Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
06.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
ke: Kun kuor­ma-au­ton kul­jet­ta­ja kuo­lee Eidfjordissa,..
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
06.00 Rajasota
06.45 Me­ret ilman vettä
06.45 Het­ki ennen tuhoa
06.45 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
07.30 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
ti: Kun maa sulaa,..
07.30 Egyp­ti yl­häältä päin
07.30 Yu­ko­nin eläinlääkäri
Li­sään­ty­mi­sai­kaan pi­tää kiirettä,..
08.15 Vii­kin­kien nousu ja tuho
ti: Yor­kin pii­ri­tys ta­pah­tui vuonna 866,..
08.15 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
08.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
9
09.00 Au­tojen ensiapu
09.00 Buc­keye Bot­tom­sin seikkailut
Buc­keye aut­taa koi­raa, jon­ka pep­pua ku­tit­taa, ja aloit­te­le­via tilallisia...
09.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
Ta­pah­tu­mien sarja,..
10.00 The 80s Top Ten
ti: Rob Lo­we käy lä­pi 1980-lu­vun kym­me­nen pa­ras­ta mai­nos­ta. Hän tutkii,..
ke: Rob Lo­we käy lä­pi 80-lu­vun kym­me­nen pa­ras­ta lai­tet­ta ja paljastaa,..
pe: Kun Rob Lo­we esit­te­lee 1980-lu­vun kym­me­nen pa­rasta lelua,..
10.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
10.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
11.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
ti: PVS:n hen­ki­lö­kun­ta on näh­nyt kai­ken ai­na nä­läs­tä kiuk­kui­sis­ta pennuista,..
ke: Kun lem­mi­keil­lä on outo vaiva,..
11.00 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
11.00 Len­to­turmatutkinta
12.00: TWA:n len­to 800 eh­ti ol­la vain muu­ta­man mi­nuu­tin il­mas­sa, kun­nes se rä­jäh­ti voimakkaasti.
11.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
Bear Grylls vie näyttelijä,..
12
12.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
ti: Chi­ca­gos­sa HSI:n agen­tit toi­mit­ta­vat 163 gram­man erän ekstaasia...
ke: Fort Lau­der­da­les­sa CBP-agen­tit nap­paa­vat matkustajan,..
to: Mia­mis­sa HSI te­kee hal­li­tun 142 ki­lon ja ar­voltaan 7,..
pe: CBP Mia­mi saa kä­siin­sä kuu­si py­hää Ak­was­hi-ki­viesinettä,..
12.00 Len­to­turmatutkinta
13.00 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Si­nie­vät syö­vät pit­kin ran­nik­koa ja laa­tu­ka­lo­jen hin­nat hi­po­vat pilviä...
13.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Outer Banks
13.00 Saa­ri ilman lakeja
13.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
14.00: Viet­na­mis­ta pa­laa­va mat­kus­ta­ja on ou­don hermostunut,..
15.00: Nuo­ren ka­li­for­nia­lai­sen mat­kat epäi­lyt­tä­vät tullia...
13.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
14.00: Täs­sä Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol -jak­sos­sa Pol väis­tää pot­kun tu­keh­tu­val­ta tammalta...
15.00: PVS:n eläin­lää­kä­rit hoi­ta­vat ke­säi­siä vai­vo­ja, ku­ten mar­sun pai­set­ta ja po­roa, jol­la on outo rupi...
16.00: Tri Pol ja tii­mi saa­vat usei­ta pi­kai­ses­ti apua tar­vit­se­via ta­pauk­sia. Eläin­lää­kä­rit om­pe­le­vat koi­ran yhteen,..
17.00: In­fek­tiot, vam­mat, ruoan­su­la­tu­son­gel­mat ja muut vai­vaa­vat Pol Ve­te­ri­na­ry Ser­vi­ce­sin asiak­kai­ta ai­na koi­ris­ta kissoihin,..
18.00: Pol aut­taa tam­maa hä­tä­syn­ny­tyk­ses­sä, ja Li­sa hoi­taa tans­kan­dog­gia, jol­la on tur­von­nut pää...
19.00: Kun läm­pö­ti­la las­kee, ta­pauk­set li­sään­ty­vät ja Pol Ve­te­ri­na­ry Ser­vi­ces on täyn­nä karvakamuja...
14.00 Alas­kan len­topelastajat
ti: Len­tä­jät pi­tä­vät sil­mäl­lä hur­jan kal­lii­ta äy­riäisrahteja,..
ke: Nä­mä len­tä­jät ovat ky­vyil­tään to­del­lis­ta ext­reme-tasoa...
to: Täs­tä ei­vät hur­ja­päi­set len­not enää pahene!..
pe: Alas­kan vil­lis­sä luon­nos­sa pii­lee mo­nia vaaroja...
15
15.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
ti: He ker­to­vat ka­ma­lia ta­ri­noi­ta ja an­ta­vat tär­kei­tä tie­to­ja siitä,..
ke: Kun tur­val­li­suus­toi­mien huo­ma­taan pettäneen,..
to: Kun len­to­lii­ken­teen pää­tök­siä teh­dään hetkessä,..
pe: Len­to-on­net­to­muu­det, jois­sa on kuu­lui­suuk­sia nou­se­vat ot­si­koi­hin kaikkialla,..
16.00 Au­tojen ensiapu
ti: Ti­mil­le ja Fuz­zil­le tu­lee kiire,..
ke: Niin­pä Fuzz tut­kii moot­to­ria ja Tim et­sii oi­kei­ta varaosia.
pe: Sy­dän­koh­tauk­sen jäl­keen John ei jak­sa­nut kun­nos­taa Mer­ce­des 230SL:ää...
16.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel mat­kaa Las Vegasiin,..
17.00 Ro­mut­ta­mon superauto
ti: Ralph ja hä­nen kak­si ryh­mään­sä ra­ken­ta­vat osis­ta autoja,..
17.00 Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: jääristeilijä
Mu­kaan­sa­tem­paa­vien CGI-ani­maatioiden,..
17.00 Tu­hoi­sat suun­nitteluvirheet
pe: Val­ta­va tu­li­myrs­ky tap­poi 72 asu­kas­ta ja jäi his­to­riaan Bri­tan­nian kuo­let­ta­vim­pa­na tulipalona...
17.00 Suu­ret ra­ken­teet: me­ga­luokan alukset
Eri­koi­soh­jel­ma pal­jas­taa in­si­nöö­ri­työn tai­don­näytteet,..
18
18.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
ti: Py­ra­mi­dit ovat Egyp­tin tun­ne­tuim­pia mo­nu­ment­te­ja, mut­ta em­me täy­sin ym­mär­rä, mi­ten ne ke­hittyivät...
18.00 Egyp­tin ka­don­neet aar­teet: Nel­jä kuningatarta
Yl­lät­tä­vän mo­ni Egyp­tin mui­nais­ten dy­nas­tioi­den hal­lit­si­jois­ta oli naisia...
18.00 Mus­tat faa­raot: Upon­neet aarteet
18.00 Ke­rok­sen hau­da­tut salaisuudet
18.00 Mu­ka­vuu­sa­lueen rajoilla
Jeff Jen­kins mat­kaa Al­bu­quer­queen, New Mexicoon,..
19.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
19.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
19.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
19.00 Gat­hering Storm
Yh­dys­val­tain Gua­min alueil­la on etu­ri­vin pai­kat, kun Tyy­nen­me­ren isoim­mat myrs­kyt syntyvät,..
19.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
19.00 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä: mat­ka Andien yli
20.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Suun­na­tes­saan Züric­hiin Ali­ta­lian len­to 404 syök­syy met­säi­seen rinteeseen,
to: Mat­kal­la Ida­hon Boi­seen Con­ti­nen­tal Air­li­ne­sin len­to 1713 vii­väs­tyy Denverissä,
20.00 Hyl­ky­jen salaisuudet
Toi­sen maail­man­so­dan jäl­keen 74 Sak­san lai­vas­ton voi­mak­kain­ta so­ta-alus­ta ka­toaa Sca­pa Flow'n syvyyksiin...
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Len­tä­jä­kou­lu­tuk­sen vir­heet ai­heut­ta­vat oh­jaa­mos­sa ka­tastrofin...
21
21.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel aut­taa ra­ken­ta­maan yh­tä Af­ri­kan pi­sin­tä kaa­pe­li­sil­taa upean 600 met­riä le­veän ja 200 met­riä sy­vän Msi­ka­ba-joen yli. Hän liit­tyy mu­kaan tii­miin ja pää­see ko­ke­maan haas­ta­van ison toimituksen,
21.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
Bear Grylls vie Ha­mil­ton-täh­ti Da­veed Digg­sin, jo­ka on muu­sik­ko ja näyt­te­li­jä, seik­kai­le­maan Great Ba­sin De­ser­tiin opet­taak­seen hän­tä jäl­jit­tä­mään, kii­peä­mään ja syö­mään mi­tä ta­han­sa aa­vikko tarjoaa.
21.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
Osaa­va DEA-agent­tien tii­mi saa sel­vil­le, et­tä iso FARC-gue­ril­la­ryh­mä on mu­ka­na huu­me­bis­nek­ses­sä. Sen jäl­keen tii­mi aut­taa asia­na­ja­jia New Yorkista,..
21.00 Toi­nen maail­man­so­ta yl­häältä päin
syys­kuu­ta 1939: Sak­sa­lai­nen tais­te­lu­lai­va avaa tu­len Gdans­kia koh­ti aloit­taen Hit­le­rin kam­pan­jan Puo­lan hä­vit­tä­mi­sek­si. Rai­vok­kaas­ta sak­sa­lai­ses­ta sa­la­ma­so­ta­taktiikasta,..
21.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
Tam­mi­kuu 1945. Tu­keak­seen Ar­den­nien tais­te­lua Hein­rich Himm­ler aloit­taa hyök­käyk­sen val­la­tak­seen taas rans­ka­lai­sen St­ras­bour­gin kaupungin...
21.00 Mayo­jen ka­donnut maailma
Poh­jois-Gua­te­ma­las­sa le­pää lep­py­mät­tö­män ja vil­lin vii­da­kon uu­me­nis­sa sa­lai­nen kau­pun­ki, jo­ka oli mayo­jen si­vi­li­saa­tion us­kon­nol­li­nen kes­kus ja kult­tuu­ri­kes­kus. Li­DAR-la­sers­kan­naus­tek­no­lo­gia pal­jas­taa yli 60 000 ra­ken­nel­maa, joi­den ää­ri­vii­vat voi erot­taa pal­jain silmin.
21.00 Di­no­sau­rus­ten metsästäjä
Fe­de­ri­co Fan­ti mat­kus­taa Ita­lian lä­pi et­sies­sään di­no­sau­rus­löy­tö­jä. Tu­tus­tum­me An­to­nioon ja Brunoon,..
22.00 Bo­bi Wi­ne: Kan­san­sa presidentti
Tä­mä mu­kaan­sa­tem­paa­va do­ku­ment­ti ku­vaa Bo­bi Wi­nen epä­to­den­nä­köis­tä nou­sua. Pop­täh­des­tä tu­li po­lii­tik­ko, jo­ka pyr­kii lo­pet­ta­maan Ugan­dan jul­man diktatuurin.
23.00 Gat­hering Storm
23.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel mat­kaa Las Vegasiin,..
23.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
23.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
23.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
23.00 Huumebisnes Oy
Hal­lu­si­no­gee­nit ku­ten LSD oli­vat suo­sion­sa hui­pul­la 1960- ja 1970-luvuilla,..
0
00.00 Ka­ri­bian ran­nikkovartiosto
Mar­ti­nin ym­pä­ris­tös­sä toi­mi­van ran­nik­ko­var­tion matkaan.
00.00 Me­ret ilman vettä
00.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
00.10 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
01.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
01.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
01.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
01.00 Toi­nen maail­man­so­ta yl­häältä päin
01.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
01.00 Mayo­jen ka­donnut maailma
01.00 Di­no­sau­rus­ten metsästäjä
02.00 Au­tojen ensiapu
02.00 Ju­na­mat­kat yl­häältä päin
02.00 Tur­va­tar­kastus: Rooma
02.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
02.00 Apo­ca­lyp­se: Hit­le­rin isku itään
02.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
03.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.45 Food Factory
03.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.45 Me­ret ilman vettä
03.45 Food Factory
04.30 Saa­ri ilman lakeja
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
04.30 Jär­jes­tel­mänmurtajat
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
04.30 Saa­ri ilman lakeja
05.15 Rajasota
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat