Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
22.15 Yöklassinen
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Opet­ta­jam­me Ei­no­ju­ha­ni Rautavaara
"Sä­vel­lyk­sen opet­ta­jat voi ja­kaa nel­jään luok­kaan: kuuluisat,..
07.10 Aamusoitto
ti: S. Bach (sov. Kurtág)..
ke: (Jian Wang, sel­lo, ja Gö­ran Söllsc­her, kitara)..
to: (Da­ve Gru­sin) Si­be­lius: Koi­vu (Sa­ri Hukari,..
pe: (Aa­mu­lau­lu) Kan­san­säv. (sov. V. Hannikainen)..
07.05 Aamusoitto
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
ti: Edus­kun­ta päät­tä­nee Suo­men Na­to-la­kie­si­tyk­sen hy­väk­symisestä...
08.05 Min­ne Rin­ne vie: Kes­kieu­roop­pa­lai­set ha­ke­vat Kai­nuus­ta hiljaisuutta
08.05 Kuusi kuvaa
08.25 Ih­mi­siä Itä­me­rel­lä: "Ve­si on ele­ment­ti­nä vi­ha­mie­li­nen ja sik­si jo­kai­nen su­kel­lus on seikkailu”
08.50 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ti: (On­ni Gi­deon) . War­ren: Cha­ta­noo­ga choo choo (Car­men Miranda) ...
to: (Edith Piaf) . Bos­tic: Let me off up­town (The Del­ta Rhythm Boys) ...
la: (Frank Si­nat­ra) . Ul­mer: Pi­gal­le (Geor­ges Ulmer) ...
09.05 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
09.56 Ter­ve­tu­loa ju­ma­lan­palvelukseen
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
10.00 Sari Valto
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
10.00 Brysselin kone
10.00 Miia Krause
10.00 Ruben Stiller
10.00 Yle Uutiset
10.00 Pal­mu­sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus Kal­lion kir­kos­ta Helsingistä
Kant­to­ri­na Vi­vi­ka Oksanen...
10.05 Ykkösaamu
10.47 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Vä­li­le­vy­jä - Kare Eskola
11.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si - Eva Tigerstedt
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
11.00 Epäi­lyt­tä­vän uut­ta - Aki Yli-Salomäki
11.00 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Opet­ta­jam­me Ei­no­ju­ha­ni Rautavaara
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
11.00 Or­to­dok­si­nen li­tur­gia Ju­ma­la­näi­din Ka­za­ni­lai­sen iko­nin kir­kos­ta Jär­venpäästä
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Elä­vä his­to­ria: Suo­mi vaa­ras­sa 2/2: Kom­mu­nis­tien vallankumous
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Vei­kö kes­kit­ty­mis­ky­vyn ADHD vai it­seai­heu­tet­tu kes­kit­ty­mis­häiriö ADT?
12.10 Kal­le Haa­ta­nen: Antisemitismi
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua totuudesta,..
12.10 12 dik­taat­to­ria: Isä Pu­tin ja Krem­lin ma­fia: ”Vah­vo­ja ideoi­ta uu­del­le ajalle”
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Vir­ta­sen ta­loushistoria
12.30 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Po­litiikkaradio
13.00 Ka­re Es­ko­lan Uudet levyt
13.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si - Eva Tigerstedt
13.30 Klas­sinen kattaus
ti: (Ant­ho­ny Golds­to­ne, pia­no, ja Cum­mings-jousitrio) ...
ke: . Isaac Wash­boh­min nuot­ti­kir­ja (1694)..
to: (Ra­du Lu­pu, pia­no) . Cop­land: Kak­si bal­la­dia (Eu­ge­ne Druc­ker, viulu,..
pe: (Ste­ven Os­bor­ne, pia­no) . Ts­hai­kovs­ki: Se­re­na­de me­lan­colique ...
14.00 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kylmälä
14.00 Te­le­vi­sion tiiliskivet
Kes­kus­te­le­mas­sa elo­ku­va­toi­mit­ta­ja An­na Möttölä,..
14.30 Luo­mis­ker­to­mus: Anu Kaa­ja ker­too kir­jas­taan Rusetti
14.30 Vii­den eu­ron ruo­kaoh­jel­ma: Ros­kia ja ruokaa
14.30 Aris­to­te­leen kantapää
14.30 Jak­ke Hol­vas ja fi­lo­so­fia: Loc­ke – omis­ta­van Kallen erehdys
14.30 Min­ne Rin­ne vie: Kes­kieu­roop­pa­lai­set ha­ke­vat Kai­nuus­ta hiljaisuutta
14.45 Ei­li­sen ää­ni: Ke­vät­him­pu­la vuodelta 1989
14.40 Ei­li­sen ää­ni: Pet­tu­lei­pää Posiolta
14.50 Kie­len pääl­lä: Saa­men kieli II
14.55 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Yk­si on hy­vää seuraa
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa pu­het­ta, kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet de­ba­toi­ta­vi­na. Suo­ra­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, kes­ki­viik­koi­sin Hel­sin­gin Mu­siikkitalosta.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Sa­nan­saat­tajat 13/20.
15.00 Horisontti
15.20 Mu­siikkikamari
15.30 8 klasaria
15.45 Vii­kon luon­toää­ni: kanadanhanhi
15.50 Ää­ni­ta­ri­na. Voi­ce of Finland.
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
ke: (Ser­gio Az­zo­li­ni ja L'Au­ra Soa­ve Cremona) ...
to: Kak­sos­vel­jek­set . Grieg: Våren (Jo­han­nes Weisser,..
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . . .
su: Naa­miai­set Tun­te­ma­ton: Wil­low song (Ju­lian­ne Baird, sopraano,..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Uutispodcast
17.10 Miia Krause
Miia Krau­se - kiin­nos­ta­via ajat­te­li­joi­ta ja oi­val­ta­vaa kes­kus­te­lua. Maail­ma ei ole vielä valmis,
17.10 Kuu­kau­den do­ku­ment­ti: Kuo­le­man läheiset
Mi­tä tie­däm­me kuo­le­mas­ta ja siitä,..
17.35 Kei­nu­va ta­lo - Mi­ka Kau­ha­nen: Maail­man pia­no soi ket­te­räs­ti ja tyynesti
Maail­man pia­no­päi­vää, 'World Piano Day',..
17.35 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
17.35 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzklubi
17.35 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.35 Rii­kan ja Ah­din mielimaisema
Hy­vän­mie­len mu­siik­kia, niin tut­tua kuin odot­ta­ma­ton­ta­kin, on luvassa,..
18
18.01 Iltahartaus
18.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Mi­nua kiinnostaa valo
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.30 Vii­kon luon­toääni: harakka
18.25 Kie­len pääl­lä: Saa­men kieli II
18.35 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.35 Har­tai­ta säveliä
18.35 Mu­siikkihartaus
18.40 Mu­siikkikamari
18.50 Iltahartaus
19.02 Tun­te­ma­ton nu­me­ro: Pa­ri­suh­de­väkivaltailta
19.02 Sy­dän­juu­ril­la - Amanda Kauranne
19.02 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Sa­ka­ri Ora­mo, sol. Anu Kom­si, sop­raa­no, se­kä Mu­siik­ki­ta­lon Kuo­ro, valm. Nils Sch­wec­ken­diek. - Györ­gy Li­ge­ti: Lon­ta­no. Kai­ja Saa­ria­ho: Saa­ri­kos­ki-lau­lut, en­sie­si­tys Suo­mes­sa Mau­ri­ce Ra­vel: Daph­nis & Ch­loé. Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Lot­ta Emanuelsson.
19.02 Klas­si­sen mu­sii­kin iltakonsertti
19.02 Klas­si­sen mu­sii­kin iltakonsertti
19.02 An­ge­la He­witt BBC:n fil­har­mo­nik­ko­jen so­lis­ti­na Manchesterissa
And­rew Da­vis, sol. An­ge­la He­witt, pia­no. - Mau­ri­ce Ra­vel: Cou­pe­ri­nin hau­ta. Wolf­gang Ama­deus Mo­zart: Pia­no­kon­sert­to nro 23 A-duu­ri K. 488. Igor St­ra­vins­ky: Sar­ja pie­nel­le or­kes­te­ril­le nro 1; Apol­lon mu­sa­gète, ba­let­ti. Mau­ri­ce Ra­vel: La Valse.
19.02 Jazzk­lu­bi. Klu­bi-isän­tä­nä Juhani Kansi.
20.00 Rytmikamari
20.00 Romano mirits
20.00 Jazzk­lu­bin il­lan keik­ka. Ni­na Si­mo­ne Fab­rik-kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa Ham­purissa 1988.
Ni­na Si­mo­ne Fab­rik-kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa Ham­pu­rissa 1988.
20.15 Kuusi kuvaa
21
21.00 Ra­dio­gal­le­ria LIVE: Fixit
Kai­no Wen­nerst­rand: kä­si­kir­joi­tus, sä­vellykset,..
21.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Sa­nan­saat­tajat 12/20.
21.00 Iltasoitto
21.00 Iltasoitto
21.00 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzklubi
21.15 Mu­siikkikamari
21.20 Iltasoitto
21.30 Is­kel­mien maan­tie­de: Mat­kal­la Ta­hi­tiin pal­jas­tuu suu­ri Put­ti­putti-huijaus
21.30 Iltasoitto
21.40 Vii­den eu­ron ruo­kaoh­jel­ma: Ros­kia ja ruokaa
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Lukulamppu
22.14 Hy­vää yötä
22.15 Yöklassinen
0
3