Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
23.10 Yöklassinen
Pezel: Sonaatteja vaskikvintetille (Vi­va Brass -kvartetti) ...
06.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
06.15 Aamuhartaus
06.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
06.15 Aamuhartaus
06.25 Aamusoitto
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
07.15 Aamuhartaus
07.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
07.15 Aamuhartaus
07.25 Aamusoitto
07.58 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuu­si ku­vaa elo­ku­vaoh­jaa­ja Anu Kui­va­lai­sen elämästä
08.05 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
08.50 Mu­siikkikamari
9
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ti: McCarthy: You made me love you (Har­ry James) ...
ke: Renard: Le Temps des Cerises (Char­les Tre­net) . Belt­rán Ruiz: Sway ..
to: Porter: I've got you under my skin (El­la Fitz­ge­rald) . Gietz: Bonjour,..
09.05 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan Muis­to­jen bulevardi
Le­cuo­na: Si­bo­ney (Ru­ben Gon­za­lez) . M...
09.05 Muis­to­jen bulevardi
Renard & Clement: Le temps de cerises (Na­na Mous­kou­ri) . Leg­rand: Kun ke­sän näät ..
09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Euroopasta
Telemann: Sarja jousille ja continuolle g-molli
10.00 Kol­mes­sa tun­nis­sa hal­ki Ete­lä-Ame­ri­kan. Pil­ven­piir­tä­jiä, vii­dak­ko­maus­tei­ta ja maail­man pa­ras su­kelluspaikka
10.00 Il­mas­to on pe­to: Jää­kau­den äkkiloppu
10.00 Brys­se­lin ko­ne: Min­kä­lai­sin mo­tii­vein eu­roop­pa­lai­set val­loit­ti­vat La­ti­na­lai­sen-Amerikan?
10.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Vir­ta­sen ta­lous­his­to­ria: Suo­ma­lais­ten siir­to­maa­her­ruus Karibialla
10.00 Kal­le Haa­ta­nen: Nuk­ku­ma­tin kylmä sota
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua totuudesta,..
10.00 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
Neiti, saisinko tämän tanssin?
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Haa­pa­jär­ven Kris­tuk­sen kir­kas­tu­mi­sen kirkosta
Saarnaajana pastori Kaija Tiirola
10.35 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Kur­kis­tus in­tiaa­ni­kie­liin - nahuatl
10.45 Ja tango soi
10.00 Uutisohjelmia
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Välilevyjä
Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.
11.00 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
11.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mys­tinen ääni
11.00 Pert­tu Pölönen
Perttu kehottaa ryhtymään aloittelijaksi. Kan­nat­taa teh­dä asioita,..
11.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
11.00 Tun­te­ma­ton La­ti­na­lai­nen Ame­rik­ka: Tri­ni­dad ja To­ba­go on kult­tuu­rien sulatusuuni
11.00 Or­to­dok­si­nen li­tur­gia Han­gon or­to­dok­si­ses­ta Py­hien apos­to­lien ver­tais­ten Mag­da­lan Ma­rian ja Vla­di­mir Kio­va­lai­sen kirkosta
11.30 Mu­siik­kia Ko­lum­buk­sen jälkeen
11.35 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
11.45 Ja tango soi
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Haa­lis­tu­va val­lankumous 2/3.
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Egyp­tin en­sim­mäi­nen nais­faa­rao Hats­hep­sut oli poik­keuk­sel­li­sen vah­va hallitsija
12.10 Lu­ku­ja ra­sis­min his­to­rias­ta: Kuin­ka ra­sis­ti­nen Yh­dysvallat on?
12.10 Ki­veen ha­ka­tut: Heik­ki Lii­ma­tai­nen - mur­to­maa­juok­sun kak­sin­ker­tai­nen olympiavoittaja
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun Ho­ri­sont­ti: Va­pau­tuk­sen teo­lo­gian perintö
12.30 Lat­ta­reis­ta lakeuksille
12.40 Tuo­kio­ku­via nel­jän sei­nän sisältä
12.50 Ää­ni­ta­ri­na: Peipponen
12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: toi­mit­ta­ja Pa­si Toiviainen
13.00 Klas­sinen kattaus
ma: Fabritius: En Barndoms dag
ti: Severac - Blanche: En vacances (Lo­mal­la) (Izu­mi Ta­te­no, pia­no) . Ten­ka­nen: Aka­tee­mis­ta ke­sä­mu­siik­kia kol­mel­le sak­so­fo­nil­le (Ol­li-Pek­ka Tuo­mi­sa­lo) . Camp­ra: Enée et Di­don . R...
ke: Miguez: Sonaatti viululle ja pianolle A-duuri (Ant­ho­ny Flint ja Clélia Iru­zun) . J. S. Bach: Kan­taat­ti n:o 211 (Sch­weigt stil­le, plau­dert nicht) (Kah­vi­kantaatti) ...
to: A. Mo­zart: Al­ku­soit­to oopp. Tai­ka­hui­lu An­to­nia Bri­co) W. A. Mo­zart: Kak­si Sa­rast­ron aa­riaa oopp. Tai­ka­hui­lu . W. A. Mo­zart: Pa­mi­nan ja Pa­pa­ge­non duet­to oopp. Tai­ka­hui­lu . J...
13.00 Klas­sinen kattaus
. . . . . . .
la: Fauré: En prière
su: Liszt: Kolme Petrarcan sonettia (Dmit­ri Hvo­ros­tovs­ki, ba­ri­to­ni, ja Iva­ri Il­ja, piano)..
14.00 Kuu­ma kuu­si­kym­men­lu­ku: Hetki lyö
Kuu­ma Rock Si­de Sto­ryn ke­sä kuu­me­nee lisää,..
14.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mys­tinen ääni
14.30 Mu­siik­kia Ko­lum­buk­sen jälkeen
15
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Maa­nan­tai­vie­raa­na so­sio­lo­gian pro­fes­so­ri Risto Heiskala
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Suo­mi on es­pan­jan­kie­li­nen maa! La­ti­na­lai­nen Ame­rik­ka keskellämme
15.02 Kult­tuuriykkönen
to: Ren­toa puhetta,..
pe:
15.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja maail­mal­la, osa 8/10: Moot­to­ri­pyö­räl­lä Espanjaan.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Matkakuume.
15.20 Mu­siikkikamari
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.48 Mu­siikkikamari
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
16.10 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan Fau­nin iltapäivä
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . .
ke: Schubert: Alkusoitto laulunäyt.
to: Villa-Lobos: Tanssi (Muis­to aar­nio­metsästä)..
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . . .
la: Schubert: Alkusoitto oopp.
su: Viardot: Havanaise (Ce­ci­lia Bar­to­li, mez­zo­sop­raa­no, ja Myung-Whun Chung,..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
17.10 P.S. Kir­joi­ta pian: Ai­no Aal­to kir­joit­ti mat­kal­taan Al­va­ril­le: “Ich bin kaputt”
17.10 Ete­lä-Ame­rik­kaa et­si­mäs­sä. Ru­noi­li­ja Pablo Neruda
17.10 Mes­tarit: Ääni
Ja­nis Jop­lin on val­ta­va vaikuttaja,..
17.10 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Haa­lis­tu­va val­lankumous 2/3.
17.10 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä: aka­tee­mik­ko Ilk­ka Nii­ni­luo­to opet­te­li mal­ja­pu­hei­den pi­tä­mi­sen Ve­nä­jän tie­demaailmassa
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.30 Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siikkiohjelma
17.30 Venäjä soi
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
El Cachivache Quinteto: La Maraña.
17.35 P.S. Kir­joi­ta pian: Ai­no Aal­to kir­joit­ti mat­kal­taan Al­va­ril­le: “Ich bin kaputt”
17.47 8 kla­sa­ria: Clau­de De­bus­syn Fau­nin iltapäivä
18
18.05 Romano mirits
18.01 Iltahartaus
18.00 Do­ku­ment­ti. Ra­dio Dolores.
"Ra­dio Do­lo­res" on ta­ri­na Tyy­nen ja Arvon,..
18.10 Ää­ni­ta­ri­na: Peipponen
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: ruisrääkkä
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: ruisrääkkä
18.20 Alas­talon salissa
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.30 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan Har­tai­ta säveliä
18.30 Har­tai­ta säveliä
. . (sov. . . .
18.50 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
18.50 Iltahartaus
18.50 Mu­siikkikamari
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Mat­kal­la äidin kanssa
19.02 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja maail­mal­la, osa 7/10: Kar­ja­lan­pais­tia Italiassa.
19.02 Sin­fo­nia Lah­den kon­sert­ti - so­lis­ti­na Emil Holmström
Sinfonia Lahti, joht. Di­ma Slo­bo­de­niouk, so­lis­ti­na Emil Holmst­röm, pia­no. Clau­de De­bus­sy: Fau­nin il­tapäivä...
19.02 Eu­ro­ra­dion konsertti-ilta
Mendelssohn: Kesäyön unelma -alkusoitto . R. Sc­hu­mann (sov. Sc­hu­mann) : Sel­lo­kon­sert­to a-mol­li op. 129 . M...
19.02 Mu­sii­kin ai­ka 2021: Muis­to­laat­to­ja tu­levaisuudelle
Ny­ky­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li Mu­sii­kin ai­ka jär­jes­tet­tiin tä­nä vuon­na tee­mal­la "Ti­mes­hifts – Muis­to­laat­to­ja tu­le­vai­suu­del­le". Koos­teoh­jel­man Vii­ta­saa­rel­ta toi­mit­taa Ai­no­mai­ja Pennanen.
19.02 RIAS-ka­ma­ri­kuo­ro ja Aka­de­mie für Al­te Mu­sik Leip­zi­gin Bach-festivaalilla
RIAS-kamarikuoro ja Akademie für Alte Musik esittävät J. S. Bac­hin kan­taat­te­ja. Lei­pi­zi­gin Bach-fes­ti­vaa­lilla 13. 6...
19.02 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun Jazzk­lu­bi: Samba-jazz!
Klubi-isäntänä Eero Koski.
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.36 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mu­siikkikamari
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
Dalia Stasevska, kapellimestari, sol. Pet­ri Ku­me­la, ki­ta­ra. - Ant­ti Au­vi­nen: An­da­lu­sian Pan­zer­wa­gen Jazz, ki­ta­ra­kon­sert­to, kan­tae­si­tys (Ylen ti­laus) . Fe­lix Men­dels­sohn: Ok­tet­to. - Mu­siik­ki­ta­los­sa 28. 4. ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa Lot­ta Emanuelsson.
20.00 Kei­nu­va ta­lo: Et­nok­las­si­koi­ta Espanjasta
20.00 Jazzk­lu­bin illan keikka
Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa: El­la Fitz­ge­rald & Tom­my Fla­na­gan Quar­tet Kult­tuu­ri­ta­lol­la 1. 4. 1963.
20.30 Iltasoitto
Pärt: Tabula rasa (Gi­don Kre­mer, viu­lu, Tat­ja­na Grindenko,..
20.20 Iltasoitto
Beethoven: Pianotrio B-duuri (Ark­ki­hert­tua) (Da­niel Ba­ren­boim, pia­no, Pinc­has Zu­ker­man, viu­lu, ja Jac­que­li­ne Du Pré, sel­lo) . Men­dels­sohn: Ke­säyön unel­ma, osia. . Brahms: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le nro 1 G-duu­ri (Regenlied)
20.40 Iltasoitto
Schumann: Kinderszenen (Leif Ove Ands­nes, pia­no) . Kuu­la: Pur­jein kuu­ta­mol­la (Mar­juk­ka Tep­po­nen, sop­raa­no, ja Il­ma­ri Räik­kö­nen, pia­no) . Smyth: 3...
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la: Toi­veiden tango
21.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mu­sii­kin al­ku­juu­ret: Mek­sikon sävel
21.00 Jazzk­lu­bin kolmas setti
Vapaan jazzin urkureita! Toi­mit­ta­ja­na To­pias Tiheäsalo.
21.20 Iltasoitto
21.40 Ete­lä-Ame­rik­kaa et­si­mäs­sä. Ru­noi­li­ja Pablo Neruda
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ajassa soi
Geor­gi­na Derbez,..
22.05 Ke­vyet mul­lat: Kirjahyllyt
22.05 Kuu­si ku­vaa La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan tut­ki­ja Jus­si Pak­kas­vir­ran elä­mäs­tä - La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan heinäkuu
22.05 Do­ku­ment­ti. Täyt­tä ym­mär­rystä vailla.
22.05 Kal­le Haa­ta­nen: Nuk­ku­ma­tin kylmä sota
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kauneudesta,
22.05 Kol­mes­sa tun­nis­sa hal­ki Ete­lä-Ame­ri­kan. Pil­ven­piir­tä­jiä, vii­dak­ko­maus­tei­ta ja maail­man pa­ras su­kelluspaikka
22.05 Ava­ruus­ro­mua. Sen ei pi­tänyt upota!
Sen ei pitänyt upota! Toi­mit­ta­ja­na Juk­ka Mikkola.
22.50 Mum­mo vas­taan muu maail­ma: On­ko mummo vanhus?
22.55 Ää­ni­ta­ri­na: Peipponen
23.00 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
ti: Glazunov: Karjalan taru 23:27 Beet­ho­ven: Pia­not­riot n:o 4 B-duu­ri (Gas­sen­hauer) ja 7 B-duu­ri (Ark­ki­hert­tua) (Chung-trio) 00:29 Ko­ze­luch: Kla­ri­net­ti­kon­sert­to n:o 1 Es-duu­ri (Die­ter Klöc­ker ja Pra­han ka­ma­riork. 00:53 Sc­henk: Kvar­tet­to F-duu­ri (Wi­zards! ) 01:08 Tun­te­ma­ton: Dr. Faus­tus (El­len Har­gis, sop­raa­no, ja The New­ber­ry Consort)..
ke: Dvorák: Poloneesi sellolle ja pianolle A-duuri (Nik­las Sch­midt ja Ste­pan Si­mo­nian) 23:19 Hoch­rei­ter: Mis­sa ad mul­tos an­nos (Ra­du Ma­rian, sop­raa­no, Mar­kus Stum­per, poi­ka­sop­raa­no, Mar­kus Fors­ter, kont­ra­te­no­ri, Tho­mas Künne, te­no­ri, ja Gerd Ken­da, bas­so, se­kä St. 23:56 Sc­hu­bert: Joh­dan­to ja muun­nel­mia e-mol­li (Em­ma­nuel Pa­hud, hui­lu, ja Bru­no Robilliard,..
to: Manfredini: Konsertto cembalolle ja jousille B-duuri (Mu­si­ca Pet­ro­po­li­ta­na) 23:27 Brahms: Kuu­si kap­pa­let­ta pia­nol­le (Lang Lang) 23:53 Te­le­mann: Sar­ja nok­ka­hui­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le a-mol­li (Erik Bosg­raaf ja Alan­ko­mai­den ra­dion ka­ma­riork. 00:22 Men­dels­sohn: Jou­sik­var­tet­to n:o 2 a-mol­li (Au­ro­ra-kvar­tet­ti) 00:52 Gra­na­dos: In­ter­mezzo oopp...
pe: Bellini: I Puritani (Pu­ri­taa­nit) , oop­pe­ra 01:27 Sc­hu­mann: Al­bu­mi nuo­ri­sol­le, osia (Nor­man Shet­ler, pia­no) 02:22 Re­vuel­tas: Ven­ta­nas (Ik­ku­noi­ta) 02:33 Bruck­ner: Sin­fo­nia n:o 9 d-mol­li 03:34 Ma­de­to­ja: Kul­ler­vo, sin­fo­ni­nen ru­noel­ma 03:48 De Fesch: Kon­sert­to viu­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le E-duu­ri (Mu­si­ca ad Rhenum)
la: Pezel: Sonaatteja vaskikvintetille (Vi­va Brass -kvar­tet­ti) 23:25 Guas­ta­vi­no: Kym­me­nen ar­gen­tii­na­lais­ta lau­lua (Mar­tin Jo­nes, pia­no) 00:08 Mon­téclair: Airs de fan­fa­res (En­semb­le Odys­see) 00:26 Loe­we: Zi­geu­ner-So­na­te (Mus­ta­lais­so­naat­ti) (Lin­da Nic­hol­son, piano)..
su: Viardot: Kuusi kappaletta (Re­to Kup­pel, viu­lu ja Wolf­gang Manz, pia­no) 23:26 R. St­rauss: So­na­tii­ni n:o 2 Es-duu­ri (Iloi­nen työ­pa­ja) (Alek­sei Og­rints­huk, oboe, ja Ams­ter­da­min Con­cert­ge­bouw-ork. 00:06 J. S. Bach: Osia kok. Cla­vier-Übung 3 (Lii­sa Aal­to­la, Pirk­ka­lan kir­kon urut) 01:07 Dvo­rák: Jou­sik­var­tet­to n:o 4 e-mol­li (Fi­ne Arts -kvartetti)..
0
3