Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
23.10 Yöklassinen
Klassista musiikkia.
06.15 Aamuhartaus
06.25 Aamusoitto
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Aamuhartaus
07.25 Hy­vää huomenta
07.25 Aamusoitto
07.30 Ykkösaamu
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuu­si ku­vaa gos­pel­muu­sik­ko Jaak­ko Löy­tyn elämästä
08.05 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
"Mitä kauheata! Sii­nä­hän oli jalka,..
08.00 Uutisohjelmia
9
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ma: Jolson: Me and my shadow
ti: Virta: Elokuun ilta (Ola­vi Virta) ...
to: Coward: Mad about the boy (Di­nah Was­hing­ton) . Al­gue­ro: Bruxeria ..
pe: Matos Rodriguez: La Cumparsita (Or­ques­ta Ti­pi­ca Victor) ...
la: Porter: The laziest gal in town (Ni­na Simone) ...
09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Euroopasta
Heberle: Nokkahuilukonsertto G-duuri
10.00 Ma­ria Pet­ters­son ja his­to­rian nai­set: Val­lan­ku­moukselliset
10.00 Il­mas­to on pe­to Kohti tulevaa
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo.
10.00 Vir­ta­sen ta­loushistoria
Tarinoita talouden myllerryksistä.
10.00 Kal­le Haa­ta­nen: Mustat aukot
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua totuudesta,..
10.00 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
Diskopallo ja lauantai-illan huuma.
10.00 Luo­ma­kun­nan et­sik­koai­ko­ja - Py­hiin­vael­lus­kirk­ko Hel­sin­gin Seurasaaresta
Li­tur­gi­na pas­to­ri Han­nu Varkki,..
10.35 Ei­lisen ääni
10.50 Mu­siikkikamari
10.45 Dis­kopallon alla
10.00 Uutisohjelmia
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Välilevyjä
Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.
11.00 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä.
11.00 Pert­tu Pölönen
Itsevarmuus ei ole geneettinen ominaisuus.
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
"Mitä kauheata! Sii­nä­hän oli jalka,..
11.00 Tans­si­va kar­hu: Su­si­nukke Kosola
11.00 Or­to­dok­si­nen li­tur­gia Py­hän Alek­san­te­ri Sy­vä­ri­läi­sen kap­pe­lis­ta Helsingistä
Palveluksen toimittaa pastori Joosef Vola
11.17 Tans­si­va kar­hu: Virpi Vairinen
11.35 Pat­sas­te­lua: Hietalahti
11.45 Dis­kopallon alla
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Puh­dis­tus Pet­ros­kois­sa: Osa 2 Sin­fo­niaor­kes­te­rin koh­ta­lon yö hei­näkuussa 1938
12.10 Tiedeykkönen
12.10 Lu­ku­ja ra­sis­min his­to­rias­ta: Val­tiol­li­nen ra­sis­mi ku­kois­taa Aasiassa
12.10 Ki­veen ha­ka­tut: Han­nu Ran­ta­ka­ri - To­kion voi­mistelusankari
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Ho­ri­sont­ti: Huu­mo­rin tie alttarille
12.30 Mo­niää­ni­nen Eurooppa
12.40 Tuo­kio­ku­via nel­jän sei­nän sisältä
12.50 Ää­ni­tarina: Pahki
13.00 Klas­sinen kattaus
13.00 Klas­sinen kattaus
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
14.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä.
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa pu­het­ta, kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet de­ba­toi­ta­vi­na. Suo­ra­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, kes­ki­viik­koi­sin Hel­sin­gin Mu­siikkitalosta.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Ii­ris ja viettelykset.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Suo­menlinna 1918.
15.20 Mu­siikkikamari
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
ma: Anderson: Trumpetinsoittajan vapaapäivä
ke: A. Mo­zart: Al­ku­soit­to oopp. Ryös­tö Se­ral­jis­ta . Kaski ..
to: Elgar: Serenadi (Da­vid Owen Nor­ris, piano) ...
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Pat­sas­te­lua: Hietalahti
17.10 P.S. Kir­joi­ta pian: Tom of Fin­land – ra­kas­ta­van vel­jen rii­pai­se­va kir­je sisarelleen
17.10 Nat­si-Sak­san jäl­jil­lä. Suo­mi-fil­min täh­det juh­li­vat nat­si­joh­tajan kanssa
17.10 Mes­tarit: Piano
17.10 Puh­dis­tus Pet­ros­kois­sa: Osa 2 Sin­fo­niaor­kes­te­rin koh­ta­lon yö hei­näkuussa 1938
17.10 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä: tu­bet­ta­ja Ki­rill Sul­tans­hin ha­luaa esiin ve­nä­läis­ten parhaat puolet
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.30 Venäjä soi
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Juanes: Dancing in the dark.
17.35 P.S. Kir­joi­ta pian: Tom of Fin­land – ra­kas­ta­van vel­jen rii­pai­se­va kir­je sisarelleen
17.51 8 kla­sa­ria: Jean Si­be­liuk­sen Finlandia
18
18.05 Romano mirits
18.01 Iltahartaus
18.00 Do­ku­ment­ti. Maail­mal­le unoh­tu­neet vanhukset.
18.10 Ää­ni­tarina: Pahki
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luon­toääni: tylli
18.15 Yle Uu­di­zet kar­ja­lak­se - kar­ja­lan­kie­li­nen viikkokatsaus
18.20 Alas­talon salissa
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.40 Mu­siikkikamari
18.50 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
18.50 Iltahartaus
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Puu
Kuun­nel­mas­sa Puu – A Tree sym­paat­ti­set kie­let soit­te­le­vat puun juuria,..
19.02 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja maail­mal­la, osa 10/10: Py­hä ih­me Au­rin­korannikolla.
19.02 Ka­ma­ri­ke­sä-fes­ti­vaa­lin ava­jais­kon­sert­ti: Muodonmuutos
Kamarikesä-festivaalin avajaiskonsertti: Muodonmuutos. Pro­kof­jev: Al­ku­soit­to hep­rea­lai­sis­ta teemoista...
19.02 Le­min mu­siik­ki­juh­lat 2021: Mysterium
Irina Zahharenkova, piano.
19.02 Ka­ma­ri­ke­sä-fes­ti­vaa­li: Mu­siikin mania
Kamarikesä-festivaali: Musiikin mania. Ca­ge: To­tem An­ces­tor pre­pa­roi­dul­le pia­nol­le. - Con­nes­son: Tech­no Pa­ra­de hui­lul­le, kla­ri­ne­til­le ja pianolle...
19.02 Oop­pe­rail­ta Mad­ri­dis­sa - Ben­ja­min Brit­te­nin Peter Grimes
Prologi, kolme näytöstä ja epilogi. Lib­ret­to: Mon­ta­gu Sla­ter Geor­ge Grab­ben ru­non "The Bo­rough" poh­jal­ta. Mu­sii­kin­joh­to: Ivor Bol­ton. Mad­ri­din Teat­ro Rea­lin kuo­ro ja or­kes­te­ri. Pe­ter Gri­mes - Al­lan Clay­ton, te­no­ri. El­len Or­ford - Ma­ria Bengts­son, sop­raa­no. Kap­tee­ni Balst­ro­de - Ch­ris­top­her Pur­ves, ba­ri­to­ni. Tä­ti - Cat­he­ri­ne Wyn-Ro­gers, mez­zo­sop­raa­no. 1. si­sa­ren­ty­tär - Ro­cío Pérez, sop­raa­no. 2. si­sa­ren­ty­tär - Na­ta­lia La­bour­det­te, sop­raa­no. Bob Bo­les - John Gra­ham-Hall, te­no­ri. Swal­low - Cli­ve Bay­ley, bas­so. Rou­va (Na­bob) Sed­ley - Ro­sie Aldridge,
19.02 Jazzklubi
Klubi-isäntänä Juhani Kansi.
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Lon­toon BBC Proms -fes­ti­vaa­lin ava­jaiskonsertti
BBC:n sinfoniaorkesteri, joht. Da­lia Sta­sevs­ka, sol. Da­niel Hy­de, urut, Eli­za­beth Lle­wel­lyn, sop­raa­no, Jes­si­ca Dan­dy, alt­to, Al­lan Clay­ton, te­no­ri, ja Mic­hael Mo­fi­dian, bas­sobaritoni...
20.00 Kei­nu­va ta­lo: Kyp­rok­sen käär­meen­lu­moo­jas­ta Glo­bal Mu­sic Matchiin
20.05 Le­min mu­siik­ki­juh­lat 2021: Suur­ten tai­tei­li­joi­den muistolle
Es­si Hög­lund, viu­lu, Mart­ti Rou­si, sello,..
20.00 Jazzk­lu­bin illan keikka
Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa: Diz­zy Gil­les­pie Quin­tet Kult­tuu­ri­ta­lol­la 17. 11. 1965
20.30 Iltasoitto
20.30 Iltasoitto
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la: Saar­ten ja saa­ris­to­jen musiikkia
21.00 Iltasoitto
21.00 Jazzk­lu­bin kolmas setti
Li­ve-spe­cial: Joo­nas Haa­vis­to Trio ja Pau­li Lyy­ti­nen Mag­ne­tia Or­kes­te­ri Jazzaheadissa.
21.40 Nat­si-Sak­san jäl­jil­lä. Suo­mi-fil­min täh­det juh­li­vat nat­si­joh­tajan kanssa
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ajassa soi
22.05 Ke­vyet mul­lat: Kirjakerhot
22.05 Kuu­si ku­vaa elo­ku­vaoh­jaa­ja Mark­ku Leh­mus­kal­lion elämästä
22.05 Fea­tu­re. Kat­soo­ko met­sä ihmistä.
22.05 Kal­le Haa­ta­nen: Mustat aukot
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kauneudesta,
22.05 Ava­ruus­ro­mua: Si­tä ei voi tie­tää ei­kä ennustaa
Sitä ei voi tietää eikä ennustaa. Toi­mit­ta­ja­na Juk­ka Mikkola.
22.50 Mum­mo vas­taan muu maail­ma: Mum­mo tark­kailee luontoa
22.50 Duo Ms­tis­lav Rost­ro­po­vitsh - Ben­ja­min Brit­ten soit­taa Schumannia
22.55 Ää­ni­tarina: Pahki
23.00 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
ma: Klassista musiikkia.
0
3