Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
06.00 Hostile Planet
ti: Kuu­mim­mis­ta eli­nym­pä­ris­töis­tä, aavikoista,..
ke: Katso,..
06.00 Me­ret il­man vet­tä: sy­vän­me­ren salaisuudet
06.00 Me­ret il­man vet­tä: Ää­rim­mäinen myrsky
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
06.00 Rajasota
06.45 Me­ret ilman vettä
06.45 Het­ki ennen tuhoa
Lo­ka­kuus­sa 1999 kak­si mat­kus­ta­ja­ju­naa tör­mää toi­siin­sa Lontoossa...
06.45 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
07.30 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
07.30 Egyp­ti yl­häältä päin
07.30 Yu­ko­nin eläinlääkäri
08.15 Ka­don­neet kau­pun­git Al­bert Li­nin kans­sa - parhaat palat
08.15 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
08.15 Vii­kin­ki­mie­kan salaisuudet
08.15 Vii­kin­kien maailmanloppu
08.15 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
08.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
9
09.00 Au­tojen ensiapu
ti: Tim ja Fuzz vas­taa­vat to­del­li­seen hä­tä­kut­suun Lincolnissa.
ke: Tim ja Fuzz vas­taa­vat hä­tä­kut­suun Cheshiressä...
pe: Tim ja Fuzz yrit­tä­vät Corn­wal­lis­sa pe­las­taa huo­no­kun­toi­sen Triumph Heraldin,
09.00 Buc­keye Bot­tom­sin seikkailut
Ha­vai­jin kie­lel­lä oha­na tar­koit­taa perhettä,..
09.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
10.00 Haus­kim­mat eläinvideot
ti: Koi­ra te­kee ho­le-in-onen, nai­nen kan­taa kah­ta­tois­ta paviaania,..
ke: Ma­ja­va hais­taa jo­tain ou­toa, ka­nat juok­se­vat mä­räl­lä betonilla,..
to: Val­ta­va hä­mä­häk­ki pii­lou­tuu ken­kään, ora­va te­kee pisteen,..
10.00 The 80s Top Ten
Rob Lo­we käy lä­pi 80-lu­vun tun­ne­tuim­mat työ­pai­kan juoruaiheet...
10.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Alas­ka­lai­set te­ke­vät kaik­ken­sa sel­vi­täk­seen syn­käs­tä talvesta...
10.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
11.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
ke: Tri Po­lin kii­rei­nen ai­ka­tau­lu pi­tää hä­net var­mas­ti nuorena,..
to: Chihuahuat,..
11.00 Len­to­turmatutkinta
12.00: North­west Air­lin­kin len­to 5719 te­ki pakkolaskun,..
11.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
12
12.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
ti: HSI-agen­tit Mia­mis­sa löy­tä­vät ka­la­lähetyksen,..
12.00 Len­to­turmatutkinta
Kun lä­hi­lii­ken­teen len­to Det­roi­tiin päät­tyi kaa­meaan syök­sy­kierteeseen,..
13.00 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Kun lai­vas­ton aluk­set mit­te­le­vät kär­kisijasta,..
13.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Outer Banks
13.00 Saa­ri ilman lakeja
to: Ga­ry käy Alas­kas­sa ha­ke­maan tarvikkeita,..
pe: Port Pro­tec­tio­nin asuk­kail­la on edes­sään syn­kät ajat,..
13.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
13.00 Villi Chile
Seu­raam­me eläi­miä ai­na Tu­li­maan kyl­mis­tä ve­sis­tä Ete­lä­man­te­reel­le ja Pa­ta­go­nian aroille.
14.00 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
14.00 Alas­kan len­topelastajat
ke: Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Alas­kan len­to­pe­las­ta­jien ryhmää,..
to:
14.00 Päi­vän­ta­saa­jan vil­lit salaisuudet
15.00: Kaak­kois-Aa­sian vii­mei­set isot sa­de­met­sät ovat kah­del­la saarella...
16.00: Päi­vän­ta­saa­ja ulot­tuu 4 000 ki­lo­met­rin ver­ran Af­ri­kan man­te­reen lä­pi. Siel­lä elä­vät la­jit ovat yh­tä mo­ni­muo­toi­sia kuin maisemat...
17.00: Ko­ral­li­riu­tat Aa­sian Tyy­nel­lä­me­rel­lä ovat maail­man mo­ni­muo­toi­sim­pia. Mer­ten sa­de­met­sis­sä asuu ou­to­ja ja iha­nia olentoja,
18.00: Päi­vän­ta­saa­jan poik­ki kul­ke­vat Ecua­do­rin An­dit, jot­ka ovat var­si­nai­nen mo­ni­muo­toi­suu­den kes­kus. Siel­lä elää vii­da­kon asuk­ke­ja alp­pie­läinten kanssa.
19.00: Maail­man suu­rin sa­de­met­sä käy jo­ka vuo­si lä­pi upean muo­don­muu­tok­sen. Ku­ka sel­viää ja ku­ka ei, kun Ama­zo­nin alueen kui­vuus väis­tyy ve­den tieltä?
15
15.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
to: Ti­lan­hah­mo­tu­son­gel­mat ovat yk­si ylei­sim­piä len­to-on­net­to­muuk­sien syistä...
pe: DC-10:ltä ka­toa­vat kaik­ki hyd­rau­li­set toiminnot,..
16.00 Au­tojen ensiapu
ti: Tim ja Fuzz läh­te­vät Camb­rid­geen pe­las­ta­maan ar­vos­tet­tua Range Roveria,
ke: BMW 2002 Tur­bo. BMW 2002 Tur­bo vaa­tii ensiapua,..
pe: Tim ja Fuzz läh­te­vät Eastbourneen,..
16.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
17.00 Ro­mut­ta­mon superauto
ke: Ralph ja kak­si ryh­mää ai­ko­vat ra­ken­taa au­tot, jot­ka jar­rut­ta­vat te­hok­kaam­min kuin Ja­guar F-Type SVR.
to: Ralph ja kak­si ryh­mää ra­ken­ta­vat au­tot, jot­ka ot­ta­vat mit­taa Chev­ro­let Ca­ma­ros­ta len­to­ko­neen­vetokisassa.
pe: Ralph ja kak­si ryh­mää ra­ken­ta­vat ajoneuvot,..
17.00 Supertehtaat
Tu­tus­tu­mis­kier­ros vai­kut­ta­van ZR1:ä val­mis­ta­vaan teh­taa­seen. Ky­sees­sä on maail­man no­pein ja kal­lein Corvette.
18
18.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
ti: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat mui­nai­sen Egyp­tin suu­rin­ta faa­rao­ta eli Ram­ses Suurta...
ke: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat eräs­tä mui­nai­sen Egyp­tin suu­rim­mis­ta mys­tee­reis­tä eli muumioita...
to: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat Gi­zan py­ra­mi­dien pe­rin­töä ja nii­tä seu­ran­nei­ta sa­la­pe­räi­siä pyramideja...
pe: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat Egyp­tin le­gen­daa­ris­ta faa­rao­ta ja so­tu­ri­ku­nin­gas­ta eli Alek­san­te­ri Suurta...
18.00 Mu­ka­vuu­sa­lueen rajoilla
Jeff Jen­kins kier­tää Viet­na­min pii­lo­tet­tu­ja hel­miä op­paan­sa Jes­si­ca Minh An­hin kanssa...
19.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
Bear Grylls vie näyttelijä,..
19.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
Ta­pah­tu­mien sarja,..
19.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
Tä­mä upea il­ma­teit­se teh­tä­vä mat­ka pal­jas­taa Al­pit ai­van uu­del­la tavalla...
19.00 Gat­hering Storm
19.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel mat­kaa Las Vegasiin,..
19.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Sel­viy­ty­jä Ha­zen Au­del yrit­tää suo­rit­taa eep­pi­sen sel­viy­ty­mishaasteen,..
20.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Kun Del­ta Air­li­ne­sin len­to 1141 on mat­kal­la Salt La­ke Cityyn,..
ke: Mat­kus­ta­ja­len­to­ko­ne pu­toaa itäi­sen Uk­rai­nan so­ta-alueel­la. To­dis­tei­den mu­kaan len­to­kone putosi,
to: Ve­nä­jäl­lä teh­ty Suk­hoi Su­per­jet is­key­tyy vuo­reen tär­keäl­lä näy­tös­len­nol­la Indonesiassa.
pe: Ka­li­for­nian Mo­ja­ve-aa­vi­kol­la Vir­gin Ai­rin koe­len­tä­jät oh­jaa­vat mul­lis­ta­vaa uut­ta lentokonetta,
20.00 Hyl­ky­jen salaisuudet
Vaa­ras­sa teh­dyt kriit­ti­set pää­tök­set ovat ratkaisevia...
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Len­tä­jät vält­tä­vät kol­me hen­gen­vaa­ral­lis­ta ti­lan­net­ta, jois­sa ei ol­lut ti­laa yh­del­le­kään virheelle,..
21
21.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel aut­taa ra­ken­ta­maan LA Clip­per­sin In­tuit Do­men ko­ri­pal­los­ta­dio­nin kat­to­palk­ke­ja kau­pun­gis­sa, jos­sa kil­pai­lu on tärkeää...
21.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
Bear Grylls vie lau­la­ja ja lau­lun­te­ki­jä Ri­ta Oran hui­mal­le seik­kai­lul­le Val­ley of Fi­reen. Mat­ka täyn­nä hur­jaa toi­min­taa al­kaa, kun kak­sik­ko hyp­pää las­ku­var­jol­la 10 000 ja­lan kor­keu­des­ta ja jou­tuu ka­ruun maastoon.
21.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
Huu­me­po­mo Chu­pe­ta pyö­rit­tää mil­jar­dien ko­kaii­ni­bis­nes­tä kuin se oli­si For­tu­ne 500 -yhtiö...
21.00 Toi­nen maail­man­so­ta yl­häältä päin
9. 1939 nat­sien su­kel­lus­ve­ne upot­taa brit­ti­läi­sen Ka­na­daan mat­kaa­van mat­kus­ta­ja-aluk­sen. Nä­mä ovat en­sim­mäi­set At­lan­tin tais­te­lun laukaukset,..
21.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
Lo­ka­kuu 1944. Yli­tet­tyään tul­vi­van Sa­vio-joen yöaikaan,..
21.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
Ar­keo­lo­git löy­tä­vät uu­sia vih­jei­tä mui­nai­sen mayo­jen si­vi­li­saa­tion uu­des­ta aal­los­ta ja ta­pah­tu­mis­ta, jot­ka vii­mein joh­ti­vat kau­pun­kien hyl­kää­mi­seen lo­pul­li­ses­ti. Tut­ki­muk­set pal­jas­ta­vat myös to­dis­tei­ta to­del­li­ses­ta sit­key­des­tä ka­tast­ro­fin edessä.
21.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
Tä­mä upea il­ma­teit­se teh­tä­vä mat­ka pal­jas­taa Iso-Bri­tan­nian saa­ret ai­van uu­del­la ta­val­la. Len­tä­vät ka­me­rat tark­kai­le­vat Ul­ko-Heb­ri­dien us­ko­ma­ton­ta len­toa­se­maa, Jer­seyn vä­ri­käs­tä kuk­ka­pa­raa­tia ja au­tot kiel­tä­neen saa­ren salaisuuksia.
23.00 Gat­hering Storm
23.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
23.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
Bear Grylls vie näyttelijä,..
23.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
Ta­pah­tu­mien sarja,..
23.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
23.00 Huumebisnes Oy
Eks­taa­si on maail­man kiis­tel­lyim­piä huu­mei­ta. Klub­baa­jat ja vaih­toeh­to­te­ra­peu­tit van­no­vat sen nimeen,..
23.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
0
00.00 Ka­ri­bian ran­nikkovartiosto
Mar­ti­nin ym­pä­ris­tös­sä toi­mi­van ran­nik­ko­var­tion matkaan.
00.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
00.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
01.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
01.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
01.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
01.00 Toi­nen maail­man­so­ta yl­häältä päin
01.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
01.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
01.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
02.00 Au­tojen ensiapu
02.00 Vaa­ran vyöhykkeellä
02.00 Tur­va­tar­kastus: Rooma
02.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
02.00 Apo­ca­lyp­se: Hit­le­rin isku itään
02.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
03.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.45 Food Factory
03.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.45 Me­ret ilman vettä
03.45 Food Factory
04.30 Saa­ri ilman lakeja
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
04.30 Jär­jes­tel­mänmurtajat
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
04.30 Saa­ri ilman lakeja
05.15 Rajasota