Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
06.00 Bing
06.00 Bing
06.10 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
Kau­si 3. Kun Sa­tee­naa­ri­maas­sa on jo­ta­kin vialla,..
06.15 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.35 Smurffit
06.35 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
Kau­si 3. Kun Sa­tee­naa­ri­maas­sa on jo­ta­kin vialla,..
06.45 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.00 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.10 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.20 LE­GO Nin­ja­go: Lo­hi­käär­meiden nousu
Kau­si 1. Maail­mat ovat yh­dis­ty­neet epä­va­kaa­seen liittoon,..
07.25 Tashi
07.35 To­bot Ga­la­xy Detectives
07.45 Sonic Boom
07.50 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (21')..
07.55 Ang­ry Birds Toons
08.00 Korkeasaari
Rii­kin­ku­kot siir­re­tään ke­säk­si ul­kotarhaan,..
08.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ke: Wen­dy ja Bill ovat asu­neet ta­los­saan 20 vuotta,..
to: Tra­vis on kyl­läs­ty­nyt taloon,..
08.10 LE­GO Ci­ty Adventures
08.25 Art­hur ja minimoit
(23') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
08.50 Ang­ry Birds Stella
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Koti koiralle
Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
09.00 Vain elämää
Ihan sol­mus­sa! Seit­se­mäl­lä Em­mal­la pal­ki­tun tai­te­li­jan ka­ta­lo­gis­ta löy­tyy niin ra­kas­tet­tu­ja klas­sik­ko­bii­se­jä, st­rii­mi­hit­te­jä kuin ra­dio­ka­na­vien kes­to­suo­sik­ke­ja. Min­kä­lai­sia bii­si­va­lin­to­ja A. W. Yr­jä­nä, Jou­ni Hy­ny­nen, Hätä-Miikka,
09.00 Haus­kat kotivideot
Synt­tä­rit voi­vat ol­la to­del­la haus­ko­ja juh­lia. Siis niille,..
10.00 Rik­kaat ja rahattomat
10.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
10.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. (40') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
10.00 Jaksa paremmin
Pa­raui­ma­ri Anu Val­lin kuulee,..
10.30 Jaksa paremmin
10.30 Mas­terC­hef Australia
Vuo­ros­sa on pe­lät­ty Mas­terC­hef-klas­sik­ko: yl­lä­tys­laa­tik­ko, jon­ka kaik­kia ai­nek­sia pi­tää käyt­tää annoksessa...
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.10 Mas­terC­hef Australia
Kah­den kier­rok­sen pu­do­tus­haas­teen en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tes­ta­taan ma­kuais­tia ai­van uu­den­lai­sen teh­tä­vän pa­ris­sa. Maut pää­se­vät yl­lät­tä­mään nel­jä kilpailijaa,..
11.35 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
12.35: Jess ra­kas­taa vie­hät­tä­vää ko­tiaan ei­kä ha­luai­si muut­taa pois tu­tus­ta naa­purustosta...
12
12.40 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
13.10 Haus­kat kotivideot
13.35 Po­liisikoira Rex
Tir­kis­te­li­jä tu­lee na­pan­neek­si ku­van mur­haa­jas­ta ja ki­ris­tää te­ki­jää yl­tä­kyl­läi­sem­män elä­män toivossa.
13.55 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Wen­dy ja Bill ovat asu­neet ta­los­saan 20 vuotta,..
ke: Tra­vis on kyl­läs­ty­nyt taloon,..
14.10 Po­liisikoira Rex
Brandt­ne­rin men­nei­syys al­kaa kummitella,..
14.40 Lei­jo­nan luola USA
Kau­den pää­tös­jak­sos­sa näh­dään pit­kän uran teh­nyt yrittäjä,..
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. (40') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
. Tai­ku­ri Aa­tu It­ko­nen huomaa,..
14.55 Lei­jo­nan luola USA
Mi­kään ei pi­ris­tä ar­ki­päi­vää niin kuin ba­naa­nipuhelin,..
15
15.10 Lei­jo­nan luola USA
Täl­lä ker­taa luo­las­sa pois­te­taan mie­len­ter­vey­son­gel­miin liit­ty­vä häpeä,
15.55 Lei­jo­nan luola USA
Täl­lä ker­taa luo­las­sa pois­te­taan mie­len­ter­vey­son­gel­miin liit­ty­vä häpeä,
15.50 Lei­jo­nan luola USA
Lei­jo­nan luo­laan pääs­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa mu­kaan myös li­veyleisö,..
15.40 elokuva: Ris­to Räp­pää­jä ja väärä Vincent
(Ris­to Räp­pää­jä ja vää­rä Vin­cent 2019) ...
15.55 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma...
16.10 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
16.15 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Hei­di Pa­ka­ri­nen kaup­paa kep­pa­rei­taan kum­mi­tus­kartanossa...
16.50 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
16.55 Lei­jo­nan luola USA
Kau­den pää­tös­jak­sos­sa näh­dään pit­kän uran teh­nyt yrittäjä,..
16.55 Po­liisikoira Rex
16.55 Onnenarpa
17.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (22')..
17.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
17.15 Petolliset
UU­SI SAR­JA! Yön ai­ka­na yk­si kil­pai­li­jois­ta on mur­hat­tu. Hä­nen muis­tol­leen on jär­jes­tet­ty muis­to­ti­lai­suus, jon­ka ai­ka­na on mah­dol­li­suus löy­tää ho­pea­hark­ko­ja. Us­kol­li­set yrit­tä­vät pääs­tä pe­tol­lis­ten jäljille,
17.25 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Yli­vies­ka­lai­nen väi­tös­tut­ki­ja tar­vit­see ra­haa voi­dak­seen yl­lä­pi­tää pie­nois­mal­li­har­rastustaan...
18.00 Mas­terC­hef Australia
Kah­den kier­rok­sen pu­do­tus­haas­teen en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tes­ta­taan ma­kuais­tia ai­van uu­den­lai­sen teh­tä­vän pa­ris­sa. Maut pää­se­vät yl­lät­tä­mään nel­jä kilpailijaa,..
17.55 Po­liisikoira Rex
Brandt­ne­rin men­nei­syys al­kaa kummitella,..
18.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Ch­ris­tof­fer St­rand­berg Shows­sa on tä­nään hie­man hien­ha­jui­set bileet...
18.00 Haus­kat kotivideot
Ylei­sön suo­sik­ki­vi­deo kuit­taa tä­nään it­sel­leen sa­ta tu­hat­ta dol­la­ria jän­nit­tä­väs­sä eri­koisjaksossa...
18
18.25 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit Juk­ka Hil­dén, HP Parviainen,..
18.45 Tulossa...
18.55 Mas­terC­hef Australia
Vuo­ros­sa on pe­lät­ty Mas­terC­hef-klas­sik­ko: yl­lä­tys­laa­tik­ko, jon­ka kaik­kia ai­nek­sia pi­tää käyt­tää annoksessa...
18.50 Vain elämää
Ihan sol­mus­sa! Seit­se­mäl­lä Em­mal­la pal­ki­tun tai­te­li­jan ka­ta­lo­gis­ta löy­tyy niin ra­kas­tet­tu­ja klas­sik­ko­bii­se­jä, st­rii­mi­hit­te­jä kuin ra­dio­ka­na­vien kes­to­suo­sik­ke­ja. Min­kä­lai­sia bii­si­va­lin­to­ja A. W. Yr­jä­nä, Jou­ni Hy­ny­nen, Hä­tä-Miik­ka, El­li­noo­ra, Ro­bin Pac­ka­len, Vir­ve Ros­ti tai Jan­na on­kaan tehnyt?
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
UUSI KAUSI!..
19.00 Vain elä­mää: Saa­pu­mi­nen Satulinnaan
Hy­vää matkaa!..
19.25 Tulossa...
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Hei­mo­jen se­koi­tus lait­taa pa­kan täy­sin uu­sik­si, ja al­kaa rai­vo­kas tais­te­lu uu­sis­ta liit­to­lai­sis­ta. Sa­mal­la nais­ten yh­tei­nen sa­lai­suus uh­kaa paljastua,
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Uu­si jak­so! Tie­to vii­dak­koon pii­lo­te­tus­ta aar­tees­ta aloit­taa ta­pah­tu­mien vyö­ryn, jos­sa vai­no­har­hat ja epäi­lyk­set val­taa­vat kum­man­kin saa­ren. Hei­mo­neu­vos­to nos­taa tun­teet pin­taan. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
20.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Täl­lä ker­taa lei­jo­nat saa­vat koh­da­ta ve­ny­viä ken­gän­nau­ho­ja, ä­lyk­käi­tä palloja,..
20.00 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit Juk­ka Hil­dén, HP Parviainen,..
20.00 Petolliset
UU­SI SAR­JA! Yön ai­ka­na yk­si kil­pai­li­jois­ta on mur­hat­tu. Hä­nen muis­tol­leen on jär­jes­tet­ty muis­to­ti­lai­suus, jon­ka ai­ka­na on mah­dol­li­suus löy­tää ho­peaharkkoja...
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Täl­lä ker­taa lei­jo­nat saa­vat koh­da­ta ve­ny­viä ken­gän­nau­ho­ja, ä­lyk­käi­tä palloja,..
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
UUSI KAUSI!..
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Uu­si kausi alkaa!..
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Yli­vies­ka­lai­nen väi­tös­tut­ki­ja tar­vit­see ra­haa voi­dak­seen yl­lä­pi­tää pie­nois­mal­li­har­rastustaan...
21.00 elokuva: Hit­man's Wi­fe's Bodyguard
(The Hit­man's Wi­fe's Bo­dy­guard 2020) . Toi­min­ta­ko­me­dias­sa Mic­hael Bry­ce (Ryan Rey­nolds) on sa­pat­ti­va­paal­la Ita­lias­sa, kun hä­nen en­ti­sen asiak­kaan­sa Da­rius Kin­cai­din (Sa­muel L. Jack­son) vai­mo So­nia (Sal­ma Hayek) pyy­tää hänen apuaan.
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.40 Lei­jo­nan luola Suomi
Täl­lä ker­taa lei­jo­nat saa­vat koh­da­ta ve­ny­viä ken­gän­nau­ho­ja, ä­lyk­käi­tä palloja,..
22.05 Tulossa...
22.05 Koskinen
22.05 elokuva: Duud­sonit-elokuva
(Duud­so­nit-elo­ku­va 2006) . Duud­so­nien ikio­ma elo­ku­va seu­raa vuo­den ajan nel­jän poh­jan­maan po­jan hur­ja­päis­tä ext­re­me-elä­mää. Tar­jol­la on se­ko­päi­siä temppuja,..
22.00 elokuva: The Hit­man's Bodyguard
(Hit­man's Bo­dy­guard, The 2017) . Toi­min­ta­ko­me­dias­sa uran­sa hui­pul­ta ro­mah­ta­nut hen­ki­var­ti­ja Mic­hael Bry­ce (Ryan Rey­nolds) saa teh­tä­väk­seen saat­taa palk­ka­mur­haa­ja Da­rius Kin­cai­din (Sa­muel L. Jackson)..
22.10 Petolliset
UU­SI SAR­JA! 18 kil­pai­li­jaa saa­puu Va­na­jan­lin­naan pe­laa­maan elä­män­sä jän­nit­tä­vin­tä pe­liä, jos­sa ei voi luot­taa ke­neenkään...
22.40 Tulossa...
22.45 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
22.50 Suo­men huu­to­kauppakeisari
23.00 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
23.05 Tulossa...
23.05 elokuva: Creed II
(Creed II 2018) . Mic­hael B. Jor­dan esit­tää ur­hei­lud­raa­mae­lo­ku­vas­sa Ado­nis Creediä,..
23.10 Tulossa...
23.15 Sel­viy­tyjät Suomi
Hei­mo­jen se­koi­tus lait­taa pa­kan täy­sin uusiksi,..
23.40 elokuva: Nui­ja ja to­sinuija kaks
(Dumb and Dum­ber To 2014) ...
23.45 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
23.45 elokuva: Men in Black: International
(Men in Black: In­ter­na­tio­nal 2019) ...
23.50 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
23.50 Koskinen
23.55 Erikoisjoukot
0
00.25 elokuva: Duud­sonit-elokuva
(Duud­so­nit-elo­ku­va 2006) ...
00.45 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
00.50 Erikoisjoukot
00.55 Lei­jo­nan luola USA
01.50 Alas­kan jää­lentokenttä
01.45 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
02.45: Bur­ge­ri­mies­ten Vi­ron seik­kai­lu jatkuu...
01.55 Poliisit 2021
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
01.55 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
44-vuo­tias per­hee­näi­ti ka­to­si mat­kus­tet­tuaan Vi­roon. Lap­set pohtivat,..
02.10 Koskinen
02.05 Piiritys
Il­po uh­kaa rä­jäyt­tää ker­ros­ta­lon, el­lei hä­nen vaa­ti­muk­siin­sa suos­tu­ta. Neu­vot­te­li­ja Es­ko Hei­no­nen jou­tuu vai­keaan ti­lan­tee­seen. Voi­ko uh­kaus ol­la todellinen?..
02.50 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa Ar­man muis­taa niitä,..
3
03.10 Alas­kan jää­lentokenttä
On kii­tos­päi­vä­viikonloppu,..
03.55 Ar­man Poh­jan­tähden alla