Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
06.00 Kult­tuuriykkönen
Tun­si­ko Bit­te Wes­ter­lund omaa avio­mies­tään Jörn Donneria?..
06.00 Luo­mis­ker­to­mus Min­na Ry­ti­sa­lo - Jenny Hill
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: SDP uu­si joh­ton­sa, mil­lai­sil­la voi­mil­la op­po­si­tio nyt hyökkää?
06.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: To­teu­tuu­ko ra­sis­min nol­latoleranssi?
06.24 Do­ku­men­tin jäl­ki: Va­paaeh­tois­työ­tä mui­den auttajana
06.31 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Ar­vot politiikassa
06.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Verokikkailut
07.03 Sa­ri Val­to: Voi­ko tu­ris­mi jat­kua ny­kyisellään?
07.00 Ka­ri­bian or­ja­mark­ki­noil­la ja Kon­gon kai­vok­sil­la – suo­ma­lai­sen ko­lo­nia­lis­min ta­ri­na: Kan­to­nin kauppias
07.14 Elä­vä his­to­ria: Ni­me­ni on Nguyen – Suo­men viet­na­mi­laisten tarina
07.31 Kal­le Haa­ta­nen: Teh­tä­vä Laatokalla
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kauneudesta,
07.49 Tie­deyk­kö­nen: Kvant­tie­lekt­ro­niik­ka tar­vit­see sup­ra­joh­ta­via, lä­hes nä­ky­mät­tö­miä SQUIDEja
07.58 Elä­vä his­to­ria: Ni­me­ni on Nguyen – Suo­men viet­na­mi­laisten tarina
08.03 Po­li­tiik­ka­ra­dio: SDP uu­si joh­ton­sa, mil­lai­sil­la voi­mil­la op­po­si­tio nyt hyökkää?
08.33 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
08.47 Tie­deyk­kö­nen: Kvant­tie­lekt­ro­niik­ka tar­vit­see sup­ra­joh­ta­via, lä­hes nä­ky­mät­tö­miä SQUIDEja
08.33 Ki­veen hakatut: Kir­si Kun­nas - Ra­kas­tet­tu runoilija
08.59 Sun­nun­tai­vie­ras: Martti Suosalo
9
09.25 Vir­ta­sen ta­loushistoria
09.29 Ma­tik­ka­taikaa: Juhlat
09.37 Luo­mis­ker­to­mus Min­na Ry­ti­sa­lo - Jenny Hill
09.49 Lukulamppu
09.59 Mu­run ja Pau­kun rep­pu­ret­ket: Ke­vät ja lehtien hetki
10.09 Blo­miksen luonto
10.17 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
10.29 Lukulamppu
10.32 Kir­jei­tä Ves­kul­le: Mei­dät on teh­ty sa­mas­ta ai­nees­ta kuin unel­mam­me - Esko Salminen
10.43 Mis­tä maail­ma pu­huu: Kuin­ka ra­sis­ti­nen maa Yh­dysvallat on?
10.38 Mu­run ja Pau­kun rep­pu­ret­ket: Ke­vättalven valo
10.41 Uu­tis­pod­cast: Mi­ten toi­mii pa­ri­suh­de, jos­sa ol­laan po­liit­ti­ses­ti eri laidoilla?
10.47 Ta­ri­noi­ta lap­sil­le: Mum­mon Ava­ruu­sukko, osa 3/5
10.59 Kie­len pääl­lä: Mil­lais­ta on hy­vä mediakieli?
11.04 Tä­mä­kin on tot­ta -pod­cast: Mis­tä ihon­hoi­to­tuot­teis­sa kan­nattaa maksaa?
11.16 Tä­mä­kin on tot­ta -pod­cast: Olen­ko pa­ha ih­mi­nen, jos nau­ran ka­ma­lil­le asioille?
11.15 Mis­tä maail­ma pu­huu: On­ko Ve­nä­jä Suo­mel­le aiem­paa suurempi uhka?
11.28 Tie­det­rip­pi: Mik­si pu­humme suomea?
11.33 Vii­kon luon­toää­ni: viiksitimali
11.50 Kir­ja vs. Lef­fa. Simpauttaja
12
12.00 Yk­sin teh­ty lap­si: Mi­tä hait­taa ras­kaus­so­vel­luk­sis­ta voi olla?
12.05 Uu­tis­pod­cast: Mis­sä me­nee vi­ha­pu­heen ra­ja? Yli sa­dan ri­kos­tut­kin­nan sel­vitys kertoo
12.22 Val­heen­pal­jas­ta­ja: Har­ha­luu­lo­ja: Fe­mi­nis­tit, nuo mie­hiä vi­haa­vat rint­si­koi­den polttajat
12.18 So­me­ti­lin­te­ko: Kat­so­kaa mi­ten kauas lensin!
12.55 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kylmälä
12.51 Avoin ky­sy­mys: Mi­ten vä­hem­mis­tö­taus­ta kas­vat­taa haas­tat­te­li­jaa, Su­sa­ni Mahadura?
Su­sa­ni Ma­ha­du­ra on tienraivaaja,..
12.50 Ur­heilukierros
Se­los­tus Hen­ri Pit­kä­nen. Se­los­tus Mik­ko Hannula.
su: Nais­ten toi­nen lop­puot­te­lu Man­se Po­ri. Man­se PP. Mies­ten toi­nen lop­puot­te­lu Sot­ka­mo-Vimpeli.
13.22 Ris­ki­ret­ket: Mes­ta­rit: Jousisoittimet
14.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Mo­der­nin kau­hu­kir­jal­li­suu­den ko­ti­mai­set tai­tu­rit - Hau­ta­la & Raevaara
14.19 Kir­jei­tä Ves­kul­le: Ves­ku oli Ai­no Kas­si­sen pa­ras op­pi­las - Ilkka Vainio
14.29 Sa­ri Val­to: Ruo­kaan­kin voi addiktoitua
14.54 Kal­le Haa­ta­nen: Ma­giaa an­tii­kin maailmassa
15
15.24 Mis­tä maail­ma pu­huu: Kuin­ka ra­sis­ti­nen maa Yh­dysvallat on?
15.44 Ää­re­tön me­ri: Kun ka­la muutti maalle
15.57 Tä­mä­kin on tot­ta -pod­cast: Olen­ko pa­ha ih­mi­nen, jos nau­ran ka­ma­lil­le asioille?
16.09 Pie­leen men­nyt his­to­ria: Ko­lo­nia­lis­min ai­ka on ih­mis­kun­nan suu­rin tragedia
16.20 Ur­hei­lu­kier­ros: Su­per­pe­sik­ses­sa mies­ten nel­jän­net välierät
Toi­mit­ta­ja Il­ma­ri Pit­kä­nen. Su­per­pe­sis. Mies­ten vä­lie­rien nel­jä­net ot­te­lut (tar­vittaessa) .
16.20 Ur­hei­lu­kier­ros: Su­per­pe­sik­ses­sä vii­den­net välierät
Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. Mies­ten Su­per­pe­sik­sen vii­den­net vä­lie­räot­te­lut (tar­vittaessa) .
16.52 Ul­ko­lin­ja-pod­cast: Ve­nä­jän pro­pa­gan­das­sa Na­to on Eu­roopan syöpä
17.10 Ko­ti­mik­ro­jen kro­nikka: Amiga
17.30 Pörs­si­päi­vä: Asun­to­mark­ki­noi­den kylmä syksy
Kes­kus­te­le­mas­sa eko­no­mis­tit Ju­ho Kes­ki­nen Hy­pos­ta ja Joo­na Widg­rén OP:sta...
17.30 Pie­leen men­nyt his­to­ria: Vel­ka hal­litsee kaikkea
Se merkitsee,..
17.54 Kir­ja vs. Lef­fa: Va­del­ma­ve­nepakolainen
18
18.16 Sie­lun tie­to­toi­mis­to: Aa­sai­nus­ko – Vii­kin­kien par­haat neu­vot nykyihmisille
18.27 Rä­jäy­tys­ku­va: Asi­mo­vin laeis­ta te­koä­lyasetukseen
18.52 Miia Krau­se: Us­kal­sit­ko po­lii­sin poi­ka­na ka­pi­noi­da, Tom­mi Läntinen?
18.47 KC Ka­re­mo: Mi­kä Yles­sä on pie­les­sä, Maria Asunta?
Mi­tä Yle-krii­tik­ko ha­luaa sa­noa, kun pää­see haas­ta­tel­ta­vak­si Ylen ohjelmaan?..
19.00 Kult­ti­pe­laa­jan DNA: 6. Kult­ti­pe­laa­ja ja me­dia - Jant­ta Al­kio ja Pek­ka Holopainen
19.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
19.40 Go­gin kan­ta­baa­ri: Ve­ro­ni­ca Ver­ho & Jo­han­nes Brotherus
Ve­ro­ni­ca pal­jas­taa hää­suun­ni­tel­mia ja kertoo,..
19.35 it-kup­la.net: Mo­nen vuoden krapula
19.46 Ma­ria Pet­ters­son ja his­to­rian nai­set: Huikentelijat
20.00 PPP Pod­cast: 142. Per­vot bibliofiilit
20.40 Ko­hu­po­di: Aria­na Gran­de -spes­su: Saa­ko kump­pa­nin pe­nik­ses­tä pu­hua ko­ko kan­sal­le – ja 3 muu­ta kohua uralta
20.36 Vi­ki ja Kö­pi Pod­cast: 212. Yh­täk­kiä Frederik!
Ei hä­tää! Vi­ki ja Kö­pi Show’n uu­si kau­si on al­ka­nut Yle Areenassa...
20.49 Haus­kaa maail­man­lop­pua!: Tie­de­tään­kö varmasti?
21
21.19 Ri­kol­li­sen pro­fii­li: Kor­rup­toi­tu­nut val­lan­käyt­tä­jä – tur­mel­tu­nut oman edun tavoittelija
21.24 Ri­kol­li­sen pro­fii­li: Pe­las­tuk­sen tie – voi­ko us­ko pa­ran­taa paa­tu­neen vä­ki­val­tarikollisen?
21.16 Haus­kaa maail­man­lop­pua!: Taidecoupling
21.49 Ri­kol­li­sen pro­fii­li: Kor­rup­toi­tu­nut val­lan­käyt­tä­jä – tur­mel­tu­nut oman edun tavoittelija
21.37 Ko­hu­po­di: Ta­va­ran­heit­te­lyn ke­sä: Mik­si ar­tis­te­ja vis­ko­taan esineillä?
22.00 Kult­tuuriykkönen
Tun­si­ko Bit­te Wes­ter­lund omaa avio­mies­tään Jörn Donneria?..
22.00 Luo­mis­ker­to­mus Min­na Ry­ti­sa­lo - Jenny Hill
22.24 Do­ku­men­tin jäl­ki: Va­paaeh­tois­työ­tä mui­den auttajana
22.21 PPP Pod­cast: 142. Per­vot bibliofiilit
On­ko maa­lai­set tir­pat kau­pun­ki­lai­sia fiksumpia?..
23.14 Elä­vä his­to­ria: Ni­me­ni on Nguyen – Suo­men viet­na­mi­laisten tarina
23.10 Po­li­tiik­ka­ra­dio: SDP uu­si joh­ton­sa, mil­lai­sil­la voi­mil­la op­po­si­tio nyt hyökkää?
23.10 Po­li­tiik­ka­ra­dio: To­teu­tuu­ko ra­sis­min nol­latoleranssi?
23.49 Tie­deyk­kö­nen: Kvant­tie­lekt­ro­niik­ka tar­vit­see sup­ra­joh­ta­via, lä­hes nä­ky­mät­tö­miä SQUIDEja
23.41 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Ar­vot politiikassa
23.40 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Verokikkailut
0
00.03 Po­li­tiik­ka­ra­dio: SDP uu­si joh­ton­sa, mil­lai­sil­la voi­mil­la op­po­si­tio nyt hyökkää?
00.13 Sa­ri Val­to: Voi­ko tu­ris­mi jat­kua ny­kyisellään?
00.10 Ka­ri­bian or­ja­mark­ki­noil­la ja Kon­gon kai­vok­sil­la – suo­ma­lai­sen ko­lo­nia­lis­min ta­ri­na: Kan­to­nin kauppias
00.33 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
00.41 Kal­le Haa­ta­nen: Teh­tä­vä Laatokalla
00.59 Sun­nun­tai­vie­ras: Martti Suosalo
01.08 Elä­vä his­to­ria: Ni­me­ni on Nguyen – Suo­men viet­na­mi­laisten tarina
01.25 Vir­ta­sen ta­loushistoria
01.43 Ki­veen hakatut: Kir­si Kun­nas - Ra­kas­tet­tu runoilija
01.57 Tie­deyk­kö­nen: Kvant­tie­lekt­ro­niik­ka tar­vit­see sup­ra­joh­ta­via, lä­hes nä­ky­mät­tö­miä SQUIDEja
02.43 Mis­tä maail­ma pu­huu: Kuin­ka ra­sis­ti­nen maa Yh­dysvallat on?
02.39 Ma­tik­ka­taikaa: Juhlat
02.47 Luo­mis­ker­to­mus Min­na Ry­ti­sa­lo - Jenny Hill
02.59 Kie­len pääl­lä: Mil­lais­ta on hy­vä mediakieli?
02.59 Lukulamppu
3
03.09 Mu­run ja Pau­kun rep­pu­ret­ket: Ke­vät ja lehtien hetki
03.16 Tä­mä­kin on tot­ta -pod­cast: Olen­ko pa­ha ih­mi­nen, jos nau­ran ka­ma­lil­le asioille?
03.19 Blo­miksen luonto
03.28 Tie­det­rip­pi: Mik­si pu­humme suomea?
03.30 KC Ka­re­mo: En­nus­ti­ko Fran­cis Ba­con tau­luis­saan tä­män ajan kauheudet?
03.27 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
03.39 Lukulamppu
03.42 Kir­jei­tä Ves­kul­le: Mei­dät on teh­ty sa­mas­ta ai­nees­ta kuin unel­mam­me - Esko Salminen
03.48 Mu­run ja Pau­kun rep­pu­ret­ket: Ke­vättalven valo
03.51 Uu­tis­pod­cast: Mi­ten toi­mii pa­ri­suh­de, jos­sa ol­laan po­liit­ti­ses­ti eri laidoilla?
04.00 Yk­sin teh­ty lap­si: Mi­tä hait­taa ras­kaus­so­vel­luk­sis­ta voi olla?
03.57 Ta­ri­noi­ta lap­sil­le: Mum­mon Ava­ruu­sukko, osa 3/5
04.18 So­me­ti­lin­te­ko: Kat­so­kaa mi­ten kauas lensin!
04.14 Tä­mä­kin on tot­ta -pod­cast: Mis­tä ihon­hoi­to­tuot­teis­sa kan­nattaa maksaa?
04.22 Val­heen­pal­jas­ta­ja: Har­ha­luu­lo­ja: Fe­mi­nis­tit, nuo mie­hiä vi­haa­vat rint­si­koi­den polttajat
04.27 Kil­tin ty­tön tot­te­le­mat­to­muus­kou­lu: Mee­ri Kou­ta­nie­mi – Ra­jo­ja ja rakkautta
04.25 Mis­tä maail­ma pu­huu: On­ko Ve­nä­jä Suo­mel­le aiem­paa suurempi uhka?
04.43 Vii­kon luon­toää­ni: viiksitimali
04.55 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kylmälä
04.51 Avoin ky­sy­mys: Mi­ten vä­hem­mis­tö­taus­ta kas­vat­taa haas­tat­te­li­jaa, Su­sa­ni Mahadura?
05.01 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na Cons­tan­ti­nos ”Go­gi” Mav­ro­mic­ha­lis - "mul­la pi­tää ol­la ai­na jo­ku kä­si­työp­rog­gis päällä"
05.00 Kir­ja vs. Lef­fa. Simpauttaja
05.22 Ris­ki­ret­ket: Mes­ta­rit: Jousisoittimet
05.15 Uu­tis­pod­cast: Mis­sä me­nee vi­ha­pu­heen ra­ja? Yli sa­dan ri­kos­tut­kin­nan sel­vitys kertoo
22.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat