Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
06.00 Bing
06.05 Py­jamasankarit
06.15 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.30 Smurffit
06.35 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
06.40 Ang­ry Birds Blues
06.40 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
06.50 LE­GO Friends Ta­ri­noi­ta Heartlakesta
07.00 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.05 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.15 LEGO Ninjago
07.20 Tashi
07.30 Sonic Boom
07.35 To­bot Ga­la­xy Detectives
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (12')..
07.40 S.M.A.S.H!
07.55 Ang­ry Birds Toons
07.50 LE­GO Ju­ras­sic World: Sa­lai­nen näyttely
08.00 Korkeasaari
08.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
08.10 LE­GO Ci­ty Adventures
08.25 Art­hur ja minimoit
Kau­si 1. (23')..
08.50 Ang­ry Birds Stella
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omistajaa,..
09.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
09.00 Vain elämää
Per­ho­sia ja vä­ri­käs­tä sie­lun­mai­se­maa. El­li­noo­ra on uu­den su­ku­pol­ven ar­tis­ti, lau­lun­te­ki­jä ja vi­suaa­li­nen ta­ri­nan­ker­to­ja, jo­ka tä­nään on kat­ta­nut pöy­dän seit­se­mäl­le upeal­le lei­ri­ka­verilleen...
09.00 Haus­kat kotivideot
Kaik­ki muis­ta­vat san­ka­rit, mut­ta myös pel­ku­reil­la on tär­keä roo­li ylei­si­nä viih­dyttäjinä...
10.00 Rik­kaat ja rahattomat
10.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
10.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Jaksa paremmin
10.30 Mas­terC­hef Australia
Uu­del­la kau­del­la on lu­vas­sa en­tis­tä enem­män kään­tei­tä ja jän­ni­tys­tä. Tuo­ma­rin pai­koil­la näh­dään 4. kau­den voit­ta­ja An­dy Al­len, ruo­ka­kir­jai­li­ja Me­lis­sa Leong se­kä kok­ki Jock Zonfrillo.
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.05 Mas­terC­hef Australia
Kah­den kier­rok­sen kos­ke­mat­to­muus­haas­tees­sa ko­ka­taan en­sin ää­nek­käi­tä an­nok­sia. Ke­nen an­nos kuu­los­taa ja mais­tuu parhaalta?..
12
12.15 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
12.45 Haus­kat kotivideot
Eräät ih­mi­set ovat syn­nyn­näi­siä viih­dyt­tä­jiä jo vau­vaiässä...
12.40 elokuva: Her­ra Pea­bo­dy & Sherman
(Mr. Pea­bo­dy & Sher­man 2014) . Ko­ko per­heen suo­mek­si pu­hu­tus­sa vauh­dik­kaas­sa ani­maa­tio­seik­kai­lus­sa tu­tus­tu­taan his­to­riaan haus­kal­la tavalla!..
12.55 Super Deals
13.45 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ni­na Mik­ko­nen kaup­paa Ti­mo-puo­li­son cow­boy-muistoja...
13.55 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
13.55 Lo­mai­le kuin ökyrikas
14.45 Po­liisikoira Rex
Ko­ru­liik­keen ryös­tö ei ole­kaan si­tä, mil­tä se näyttää...
14.35 Po­liisikoira Rex
Pas­to­ri saa tie­tää ri­kol­lis­ten lää­ke­kul­je­tus­ryös­töis­tä ja saat­taa it­sen­sä vaaraan.
14.55 100 Places to Be
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
14.55 Lei­jo­nan luola USA
Lei­jo­nien ar­vioi­ta­vak­si tuo­daan tyy­li­käs työpaita,..
14.55 Plus-ko­koi­nen elämäni
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
15
15.05 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
15.35 elokuva: Ris­to Räp­pää­jä ja Pullistelija
(Ris­to Räp­pää­jä ja Pul­lis­te­li­ja 2018) ...
15.55 Lei­jo­nan luola USA
Jos lei­jo­nat ovat­kin jos­kus ha­lun­neet vain kä­per­tyä pa­koon pa­hal­ta maailmalta,..
15.45 Petolliset
Aa­miais­pöy­däs­sä jää jäl­leen yk­si tuo­li tyh­jäk­si, mut­ta si­tä ei ole ai­kaa jää­dä su­re­maan. Ch­ris­tof­fer on jär­jes­tä­nyt kil­pai­li­joil­le sun­nun­taiajelun,..
15.55 Tulossa...
15.55 Haus­kat kotivideot
Eräät ih­mi­set ovat syn­nyn­näi­siä viih­dyt­tä­jiä jo vau­vaiässä...
16.00 Po­liisikoira Rex
Ko­ru­liik­keen ryös­tö ei ole­kaan si­tä, mil­tä se näyttää...
16.55 Onnenarpa
17.05 Onnenarpa
17.00 Po­liisikoira Rex
Pas­to­ri saa tie­tää ri­kol­lis­ten lää­ke­kul­je­tus­ryös­töis­tä ja saat­taa it­sen­sä vaaraan.
17.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ni­na Mik­ko­nen kaup­paa Ti­mo-puo­li­son cow­boy-muistoja...
17.10 Tulossa...
17.10 Mas­terC­hef Australia
Uu­del­la kau­del­la on lu­vas­sa en­tis­tä enem­män kään­tei­tä ja jän­ni­tys­tä. Tuo­ma­rin pai­koil­la näh­dään 4. kau­den voit­ta­ja An­dy Al­len, ruo­ka­kir­jai­li­ja Me­lis­sa Leong se­kä kok­ki Jock Zonfrillo.
17.15 4D: Tah­don näyt­tää nuoremmalta
51-vuo­tias Sha­ron ha­luaa Bri­tan­nian suu­rim­mat silikonit,..
17.15 Tulossa...
17.20 Vain elämää
Per­ho­sia ja vä­ri­käs­tä sie­lun­mai­se­maa. El­li­noo­ra on uu­den su­ku­pol­ven ar­tis­ti, lau­lun­te­ki­jä ja vi­suaa­li­nen ta­ri­nan­ker­to­ja, jo­ka tä­nään on kat­ta­nut pöy­dän seit­se­mäl­le upeal­le lei­ri­ka­ve­ril­leen. Unoh­tu­mat­to­mia tul­kin­to­ja tar­joi­lee Ro­bin Pac­ka­len, Vir­ve Ros­ti, Hä­tä-Miik­ka, Jan­na, An­na Puu, Jou­ni Hy­ny­nen ja A. W. Yrjänä.
17.25 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
17.30 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Tam­pe­reel­la asu­va An­ni haa­vei­lee po­lii­si­työn li­säk­si muu­tos­ta ta­kai­sin Poriin...
18
18.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
His­sis­sä on pien­tä sähkövikaa,..
18.00 Vain elämää
W. Yr­jä­nän päi­vä. Un­ta vai sit­ten­kin tot­ta? An­tii­kin Roo­man pää­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män Cloa­ca Ma­xi­man mu­kaan ni­me­tyn le­gen­daa­ri­sen yh­tyeen pe­rus­ta­ja­jä­sen, sä­vel­tä­jä, sa­noit­ta­ja, so­lis­ti, basisti,..
18.00 Haus­kat kotivideot
Kaik­ki muis­ta­vat san­ka­rit, mut­ta myös pel­ku­reil­la on tär­keä roo­li ylei­si­nä viih­dyttäjinä...
18.15 Mas­terC­hef Australia
Kah­den kier­rok­sen kos­ke­mat­to­muus­haas­tees­sa ko­ka­taan en­sin ää­nek­käi­tä an­nok­sia. Ke­nen an­nos kuu­los­taa ja mais­tuu parhaalta?..
18.30 Duud­so­nit tuli taloon
Au­ras­sa asu­van Finn­berg-Vuor­man per­heen lap­set ovat kes­ke­nään jat­ku­vas­ti so­ta­ja­lal­la, ei­vät­kä he pys­ty edes hen­git­tä­mään sa­maa ilmaa...
18.55 Tulossa...
19.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Jen­ni löy­tää jäl­leen tien­sä mui­den lom­pa­koil­le, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­na­lau­man eteen...
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ni­na Mik­ko­nen kaup­paa Ti­mo-puo­li­son cow­boy-muistoja...
19.00 Duud­so­nit tuli taloon
Au­ras­sa asu­van Finn­berg-Vuor­man per­heen lap­set ovat kes­ke­nään jat­ku­vas­ti so­tajalalla,..
19.25 Tulossa...
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Haas­te­saa­ri tuo mu­ka­naan mul­lis­tuk­sia, jot­ka saa­vat yh­den kil­pai­li­jan ro­mah­ta­maan. Toi­nen huo­maa yl­lät­täen ole­van­sa ahtaalla,
19.30 Ama­zing Race Suomi
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin seik­kai­luoh­jel­ma Ama­zing Ra­ce ran­tau­tuu vii­mein Suo­meen!   Yli 20 vuot­ta maail­mal­la me­nes­tys­tä niit­tä­nyt le­gen­daa­ri­nen viih­deoh­jel­ma vie 12 jul­ki­suu­des­ta tun­net­tua ja toi­sis­taan poik­kea­vaa kah­den hen­gen tii­miä elä­män­sä seikkailuun...
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Uu­si jak­so! Haas­te­saa­rel­ta voi­tet­tu etu tuo roh­keut­ta pe­la­ta ris­kil­lä, ja van­hat val­heet pa­laa­vat sot­ke­maan yh­den kil­pai­li­jan pe­lin. Toi­saal­la sel­vi­tel­lään vä­le­jä edel­li­sen hei­mo­neu­vos­ton jäljiltä.
20.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
20.00 Duud­so­nit tuli taloon
Au­ras­sa asu­van Finn­berg-Vuor­man per­heen lap­set ovat kes­ke­nään jat­ku­vas­ti so­tajalalla,..
20.00 Petolliset
Aa­miais­pöy­däs­sä jää jäl­leen yk­si tuo­li tyh­jäk­si, mut­ta si­tä ei ole ai­kaa jää­dä su­re­maan. Ch­ris­tof­fer on jär­jes­tä­nyt kil­pai­li­joil­le sun­nun­taiajelun,..
20.00 Vain elämää
Per­ho­sia ja vä­ri­käs­tä sie­lun­mai­se­maa. El­li­noo­ra on uu­den su­ku­pol­ven ar­tis­ti, lau­lun­te­ki­jä ja vi­suaa­li­nen ta­ri­nan­ker­to­ja, jo­ka tä­nään on kat­ta­nut pöy­dän seit­se­mäl­le upeal­le lei­ri­ka­ve­ril­leen. Unoh­tu­mat­to­mia tul­kin­to­ja tar­joi­lee Ro­bin Packalen,
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Jen­ni löy­tää jäl­leen tien­sä mui­den lom­pa­koil­le, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­na­lau­man eteen...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ni­na Mik­ko­nen kaup­paa Ti­mo-puo­li­son cow­boy-muistoja...
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Uusi jakso!..
21.00 Ama­zing Race Suomi
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin seik­kai­luoh­jel­ma Ama­zing Ra­ce ran­tau­tuu vii­mein Suo­meen!   Yli 20 vuot­ta maail­mal­la me­nes­tys­tä niit­tä­nyt le­gen­daa­ri­nen viih­deoh­jel­ma vie 12 jul­ki­suu­des­ta tun­net­tua ja toi­sis­taan poik­kea­vaa kah­den hen­gen tii­miä elä­män­sä seikkailuun...
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.40 Lei­jo­nan luola Suomi
Jen­ni löy­tää jäl­leen tien­sä mui­den lom­pa­koil­le, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­na­lau­man eteen...
21.40 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Tam­pe­reel­la asu­va An­ni haa­vei­lee po­lii­si­työn li­säk­si muu­tos­ta ta­kai­sin Poriin...
22.05 Petolliset
Kil­pai­li­joi­den ri­vit har­ve­ne­vat, tun­nel­ma ti­he­nee ja ryh­mä­pai­ne kas­vaa. Päi­vän teh­tä­väs­sä tes­ta­taan kil­pai­li­joi­den muis­tia ei­kä se­kaan­nuk­sil­ta vältytä...
22.05 Koskinen
Tut­ki­muk­set vie­vät Kos­ki­sen ja tii­min Her­van­nan lai­ta­puo­len kul­ki­joi­den maailmaan...
22.05 elokuva: Rocketman
(Roc­ket­man 2019) . El­ton Joh­nin vä­rik­kääs­tä ja vai­he­rik­kaas­ta elä­mäs­tä ker­to­va, El­to­nin hit­te­jä pur­sua­va elä­mä­ker­taelokuva...
22.10 Ke­no ja Synttärit
22.15 Petolliset
Aa­miais­pöy­däs­sä jää jäl­leen yk­si tuo­li tyh­jäk­si, mut­ta si­tä ei ole ai­kaa jää­dä su­re­maan. Ch­ris­tof­fer on jär­jes­tä­nyt kil­pai­li­joil­le sun­nun­taiajelun,..
22.40 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
22.40 elokuva: Jack Reac­her - Tap­pa­jan jäljillä
. Tom Crui­se on vauh­dik­kaan toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa sa­la­pe­räi­nen yh­den mie­hen tais­te­lu­ko­ne Jack Reacher,..
22.45 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
22.50 Suo­men huu­to­kauppakeisari
23.05 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
23.00 elokuva: The Expendables 3
(The Ex­pen­dab­les 3 2014) . Ac­tion-su­per­täh­tiä täy­teen pa­ka­tus­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Bar­ney Ros­sin (Syl­ves­ter Stallone)..
23.10 Sel­viy­tyjät Suomi
Haas­te­saa­ri tuo mu­ka­naan mul­lis­tuk­sia, jot­ka saa­vat yh­den kil­pai­li­jan ro­mahtamaan...
23.35 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
23.40 elokuva: Vaa­lean­pu­nai­nen pantteri
23.45 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
23.50 Koskinen
23.50 elokuva: Vain muu­ta­man dol­larin tähden
(For a Few Dol­lars Mo­re 1965) ...
0
00.40 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
00.35 Erikoisjoukot
00.45 Erikoisjoukot
00.50 Duud­so­nit tuli taloon
01.20 elokuva: Vaa­lean­pu­nai­nen pantteri
01.35 Poliisit 2021
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
01.40 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
01.35 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
02.35: Bur­ge­ri­mies­ten ret­kei­ly Ruot­sis­sa jatkuu...
01.45 Alas­kan jää­lentokenttä
02.30 Koskinen
02.45 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. (40') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
to: Pie­nen poh­jan­maa­lais­ky­län asuk­kai­den tur­val­li­suu­den­tun­ne järkkyi,..
02.50 Poliisit 2021
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
3
03.15 Piiritys
03.30 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
03.30 Alas­kan jää­lentokenttä