Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
6
06.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
06.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
06.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
06.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
06.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
9
11.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
12
15
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vähän erilainen iltapäiväkerho. Juon­ta­ji­na Ju­ha Val­vio ja Jus­tus Lai­ti­nen. What­sApp: 040 163 8586
16.30 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Ju­ha Val­vio ja Jus­tus Lai­ti­nen. What­sApp: 040 163 8586
to: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
17.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vähän erilainen iltapäiväkerho. Juon­ta­ji­na Ju­ha Val­vio ja Jus­tus Lai­ti­nen. What­sApp: 040 163 8586
17.00 KC Karemo
17.00 Tiedeykkönen
Nojatuolimatka tieteen kiinnostavimpiin virtauksiin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Leena Mattila,
17.30 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vähän erilainen iltapäiväkerho. Juon­ta­ji­na Ju­ha Val­vio ja Jus­tus Laitinen.
17.50 Vir­ta­sen ta­loushistoria
18
18.02 Miia Krause
Millaisia mökkeilöjitä me nykyään olemme? Riit­tää­kö 70-lu­vun mäntymökki,..
18.02 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - Mie­len jäljillä
18.00 Hy­vät, pa­hat ajattelijat
18.36 Juu­so Pek­ki­nen: Sel­keä ja erot­tu­va No­kia Font oli mil­jar­dien ih­mis­ten käyt­tä­mä kir­jain­tyyp­pi - kun­nes se katosi
18.35 Pert­tu Häkkinen
Zoofiliaa vai eläimiin sekaantumista? "Jen­na" on nuo­ri nainen,..
18.38 Vir­ta­sen ta­loushistoria
18.35 Sa­la­tut eläimet
18.45 Työ­nä oma elämä
19.00 Arkisto: Li­sää koh­taa­mi­sia kaupungissa
Kohtaamisia kaupungissa. Lau­ra Kol­be ja se­naa­tin­to­ri. J. O. Mal­lan­der ja Töö­lön­lah­ti. Lop­pu­kes­kus­te­lu: Ru­muus ja trau­ma (1997) .
19.00 Arkisto: Luu­ri kor­vaan ja humpuukia
Luvallanne. Luu­ri kor­vaan (1986) . Lu­val­lan­ne. Täs­tä ei pal­jon pu­hu­ta (1987) . Hum­puu­kia. Pe­rät­tö­miä tie­to­ja to­sia­siois­ta (1982) . Hum­puu­kia (1983) .
18.55 Jari Sarasvuo
19.33 Ky­sy mi­tä vaan ur­hei­lu­se­los­ta­jal­ta: Mik­ko Han­nu­la, mi­kä on ra­dio­se­los­ta­jan painajainen?
19.33 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: So­me­lää­kä­ri An­ni Sauk­ko­lal­le hy­vin­voin­ti tar­koit­taa tasapainoa
19.33 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen: “In­ter­su­ku­puo­li­siin lap­siin ka­joa­mi­nen on val­ta­va ih­mi­soi­keusloukkaus”
19.42 Niin­hän si­tä voisi luulla
20.30 Arkisto: Maa­seu­dun tulevaisuus
Tänään iltapäivällä. Ajan­koh­tais­ta maa­ta­lous­po­li­tiik­kaa (1989) . Tä­nään kym­me­nel­tä. Maa­seu­dun tu­le­vai­suus (1994) . Tä­nään il­ta­päivällä...
20.30 Arkisto: Vam­maisten asema
Mennyt maailma. So­li­daa­ri­suut­ta, ei sää­liä! Val­ta­kun­ta, jo­ka vai­ke­ni vam­mai­sis­taan (2003) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Vam­mais­ten ase­ma yh­teis­kun­nas­sam­me (1983) ...
20.30 Arkisto: Eri­koi­sia SM- ja MM-kisoja
Tänään iltapäivällä. Bin­gon SM-ki­sat (1984) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Pe­las­tus­pal­ve­lun EM-ki­sat ja sep­pien SM-ki­sat (1988) . Tä­nään il­ta­päivällä...
20.35 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
20.50 Yle Puhe
21
21.00 Arkisto: Luon­taistuotteet
Luontaistuotteet (1992) . Tä­nään kym­me­nel­tä. Per­he­leh­ti (1995) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Lää­ke- ja ter­veys­väit­tä­mät (1997) . Re­sep­to­ri. Luon­tais­tuot­tei­den markkinointi
21.00 Arkisto: Olympia-aate
Suomen Olympiakomitean 75-vuotisjuhla Finlandia-talossa (1982) . Tä­nään kym­me­nel­tä. Kan­sain­vä­li­nen olym­pia­ko­mi­tea kool­la (1992) . Tä­nään kym­me­nel­tä. Olym­pia­ki­sois­ta 100 vuot­ta. Pu­he­lin­kon­tak­tilähetys
21.00 Kalle Haatanen
21.33 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­linen elämä
21.55 Il­masto on peto
22.08 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin seksihistoria
22.30 Arkisto: Vam­mai­set ja yhteiskunta
Vammaiset ja yhteiskunta. Kuk­ka­ron nyö­rit tiu­kal­la (1980) . Vam­mai­set ja yh­teis­kun­ta. Lap­si ku­lut­ta­ja­na (1981) ...
22.30 Arkisto: Lastenpäivä
Lasten päivä. Aa­mu-uu­ti­set (1984) . Hy­vää Las­ten­päi­vää, isät ja äi­dit (1983) . Tä­nään kym­me­nel­tä. Maail­man Las­ten­päi­vä (1991) ...
22.30 Arkisto: Koh­taa­mi­sia kaupungissa
Kohtaamisia kaupungissa. Pent­ti Ho­lap­pa ja ho­tel­li Tor­ni. Os­mo Rau­ha­la ja Van­han kir­kon puis­to. Jyr­ki Kiis­ki­nen ja bus­si nu­me­ro 69 (1997)
22.30 Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuurihistoriaa
22.28 Urheiluhullut
23.00 Arkisto: Mo­raa­lia et­si­mäs­sä yh­teis­kun­nan roskakorista
23.00 Arkisto: Per­hei­den elä­mänhallintaa
Arjen sankarit.
23.00 Arkisto: Kattolyhty
Kattolyhty. Vah­vas­ti sym­bo­li­nen ark­ki­teh­tuu­ri (2003) . Kattolyhty...
23.00 Arkisto: Elä­mä on yh­tä sirkusta
Missä kuljet sirkus? (1987) . Tä­nään 10. 00...
0
00.30 Arkisto: Käy­tö­soh­jei­ta ja ta­pakasvatusta
Tänään kymmeneltä.
00.30 Arkisto: Luon­to kaupungissa
Luonto kaupungissa. Elinehdot...
00.30 Arkisto: Ur­hei­lu­jour­na­lis­mia ja naisurheilua
Tänään iltapäivällä.
01.00 Arkisto: Vaih­toehtohoitoa
Tänään iltapäivällä.
01.00 Arkisto: Hy­vin­vointivaltiossa
Luvallanne. Hy­vin­voin­ti­valtiossa. ..
01.00 Arkisto: Kä­ve­ly­ka­tu­ja ja kau­pun­kikävelyjä
Tänään iltapäivällä.
01.00 Arkisto: Rau­han­lei­ril­lä ja vod­ka­tu­ristien mukana
Luvallanne. Rau­han­lei­ri (1986) ...
02.30 Arkisto: Yleis­ra­dio­toi­min­nan ase­ma ja tulevaisuus
Vallan vaiheilla.
02.30 Arkisto: Kan­saa edustamassa
Aamun peili.
02.30 Arkisto: Edus­kun­nassa tapahtuu
Tänään iltapäivällä.
3
03.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
03.00 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
03.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
04.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020
04.30 Olym­pia­ra­dio - Tokio 2020