Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
06.00 Kie­len pääl­lä: Hy­vin sa­not­tu -han­ke - Laura Arikka
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Oh­jaa­ko hal­li­tus vuok­ra­lai­set si­joit­ta­jien asun­toi­hin, ku­ka pää­see kiin­ni omis­tusasuntoon?
06.39 Po­litiikkaradio
Toi­mit­ta­ja­na on Lin­da Pelkonen.
07.06 Kai­sa Pu­la­kan ai­ka­mat­kat: Lem­men­loit­suis­ta Tin­de­riin - Mis­tä löy­dän tref­fikumppanin?
07.11 Sa­ri Val­to: Rat­keaa­ko mie­len­ter­veys­sek­to­rin krii­si ai­na vain re­surs­se­ja li­säämällä?
08.06 Elä­vä his­to­ria: Van­hat ome­na­la­jik­keet ker­to­vat yl­lät­tä­vää ta­ri­naa in­to­hi­moi­ses­ta nais­tie­teilijästä
08.01 12 dik­taat­to­ria: Suu­ri Ha­fiz al-Assad
08.18 Miia Krau­se: On­ko vai­keis­ta asiois­ta help­po lau­laa duu­ris­sa, Sa­mae Koskinen?
08.35 Kal­le Haa­ta­nen: Ke­nen Kalevala?
08.56 Tie­deyk­kö­nen: Ai­vot pyr­ki­vät en­nus­ta­maan tu­le­vai­suut­ta, mut­ta so­siaa­li­nen en­nus­ta­mi­nen on niille vaikeaa
9
09.07 Sa­ri Val­to: Uk­rai­nan lap­set sodan uhreina
09.26 Luo­mis­ker­to­mus: Pert­ti Las­si­la ker­too kir­jas­taan Jälkisato
09.46 Kult­tuuriykkönen
Ars Fen­ni­ca 2023 -eh­dok­kaat on va­lit­tu ja Kias­mas­sa on esil­lä hei­dän taidettaan...
09.48 Kuu­si ku­vaa sar­ja­ku­va­piir­tä­jä Vil­le Ran­nan elämästä
10.34 Tut­ki­mus­mat­kal­la ih­meel­li­sen ih­mi­sen ke­hos­sa: Mis­sä vä­lis­sä kas­voin isoksi?
10.40 Sun­nun­tai­vie­ras: Ka­ro­lii­na Blackburn
10.41 Fa­ni­kort­ti: TEE­MU PUK­KI – poi­ka jo­ka ei ha­lun­nut ol­la mi­kään kova jätkä
10.56 Hönt­sä­pömp­pä­set: Maailman ympäri
11.07 Fa­ni­kort­ti: ADA HE­GER­BERG – tyt­tö jol­le tai­vas­kaan ei ollut rajana
11.05 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
11.23 Tut­ki­mus­mat­kal­la ih­meel­li­sen ih­mi­sen ke­hos­sa: Ir­vistellään
11.20 Uu­tis­pod­cast: Mik­si su­den tai si­ni­sim­pu­kan su­ku­puut­to voi ro­mah­dut­taa ekosysteemin?
11.31 Ma­tik­ka­tai­kaa: Jäätelökioski
11.41 11 ys­tä­vää: Huuh­ka­jien ti­mant­ti vas­taan Ka­zaks­tanin donitsi
11.44 11 ys­tä­vää: Tans­ka jät­ti Huuh­ka­jat pysäkille
11.51 Min­na Pyy­kön maailma.
12
12.28 12 dik­taat­to­ria: Ken­raa­li Moussa Traore
12.20 Ur­hei­lu­kier­ros: Su­per­pe­sik­sen finaalit
su: Se­los­ta­ja Ja­ri Haa­pa­la. Tar­vit­taes­sa mies­ten nel­jäs lop­puot­te­lu Sot­ka­mo-Vim­pe­li, se­los­ta­ja Ju­ha­ni Kukkasela.
13.02 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Bis­nes pi­la­si brit­tifutiksen!"
14.00 Kir­jei­tä Ves­kul­le: Ly­hyt, mut­ta sy­vä yh­teys - Mar­ja Packalén
14.06 Tie­deyk­kö­nen: Lii­ka läm­pö su­lat­taa Hi­ma­la­jan ja Alp­pien jää­ti­köt se­kä kui­vat­taa joet, ja mil­joo­nil­ta loppuu vesi
14.55 Sa­no­jen ta­ka­na: Pau­li Hanhimieni
15
16.19 Sie­lun tie­to­toi­mis­to: Voi­ko kas­veil­ta ky­sel­lä magiasta?
16.59 Mel­kein kaik­ki per­hees­tä: Pin­na pa­loi lap­siin taas – mut­ta en­tä jos se on­kin ihan ok?
17.30 Ur­heilukierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Veik­kaus­lii­gan lop­pu­sar­jat al­kaa. HJK-In­ter, KuPS-VPS, SJK-Hon­ka, AC Ou­lu-IFKM, Ha­ka-Il­ves, FC Lahti-KTP.
17.30 Rä­jäy­tys­ku­va: Ää­rim­mäi­siä ta­junnantiloja
Mi­tä yh­teis­tä on kuo­le­man­ra­ja­ko­kemuksilla,..
17.45 Jää­kiekkokierros
17.57 On­nel­lis­ten maa?: Mik­si lap­set ei­vät ole yh­tä on­nel­li­sia kuin aikuiset?
18.00 Jää­kiekkokierros
18
18.18 Kir­ja vs. Lef­fa: Ole­mi­sen sie­tä­mätön keveys
18.37 Rä­jäy­tys­ku­va: Ää­rim­mäi­siä ta­junnantiloja
Mi­tä yh­teis­tä on kuo­le­man­ra­ja­ko­kemuksilla,..
19.15 Uu­tis­pod­cast: Ra­ken­nu­sa­lan ah­din­ko sy­ve­nee – "Ti­lan­ne pa­hem­pi kuin fi­nans­sik­rii­sin aikaan”
19.16 He val­loit­ti­vat Kuun: Ca­pe Ken­ne­dy - kuu­ra­ket­tien le­gen­daa­ri­nen laukaisupaikka
19.26 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Me­hi­läi­set kom­mu­ni­koi­vat pääa­sias­sa ravinnosta
19.37 Sie­lun tie­to­toi­mis­to: Raa­ma­tus­sa en­ke­leil­lä on sor­kat ja monta silmää
19.37 Ma­ria Pet­ters­son ja his­to­rian nai­set: Tieteilijät
Va­lis­tu­sajan nero,..
19.49 Brys­se­lin ko­ne. EU voi vai­kut­taa vie­lä pal­jon­kin met­sä­no­mis­tajan toimiin
Mi­tä EU:ssa suun­ni­tel­laan sen suhteen,..
20.09 Kir­ja vs. Lef­fa: Ys­tä­vät hä­mä­rän jälkeen
20.24 Kil­tin ty­tön tot­te­le­mat­to­muus­kou­lu: Rii­na Tans­ka­nen - As­tet­ta tym­peämpi tyttö
20.46 Ri­kol­li­sen pro­fii­li: Tir­kis­te­li­jä – it­se­käs ja tois­ten yk­si­tyi­syy­des­tä piit­taa­ma­ton nau­tin­non tavoittelija
20.50 Nai­sen kos­to: Be gorgeous
21
21.04 Kis­koil­la koh­ti elä­mää: Päätös
21.19 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Mak­ka­ra­lei­pä ja ota mukaan
21.15 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.14 Olen­ko per­sees­tä?: Bai­laa­va ta­lon­vah­ti ja mus­ta­suk­kai­nen Barbie-varas
21.19 Vi­ki ja Kö­pi Pod­cast: 213. Mark­ki­noiden Bharat!
Ei hä­tää! Vi­ki ja Kö­pi Show’n uu­si kau­si on al­ka­nut Yle Areenassa...
21.29 Haus­kaa maail­man­lop­pua!: Henkisyysloma
21.30 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.47 PPP Pod­cast: 143. Li­ka-Mi­kan sikolätissä
Kuin­ka usein ko­din teks­tii­le­jä kan­nat­taa pestä?..
22.00 Kie­len pääl­lä: Hy­vin sa­not­tu -han­ke - Laura Arikka
22.13 Il­ta­päi­vä­kah­vit: Vi­vi on rai­vo­hul­lu ja Ol­ga ällöttävä
22.36 Go­gin kan­ta­baa­ri: Kalsarikännit
22.55 Ko­hu­po­di: Ri­han­na-spe­siaa­li: Pop-iko­nin me­huk­kaimmat kohut
23.06 Kai­sa Pu­la­kan ai­ka­mat­kat: Lem­men­loit­suis­ta Tin­de­riin - Mis­tä löy­dän tref­fikumppanin?
23.40 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Oh­jaa­ko hal­li­tus vuok­ra­lai­set si­joit­ta­jien asun­toi­hin, ku­ka pää­see kiin­ni omis­tusasuntoon?
0
00.18 Miia Krau­se: On­ko vai­keis­ta asiois­ta help­po lau­laa duu­ris­sa, Sa­mae Koskinen?
00.19 Po­litiikkaradio
00.51 Sa­ri Val­to: Rat­keaa­ko mie­len­ter­veys­sek­to­rin krii­si ai­na vain re­surs­se­ja li­säämällä?
01.07 Sa­ri Val­to: Uk­rai­nan lap­set sodan uhreina
01.46 Elä­vä his­to­ria: Van­hat ome­na­la­jik­keet ker­to­vat yl­lät­tä­vää ta­ri­naa in­to­hi­moi­ses­ta nais­tie­teilijästä
01.41 12 dik­taat­to­ria: Suu­ri Ha­fiz al-Assad
02.15 Kal­le Haa­ta­nen: Ke­nen Kalevala?
02.36 Tie­deyk­kö­nen: Ai­vot pyr­ki­vät en­nus­ta­maan tu­le­vai­suut­ta, mut­ta so­siaa­li­nen en­nus­ta­mi­nen on niille vaikeaa
3
03.06 Luo­mis­ker­to­mus: Pert­ti Las­si­la ker­too kir­jas­taan Jälkisato
03.26 Kult­tuuriykkönen
03.28 Kuu­si ku­vaa sar­ja­ku­va­piir­tä­jä Vil­le Ran­nan elämästä
03.41 11 ys­tä­vää: Huuh­ka­jien ti­mant­ti vas­taan Ka­zaks­tanin donitsi
03.56 Ul­ko­lin­ja-pod­cast: Ar­gen­tii­na on ta­lousk­rii­sien ja epäon­nis­tu­misten mestari
04.09 Man­ner­hei­min agent­ti: Di­moisin tarina
04.14 Tut­ki­mus­mat­kal­la ih­meel­li­sen ih­mi­sen ke­hos­sa: Mis­sä vä­lis­sä kas­voin isoksi?
04.28 12 dik­taat­to­ria: Ken­raa­li Moussa Traore
04.20 Sun­nun­tai­vie­ras: Ka­ro­lii­na Blackburn
04.21 Fa­ni­kort­ti: TEE­MU PUK­KI – poi­ka jo­ka ei ha­lun­nut ol­la mi­kään kova jätkä
04.33 Pelt­sin pod­cast: Muu­sik­ko Kie von Hert­ze­nin uu­det bii­sit syn­tyi­vät saa­ristomerellä
04.36 Hönt­sä­pömp­pä­set: Maailman ympäri
04.47 Fa­ni­kort­ti: ADA HE­GER­BERG – tyt­tö jol­le tai­vas­kaan ei ollut rajana
04.45 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
05.02 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Bis­nes pi­la­si brit­tifutiksen!"
04.57 KC Ka­re­mo: Mi­tä ajat­te­let­te elii­teis­tä ja nou­to­piz­zas­ta, Matti Klinge?
05.03 Tut­ki­mus­mat­kal­la ih­meel­li­sen ih­mi­sen ke­hos­sa: Ir­vistellään
05.00 Uu­tis­pod­cast: Mik­si su­den tai si­ni­sim­pu­kan su­ku­puut­to voi ro­mah­dut­taa ekosysteemin?
05.11 Ma­tik­ka­tai­kaa: Jäätelökioski
05.24 11 ys­tä­vää: Tans­ka jät­ti Huuh­ka­jat pysäkille
05.31 Min­na Pyy­kön maailma.
22.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat