Min­na Ry­ti­sa­lo - Jenny Hill
14.30 Ne­li­kymp­pi­sen vä­li­ti­lin­pää­tös: Mi­tä iki­nä teet­kin ole läs­nä - sen­kin lama opetti
14.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Niin­kut­te­lu är­syt­tää, mut­ta sil­lä on kie­les­sä mo­nia tär­kei­tä tehtäviä
14.30 Jak­ke Hol­vas ja fi­lo­so­fia: Arendt – ajat­te­lu heikkenee
14.40 Ää­nen hi­mo: Mies­vi­haa ja edus­kun­nan Vek­ku­laa – ft. Paula Vesala
14.50 Kie­len pääl­lä: Hy­vin sa­not­tu -han­ke - Laura Arikka
14.55 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: Po­li­tiik­ka­ra­dion toi­mit­ta­ja Antti Pilke
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
ti: Vap­pu Kan­nas on kir­jai­li­ja, kir­jal­li­suu­den­tut­ki­ja ja kääntäjä...
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Kek­ko­sen ai­ka ja vi­deo­pe­lit mel­kein tu­ho­si­vat flip­pe­ri­kult­tuu­rin Suo­mes­sa - mik­si te­räs­kuu­lan pe­luu on nyt uud
15.02 Juu­rien ke­sä: Kult­tuu­riyk­kö­nen: Ker­too­ko his­to­rial­li­nen ro­maa­ni enem­män nykyajasta?
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Har­jun­pää ja kiu­san­te­ki­jät 5/8. Nä­ky­mä­tön todistaja.
15.00 Ho­ri­sont­ti: Van­huus ei ole en­ti­sen­sä - mi­ten pit­käi­käi­syys mul­lis­taa maail­man ja kä­si­tyk­set ikääntymisestä?
15.16 Mu­siikkikamari
15.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Niin­kut­te­lu är­syt­tää, mut­ta sil­lä on kie­les­sä mo­nia tär­kei­tä tehtäviä
15.50 Ää­ni­ta­ri­na: Sy­vään veteen
15.55 Yle News
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . .
ti: Atee­nan rau­niot (Em­pi­re Brass ja Ste­ve Wil­kes, rummut)..
ke: (Mi­la­non Giu­sep­pe Ver­di -sinfoniaork...
to: Mas­cag­ni: Frit­zin ja Su­ze­lin kir­sik­ka­duetto oopp...
16.10 Fau­nin iltapäivä
. (sov. . . . . . . . . . .
su: (Au­rin­gon­nou­su) teok­ses­ta Ton­dikt n:o 1 (Sä­vel­runo n:o 1)..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Uu­tis­pod­cast: Mis­sä me­nee vi­ha­pu­heen ra­ja? Yli sa­dan ri­kos­tut­kin­nan sel­vitys kertoo
17.10 Uu­tis­pod­cast: Mi­ten toi­mii pa­ri­suh­de, jos­sa ol­laan po­liit­ti­ses­ti eri laidoilla?
17.10 Uutispodcast
17.10 Miia Krau­se: Mi­tä kaik­kea näyt­te­li­jä­nä voi teh­dä, Krista Kosonen?
17.10 Do­ku­men­tin jäl­ki: Va­paaeh­tois­työ­tä mui­den auttajana
17.35 Kei­nu­va ta­lo - Mi­ka Kau­ha­nen: Kuu­kau­den et­nok­las­si­kot: takki auki
Kaik­ki li­koon, nu­pit kaakkoon,..
17.35 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
17.35 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bi: Jaz­zia ullakolta
17.35 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
18
18.01 Iltahartaus
18.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Kal­ma ja Lei­ja - kuo­le­ma eteisessäni
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.30 Vii­kon luon­toää­ni: viiksitimali
18.25 Kie­len pääl­lä: Hy­vin sa­not­tu -han­ke - Laura Arikka
18.35 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.35 Har­tai­ta säveliä
18.38 Mu­siikkikamari
18.50 Iltahartaus
19.02 Ra­dio 1:n il­ta: Il­mas­tonmuutosilta
Suo­raan lä­he­tyk­seen voi soit­taa, nu­me­ro on 09-144800, tai lä­he­tä What­sapp-vies­ti nu­me­roon 044 5 144800. Il­mas­ton­muu­tos on asia, jo­ka pu­hut­taa ih­mi­siä eri yh­teyksissä...
19.02 Sy­dän­juu­ril­la - Aman­da Kau­ran­ne: Syn­ty­jä sy­viä - uut­ta kan­san­mu­siik­kia me­ren ran­ta­sil­ta ja su­run syntymailta
19.02 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Dun­can Ward, sol. Abel Se­lao­coe, sel­lo, ja Bern­hard Sc­him­pels­ber­ger, af­rik­ka­lai­set rum­mut. - Ar­vo Pärt: Sin­fo­nia nro 3. Fe­lix Men­dels­sohn: Die sc­hö­ne Me­lu­si­ne, al­ku­soit­to. W. A. Mo­zart: Taikahuilu,
19.02 Ajas­sa soi - Ny­ky­mu­siik­ki ottaa kantaa
Ke­säl­lä 2023 Vii­ta­saa­ren Mu­sii­kin ai­ka -fes­ti­vaa­lil­la kuul­tiin sak­sa­lai­sen Hans Wer­ner Hen­zen (1926-2012) suur­teos Voi­ces. Voi­ces on vuon­na -73 sä­vel­let­ty 22-osai­nen sar­ja, jon­ka lau­luil­la on vah­vas­ti yh­teis­kun­nal­li­nen si­säl­tö. Ne kä­sit­te­le­vät mo­nia edel­leen ajan­koh­tai­sia tee­mo­ja ku­ten sor­toa ja vie­raantumista...
19.02 Tä­män ru­non ha­luai­sin kuul­la. Ru­no­ja nuoruudesta
Hen­non her­käs­ti kuis­ka­ten vai kiih­keäs­ti ju­lis­taen? On­ko ru­no­jen nuo­ruus rim­pui­le­vaa ja ki­peää kas­vua vai uu­den löy­tä­mis­tä ja in­nos­tu­nut­ta seik­kai­lua? Toi­vei­ta to­teut­ta­vat näyt­te­li­jät Mir­ja­mi Heik­ki­nen ja Ju­ho Uusitalo.
19.02 Jazzk­lu­bi: Klu­bi-isän­tä­nä Jan-Erik Holmberg.
Jazzk­lu­bin uu­tuuk­sis­sa muun muas­sa kuk­kia, me­hi­läi­siä ja leipää...
20.00 Ro­ma­no mi­rits, ro­ma­ni­mu­siik­ki-sar­ja osa 8. Van­hat ro­ma­ni­lau­lut vie­vät kauas muistoihin
20.00 Jazzk­lu­bi spe­cial: Nui­ja­mie­het Jazzk­lu­bin stu­dio­ses­siois­sa. Toi­mit­ta­ja­na Eero Koski.
Vuo­si­tu­han­nen vaih­teessa uuden,..
20.15 Kuu­si ku­vaa kam­paa­ja Jes­se Lah­ti­sen elämästä
21.00 Ääniversumi
21.23: (Zhina)..
21.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Har­jun­pää ja kiu­san­te­ki­jät 4/8. Ka­ran­nut hulluus.
20.55 Iltasoitto
21.00 Lon­toon BBC Proms -fes­ti­vaa­lin viimeinen ilta
Ka­pel­li­mes­ta­ri Ma­rin Al­sop joh­taa BBC:n sin­fo­niaor­kes­te­ria ja kuo­roa pe­rin­tei­ses­sä Prom­sien pää­tös­kon­ser­tis­sa Lon­toon Royal Al­bert Hal­lis­sa. So­lis­tei­na ovat nor­ja­lai­nen täh­ti­sop­raa­no Li­se Da­vid­sen ja sel­lis­ti She­ku Kan­neh-Ma­son. Suo­ran lä­he­tyk­sen toi­mit­taa Ahti Paunu.
21.00 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bi: Jaz­zia ullakolta
Mi­kä on si­nul­le se mie­lui­sin tai tun­nel­mal­li­sin paik­ka viet­tää sa­de­päivää?..
21
21.20 Yk­si on hy­vää seuraa
21.30 Jak­ke Hol­vas ja fi­lo­so­fia: Hei­deg­ger – tek­niik­ka ei ole väline
21.45 Mu­siikkikamari
21.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: Työ­hy­vin­voin­ti­pääl­lik­kö Anu Wiikeri
21.45 Iltasoitto
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Lukulamppu
22.05 Lukulamppu
22.14 Hy­vää yötä
22.14 Hy­vää yötä
22.15 Yöklassinen
. . . . . . .
ti: (Vii­si muun­nel­maa eng­lan­ti­lai­ses­ta kan­san­lau­lus­ta Ri­kas mies ja La­sa­rus) (Io­na Brown, viu­lu, Ken­neth Heath, sel­lo, ja Skai­la Kan­ga, harp­pu, se­kä St. Mar­tin-in-the-Fields -ka­ma­riork. 22:29 Ca­rul­li: Trois di­ver­tis­se­ments a l'es­pag­no­le (Mar­cel­lo Fan­to­ni, ki­ta­ra) 22:42 Shep­pard: Me­dia vi­ta - Nunc di­mit­tis (Kuo­lon kes­kel­lä eläm­me) 23:06 W. A. Mo­zart: Se­re­na­di D-duuri ..
ke: (Nash-yh­tye) 22:38 Ban­tock: Sap­fi­nen ru­noel­ma 22:54 Koech­lin: Trio pu­hal­ti­mil­le op. 206 (Matt­hias Ar­ter, oboe, Cur­zio Pet­rag­lio, kla­ri­net­ti, ja Matt­hias Bühl­mann, fa­got­ti) 23:09 Pro­kof­jev: Viu­lu­kon­sert­to n:o 1 D-duu­ri (Li­sa Ba­tiash­vi­li ja Eu­roo­pan ka­ma­riork. 23:33 Wag­ner: "Nu­kut­ko vie­ras" oopp...
to: (Jev­ge­ni Ki­sin, pia­no) 22:47 Lau­lu­ja ja tans­se­ja 1500-lu­vul­ta; säv. Vecc­hi, Banc­hie­ri, Agos­ti­ni, Bot­te­ga­ri, Wil­laert, Ro­re, Bas­sa­no, Crec­quil­lon ja Ro­re 00:07 E. Mayer: Sin­fo­nia n:o 6 E-duu­ri 00:46 Lec­lair: So­naat­ti hui­lul­le ja con­ti­nuol­le e-mol­li (Ro­bert Stall­man, hui­lu, Karl Ben­nion, sel­lo, ja Ed­win Swan­born, cem­ba­lo) 01:02 Glin­ka: Di­ver­ti­men­to bril­lan­te Bel­li­nin teemoista ..
pe: (Pu­ri­taa­nit) , oop­pe­ra 00:32 So­mer­vell: Pia­no­kon­sert­to a-mol­li (High­land) 01:00 Re­vuel­tas: Ven­ta­nas (Ik­ku­noi­ta) 01:11 Bruck­ner: Sin­fo­nia n:o 9 d-mol­li 02:12 Ma­de­to­ja: Kul­ler­vo, sin­fo­ni­nen ru­noel­ma 02:26 De Fesch: Kon­sert­to viu­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le E-duu­ri (Mu­si­ca ad Rhe­num) 02:37 Sc­hu­mann: Al­bu­mi nuo­ri­sol­le, osia (Nor­man Shet­ler, pia­no) 03:32 de Fos­sa (sov. )..
22.15 Yöklassinen
. 22:47 W. A. Mo­zart: Kon­sert­tiaa­ria Ment­re ti las­cio, o fig­lia . 22:56 Sc­hu­bert: Jou­sik­var­tet­to n:o 14 d-mol­li (Tyt­tö ja kuo­le­ma) (To­kio-kvar­tet­ti) . 23:38 J. Haydn: Sin­fo­nia n:o 88 G-duu­ri . 23:58 Quil­ter: Sar­ja bal. The Ra­ke . 00:09 An­na Ama­lia, Sak­si-Wei­ma­rin hert­tua­tar: Di­ver­ti­men­to B-duu­ri (Il Ce­na­co­lo del­la Chi­me­ra) . 00:20 Wag­ner: Faust-al­ku­soit­to d-mol­li . 00:32 J. S. Bach: Par­ti­ta c-mol­li (John Brow­ning, piano) ...
0
00.30 Yk­si on hy­vää seuraa
00.40 Yöklassinen
(Mark­ku Hie­ta­har­ju, Hel­sin­gin Mei­lah­den kir­kon urut) . 00:47 Kar­lo­wicz: Se­re­na­di jou­sil­le C-duu­ri . 01:09 Mar­via: Odo­tus (Jaak­ko Kor­te­kan­gas, ba­ri­to­ni, ja Ilk­ka Paa­na­nen, pia­no) . 01:13 Ts­he­rep­nin: Le Pa­vil­lon d'Ar­mi­de, ba­let­ti . 02:21 Gla­zu­nov: Con­cer­to ballata ...
3