Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
06.00 112 Hätäkeskus
06.00 Antarktis
ke: Asu­mis­kel­voton alue...
to: Ete­lä­man­te­reel­la tutkijoiden,..
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
06.00 Rajasota
06.45 Me­ret ilman vettä
to: Tyh­jen­näm­me San Fran­cis­con kadut,..
06.45 Het­ki ennen tuhoa
Ja­pa­ni te­ki yl­lä­ty­sis­kun USA:n lai­vas­toa vas­taan Ha­vai­jilla 7. 12...
06.45 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
Seikkailu,..
07.35 Ih­meel­liset ihmiset
07.30 Vaa­ran vyöhykkeellä
to: Dway­ne viet­tää tal­ven Kirgisiassa,..
07.30 Green Book: af­roa­me­rik­ka­lai­nen matkaopas
07.30 La­ti­na­lai­nen Ame­rik­ka yl­häältä pain
07.30 Yu­ko­nin eläinlääkäri
08.15 Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git: Kultakuume
08.15 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
to: Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin tut­ki­ja, Albert Lin,..
08.15 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
Van­ha tv-antenni,..
08.15 Yu­ko­nin jouksuilla
Mat­kaa on tai­tet­tu kuu­si viikkoa,..
9
09.00 Made In A Day
09.00 Au­tojen ensiapu
ke: Kup­la­volk­ka­ri ni­mel­tään Bo­ris oli ai­koi­naan ko­mea näky,..
to: Dick Mas­ter­sin Jeep­pi sel­vi­si toi­ses­ta maail­mansodasta,..
pe: Je­re­my me­net­ti vaimonsa,..
09.00 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Toh­to­ri T hoi­taa kaik­kia po­ti­lai­taan kuin perhettä,..
09.00 Ka­don­net kau­pungit: Tikal
10.05 Haus­kim­mat eläinvideot
ti: Kar­hu na­pos­te­lee ka­ja­kil­la, kii­na­lai­nen lis­ko vil­kut­taa ohi­kulkijoille,..
ke: Sö­pö vuo­hi­vau­vo­jen ryn­täys, ru­koi­li­ja­sir­kan taistelulaji,..
to: Me­hi­läi­set hyök­kää­vät me­hi­läis­ten hoi­ta­jan kimppuun,..
pe: Al­li­gaat­to­ri va­ras­taa golf-pal­lon, ove­la käär­meyllätys,..
10.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Seu­raa­val­la su­ku­pol­vel­la ei ole va­raa vir­hei­siin, jos he ai­ko­vat selvitä...
10.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
11.05 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
ti: Pol Ve­te­ri­na­ry Ser­vi­ce­sis­sä ai­nut eläi­miä rak­kaam­pi asia ovat lapset...
ke: Po­lin eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den hen­ki­lö­kun­ta on näh­nyt lä­hes kaiken,..
to: Kun ne­li­jal­kai­sen ys­tä­vän on ai­ka vie­rail­la klinikalla,..
pe: Lem­mi­kit voi­vat ol­la ovelia,..
11.00 Len­to­turmatutkinta
12.00: Sa­lai­sel­la teh­tä­väl­lä Af­ri­kas­sa ole­va DC-6-ko­ne pu­toaa ar­voi­tuk­sel­li­ses­ti 15 ki­lo­met­rin pääs­sä kiitoradalta.
11.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
12
12.05 Tur­va­tar­kastus: Rooma
12.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
pe: Ko­lum­bian ja Pe­run len­toa­se­mien isoim­mat ko­kaii­ni­ta­kavarikot,..
12.00 Len­to­turmatutkinta
Ru­tii­ni­teh­tä­vä nor­ja­lai­sel­la Stor­din saa­rel­la muuttuu,..
13.00 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Poh­jois-At­lan­tin si­nie­vä­ton­ni­ka­la­kau­si on lä­hes puo­les­sa välissä,..
13.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Outer Banks
Kun huo­no sää on takana,..
13.00 Saa­ri ilman lakeja
to: Ma­ry läh­tee en­sim­mäis­tä ker­taa mus­ta­kar­hujahtiin...
pe: Cur­ly aut­taa ys­tä­vää la­ho­puun kans­sa, Ma­ry ojen­taa tie­don soih­dun Amandalle,
13.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
15.30: Aa­sian­kä­vi­jäl­lä on mu­ka­naan por­nokätkö,..
13.00 Saa­ri ilman lakeja
14.00: Kaak­kois-Alas­kan ran­ni­kol­la nel­jä us­ka­lias­ta ryh­mää tais­te­lee vuo­ro­vet­tä vastaan...
15.00: Sa­min nuo­rin poi­ka pa­laa ol­tuaan pois­sa vuo­si­kym­me­nen verran...
16.00: Port Pro­tec­tio­nin sa­ta­ma­kau­pun­gis­sa van­hat ta­vat väis­ty­vät uu­sien tieltä,..
17.00: Kun Port Pro­tec­tio­nin asuk­kaat yh­dis­tä­vät voi­man­sa siir­tääk­seen mo­nen sa­dan ki­lon sa­han Car­lin ja Mor­ga­nin tontille,..
18.00: Ve­ro­ni­ca tar­vit­see kau­pun­gin nais­ten apua, kun hä­nen on koh­dat­ta­va puun­kaa­ta­mi­sen pelkonsa...
19.00: Kun ke­sän kau­pal­li­nen ka­las­tus­kau­si on täy­des­sä vauhdissa,..
14.00 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
15
15.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­nan eri­koisraportti
ti: Jos­kus tut­ki­jat ovat eri miel­tä. Pai­ne on ko­va, jos uh­rit ovat kuuluisia.
ke: Vuon­na 1981 voi­maan tu­li sään­tö, jon­ka mu­kaan oh­jaa­mon tu­li ol­la steriili.
to: Tu­li­pa­lo len­to­ko­nees­sa voi ol­la turmioksi,..
15.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
16.00 Au­tojen ensiapu
17.00 Suu­ret ra­ken­teet: me­ga­luokan alukset
Eri­koi­soh­jel­ma pal­jas­taa in­si­nöö­ri­työn tai­don­näytteet,..
17.00 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
ke: Tu­tus­tum­me jät­ti­mäi­sen GPO Amet­hyst -rah­ti­lai­van uu­me­niin. Tä­mä val­ta­va rah­ti­lai­va on ai­nut­laatuinen...
pe: Se on kor­kein kos­kaan ra­ken­net­tu pil­ven­piirtäjä...
17.00 Supertehtaat
Vuon­na 2011, mel­kein vuo­si­kym­men sen jäl­keen, kun Lamb­rog­hi­ni lan­see­ra­si lip­pu­lai­va­mal­li Murcielagon,..
18
18.00 11.9. - Mis­sä vaimoni on?
In­tii­mi, re­hel­li­nen ja tun­teel­li­nen ta­ri­na toi­vos­ta, rakkaudesta,..
18.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
ke: Ar­keo­lo­git et­si­vät joh­to­lan­ko­ja Egyp­tin py­ra­mi­dien ajan sa­la­pe­räi­sis­tä ku­ninkaista...
to: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat Egyp­tin vai­ku­tus­val­tai­sin­ta ku­nin­gas­ta, Ram­ses Suur­ta. He pal­jas­ta­vat Sakkarassa,..
pe: Ar­keo­lo­git et­si­vät vihjeitä,..
18.00 Mu­ka­vuu­sa­lueen rajoilla
Jeff Jen­kins mat­kaa Mek­si­koon to­teut­taak­seen unel­man­sa ui­da va­las­hai­den kanssa...
19.00 11.9. - Päi­vä jo­ka ei unohdu
19.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
Ke­sä­kuus­sa 2020 tie­de­mies­ten ja ar­keo­lo­gien ryh­mä te­kee löydön,..
19.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
19.00 Gat­hering Storm
Läm­pi­mät ja ma­ta­lat Mek­si­kon­lah­den ve­det ovat var­si­nais­ta polt­toai­net­ta hur­ri­kaaneille...
19.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel vie­rai­lee suo­ma­lai­sel­la telakalla,..
19.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Sel­viy­ty­jä Ha­zen Au­del me­nee kor­keal­le Bo­la­ve­nin tasangolle,..
20.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Air Chi­na len­non 129 tur­mas­ta pe­las­tu­nut kap­tee­ni sa­noo kai­ken ol­leen nor­maa­lis­ti en­nen on­nettomuutta,
ke: TWA:n len­to 800 eh­ti ol­la vain muu­ta­man mi­nuu­tin il­mas­sa, kun­nes se rä­jäh­ti voimakkaasti.
pe: Lä­hes­tyes­sään Char­lot­tea Poh­jois-Ca­ro­li­nas­sa USAi­rin len­to 1016 jää niin ran­kan sa­teen keskelle,..
20.00 Hyl­ky­jen salaisuudet
Tut­kim­me kol­mea sak­sa­lai­sen U-ve­neen hyl­kyä en­sim­mäis­tä ja toi­ses­ta maail­ma­so­das­ta me­riar­keo­lo­gi In­nes Mc­Cart­neyn kanssa...
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Me­tal­lin vä­sy­mys­vau­rioi­den ja vial­lis­ten kor­jaus­ten ta­kia kol­me len­toa pu­toaa ha­joa­vien osien vuoksi...
21
21.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
21.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
21.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
Vuon­na 1992 New Yor­kil­la on vai­keuk­sia saa­da tu­kah­du­tet­tua he­roii­nin vir­taa, jon­ka läh­de oli Kaak­kois-Aa­sias­sa. FBI saa vih­jeen ka­dun kul­mal­la Bronxissa,..
21.00 Hit­ler: Kol­man­nen val­ta­kun­nan ka­donneet nauhat
Kun val­ta­kun­ta tu­hou­tuu Hit­le­rin ym­pä­ril­lä, hän pa­ke­nee Ber­lii­niin tam­mi­kuussa 1945...
21.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
Lo­ka­kuus­sa 1944 ryk­ment­ti ja­pa­ni­lai­sa­me­rik­ka­lai­sia so­ti­lai­ta tais­te­lee pe­las­taak­seen saar­re­tun Yh­dys­val­tain pa­tal­joo­nan sy­väl­tä an­soi­te­tus­ta met­säs­tä Vos­ge­sin vuorilta...
21.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
Ar­keo­lo­git löy­tä­vät uu­sia to­dis­tei­ta mayo­jen vai­heis­ta yh­te­näi­sek­si si­vi­li­saa­tiok­si. To­dis­teet myös ker­to­vat, et­tä mayo­jen eliit­ti al­koi haa­lia val­taa ja ra­ken­nut­taa kau­pun­ke­ja pal­jon luul­tua aiemmin.
21.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
Tä­mä upea il­ma­teit­se teh­tä­vä mat­ka pal­jas­taa Es­pan­jan saa­ret ai­van uu­del­la tavalla...
22.00 Supertehtaat
Tu­tus­tu­mis­kier­ros vai­kut­ta­van ZR1:ä val­mis­ta­vaan tehtaaseen...
22.00 Vaa­ran vyöhykkeellä
Dway­ne ot­taa mit­taa Ga­bo­nin vaa­ral­li­sis­ta sa­de­met­sis­tä ja jois­ta. Hän vält­te­lee rai­voa­via ve­si­putouksia,..
22.00 Ame­ri­kan suur­ten jär­vien haaksirikot
Myrs­kyi­sät Suu­ret jär­vet ovat täyn­nä sy­vyyk­siin ja ai­kaan va­jon­nei­ta hylkyjä...
23.00 Gat­hering Storm
23.00 Au­tojen ensiapu
23.00 11.9. - Päi­vä jo­ka ei unohdu
23.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
23.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
23.00 Huumebisnes Oy
Ke­ta­mii­nin käyt­tö huu­mau­sai­nee­na on kas­va­nut rä­jäh­dys­mäi­ses­ti 2000-luvulla...
23.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
0
00.00 112 Hätäkeskus
00.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
00.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
01.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
01.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
01.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
01.00 Hit­ler: Kol­man­nen val­ta­kun­nan ka­donneet nauhat
01.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
01.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
01.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
02.00 Supertehtaat
02.00 Vaa­ran vyöhykkeellä
02.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäi­nen luokka Rooma
02.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
02.00 Apo­ca­lyp­se: Hit­le­rin isku länteen
02.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
03.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.50 Food Factory
03.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.45 Me­ret ilman vettä
03.50 Food Factory
04.35 Saa­ri ilman lakeja
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
04.30 Jär­jes­tel­mänmurtajat
04.35 Saa­ri ilman lakeja
05.15 Nar­co Wars: The Mob
05.15 Nar­co Wars: Cha­sing the Dragon