Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen: E-ur­hei­lu ja hen­ki­set pai­neet - Ga­me of Minds -sar­ja näyt­tää su­per­suo­si­tun la­jin raas­tavan puolen
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Kult­tuuriykkönen
06.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
06.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
06.53 Ru­ben Stil­ler: Jäl­ki­suo­met­tu­mi­sen ruumiinavaus
06.53 Sa­ri Val­to: Mie­len­rau­haa tar­jol­la: Se­do­na-me­to­di ja DRAMMA-malli
06.55 Brys­se­lin ko­ne. EU:n nyt ha­lua­mat kai­vok­set saas­tut­tai­si­vat isosti Suomea.
06.54 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: De­mok­ra­tian itsepuolustus
07.12 Sa­ri Val­to: Mie­len­rau­haa tar­jol­la: Se­do­na-me­to­di ja DRAMMA-malli
07.47 Le­van­tin kult­tuu­rin mo­saiik­kia: Syy­rian Damaskoksessa
07.49 Tie­deyk­kö­nen: Mik­si yläil­ma­ke­häs­sä lii­te­lee "va­koi­lu­pal­lo­ja"? Tä­män me tie­däm­me st­ra­tos­fääripalloista
07.47 Le­van­tin kult­tuu­rin mo­saiik­kia: Je­rash – Jor­danian helmi
07.42 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
07.51 Kal­le Haa­ta­nen: Sen­su­roitu Raamattu
08.08 Ru­ben Stil­ler: Jäl­ki­suo­met­tu­mi­sen ruumiinavaus
08.07 Brys­se­lin ko­ne. EU:n nyt ha­lua­mat kai­vok­set saas­tut­tai­si­vat isosti Suomea.
08.18 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
08.40 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
08.50 Luon­non­suo­je­lun juu­ria ja rön­sy­jä: Luon­non­suo­je­lun vai­hei­ta puo­lue­politiikassa
08.55 Pyö­reä pöy­tä: Kes­kus­te­li­joi­na Ju­ha It­ko­nen, Anu Koi­vu­nen ja Ruben Stiller
9
09.02 Vir­ta­sen ta­loushistoria
Mi­tä tu­lee mie­leen 1980-luvusta?..
09.03 Kult­tuuriykkönen
Se on fik­tii­vi­nen ta­ri­na to­del­li­sis­ta his­to­rial­li­sis­ta ihmisistä...
09.16 Ur­heiluhullut.
09.12 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Vaa­li­ko­ne on po­liit­ti­sen tie­don oi­ko­tie, jo­ta käy­te­tään myös viihteenä
09.27 Miia Krau­se: Mil­lä saat suo­ma­lai­sen lau­la­maan, An­na-Ma­ri Kähärä?
09.48 Kuu­si ku­vaa: Ju­ha Laukkanen
09.58 Sa­ri Val­to: Mik­si meil­lä on yhä monarkioita?
09.55 Elä­vä his­to­ria: Al­ko­ho­lin os­ta­mi­sen kum­mal­li­nen his­to­ria 1/2 Vain kak­si Kos­sua kerralla
09.57 Vii­den eu­ron ruo­kaoh­jel­ma: Opis­ke­li­joi­ta ja nuudeleita
10.23 Kansanradio.
10.15 Pik­ku Kak­ko­sen sel­ko­sa­dut: Us­va me­nee yökylään
10.25 Päin Pork­ka­laa: 13.-14. luku
10.40 Mis­tä maail­ma pu­huu: Mik­si so­dal­le Uk­rai­nas­sa ei näy loppua?
10.40 Ta­ri­noi­ta lap­sil­le: Mum­mon Ava­ruu­sukko, osa 5/5
10.52 Kir­ja vs. Lef­fa: Lam­paansyöjät
10.45 Tie­deyk­kö­nen: Mik­si yläil­ma­ke­häs­sä lii­te­lee "va­koi­lu­pal­lo­ja"? Tä­män me tie­däm­me st­ra­tos­fääripalloista
10.55 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
11.00 Tie­det­rip­pi: Sul­je­tun saa­ren tun­tematon kansa
10.55 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: On­ko huu­mo­ril­la ra­jo­ja? – Is­mo Lei­ko­la leik­kii kah­del­la kielellä
11.15 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kylmälä
11.20 Jaa, ei, tyh­jiä, pois­sa: Ma­ri­nin hal­li­tus – krii­siai­ko­jen pe­las­tus vai vas­tais­ku Sipilälle?
11.26 Pie­leen men­nyt his­to­ria: Mo­der­ni maail­ma taot­tiin te­räk­ses­tä – te­räs toi val­taa, voi­maa ja tuhoa
11.35 Kal­le Haa­ta­nen: Sen­su­roitu Raamattu
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kauneudesta,
11.52 Jaa, ei, tyh­jiä, pois­sa: Hii­pu­vat­ko ko­koo­muk­sen juh­lat en­nen pilkkua?
11.53 Ko­hu­po­di: Hai­ley Bie­be­rin ja Se­le­na Go­me­zin draa­ma: Tur­ha här­del­li vai oi­kea ongelma?
11.57 Mis­tä maail­ma pu­huu: Mik­si so­dal­le Uk­rai­nas­sa ei näy loppua?
12
12.07 Ky­sy mi­tä vaan net­ti­deit­tai­lus­ta: Mi­ten luo­da me­nes­tyk­se­käs deittiprofiili?
12.27 Pörs­si­päi­vä: Vii­saas­ti osa­ke­mark­ki­noil­la – vie­raa­na si­joi­tus­kir­jai­li­ja Esa Juntunen
12.25 Kult­tuuriykkönen
12.33 Rä­jäy­tys­ku­va: Ke­ta­mii­ni ja masennus
12.40 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Han­het kään­nyt­tä­vät mei­dät toi­siamme vastaan
12.48 Ylia­na­lyy­si: Twi­light-ylianalyysi
12.49 Yh­den yön jut­tu­ja: Per­he ja vanhemmuus
13.05 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: St­riimi pyörii
13.23 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Vi­hel­tävä Turbo
13.20 Pik­ku Kak­ko­sen sel­ko­sa­dut: Autoleikki
13.22 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kylmälä
13.28 Ar­vaa mi­tä!: Ship of sha­me ja sai­raa­laan eläi­men ulosteesta
13.28 Ylia­na­lyy­si: Vit­sin suojassa
13.28 Amin ys­tä­vä sai­ras­taa: Tors­tai - Amia tö­ni­tään eskarissa
13.36 Akuut­ti: Ter­vey­dek­si: Mik­si ke­hon vies­te­jä on vai­kea kuunnella?
13.33 Kai­ken maail­man sa­tu­ja: Mi­ten kis­sa pe­lot­teli eläimet
13.43 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Sau­na­tort­tu pii­lo­sil­la ja mui­ta töppäyksiä
13.44 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
14.00 Kie­len pääl­lä: Ka­le­va­la on komp­lek­si­nen ja ris­ti­rii­tai­nen teos, suo­ma­lai­suu­den konstruktio
14.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: De­mok­ra­tian itsepuolustus
14.00 Vii­den eu­ron ruo­kaoh­jel­ma: Opis­ke­li­joi­ta ja nuudeleita
14.00 Vii­kon luon­toää­ni: Lehtopöllö
14.00 Ylia­na­lyy­si: Twi­light-ylianalyysi
14.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
14.10 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Min­ne unoh­tui Da­niel Eu­ro­paeus, Ka­le­va­lan ru­no­jen kerääjä?
14.06 Min­na Pyy­kön maailma.
14.17 Ru­ben Stil­ler: Jäl­ki­suo­met­tu­mi­sen ruumiinavaus
14.34 Ur­heiluhullut.
14.35 Sa­ri Val­to: Mie­len­rau­haa tar­jol­la: Se­do­na-me­to­di ja DRAMMA-malli
14.32 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka Pod­cast: 116. Höt­kyilevä Mika
14.53 Sun­nun­tai­vie­ras: Kari Back
15
15.04 Hat­kat: Te­je & jen­gi - Kun kaikki luuppaa
15.13 Ylia­na­lyy­si: Taideviha
15.19 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
15.11 Vir­ta­sen ta­loushistoria
15.14 Ää­nen hi­mo: Tu­hoaa­ko viihde meidät?
15.29 12 dik­taat­to­ria: Ken­raa­li Moussa Traore
15.44 Ko­hu­po­di: Kää­ri­jä ja Cha cha cha -kri­tiik­ki: Glo­ri­fioi­ko suo­ma­lai­nen mu­siik­ki al­ko­ho­lin lii­kakäyttöä?
15.35 Rä­jäy­tys­ku­va: Ke­ta­mii­ni ja masennus
15.37 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Lin­nan juh­lat ta­kai­sin ja heti!
15.45 Jää­kiekkokierros
Run­ko­sar­jan pää­tös­kier­ros. Toi­mit­ta­jat Jus­si Paa­si ja Il­ma­ri Pit­kä­nen. Il­ves-HPK, JYP-HIFK, Kal­Pa-Luk­ko, Kär­pät-Ju­ku­rit, Sai­pa-Pe­li­cans, TPS-Koo­Koo, Äs­sät-Sport.
16.04 12 dik­taat­to­ria: Isä Pu­tin ja Krem­lin ma­fia: ”Pat­rioo­tit, pas­kiai­set ja petturit”
16.04 Em­ma Ka­ras­jo­ki: Mik­sei ku­kaan ker­to­nut?: Vaih­tuu­ko kos­su ko­kaii­niin yöe­lä­mäs­sä? Han­na Ti­kan­der ker­too, mik­si bi­le­huu­mei­ta käytetään
16.28 Ää­nen hi­mo: Min­kä eläi­men kiel­tä ha­luaisit puhua?
16.25 Ou­to­pod­cast: Nä­ky­mät­tö­mät kul­ke­vat keskellämme
16.50 Mis­tä maail­ma pu­huu: Yl­lät­tää­kö Na­to-jä­se­nyy­den hin­ta suomalaiset?
16.45 Em­ma Ka­ras­jo­ki: Mik­sei ku­kaan ker­to­nut?: Näy­tän­kö mä näin ru­mal­ta jo­ka päi­vä? – Mi­tä teh­dä, kun oma pei­li­ku­va ahdistaa?
17.02 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Bis­nes pi­la­si brit­tifutiksen!"
17.14 Avoin ky­sy­mys: Mik­si toi­mit­ta­ja on pa­rem­pi ker­to­ja kuin haas­ta­tel­ta­va, Vap­pu Kaarenoja?
17.10 Rä­jäy­tys­ku­va: Näl­kä­vuo­det, never forget
17.20 12 dik­taat­to­ria: Ma­don­na. mart­tyy­ri Eva Peron
17.48 Ou­to­pod­cast: Kum­mi­tus­ju­na haih­tuu savuna ilmaan
17.52 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kyl­mä­lä: Jo­han­nes Ek­hol­min Kar­ma­koo­ma tuok­suu 90-luvulle
18
18.07 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kyl­mä­lä: Sii­ri Eno­ran­nan seik­kai­lu­ro­maa­nis­sa on ai­nek­set suu­reen elo­ku­vatuotantoon
18.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Il­ma­ri Pit­kä­nen, asian­tun­ti­ja Is­mo Leh­ko­nen. JYP-Koo­Koo, Kär­pät-Il­ves, Sai­Pa-HIFK, Sport-Tap­pa­ra, Äs­sät-Pelicans.
18.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja To­pi Nät­ti­nen. HIFK-TPS, HPK-JYP, Koo­Koo-Sai­Pa, Pe­li­cans-Kal­Pa, Sport-Äs­sät, Tap­para-Ilves.
18.31 Ou­to­pod­cast: Hän ka­to­si per­heen­sä katsellessa
18.44 Tie­deyk­kö­nen: Ve­ty­len­to­ko­nei­ta mai­nos­te­taan pääs­töt­tö­mi­nä, mut­ta ky­sy­mys­merk­ke­jä on vie­lä paljon ilmassa
18.53 Ul­ko­lin­ja-pod­cast: Läm­mi­tän­kö ruo­ka­ni vai asun­to­ni? Hin­to­jen nou­su ajaa brit­te­jä ruo­ka-avun varaan
19.13 Min­ne Rin­ne vie: Pi­ka­muo­din pirullisuus
19.35 Miia Krau­se: Kuin­ka tot­ta jul­ki­suus­ku­va­si on, Re­mu Aaltonen?
19.34 Luo­mis­ker­to­mus: Riit­ta Ja­lo­nen ker­too uu­sim­mas­ta kirjastaan
20.00 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Kon­tu­la-tut­ki­mus pei­laa Suo­men tulevaisuutta
20.00 12 dik­taat­to­ria: Isä Pu­tin ja Krem­lin ma­fia: ”Pat­rioo­tit, pas­kiai­set ja petturit”
20.22 Kaik­ki hy­vin, mut­ta: Uju­ni Ah­med – Jot­ta kaik­kien ää­ni kuu­lui­si ei­kä ku­kaan jäisi yksin
20.42 Ri­ku Ran­ta­la: M/S Mys­te­ry: Ä­lä kos­kaan me­ne vie­raan hyttiin!
20.40 Ri­ku Ran­ta­la: M/S Mys­te­ry: TOI­NEN KAU­SI AL­KAA: Vink­ki­pu­he­lin alkaa piipata
20.56 Ho­mo­tut­ka: Ho­mou­to­piat pe­las­ta­vat maailman
21
21.13 Is­kel­mien maan­tie­de: Mis­sä si­jait­see kum­mal­li­sen kieh­to­va kaukoitä?
21.14 Ri­kol­li­sen pro­fii­li: Hoi­ta­ja sar­ja­mur­haa­ja­na – psy­ko­paat­ti­sen pu­nainen aalto
21.24 Ovi ala­maail­maan: Mii­ka Kor­te­kal­lio - Pau­kar­lahden Escobar
21.33 Ovi ala­maail­maan: Mur­ha­tutkinta alkaa
21.30 Ki­veen hakatut: Ti­mo Su­vi­ran­ta - ur­hei­li­ja ja herrasmies
21.30 Ki­veen hakatut: Ly­dia Wi­de­man-Leh­to­nen - hiih­don en­sim­mäi­nen nai­so­lympiavoittaja
22.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen: E-ur­hei­lu ja hen­ki­set pai­neet - Ga­me of Minds -sar­ja näyt­tää su­per­suo­si­tun la­jin raas­tavan puolen
22.00 Kult­tuuriykkönen
to: Se on fik­tii­vi­nen ta­ri­na to­del­li­sis­ta his­to­rial­li­sis­ta ihmisistä...
pe: Vain 20% mu­sii­kin te­ki­jöis­tä Suo­mes­sa on mui­ta kuin miehiä...
22.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
22.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
22.53 Ru­ben Stil­ler: Jäl­ki­suo­met­tu­mi­sen ruumiinavaus
22.53 Sa­ri Val­to: Mie­len­rau­haa tar­jol­la: Se­do­na-me­to­di ja DRAMMA-malli
22.55 Brys­se­lin ko­ne. EU:n nyt ha­lua­mat kai­vok­set saas­tut­tai­si­vat isosti Suomea.
22.54 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: De­mok­ra­tian itsepuolustus
23.12 Sa­ri Val­to: Mie­len­rau­haa tar­jol­la: Se­do­na-me­to­di ja DRAMMA-malli
23.47 Le­van­tin kult­tuu­rin mo­saiik­kia: Syy­rian Damaskoksessa
23.49 Tie­deyk­kö­nen: Mik­si yläil­ma­ke­häs­sä lii­te­lee "va­koi­lu­pal­lo­ja"? Tä­män me tie­däm­me st­ra­tos­fääripalloista
23.47 Le­van­tin kult­tuu­rin mo­saiik­kia: Je­rash – Jor­danian helmi
23.42 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
23.51 Kal­le Haa­ta­nen: Sen­su­roitu Raamattu
0
00.08 Ru­ben Stil­ler: Jäl­ki­suo­met­tu­mi­sen ruumiinavaus
00.07 Brys­se­lin ko­ne. EU:n nyt ha­lua­mat kai­vok­set saas­tut­tai­si­vat isosti Suomea.
00.40 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
00.50 Luon­non­suo­je­lun juu­ria ja rön­sy­jä: Luon­non­suo­je­lun vai­hei­ta puo­lue­politiikassa
01.02 Vir­ta­sen ta­loushistoria
01.03 Kult­tuuriykkönen
01.16 Ur­heiluhullut.
01.12 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Vaa­li­ko­ne on po­liit­ti­sen tie­don oi­ko­tie, jo­ta käy­te­tään myös viihteenä
01.48 Kuu­si ku­vaa: Ju­ha Laukkanen
01.58 Sa­ri Val­to: Mik­si meil­lä on yhä monarkioita?
01.55 Elä­vä his­to­ria: Al­ko­ho­lin os­ta­mi­sen kum­mal­li­nen his­to­ria 1/2 Vain kak­si Kos­sua kerralla
02.23 Kansanradio.
02.15 Pik­ku Kak­ko­sen sel­ko­sa­dut: Us­va me­nee yökylään
02.25 Päin Pork­ka­laa: 13.-14. luku
02.40 Ta­ri­noi­ta lap­sil­le: Mum­mon Ava­ruu­sukko, osa 5/5
02.52 Kir­ja vs. Lef­fa: Lam­paansyöjät
02.45 Tie­deyk­kö­nen: Mik­si yläil­ma­ke­häs­sä lii­te­lee "va­koi­lu­pal­lo­ja"? Tä­män me tie­däm­me st­ra­tos­fääripalloista
02.55 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
03.00 Tie­det­rip­pi: Sul­je­tun saa­ren tun­tematon kansa
02.55 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: On­ko huu­mo­ril­la ra­jo­ja? – Is­mo Lei­ko­la leik­kii kah­del­la kielellä
3
03.26 Pie­leen men­nyt his­to­ria: Mo­der­ni maail­ma taot­tiin te­räk­ses­tä – te­räs toi val­taa, voi­maa ja tuhoa
03.44 Vi­ki ja Kö­pi Pod­cast: 185. TE­KOAAL­TO­JA JA PORNOVIDEOITA!
03.35 Kal­le Haa­ta­nen: Sen­su­roitu Raamattu
03.52 Jaa, ei, tyh­jiä, pois­sa: Hii­pu­vat­ko ko­koo­muk­sen juh­lat en­nen pilkkua?
03.53 Ko­hu­po­di: Hai­ley Bie­be­rin ja Se­le­na Go­me­zin draa­ma: Tur­ha här­del­li vai oi­kea ongelma?
03.57 Mis­tä maail­ma pu­huu: Mik­si so­dal­le Uk­rai­nas­sa ei näy loppua?
04.07 Ky­sy mi­tä vaan net­ti­deit­tai­lus­ta: Mi­ten luo­da me­nes­tyk­se­käs deittiprofiili?
04.27 Pörs­si­päi­vä: Vii­saas­ti osa­ke­mark­ki­noil­la – vie­raa­na si­joi­tus­kir­jai­li­ja Esa Juntunen
04.25 Kult­tuuriykkönen
04.33 Rä­jäy­tys­ku­va: Ke­ta­mii­ni ja masennus
04.40 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Han­het kään­nyt­tä­vät mei­dät toi­siamme vastaan
04.49 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka Pod­cast: 116. Höt­kyilevä Mika
04.48 Ylia­na­lyy­si: Twi­light-ylianalyysi
04.49 Yh­den yön jut­tu­ja: Per­he ja vanhemmuus
05.05 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: St­riimi pyörii
05.21 Toi­nen Pod­cast: Mi­tä ol­laan opit­tu - Mut­ta­qi Khan, Ya­hya Su­lei­man, Nao­mi ja Wan­da Holopainen
05.23 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Vi­hel­tävä Turbo
05.20 Pik­ku Kak­ko­sen sel­ko­sa­dut: Autoleikki
05.22 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kylmälä
05.28 Ar­vaa mi­tä!: Ship of sha­me ja sai­raa­laan eläi­men ulosteesta
05.28 Ylia­na­lyy­si: Vit­sin suojassa
05.28 Amin ys­tä­vä sai­ras­taa: Tors­tai - Amia tö­ni­tään eskarissa
05.36 Akuut­ti: Ter­vey­dek­si: Mik­si ke­hon vies­te­jä on vai­kea kuunnella?
05.33 Kai­ken maail­man sa­tu­ja: Mi­ten kis­sa pe­lot­teli eläimet
05.43 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Sau­na­tort­tu pii­lo­sil­la ja mui­ta töppäyksiä
05.44 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
22.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat