Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.00 Huumorihommia
Huumori on vaistonvaraista eikä sitä voi selittää. Nau­ram­me, mut­ta em­me ai­na osaa se­lit­tää mik­si ja mil­le. Mi­tä huu­mo­ri oi­keas­taan on ja mi­kä te­kee jois­tain ih­mi­sis­tä haus­ko­ja? Stand up -ko­miik­kaa it­se­kin har­ras­ta­van, toi­mit­ta­ja Vil­le Kor­mi­lai­sen toi­mit­ta­man Huu­mo­ri­hom­mien kol­mas tuo­tan­to­kau­si kes­kit­tyy pel­käs­tään stand up -ko­me­diaan ja suo­ma­lai­siin koomikoihin.
05.00 Arkisto: Ky­lä­kau­pas­ta kaup­pakeskukseen
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
07.01 Yle Pu­he esittää
07.01: Puheen Viikko
08.04: Puheen Viikonloppu
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Pinokkio
9
09.03 Pert­tu Häkkinen
Skeptikoiden suurimmat haasteet
10.02 Akti
On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Soi­ta tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 163 8586. Twitter #akti.
ma: Mitä tilaat ulkomailta?
ti: Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
ke: Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
to: Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
pe:
08.04 Yle Pu­he esittää
Puheen Viikonloppu
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia...
11.50 Kamala luonto
Sar­ja­ku­vaan poh­jau­tu­va pod­cast Elä­män mo­ni­mut­kai­suus tai yk­sin­ker­tai­suus eläi­mel­li­sel­lä suo­ruu­del­la. Löy­tyy­kö tar­koi­tus vais­to­jen ja tar­pei­den to­teut­ta­mi­ses­ta, pa­ri­suh­teis­ta, ys­tä­vyy­des­tä, val­las­ta vai mää­rit­te­lee­kö jo­kin ylem­pi sen mik­si olem­me täällä?..
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
Par­haat pa­lat Pu­heen Aamusta.
12.08 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan lohdusta romahtamisen keskellä: Meiju Niskala,..
13.02 Tunnekultti
Häpeä
13.02 Pert­tu Häkkinen
Skeptikoiden suurimmat haasteet
13.02 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
13.02 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Kupla
Yle-lain muu­tos on lop­pusuoralla...
14.02 Juuso Pekkinen
Google vs. Oracle - 10 vuoden oikeustaistelu vain 11 500 koodirivin tähden
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Pinokkio
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.00 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäljillä
14.20 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi
Jos kaik­ki ovat niin hir­veän huo­lis­saan vanhuksista,..
14.38 Naisen kosto
Te­rä­vän hu­mo­ris­ti­nen kos­to­pod­cast Nai­sen kos­to yh­dis­te­lee ko­me­diaa ja asian­tun­ti­ja­nä­ke­mys­tä yh­teis­kun­tam­me suu­res­ta ta­bus­ta: nai­sen agg­res­sios­ta. Sar­jan san­ka­ri­tar Sai­la (Pir­jo Heik­ki­lä) te­kee to­taa­li­sen elä­män­muu­tok­sen: hän hyl­kää lam­mas­mai­sen kilt­tey­den, al­kaa tut­kia omaa agg­res­sio­taan se­kä en­nen kaik­kea – hän al­kaa ta­soit­taa ti­le­jä. Kar­ma is a bitch. Ja niin on Sai­la­kin. Si­säl­tää voi­ma­kas­ta kie­len­käyttöä...
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan lohdusta romahtamisen keskellä: Meiju Niskala,..
15.02 Kupla
15.02 Yle Pu­he esittää
Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
15.02 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
15.02 Yle Pu­he esittää
15.02: Pyöreä pöytä
15.35: Aristoteleen kantapää
15.15 Yle Pu­he esittää
15.30 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäljillä
15.50 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys What­sApp: 040 163 8586 Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­väkerho.
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
16.14 Yle Pu­he esittää
16.15 Juuso Pekkinen
16.30 Jää­kiekkokierros
Liigakauden aikana jokaisen lätkäfanin asialla!
17.13 Yle Pu­he esittää
Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loikkanen,
18
18.02 Ha­vain­to­ja ihmisestä
18.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan lohdusta romahtamisen keskellä: Meiju Niskala,miltä tuntui menettää samaan aikaan äiti,
18.02 Kupla
Tuleeko Yle-lain muutoksesta tussahdus?
18.00 Uutisohjelmia
18.02 Jää­kiekkokierros
Liigakauden aikana jokaisen lätkäfanin asialla! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
18.00 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
18.07 All female panel
10 jak­soa vit­se­jä ei­kä yh­tään mies­tä Mon­ta­ko stand up -koo­mik­koa tar­vi­taan vaih­ta­maan heh­ku­lamp­pu? Ku­ka hel­vet­ti tie­tää, mut­ta on­nek­si All Fe­ma­le Pa­ne­lia voi kuun­nel­la myös pi­meäs­sä. Va­roi­tus! Oh­jel­ma si­säl­tää voi­ma­kas­ta kie­len­käyt­töä ja fe­mi­nis­tis­tä ryö­nää. All Fe­ma­le Pa­nel on vii­den koo­mi­kon hä­pei­le­mä­tön pod­cast täyn­nä sy­si­mus­tia sket­se­jä ja kes­kus­te­lua stand upis­ta ja elä­mäs­tä. Pod­cast on­nis­tuu nau­rat­ta­maan ja jär­kyt­tä­mään kaik­kia ta­sapuolisesti,
18.35 Aris­to­te­leen kantapää
18.30 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäljillä
18.50 Yle Pu­he esittää
19.00 Huuh­ka­jien siivillä
Oodi kannattajille Huuh­ka­jien sii­vil­lä -sar­jan kuu­des jak­so on omis­tet­tu mies­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kueen kan­nattajille...
19.00 Arkisto: Ar­vi Lind ja Paola Suhonen
Miten minusta tuli minä. Ar­vi Lind (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Pao­la Su­ho­nen (2003) .
19.00 Arkisto: Mat­ti "Möl­li" Kei­no­nen ja Wil­ma Schlizewski
Miten minusta tuli minä. Möl­li Kei­no­nen (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Wil­ma Sch­li­zews­ki (2000) .
19.00 Yle Pu­he esittää
Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­symyksiin...
19.55 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
16.14 Yle Pu­he esittää
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.18 Tapporadio
Ja­ri Sal­men kyl­mä­her­moi­nen tra­gi­ko­me­dia Suo­mes­ta “Mur­ha­ta me ei ke­tään, me ol­laan Tap­po­ra­dion mie­hiä. ” Tap­po­ra­dion stu­dios­sa hel­län järk­ky­mä­tön Kai­no Kai­pai­nen vas­taa tap­pa­jien pu­he­lui­hin pe­lot­to­mas­ti ja pit­käl­lä pin­nal­la. Jos naa­pu­ri­so­pu rakoilee,..
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12: Brysselin kone
22.05: Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
21.30 Yle Pu­he esittää
21.35 Pert­tu Häkkinen
Skeptikoiden suurimmat haasteet
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
21.35 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi
Jos kaik­ki ovat niin hir­veän huo­lis­saan vanhuksista,..
21.35 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
22.32 Juuso Pekkinen
Google vs. Oracle - 10 vuoden oikeustaistelu vain 11 500 koodirivin tähden
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
22.32 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
22.32 Kir­ja vs. Leffa
Pinokkio
22.32 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.00 Arkisto: Eu­roopan nuoria
Tänään iltapäivällä. Nuo­ret ja Eu­roop­pa (1994) ...
23.00 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
0
00.00 Arkisto: Kar­ne­vaa­le­ja kerrakseen
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Koh­ti 2000-lukua
Maailmanpolitiikan arkipäivää.
00.00 Arkisto: Las­ten ja nuor­ten liikunta
Tänään 10. 00. Kou­lu­lais­liikunta ..
00.00 Arkisto: Ri­kol­li­suu­den maail­man­his­to­ria osat 1-5
Rikollisuuden maailmanhistoria.
00.00 Arkisto: Kon­tu­la - Kau­niai­nen - Liipola
Vallan vaiheilla. Kon­tu­la - Kauniainen,..
01.00 Arkisto: Lä­hiöelämää
Jo joutui armas aika. Lä­hiö­ka­pa­kat (1985) . Lä­hiö jyrää ..
02.00 Arkisto: Net­ti ja ihminen
Vuosituhannen vaihtuessa.
02.00 Arkisto: Luo­lasta luukkuun
Luolasta luukkuun.
02.00 Arkisto: Han­kalat ihmiset
Hankalat ihmiset.
02.00 Arkisto: Arjen ilot
Arjen ilot. Mi­kä nau­rat­taa. Miel­tä voi ohjata...
02.00 Arkisto: Gee­niteknologia
Tänään 10. 00. Gee­ni­tek­no­lo­gia (1989) . Ai­ka Ajatella...
3
03.00 Arkisto: Mat­kal­la aja­tuk­sista tekoihin
04.00 Arkisto: Suu­ret ja mahtavat
04.00 Arkisto: So­dan säännöt
04.00 Arkisto: USA - iha­nuuk­sien ihmemaako?
04.00 Arkisto: Taiteiden yö
04.00 Arkisto: Mi­kä kän­nys­sä kiehtoo?
04.00 Arkisto: Anarkiaa!
05.00 Arkisto: Ky­lä­kau­pas­ta kaup­pakeskukseen