Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
6
05.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
05.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
05.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
06.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
06.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
06.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
9
10.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
11.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
12
12.08 Pert­tu Häkkinen
Kansa joi - miehet "muistelevat". Vie­raa­na folk­lo­ris­ti He­li Paakkonen...
13.05 Ky­sy mi­tä vaan ma­ra­too­na­ril­ta: Tar­ja Vi­ro­lai­nen, olet­ko pääs­syt juok­se­mi­sen avul­la eroon ala­ku­lon tuntemuksista?
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Mi­kä ve­tää kes­ki-iäs­sä kil­paur­heilun pariin?
15
15.00 Miia Krause
Yk­si­näi­syy­des­tä kär­sii jo jo­ka kol­mas suomalainen,..
16.15 Juu­so Pek­ki­nen: "Li­sää ha­ka­ris­te­jä, pa­ran­taa myyn­tiä!" - fa­sis­min pi­meä kult­tuuriperintö
17.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vähän erilainen iltapäiväkerho.
17.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Ju­ha Val­vio ja Jus­tus Laitinen.
ti: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
ke: What­sApp: 040 163 8586
to:
17.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vähän erilainen iltapäiväkerho.
17.12 Tiedeykkönen
Nojatuolimatka tieteen kiinnostavimpiin virtauksiin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Leena Mattila,
17.30 KC Karemo
18
18.08 Juu­so Pek­ki­nen: "Li­sää ha­ka­ris­te­jä, pa­ran­taa myyn­tiä!" - fa­sis­min pi­meä kult­tuuriperintö
18.02 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - Mie­len jäljillä
18.02 Vir­ta­sen ta­loushistoria
18.30 Hy­vät, pa­hat ajattelijat
19.00 Arkisto: Suo­ma­lainen kuolema
Perheradio. Ai­hee­na kuo­le­ma (1982) . Suo­ma­lai­nen kuo­le­ma (1985) . Tä­nään 10. 00. Suo­ma­lai­nen kuo­le­ma (1990) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Suh­teem­me kuo­le­maan. Pu­he­lin­kon­tak­ti­lä­he­tys (1990) .
18.57 Työ­nä oma elämä
19.05 Ky­sy mi­tä vaan ma­ra­too­na­ril­ta: Tar­ja Vi­ro­lai­nen, olet­ko pääs­syt juok­se­mi­sen avul­la eroon ala­ku­lon tuntemuksista?
19.05 Pert­tu Häkkinen
Kansa joi - miehet "muistelevat". Vie­raa­na folk­lo­ris­ti He­li Paakkonen...
19.08 Vir­ta­sen ta­loushistoria
19.06 Kir­ja vs. Leffa
Hienoja kirjoja ja upeita elokuvia on maailma täynnä.
19.05 Sa­la­tut eläimet
19.25 Jari Sarasvuo
20.02 Vam­mais­kult­ti: On­ko kuu­ro vam­mai­nen vai kie­li­vä­hemmistöä?
Vam­mais­kult­ti on oh­jelmasarja,..
20.03 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Mi­kä ve­tää kes­ki-iäs­sä kil­paur­heilun pariin?
20.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen: “Van­hat ja köy­hät nai­set ovat vä­ki­val­lan nä­ky­mät­tö­miä uhreja"
20.03 Miia Krause
Yk­si­näi­syy­des­tä kär­sii jo jo­ka kol­mas suomalainen,..
19.55 Niin­hän si­tä voisi luulla
20.25 Kalle Haatanen
20.50 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
21
21.00 Arkisto: Mo­raa­li koetuksella
Uusmoralismi (1985) . Päi­vä­kah­vit. Mo­raa­li koe­tuk­sel­la (1993) . Ovat­ko mo­raa­li ja huo­len­pi­to ka­don­neet? (1995) . Horisontti.
21.00 Arkisto: Hy­vän elämän teoria
Eeva Luotosen viisasten kerho. Maail­man­kan­sa­lai­sen etiik­ka (2004) . Merk­ki­tuo­te. Mak­se­taan­ko täs­tä? (2001) . Fi­lo­so­fian pe­rus­kurs­si. Etiik­ka. Hy­vän elä­män teo­ria (1989) .
21.00 Arkisto: Ai­kuiskoulutusta
Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta (1984) . Tä­nään 10. 00. Mo­ni­muo­to-opis­ke­lu (1990) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ai­kuis­kou­lu­tuk­sen on­gel­mia (1990) . Tä­nään kymmeneltä...
21.00 Arkisto: Mystillistä
Mystillistä - asiaa parapsykologian maailmasta (1981) . Mys­til­lis­tä - asiaa au­rois­ta (1981) . Mys­til­lis­tä - asiaa bio­ryt­meis­tä (1981) .
21.00 Arkisto: Muut­tu­va äänimaisema
Merkkituote. Suo­jel­tu­ja ää­niä (2002) . Kul­ta­kuu­me. Ää­ni­mai­se­ma ja sen muu­tok­set (2003) . Ris­to Nur­men luon­to­ra­dio. Miet­tei­tä ää­nis­tä ja ää­ni­mai­se­mis­ta (2003) .
21.55 Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuurihistoriaa
21.50 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­linen elämä
22.15 Urheiluhullut
22.25 Diag­noo­sit keskuudessamme
22.50 Yle Puhe
22.45 Kevyet mullat
23.00 Arkisto: Elä­män­katsomustieto
Elämänkatsomustieto (1986) ...
23.00 Arkisto: So­sia­lis­min romahdus
Tänään kymmeneltä.
23.00 Arkisto: Muu­tok­sen jaloissa
Ruohon juurella.
23.00 Arkisto: Oh­jat omiin käsiin
Ruohon juurella.
23.00 Arkisto: Li­sää nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tutkimukseen
23.00 Arkisto: Mo­raalin uhrit
Moraalin uhrit. Tuh­laa­ja­poi­ka. Mo­raa­linvartijat...
23.40 Puheen Viikko
0
00.00 Arkisto: Herätys!
Tänään iltapäivällä. He­rät­tä­jä­juh­lat Kuo­pios­sa (1989) . Tä­nään il­ta­päivällä...
01.00 Arkisto: Tähdenlentoja
Osa oh­jel­mas­ta (1997) ...
01.00 Arkisto: Kier­rä­tys­kes­kuk­ses­ta eko­terminaaliin
Tänä iltana ympäristöstä.
01.00 Arkisto: Kier­rätetään!
Tänään iltapäivällä.
01.00 Arkisto: Nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tutkimukseen
01.00 Arkisto: Elä­män ja kuo­leman rajalla
Elämän ja kuoleman rajalla (1981)..
01.00 Arkisto: Avo­hoi­toa ja vel­ka­järjestelyä
Ruohon juurella. Elä­mää avo­hoi­dos­sa (1996) ...
02.00 Arkisto: Eurosanakirja
Eurosanakirja. En­sim­mäi­nen sa­na: Va­paus. Toi­nen sa­na: Kil­pai­lu. Kol­mas sana: Tavara.
3
03.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
03.00 Arkisto: Mee­diot, en­nus­ta­jat ja sel­vännäkijät
03.00 Arkisto: Hil­jaisuuden ihme
03.00 Arkisto: Eräs so­siaalitapaus
04.00 Arkisto: Sos­sun luukulla
05.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020