Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
2 (Lu­cia­no Tor­to­rel­li ja Mau­ro Tor­torelli) ...
22.15 Yöklassinen
O. Vin­jen ru­noi­hin . 22:41 Ar­ria­ga: Jou­sik­var­tet­to n:o 3 Es-duu­ri (Guar­ne­ri-kvartetti) ...
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.50 Aamuhartaus
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
06.59 Hy­vää huomenta
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Aa­po Häk­ki­nen, mu­sii­kin tut­ki­musmatkailija
07.10 Aamusoitto
(Step­hen Hough, piano) ...
07.10 Nais­ten­päi­vän Aamusoitto
07.10 Aamusoitto
(And­res Se­go­via, ki­ta­ra) . J. B. Bach...
07.05 Aamusoitto
(Webs­ter-trio) . Ge­mi­nia­ni: Trio­so­naat­ti n:o 3 (Les Esp­rits animaux) ...
07.53 Ykköskolumni
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
07.59 Hy­vää huomenta
07.57 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
11 Uk­rai­nan so­tatilanne,..
08.10 Ykkösaamu
to: 11. Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö vie­rai­lee Yh­dys­valloissa,..
08.05 Min­ne Rin­ne vie: True cri­me -har­ras­ta­jat ei­vät an­na ri­kosten unohtua
08.05 Kuu­si ku­vaa: va­lo­ku­vaa­ja Ju­hani Riekkola
08.25 Su­ku­ni mur­ha­mys­tee­ri: Ä­lä am­mu pianistia
08.50 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
(Oli­ver) . (Keith West) . (An­ki) . Koi­vu­juu­ri: Rau­tai­nen Blues ..
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . . . . . (Hector) . . .
to: (Mat­ti Louhivuori)..
09.05 Muis­to­jen bulevardi
(Ar­tie Shaw) . Kent: (The­re'll be blue­birds over) the whi­te cliffs of Do­ver (Ve­ra Lynn) ...
09.05 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
09.56 Ter­ve­tu­loa ju­ma­lan­palvelukseen
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: De­mok­ra­tian itsepuolustus
10.00 Brys­se­lin ko­ne. EU:n nyt ha­lua­mat kai­vok­set saas­tut­tai­si­vat isosti Suomea.
10.00 Miia Krau­se: Mil­lä saat suo­ma­lai­sen lau­la­maan, An­na-Ma­ri Kähärä?
10.00 Yle Uutiset
10.00 Me­di­ta­tiivinen messu
Li­tur­gi­na ja saar­naa­ja­na ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­män kou­lut­ta­ja Hen­ri Järvinen...
10.05 Ykkösaamu
Ajat­te­lem­me Uk­rai­naa so­ta­na Euroopassa,..
10.47 Yk­si on hy­vää seuraa
10.45 Rytmikamari
11.00 Vä­li­le­vy­jä: Ark­ti­sia mu­siikkiasioita
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
11.00 Epäi­lyt­tä­vän uut­ta - Aki Yli-Salomäki
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Toi­mit­ta­ja­na Miik­ka­pek­ka Heikkilä.
11.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Tu­run Bap­tis­ti­seurakunnasta
Pu­hu­ja­na pas­to­ri ja psy­ko­te­ra­peut­ti Ju­ha Paananen.
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Elä­vä his­to­ria: Al­ko­ho­lin os­ta­mi­sen kum­mal­li­nen his­to­ria 1/2 Vain kak­si Kos­sua kerralla
12.10 Kal­le Haa­ta­nen: Sen­su­roitu Raamattu
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua totuudesta,..
12.10 Pie­leen men­nyt his­to­ria: Olem­me­ko tyh­mem­piä kuin ki­vi­kau­den ihmiset?
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Vir­ta­sen ta­lous­his­to­ria: Asuu­ko Suo­mes­sa kak­si eri kansaa?
12.30 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Sai­ras­tu­mi­nen on sat­tumanvaraista
12.52 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
13.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
13.00 Pia An­ti­kai­sen Uudet levyt
13.00 Ute­lias ää­ni­mat­kai­li­ja: Vettä vaan
Ve­si voi ol­la me­ta­fo­ra mu­sii­kin vir­tai­lul­le, liikkeelle,..
13.30 Klas­sinen kattaus
(Jo­nat­han Snow­den, Ju­dith Her­bert, ja Dia­na Ambache) ...
13.30 Klas­sinen kattaus
to: (Ju­les Es­kin ja Mic­hael Til­son Tho­mas) E. Halff­ter: Cre­pusculos ..
14.00 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kylmälä
14.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet. True De­tec­ti­ve: Synk­kä saa­ga Ame­ri­kan Etelästä
14.30 Luo­mis­ker­to­mus: Har­ry Sal­men­nie­mi ker­too kir­jas­taan Varjotajunta
14.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Vaa­li­ko­ne on po­liit­ti­sen tie­don oi­ko­tie, jo­ta käy­te­tään myös viihteenä
14.30 Is­kel­mien maan­tie­de: Pu­hu­taan­ko kir­si­kan­ku­kille japania?
14.40 Ei­li­sen ää­ni: Mi­nun ju­ma­la­ni: Maikki Harjanne
14.40 Ei­li­sen ää­ni: Ra­ja­mäen mum­mo Eng­la Elina Hagelin
14.55 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: tuot­ta­ja ja AD Elli Murtonen
14.50 Yk­si on hy­vää seuraa
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
15.02 Kult­tuuriykkönen
Vain 20% mu­sii­kin te­ki­jöis­tä Suo­mes­sa on mui­ta kuin miehiä...
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Oi­keaa Raa­mat­tua ei ole ole­mas­sa, oli­ko Jeesustakaan?
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Sa­nan­saat­tajat 10/20.
15.00 Ho­ri­sont­ti: “En ole ra­sis­ti, mut­ta...” - hy­väk­sy­tään­kö ra­sis­mi po­liit­ti­ses­sa keskustelussa?
15.15 Mu­siikkikamari
15.30 8 kla­sa­ria: Ed­vard Grieg: Peer Gynt – Rai­ku­li­po­jan seik­kai­lu­ja ja peik­komeininkiä
15.45 Vii­kon luon­toää­ni: sinisorsa
15.50 Ää­ni­ta­ri­na. Exp­laining love.
15.55 Yle News
15.55 Yle News
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
(Tra­vel song) (Con­rad Tao, piano) ...
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . .
to: Vo­ri­sek: Imp­romp­tu n:o 4 A-duuri op. ..
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . .
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Uutispodcast
17.10 Uu­tis­pod­cast: Li­sää lik­saa, mut­ta enin­tään sa­man ver­ran kuin vien­tia­lal­la – Suo­meen aje­taan uut­ta palkkamallia
17.10 Uu­tis­pod­cast: "Ää­rioi­keis­to­hal­li­tus” sai is­rae­li­lai­set ka­duil­le – hal­li­tus ha­luaa vie­dä kor­keim­man oi­keuden vallan
17.10 Miia Krau­se: Mil­lä saat suo­ma­lai­sen lau­la­maan, An­na-Ma­ri Kähärä?
17.10 Kuu­kau­den do­ku­ment­ti: Väiski ja Billy
Tä­mä on ta­ri­na kah­den mie­hen road tri­pis­tä hal­ki Yh­dysvaltojen...
17.35 Kei­nu­va ta­lo - Mi­ka Kau­ha­nen: Kuu­kau­den et­nok­las­si­kot elokuvissa
Elo­ku­vis­sa mu­siik­ki aset­taa ajan ja paikan,..
17.35 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bi: Suuri Kauneus
Vai on­ko sit­ten­kään? Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bis­sa poh­di­taan kauneutta,..
17.35 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
18
18.01 Iltahartaus
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.10 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Tun­te­maton numero
18.25 Kie­len pääl­lä: Su­ku­puo­li­neut­raa­lit am­mat­tinimikkeet I
18.35 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.35 Har­tai­ta säveliä
18.50 Iltahartaus
18.50 Iltahartaus
19.02 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
Juk­ka-Pek­ka Sa­ras­te, sol. Ca­ro­lin Wid­mann, viu­lu. - Jean Si­be­lius: All’over­tu­ra sar­jas­ta His­to­rial­li­sia ku­via I op. 25. Ve­li-Mat­ti Puu­ma­la: Viu­lu­kon­sert­to, kan­tae­si­tys (Ylen tilaus) .
19.02 Il­ma­ri Han­ni­kai­nen -pia­no­ka­ma­ri­mu­siik­ki­kil­pai­lu: 1. finaali-ilta
Kil­pai­li­joi­ta avus­taa Jan Sö­derb­lo­min joh­ta­ma Jy­väs­ky­lä Sin­fo­nia. Suo­ran lä­he­tyk­sen Jy­väs­ky­län teat­te­ri­ta­los­ta toi­mit­taa Ina­ri Til­li. Lä­he­tyk­sen asian­tun­ti­ja­na on pia­no­tai­tei­li­ja Ma­til­da Kärkkäinen.
19.02 Il­ma­ri Han­ni­kai­nen -pia­no­ka­ma­ri­mu­siik­ki­kil­pai­lu: 2. fi­naa­li-il­ta ja pal­kintojenjako
Kil­pai­li­joi­ta avus­taa Jan Sö­derb­lo­min joh­ta­ma Jy­väs­ky­lä Sin­fo­nia. Suo­ran lä­he­tyk­sen Jy­väs­ky­län teat­te­ri­ta­los­ta toi­mit­taa Ina­ri Til­li. Lä­he­tyk­sen asian­tun­ti­ja­na on pia­no­tai­tei­li­ja Ma­til­da Kärkkäinen.
19.02 Muis­to­jen bu­le­var­din Sä­vel on va­paa / 09 - 144 800
Iki­vih­rei­tä is­kel­miä, viih­de­mu­sii­kin va­lioi­ta, unoh­tu­mat­to­mia elo­ku­va­sä­vel­miä, jazzk­las­si­koi­ta, mu­si­kaa­li­hel­miä ja pal­jon muu­ta! Mi­kä kap­pa­le soi si­nun muis­to­jen bu­le­var­dil­la­si? Kol­men tun­nin suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä kuun­te­li­joi­den toi­vei­ta to­teut­ta­vat mu­siik­ki­toi­mit­ta­jat Tar­ja När­hi ja Pek­ka Lai­ne. Oh­jel­man suun­nit­te­lus­ta vas­taa Annina Aho.
19.02 Jazzk­lu­bi: Klu­bi-isän­tä­nä Eero Koski.
20.00 Jazzk­lu­bin il­lan keik­ka. Met­te Ras­mus­sen Trio North Tam­pe­re Jazz Hap­peningissä.
Ää­ni­tet­ty Tul­li­ka­ma­rin Pak­ka­huo­neel­la 5. 11. 2022.
21
21.00 Ra­dio­gal­le­ria: Oli pit­kä yö - es­see trans­su­ku­puolisuudesta
21.00 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bi: Suuri Kauneus
Vai on­ko sit­ten­kään? Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bis­sa poh­di­taan kauneutta,..
21.30 Iltasoitto
21.43 Mu­siikkikamari
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Lukulamppu
22.05 Lukulamppu
22.05 Lukulamppu
22.14 Hy­vää yötä
22.14 Hy­vää yötä
22.14 Hy­vää yötä
22.15 Yöklassinen
. . . . . . . . . .
ti: (Tal­vi­nen mat­ka) (Joy­ce Di­Do­na­to, mez­zo­sop­raa­no, ja Yan­nick Ne­zet-Se­guin, pia­no) 23:26 Uc­cel­li­ni: So­naat­ti (1645) n:o 5 c-mol­li (La Lau­ra ri­lu­cen­te) 23:33 Bet­ti­nel­li: Cin­que pre­lu­di (Vii­si pre­lu­dia) (Giu­sep­pe Bus­ce­mi, ki­ta­ra) 23:41 W. A. Mo­zart: Di­ver­ti­men­to Es-duu­ri (Isaac Stern, viu­lu, Pinc­has Zu­ker­man, alt­to­viu­lu, ja Leo­nard Ro­se, sel­lo) 00:26 Men­dels­sohn: Pia­no­kon­sert­to n:o 1 g-molli ..
ke: Teat­te­ri­mu­siik­kia ja lau­lu­ja 1600-lu­vun Es­pan­jas­ta, säv. Hi­dal­go, Fal­co­nie­ri ja Sel­ma y Sa­la­ver­de 23:25 Her­bert: Sel­lo­kon­sert­to n:o 1 D-duu­ri (Mark Ko­so­wer ja Uls­te­rin ork. 23:51 Wal­la­ce (sov. Sil­ver) : La Cra­co­vien­ne (suu­ri fan­ta­sia) (Ro­se­ma­ry Tuck, pia­no, ja Tait-ka­ma­riork. 00:05 Reus­ner (nuor. ) : Sar­ja luu­tul­le c-mol­li (Lutz Kirch­hof) 00:20 Adam: Gi­sel­le, ba­let­ti 01:21 J. S...
to: (Leip­zi­gin Ge­wand­haus-ork. 23:02 Ore­jón y Apa­ri­cio: Ma­ri­po­sa de sus rayos (Ca­rol Ann All­red, sop­raa­no, ja Chat­ham Ba­ro­que) 23:10 Ts­hai­kovs­ki: Sar­ja or­kes­te­ril­le n:o 2 C-duu­ri 23:49 D. Lo­bo: Mis­sa Vox cla­man­tis 00:14 Ra­vel: Ma mère l'oye (Han­hie­mo) (Noël Lee ja Ch­ris­tian Ival­di, pia­no) 00:31 H. I. F. Bi­ber: Bat­ta­lia a 10 00:42 Beet­ho­ven: Jou­sik­var­tet­to n:o 7 F-duu­ri ja n:o 8 e-molli ..
pe: (Si­si­lia­lai­nen ves­per) , oop­pe­ra (Che­ryl Stu­der, sop­raa­no, Gior­gio Zan­ca­na­ro, ba­ri­to­ni, Fer­ruc­cio Fur­la­net­to, bas­so, Ch­ris Mer­ritt, te­no­ri, En­zo Ca­pua­no, bas­so, Fran­ces­co Mu­si­nu, bas­so, ja Glo­ria Ban­di­tel­li, mez­zo­sop­raa­no, ym. se­kä Mi­la­non La Sca­la -oop­pe­ran kuo­ro ja ork. 01:40 Nar­di­ni: Kon­sert­to viu­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le G-duu­ri (Arion-ba­rok­kiork. 01:54 Ber­wald,: Sin­fo­nie sin­gu­lie­re C-duuri ..
la: O. Vin­jen ru­noi­hin 22:41 Ar­ria­ga: Jou­sik­var­tet­to n:o 3 Es-duu­ri (Guar­ne­ri-kvar­tet­ti) 23:08 Phi­li­dor: Sar­ja kah­del­le hui­lul­le n:o 1 g-mol­li (Ma­rie-Céli­ne Lab­bé, ja Ma­rion Treu­pel-Franck, tra­ver­so) 23:16 Wolff: Sin­fo­nia C-duu­ri (Franz Liszt -ka­ma­riork. 23:34 von Neu­komm: Kvin­tet­to kla­ri­ne­til­le ja jou­sik­var­te­til­le B-duu­ri (Di­ver­ti­men­to Salz­burg) 00:02 Giu­lia­ni: Duo con­cer­tan­te e-mol­li (Mo­ni­ca Huggett,..
su: ) 22:51 W. A. Mo­zart: Se­re­na­di B-duu­ri 23:39 Hän­del: Con­cer­to gros­sot n:o 1-6 00:37 Bruck­ner: Sin­fo­nia n:o 3 d-mol­li (Wag­ner-sin­fo­nia) 01:39 J. S. Bach: Par­ti­ta kla­vee­ril­le n:o 4 D-duu­ri (Ric­hard Goo­de, pia­no) 02:13 Ver­di: Pa­ju­lau­lu ja ru­kous oopp. Otel­lo 02:29 John Dow­lan­din luut­tu­mu­siik­kia (Paul O'Det­te) 03:33 Fau­ré: Kol­me­tois­ta nok­tur­noa (Stépha­ne Le­me­lin, pia­no) 04:50 Byrd: Messu,
0
3