Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
6
06.00 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - Mie­len jäljillä
06.00 Ky­sy mi­tä vaan eng­lan­ti­lai­suu­des­ta: Mar­kus Hip­pi, mi­hin eng­lan­ti­lai­suus kiteytyy?
06.00 12 diktaattoria
06.00 Koi­ria ja ihmisiä
06.00 Miia Krause
Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan noin 60 % suo­ma­lai­sista kokee,..
06.02 Juu­so Pek­ki­nen: Juu­so Pek­ki­nen Frees­ty­le: “Ih­met­te­le­vä idiootti”
05.00 Arkisto: Ur­hei­lu­vuo­det 1991, 1992 ja 1999
06.30 Saarnaajat
06.59 Pu­heen Kesäaamu
He­rää hei­nä­kuun ar­kiaa­mui­hin yh­des­sä Ka­ta Sa­las­pu­ron ja Ka­ti Lah­ti­sen kans­sa. Jo­ka aa­mu Vaa­te­kaa­pis­sa ker­ro­taan yh­den vaa­te­kap­pa­leen ta­ri­na, 9 jäl­keen soi An­na Ca­dian va­lit­se­ma An­nan ke­säklassikko.
ma: Puheen Kesäaamu - koko kesä kolmessa viikossa.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
to:
pe:
07.00 On­nellisten maa?
Mo­ni meis­tä te­kee työ­tä pal­kan takia,..
07.02 On­nel­lis­ten maa? Te­kee­kö so­me mei­dät onnettomaksi?
07.35 Drag-Suo­mi: Drag kingit
07.35 Drag-Suo­mi: "Ei vain mie­hiä mekoissa"
08.04 Pu­heen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Ex-jää­kiek­koi­li­ja Em­ma Ter­hon vink­ki ajan­hal­lin­taan: kes­ki­ty täy­sil­lä sii­hen mi­tä teet juuri nyt!
08.05 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na ko­ko kan­san apu­mies Markku Saukko
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen: “Pel­ko työ­pai­kan asen­teis­ta es­tää isiä jää­mäs­tä kotiin”
09.03 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na tuu­na­jien ruh­ti­na­tar Ai­ja Rouhiainen
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Han­na ja Sik­ke Su­ma­ri: ” Tee rak­kau­den töi­tä, ja pi­dä suus kii!”
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Sil­via Mo­dig: ”Rak­kaus on hy­väksymistä”
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Mik­ko ja Kris­tii­na Ke­kä­läi­nen: ”Läm­pö on pa­rem­pi kuin kylmä”
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen: El­li­noo­ra: ”Rak­kau­des­sa ei pi­dä suun­ni­tel­la liikaa”
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Mar­ja Kihlst­röm: ”ei voi olet­taa et­tä toi­ses­ta löy­tyy ihan kaikki”
10.00 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Mää­rää­kö pa­ri­suh­de mei­tä vai me parisuhdetta?
10.00 Vam­mais­kult­ti: Saa­ko vam­mai­selle nauraa?
Vam­mais­kul­tin toi­nen kau­si käyn­nis­tyy nau­rul­la ja it­seironialla,..
11.02 Puik­ko ja Koukku
11.02 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na tuu­na­jien ruh­ti­na­tar Ai­ja Rouhiainen
11.02 On­nellisten maa?
Toi­mit­ta­ja on Salme Unkuri.
11.00 Nuk­ku­ma­tin kylmä sota
11.00 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Mik­si va­paa sek­suaa­li­suus ja nau­tin­to pe­lot­ta­vat yhä edelleen?
11.00 Pert­tu Häk­ki­nen: Soutajat
11.35 Drag-Suo­mi: Drag kingit
11.35 Drag-Suo­mi: "Ei vain mie­hiä mekoissa"
11.40 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Mi­tä ih­met­tä, Japani?
12.08 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Kuk­ka­nii­tyt, ke­dot ja ahot ovat ih­mi­sen muo­vaa­mia ka­toa­via maisemia
12.08 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Mi­ten lant­tu leik­kaa eri kie­lis­sä? – kie­li­ku­vien ih­meel­li­set käännökset
12.30 Miia Krause
Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan noin 60 % suo­ma­lai­sis­ta ko­kee, et­tä kes­kus­te­lu­kult­tuu­rim­me on huonontunut...
12.30 Ky­sy mi­tä vaan eng­lan­ti­lai­suu­des­ta: Mar­kus Hip­pi, mi­hin eng­lan­ti­lai­suus kiteytyy?
12.45 Yle Puhe
13.02 Vam­mais­kult­ti: Saa­ko vam­mai­selle nauraa?
13.02 Pert­tu Häk­ki­nen: Soutajat
13.02 Vir­ta­sen ta­loushistoria
13.02 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Mää­rää­kö pa­ri­suh­de mei­tä vai me parisuhdetta?
13.02 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Mik­si va­paa sek­suaa­li­suus ja nau­tin­to pe­lot­ta­vat yhä edelleen?
13.30 Tui­ja Peh­ko­nen: Han­na ja Sik­ke Su­ma­ri: ” Tee rak­kau­den töi­tä, ja pi­dä suus kii!”
13.30 Tui­ja Peh­ko­nen: Mik­ko ja Kris­tii­na Ke­kä­läi­nen: ”Läm­pö on pa­rem­pi kuin kylmä”
14.02 Juu­so Pek­ki­nen: Juu­so Pek­ki­nen Frees­ty­le: “Ih­met­te­le­vä idiootti”
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Ex-jää­kiek­koi­li­ja Em­ma Ter­hon vink­ki ajan­hal­lin­taan: kes­ki­ty täy­sil­lä sii­hen mi­tä teet juuri nyt!
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen: “Pel­ko työ­pai­kan asen­teis­ta es­tää isiä jää­mäs­tä kotiin”
14.02 Kir­ja vs. Lef­fa: Yk­si len­si yli käenpesän
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
14.25 Tui­ja Peh­ko­nen: Sil­via Mo­dig: ”Rak­kaus on hy­väksymistä”
14.25 Tui­ja Peh­ko­nen: El­li­noo­ra: ”Rak­kau­des­sa ei pi­dä suun­ni­tel­la liikaa”
15
15.02 Ky­sy mi­tä vaan eng­lan­ti­lai­suu­des­ta: Mar­kus Hip­pi, mi­hin eng­lan­ti­lai­suus kiteytyy?
15.02 12 diktaattoria
15.02 Koi­ria ja ihmisiä
15.02 Miia Krause
Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan noin 60 % suo­ma­lai­sista kokee,..
15.02 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - Mie­len jäljillä
15.30 Saarnaajat
15.25 Ur­heiluhullut.
15.25 Puheen Viikko
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Juon­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. TiPS-Il­ves, JyPK-Åland U, AC Oulu-HJK.
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Ju­ha Val­vio ja Jus­tus Laitinen.
ma: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
to:
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vähän erilainen iltapäiväkerho. Juon­ta­ji­na Ju­ha Val­vio ja Jus­tus Lai­ti­nen. What­sApp: 040 163 8586
16.14 Pu­heen Viikonloppu
16.15 Juu­so Pek­ki­nen: Juu­so Pek­ki­nen Frees­ty­le: “Ih­met­te­le­vä idiootti”
17.13 Tie­deyk­kö­nen: Ar­keo­lo­gi Jan Fast tun­tee Suo­men asu­tuk­sen esi­his­to­rian Jokiniemessä
17.50 Ur­heilukierros
18
18.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Han­na ja Sik­ke Su­ma­ri: ” Tee rak­kau­den töi­tä, ja pi­dä suus kii!”
18.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Sil­via Mo­dig: ”Rak­kaus on hy­väksymistä”
18.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Mik­ko ja Kris­tii­na Ke­kä­läi­nen: ”Läm­pö on pa­rem­pi kuin kylmä”
18.02 Tui­ja Peh­ko­nen: El­li­noo­ra: ”Rak­kau­des­sa ei pi­dä suun­ni­tel­la liikaa”
18.00 Vir­ta­sen ta­loushistoria
19.00 Arkisto: Jus­si Raittinen
Miten minusta tuli minä. Jus­si Rait­ti­nen (1993) . Rait­ti­sen Jus­si - Sta­din kun­di (1984) . Va­loa Ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Jus­si Rait­ti­nen (2002) . Ly­hyt­ta­va­raa 60-luvulta.
19.00 Arkisto: Heik­ki Sil­ven­noi­nen ja Jari Halonen
Miten minusta tuli minä. Heik­ki Sil­ven­noi­nen (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ja­ri Ha­lo­nen (2004) .
19.00 Arkisto: J. Karjalainen
Miten minusta tuli minä. J. Kar­ja­lai­nen (1994) . Tä­nään Il­ta­päi­väl­lä. Rock-muu­sik­ko J. Kar­ja­lai­nen Hei­ni Moi­sion haas­ta­tel­ta­va­na (1983) . Miia Krause. J.
19.00 Arkisto: Ped­ro Hie­ta­nen ja An­ni Sinnemäki
Miten minusta tuli minä. Ped­ro Hie­ta­nen (1992) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. An­ni Sin­ne­mä­ki (2003) .
19.00 Työ­nä oma elä­mä: Mai­ju Vou­ti­lai­nen: "Sua pal­ki­taan sii­tä, et­tä an­nat it­ses­tä­si ja sit­ten sä an­nat ai­na vaan lisää".
19.55 Niin­hän si­tä voi­si luul­la: Kun ai­vot joh­ta­vat hakoteille
20.30 Hy­vät, pa­hat ajat­te­li­jat: Ro­sa Luxemburg
21.00 Puik­ko ja Koukku
21.00 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na tuu­na­jien ruh­ti­na­tar Ai­ja Rouhiainen
21.00 On­nellisten maa?
Toi­mit­ta­ja on Salme Unkuri.
21.00 Nuk­ku­ma­tin kylmä sota
20.55 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serk­ku­teo­ria: Mis­sä vii­pyy pe­rus­suo­ma­lai­nen romaani?
Suur­ta suo­ma­lais­ta ro­maa­nia on hai­kail­tu vuo­sikymmenet,..
21
21.05 Kal­le Haa­ta­nen: Nuk­ku­ma­tin kylmä sota
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
21.35 Drag-Suo­mi: Drag kingit
21.35 Drag-Suo­mi: "Ei vain mie­hiä mekoissa"
21.40 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
21.55 Vam­mais­kult­ti: Saa­ko vam­mai­selle nauraa?
Vam­mais­kul­tin toi­nen kau­si käyn­nis­tyy nau­rul­la ja it­seironialla,..
21.55 Pert­tu Häk­ki­nen: Soutajat
Syk­syl­lä '83 Mik­ko Ho­vi­la läh­ti Pent­ti Lin­ko­lan sou­ta­jak­si syys­ka­lastukseen...
21.55 Vir­ta­sen ta­loushistoria
21.55 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Mää­rää­kö pa­ri­suh­de mei­tä vai me parisuhdetta?
21.50 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­li­nen elä­mä: Täy­del­linen ruumis
22.00 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Mik­si va­paa sek­suaa­li­suus ja nau­tin­to pe­lot­ta­vat yhä edelleen?
22.00 Il­mas­to on pe­to Happamat meret
22.25 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­riaa: Turvasana
22.35 Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuurihistoriaa
22.45 Ke­vyet mul­lat: Ra­vin­to­latupakointi
Ei tar­vit­se men­nä ko­vin mon­taa vuot­ta taaksepäin,..
22.55 Juu­so Pek­ki­nen: Juu­so Pek­ki­nen Frees­ty­le: “Ih­met­te­le­vä idiootti”
22.55 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Ex-jää­kiek­koi­li­ja Em­ma Ter­hon vink­ki ajan­hal­lin­taan: kes­ki­ty täy­sil­lä sii­hen mi­tä teet juuri nyt!
22.55 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen: “Pel­ko työ­pai­kan asen­teis­ta es­tää isiä jää­mäs­tä kotiin”
22.55 Kir­ja vs. Lef­fa: Yk­si len­si yli käenpesän
22.55 Lindg­ren & Sihvonen
22.55 Yle Puhe
23.00 Arkisto: Ur­hei­lu­vuo­det 1984 ja 1988
Ur­hei­lu­vuo­si 1984 (1984) . Ur­hei­lu­vuo­si 1988 (1988) .
23.40 Puheen Viikko
23.50 Yle Puhe
0
00.00 Arkisto: Täyt­tä elämää
Täyttä elämää.
00.00 Arkisto: Tai­teessa tapahtuu
Taiteessa tapahtuu -sarjan ohjelmia.
00.00 Arkisto: Lastenohjelmia
Aamun peili.
00.00 Arkisto: Kau­pan­käyn­tiä kirpparilla
Ylen aikainen. Kirp­pu­to­rit (1984) . Tä­nään il­ta­päivällä...
01.00 Arkisto: Si­vis­tyk­sen hävittäminen
Opetusradion päiväkahvit.
02.00 Arkisto: Turismi
Tänään iltapäivällä. Ul­ko­mai­set tu­ris­tit ja Suo­mi (1984) ...
02.00 Arkisto: Elä­mää Ahvenanmaalla
Tänään kymmeneltä. Ah­venanmaa ..
02.00 Arkisto: Mi­tä on sivistys?
Si­vis­tys (1998) . Merkkituote...
02.00 Arkisto: Maail­man­loppu tulee!
Tänään kymmeneltä. Maail­man lop­pu (1996) . Merkkituote...
3
03.00 Arkisto: Ym­päri Suomen
04.00 Arkisto: Ih­mi­siä ja elä­mää Virossa
04.00 Arkisto: Vi­ro osa­na Eurooppaa
04.00 Arkisto: Ote­taanko taksi?
04.00 Arkisto: Intiimi
04.00 Arkisto: Tu­rus­ta Tampereelle
04.00 Arkisto: Mi­tä saar­nas­sa sanotaan?
05.00 Arkisto: Ur­hei­lu­vuo­det 1991, 1992 ja 1999