Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.00 Bing
06.00 Arpo
06.10 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
Kau­si 2. Kun Sa­tee­naa­ri­maas­sa on jo­ta­kin vialla,..
06.10 My Litt­le Po­ny: Pony Life
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (10')..
06.35 Smurffit
06.35 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.45 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
06.55 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.10 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.20 LEGO Ninjago
07.20 K3
07.35 Tara Duncan
07.35 Tashi
07.45 Sonic Boom
07.50 LE­GO Star Wars
su: (21')
08.00 Puu­tar­han pelastajat
ti: Da­vi­din ja Joy­cen puu­tar­ha muis­tut­taa pi­kem­min­kin vil­je­lypalstaa...
ke: Mi­riam, Ch­ris­top­her ja Abi­gail asui­vat vuo­si­kau­sia In­donesiassa...
to: Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Nic­kyn an­kea puu­tar­ha kai­paa ki­peäs­ti muo­donmuutosta...
08.15 LE­GO Ci­ty Adventures
08.25 Art­hur ja minimoit
Kau­si 1. (23')..
08.50 Sunny Bunnies
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omistajaa,..
09.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot by Roni Back
Uu­dis­tu­neen oh­jel­man juon­taa, it­se­kin useam­man ko­ti­vi­deon ai­koi­naan ku­van­nut Ro­ni Back! Ro­nin li­säk­si jo­ka jak­sos­sa vie­rai­lee myös Ro­nin lä­hei­nen ys­tä­vä, Pe­te Pränkkönen...
09.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
09.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot by Roni Back
Uu­dis­tu­neen oh­jel­man juontaa,..
09.00 Luokan edessä
Vii­mei­ses­sä Luo­kan edes­sä -jak­sos­sa näh­dään KD:n Sa­ri Es­sayah ja RKP:n An­na-Ma­ja Henriksson...
10.00 Korkeasaari
10.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
10.00 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
10.00 Luokan edessä
10.00 Farmi Suomi
Pe­li­verk­ko­ja on hei­tel­ty ve­sil­le ja jouk­ko on al­ka­nut ja­kau­tua pie­nem­piin pii­rei­hin. Yh­den häm­men­tä­jän pois­tu­mi­nen on to­sin nos­tat­ta­nut toi­veen siitä,..
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Jaksa paremmin
10.30 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.00 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vaiheeseen,..
11.35 Diili
Jouk­kueet ke­rää­vät ja myy­vät lii­kut­tu­ja mi­nuut­te­ja hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Vauh­tia on lu­vas­sa kun he in­nos­ta­vat ih­mi­siä liik­ku­maan. Vauh­ti­so­keus is­kee myös kil­pailijoihin.
12
12.30 Po­liisikoira Rex
Itä­val­ta­lai­nen rikossarja.
13.30: Kes­kel­lä Wie­niä rä­jäh­tää pom­mi. Ric­hard Mo­se­rin ryh­mä al­kaa tut­kia idän­kaup­paan kie­tou­tu­vaa mur­ha­vyyh­tiä. Ryh­mä saa apua Mo­se­rin uu­del­ta ystävältä,
12.55 Va­li­tut Pa­lat Collection
Va­li­tut Pa­lat Col­lec­tion on os­tos-tv oh­jel­ma, jos­sa esi­tel­lään ja myy­dään mie­len­kiin­toi­sia ko­tiin, hy­vin­voin­tiin ja muo­tiin liit­ty­viä tuot­tei­ta. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (60')
13.10 Tulossa...
13.15 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Mi­ten Mik­ko Ve­sas­ta on harhautettu,..
13.55 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
13.55 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
13.55 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
14.15 Elokuva: Coco
(Co­co 2017) . Mek­si­ko­lai­nen mu­siik­kia ra­kas­ta­va Mi­guel haa­vei­lee ryh­ty­vän­sä muu­si­kok­si, mut­ta per­he on po­jan ai­kei­ta vas­taan van­han su­ku­ki­rouk­sen takia...
14.25 Haus­kat kotivideot
14.55 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.55 Sa­ve the Date Suomi
50 päi­vää on ku­lu­nut sii­tä kun Mimi,..
14.55 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.55 Lei­jo­nan luola USA
Tä­nään suur­lii­ke­mies Pe­ter Jo­nes liit­tyy leijoniin...
15
15.20 Tulossa...
15.25 Sa­ve the Date Suomi
15.25 Onnenarpa
15.25 Lei­jo­nan luola USA
Täs­sä jak­sos­sa luo­laan saa­puu yrit­tä­jä­pariskunta,..
15.25 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
15.30 Po­liisikoira Rex
Kes­kel­lä Wie­niä rä­jäh­tää pom­mi. Ric­hard Mo­se­rin ryh­mä al­kaa tut­kia idän­kaup­paan kie­tou­tu­vaa mur­ha­vyyh­tiä. Ryh­mä saa apua Mo­se­rin uu­del­ta ystävältä,
15.55 Po­liisikoira Rex
Sa­la­suh­teen toi­nen osa­puo­li kuo­lee epäi­lyt­tä­vis­sä olosuhteissa.
15.55 Haus­kat kotivideot
16.25 Onnenarpa
16.25 Onnenarpa
16.20 Luokan edessä
Vii­mei­ses­sä Luo­kan edes­sä -jak­sos­sa näh­dään KD:n Sa­ri Es­sayah ja RKP:n An­na-Ma­ja Henriksson...
16.25 Rik­kaat ja rahattomat
16.30 Remp­pa vai muutto Suomi
16.30 Remp­pa vai muutto Suomi
16.55 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
17.00 Farmi Suomi
Pe­li­verk­ko­ja on hei­tel­ty ve­sil­le ja jouk­ko on al­ka­nut ja­kau­tua pie­nem­piin pii­rei­hin. Yh­den häm­men­tä­jän pois­tu­mi­nen on to­sin nos­tat­ta­nut toi­veen siitä,..
17.00 Luokan edessä
Vii­mei­ses­sä Luo­kan edes­sä -jak­sos­sa näh­dään KD:n Sa­ri Es­sayah ja RKP:n An­na-Ma­ja Henriksson...
17.20 Se­songin salat
17.20 Tulossa...
17.30 Haus­kat kotivideot
Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deopätkiä...
17.30 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vai­hee­seen, jos­sa jo­kai­nen val­men­ta­ja pu­dot­taa tii­mis­tään kol­me laulajaa,..
17.30 Diili
Jouk­kueet ke­rää­vät ja myy­vät lii­kut­tu­ja mi­nuut­te­ja hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Vauh­tia on lu­vas­sa kun he in­nos­ta­vat ih­mi­siä liik­ku­maan. Vauh­ti­so­keus is­kee myös kil­pailijoihin.
17.25 Rik­kaat ja rahattomat
17.25 Mes­tarileipurit
. Kah­dek­san pa­ria saa­puu mum­mo­laan ki­saa­maan Mes­ta­ri­lei­pu­rit-tit­te­lis­tä Ant­ti Hol­man johdolla...
18
18.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Mi­ten Mik­ko Ve­sas­ta on harhautettu,..
18.30 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vai­hee­seen, jos­sa jo­kai­nen val­men­ta­ja pu­dot­taa tii­mis­tään kol­me laulajaa,..
18.30 Diili
Jouk­kueet ke­rää­vät ja myy­vät lii­kut­tu­ja mi­nuut­te­ja hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Vauh­tia on lu­vas­sa kun he in­nos­ta­vat ih­mi­siä liik­ku­maan. Vauh­ti­so­keus is­kee myös kil­pailijoihin.
18.25 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vai­hee­seen, jos­sa jo­kai­nen val­men­ta­ja pu­dot­taa tii­mis­tään kol­me laulajaa,..
18.25 Farmi Suomi
Su­san­nal­la on uu­ti­sia, jot­ka se­koit­ta­vat far­mi­lais­ten pas­mat täy­sin. Tun­teet kuo­hu­vat ja Torp­pa­rin ni­meä­mi­nen se­kä hä­nen va­lin­tan­sa häm­men­tä­vät pak­kaa en­ti­ses­tään. Ku­ka on sa­no­nut ja mi­tä ja kenelle?
19.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Mi­ten Mik­ko Ve­sas­ta on harhautettu,..
19.00 Mes­tarileipurit
. Kah­dek­san pa­ria saa­puu mum­mo­laan ki­saa­maan Mes­ta­ri­lei­pu­rit-tit­te­lis­tä Ant­ti Hol­man johdolla...
19.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Tä­nään Ke­lan tä­ti pis­te­lee pa­ras­taan tie­to­kilpailussa,..
19.55 Tulossa...
20.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Uu­si jak­so! Mi­ten Mik­ko Ve­sas­ta on harhautettu,..
20.00 Mes­tarileipurit
20.00 Rik­kaat ja rahattomat
20.00 Luokan edessä
20.00 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vai­hee­seen, jos­sa jo­kai­nen val­men­ta­ja pu­dot­taa tii­mis­tään kol­me laulajaa,..
20.00 Farmi Suomi
Uu­si jak­so! Su­san­nal­la on uu­ti­sia, jot­ka se­koit­ta­vat far­mi­lais­ten pas­mat täy­sin. Tun­teet kuo­hu­vat ja Torp­pa­rin ni­meä­mi­nen se­kä hä­nen va­lin­tan­sa häm­men­tä­vät pak­kaa en­ti­ses­tään. Ku­ka on sa­no­nut ja mi­tä ja kenelle?
20.00 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vai­hee­seen, jos­sa jo­kai­nen val­men­ta­ja pu­dot­taa tii­mis­tään kol­me laulajaa,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Diili
Jouk­kueet ke­rää­vät ja myy­vät lii­kut­tu­ja mi­nuut­te­ja hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Vauh­tia on lu­vas­sa kun he in­nos­ta­vat ih­mi­siä liik­ku­maan. Vauh­ti­so­keus is­kee myös kil­pailijoihin.
21.00 Koskinen
Tam­pe­reen raa­ti­huo­neen rap­pu­sil­ta löy­tyy la­si­pur­kis­sa ih­mi­sen ir­ti­lei­kattu pää...
21.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Club Tof­fe­ril­la on tä­nään kuu­ma tun­nel­ma he­ti alus­ta lähtien,..
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Uu­si jak­so! Ke­lan tä­ti pis­te­lee pa­ras­taan tie­to­kilpailussa,..
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.40 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Club Tof­fe­ril­la on tä­nään kuu­ma tun­nel­ma he­ti alus­ta lähtien,..
21.40 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Tä­nään Ke­lan tä­ti pis­te­lee pa­ras­taan tie­to­kil­pai­lus­sa, mut­ta tun­tee­ko hän puo­li­son­sa kotimaan?..
21.40 Elokuva: Taken 3
(Ta­ken 3 2014) . Täs­sä vauh­dik­kaas­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä Liam Nee­son esit­tää taas en­tis­tä CIA-agent­tia, Bryan Mill­siä, jo­ka la­vas­te­taan syyl­li­sek­si ex-vai­mon­sa mur­haan. Puh­dis­taak­seen ni­men­sä ja sel­vit­tääk­seen to­del­li­set syyl­li­set Mill­sin on py­sy­tel­tä­vä as­ke­leen edel­lä po­lii­sin ar­mo­ton­ta ajojahtia,
22.00 Tulossa...
22.05 Tulossa...
22.05 Koskinen
Tam­pe­reen raa­ti­huo­neen rap­pu­sil­ta löy­tyy la­si­pur­kis­sa ih­mi­sen ir­ti­lei­kattu pää...
22.05 Rik­kaat ja rahattomat
22.10 Elokuva: Ho­bit­ti - Vii­den ar­mei­jan taistelu
(The Hob­bit: The Batt­le of the Fi­ve Ar­mies 2014) . J. R. R. Tol­kie­nin klas­sik­ko­teok­seen pe­rus­tu­vas­sa seik­kai­lue­lo­ku­vat­ri­lo­gian pää­tö­so­sas­sa Bil­bo Rep­pu­li ja Tho­rin Tam­mi­kil­pi kää­piö­jouk­koi­neen jou­tu­vat hur­jaan taisteluun,..
22.35 Tulossa...
22.40 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Mi­ten Mik­ko Ve­sas­ta on harhautettu,..
22.40 Tulossa...
22.45 Elokuva: Fast & Furious 5
(Fast Fi­ve 2011) . Brian O? Con­ner (Paul Wal­ker) ja Mia Toretto ..
22.45 Elokuva: Fast & Furious 7
(Fu­rious 7 2015) . Do­mi­nic To­ret­to (Vin Die­sel) ja Brian O'Con­ner (Paul Wal­ker vii­mei­ses­sä elo­ku­va­roolissaan)..
23.05 4D: Lyö it­se­si lä­pi OnlyFansissa
23.05 Keihäsmatkat
23.40 Poliisit 2022
0
00.10 NCIS Rikostutkijat
00.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
00.05 Elokuva: Hercules
(Her­cu­les 2014) ...
00.40 NCIS Rikostutkijat
01.05 NCIS Rikostutkijat
01.10 Suo­men huu­to­kauppakeisari
01.05 Lei­jo­nan luola USA
01.40 Suo­men huu­to­kauppakeisari
01.30 Koskinen
01.35 Elokuva: Mil­joo­na ta­paa kuol­la lännessä
(Mil­lion Ways to Die in the West, A 2014) . Seth Mac­Far­la­ne (Family Guy,..
02.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
02.10 Narcos: Mexico
02.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.05 Alas­kan jää­lentokenttä
02.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.30 Lei­jo­nan luola USA
3
03.05 Aust­ra­lian rajalla
03.10 4D: Sek­si­käs somea varten
03.05 4D: Ir­lan­nin On­ly­Fans-tähdet