Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
06.00 112 Hätäkeskus
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
06.00 Rajasota
Ka­las­tu­sa­luk­sen kyy­dis­tä löy­tyy lä­hes puo­li­tois­ta ton­nia kokaiinia...
06.45 Me­ret ilman vettä
06.45 Het­ki ennen tuhoa
Syys­kuus­sa 2001 yli 3 000 ame­rik­ka­lais­ta me­neh­tyi hyök­käyksessä,..
06.45 Ih­meel­li­nen planeetta Maa
07.30 Ih­meel­liset ihmiset
Na­tio­nal Geographic.
07.30 La­ti­na­lai­nen Ame­rik­ka yl­häältä pain
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Viikko alkaa,..
08.15 Al­bert Lin ja Raa­ma­tun hau­da­tut salaisuudet
08.15 Au­rin­gon­pal­vo­jien jälijillä
08.15 Nas­can lin­jat: mui­nai­set salaisuudet
08.15 Ka­don­neet kau­pun­git: Ve­den­paisumusmyytit
08.15 Ka­do­te­tut Ama­zo­nin kaupungit
08.15 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
Ri­ley läh­tee vil­lil­le matkalle,..
08.15 Yu­ko­nin jouksuilla
9
09.00 Made In A Day
ti: He­li­kop­te­rit ovat koneita,..
ke: Tes­la paljastaa,.. Ta­ri­na siitä,..
to: Ta­ri­na siitä,..
pe: Sen sy­dä­mes­sä taas ovat palomiehet,..
09.00 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Päi­vä ei ole to­del­la­kaan ta­val­li­nen, kun toh­to­ri T:n on nu­ku­tet­tava kala...
09.00 Mui­nai­sen maail­man arkkitehdit
Oh­jel­mas­sa tutkitaan,..
10.00 Haus­kim­mat eläinvideot
ti: Vil­li­si­ka­ris­teys. Chil­laa­va al­li­gaat­to­ri. Pie­ni poi­ka­nen nu­kah­taa pystyyn...
ke: Nor­su murs­kaa au­ton, kis­sa pe­lot­te­lee ur­heas­ti karhua pois,..
to: Mie­hel­lä ja nai­sel­la on vai­keuk­sia na­pa­ta lepakoita,..
pe: Hir­vi kä­ve­lee vet­ten pääl­lä, cor­gi ra­kas­taa ker­mavaahtoa,..
10.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Kun tal­ven ote Alas­kas­ta kiristyy,..
10.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
11.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ti: Kun pe­las­te­tut eläi­met ovat hä­däs­sä, eläin­lää­kä­rit ryh­ty­vät toimeen!..
ke: Pol Ve­te­ri­na­ry Ser­vi­ces on täyn­nä pentuja,..
to: Tri Pol läh­tee hoi­ta­maan val­ta­vaa Louel­la-emakkoa,..
11.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
11.00 Len­to­turmatutkinta
12.00: Kun Asia­na Air­li­ne­sin len­to 214 pu­toaa San Fran­cis­con len­to­ken­täl­le, tut­ki­jat saa­vat sel­vil­le ongelman,
11.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
12
12.00 Tur­va­tar­kastus: Rooma
ke: Roo­man Fiu­mi­ci­non len­toa­se­mal­la agen­tit py­säyt­tä­vät bra­si­lialaisen,..
to: Kun paa­vi saa­puu Fiu­mi­ci­non len­toasemalle,..
pe: Roo­man Fiu­mi­ci­non len­toa­se­mal­la huu­me­po­lii­si pai­nos­taa dj:tä ja tanssijaa,..
12.00 Len­to­turmatutkinta
Vuon­na 1992 len­to 1862 Ams­ter­da­mis­ta Tel Avi­viin päät­tyi jär­kyt­tä­vin seurauksin.
13.00 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Ton­ni­ka­lan os­ta­jat lo­pet­ti­vat os­tok­set het­kek­si ter­veh­dyt­tääk­seen markkinat...
13.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Outer Banks
13.00 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä: mat­ka Andien yli
13.00 Saa­ri ilman lakeja
13.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
15.00: Uu­det ra­ja­tar­kas­tus­koi­rat suo­rit­ta­vat lop­pukokeita...
15.30: Ken miet­tii vii­su­miasioitaan,..
13.00 Aust­ra­lian rajalla
13.30 11. syys­kuu­ta: Päi­vä Amerikassa
15.00: Kun il­moi­tus käs­kee ih­mi­siä py­sy­mään siel­lä, mis­sä ovat, ete­lä­tor­nis­sa ih­mi­set kat­so­vat jär­kyttyneinä,..
16.00: Kah­den ko­neen osut­tua World Tra­de Cen­te­riin jär­kyt­tä­vä päi­vä vaan jat­kuu. Len­to 77 is­key­tyy Pentagoniin,..
17.00: Hen­kiin­jää­neet ek­sy­vät toi­sis­taan, kun val­ta­va pö­ly­pil­vi nie­lai­see hei­dät ete­lä­tor­nin sor­rut­tua. Seuraamme,..
18.00: En­si­vas­teyk­si­köt nä­ke­vät val­ta­vat ka­sat ro­mua on­net­to­muus­pai­kal­la ja miet­ti­vät, kuin­ka mo­ni voi ol­la vie­lä hengissä...
14.00 Saa­ri ilman lakeja
14.00 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
15
15.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­nan eri­koisraportti
ti: Len­to­ko­ne vau­rioi­tuu nou­sun jälkeen,..
to: On­net­to­muuk­sis­ta opitaan,..
pe: Vaik­ka ti­las­tol­li­ses­ti it­se­tu­hoi­nen len­tä­jä on to­del­la harvinainen,
16.00 Au­tojen ensiapu
ti: Tim ja Fuzz kun­nos­ta­vat his­to­rial­li­sen kil­pa-au­to Aus­tin Hea­ley Seb­ring Spriten,
17.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
ti: Otam­me käyt­töön au­rin­gon voiman,..
ke: Ky­sees­sä on ym­pä­rys­mi­tal­taan 27 km:n pi­tui­nen ko­ne, jo­ka on 7 mil­jar­din dol­la­rin arvoinen...
to: Oh­jel­mas­sa vaih­de­taan vent­tii­li Trans-Alas­kan öl­jy­put­keen. Kun ol­laan te­ke­mi­sis­sä raa­kaöljyn kanssa,
pe: Sean Ri­ley on mu­ka­na siir­tä­mäs­sä lä­hes 300 ton­nin pai­nois­ta proomua,..
17.00 Made In A Day
17.30: Jeep on al­ku­pe­räi­nen maas­toau­to­jen valmistaja,..
18
18.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
ti: Täs­sä jak­sos­sa ar­keo­lo­git et­si­vät Egyp­tin sa­la­pe­räi­sin­tä ku­nin­ga­tar­ta, Ne­fertitiä...
ke: Täs­sä jak­sos­sa ar­keo­lo­git seu­raa­vat joh­to­lan­ko­ja rat­kais­tak­seen sen, mik­si Ram­ses menestyi...
to: Ar­keo­lo­git et­si­vät vih­jei­tä sii­tä, mik­si py­ra­mi­dit hy­lät­tiin. He saa­vat selville,
18.00 Mu­ka­vuu­sa­lueen rajoilla
Se on Ja­pa­nin kan­sal­li­sur­hei­lun eli su­mo­pai­nin maa­gi­nen py­häk­kö. Jeff opis­ke­lee kendoa,..
19.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
19.00 Ka­don­net kau­pungit: Tikal
19.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
19.00 Gat­hering Storm
At­lan­tin ja Ka­ri­bian läm­pi­mät ve­det uh­kaa­vat hir­veää hur­ri­kaa­nia ja ke­syt­tävät sen...
19.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz läh­te­vät Stock­por­tiin kor­jaa­maan Dar­re­nin vuo­den 1994 Vaux­hall Ca­va­lier Turboa...
19.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
20.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Len­net­tyään nor­maa­lis­ti Ja­kar­tal­ta Ga­ru­da Fligh­tin len­to 200 osuu maa­han liian lujaa,
ke: Geor­gian on­net­to­muus vaa­tii 23 kuo­lo­nuh­ria, jou­kos­sa myös ast­ro­naut­ti ja senaattori.
to: Pian nous­tuaan il­maan TAM Air­li­ne­sin len­to 402 pu­to­si asui­na­lueel­le ja syttyi tuleen.
pe: North­west Air­lin­kin len­to 5719 te­ki pakkolaskun,..
20.00 Me­ret il­man vet­tä: Jäl­kiä jättämättä
Jou­lu­kuus­sa 1945 ryh­mä Yh­dys­val­tain lai­vas­ton ko­nei­ta ka­toaa Flo­ri­dan rannikolla...
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
21
21.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel vie­rai­lee suo­ma­lai­sel­la te­la­kal­la, jos­sa Royal Ca­rib­bean val­mis­taa maail­man suu­rin­ta ris­tei­lya­lus­ta. Aluk­sen kruu­nun­ja­lo­ki­ve­nä on Aqua­Do­me, jo­hon tu­lee baa­re­ja, ra­vin­to­loi­ta ja viihdettä.
21.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
Bear Grylls vie lau­la­ja Cynt­hia Eri­von Wa­le­sin vuorille,..
21.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
Es­co­bar on pois­sa. Hä­nen kil­pai­li­jan­sa Ca­li-kar­tel­lis­ta ovat jo his­to­riaa. Mark­ki­nat ovat va­paat. Tu­han­net huu­me­po­moik­si ha­la­ja­vat tap­pe­le­vat tois­ten­sa kans­sa val­ta­kun­nan aarteista...
21.00 Hit­ler: Kol­man­nen val­ta­kun­nan ka­donneet nauhat
Kun Sak­sa koh­taa ka­tast­ro­faa­li­sia tap­pioi­ta so­das­sa, var­sin­kin Neu­vos­to­liit­toa vas­taan, Hit­ler kään­tää huo­mion­sa kaik­kien Eu­roo­pan juu­ta­lais­ten hä­vittämiseen.
21.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
Tais­tel­tuaan Eu­roo­pas­sa kuu­kau­sien ajan Yh­dys­val­tain jou­kot ylit­tä­vät vii­mein ra­jan Sak­saan tu­ho­tak­seen Hit­le­rin so­ta­voi­mat. Hei­dän edes­sään on pa­ha­mai­nei­nen Siegf­rie­din puo­lustuslinja.
21.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
Ke­sä­kuus­sa 2020 tie­de­mies­ten ja ar­keo­lo­gien ryh­mä te­kee löy­dön, jo­ka haas­taa kaik­ki us­ko­muk­set mayo­jen suu­ren si­vi­li­saa­tion al­ku­pe­räs­tä. LI­DAR-tek­nii­kal­la tut­ki­jat pys­ty­vät pai­kan­ta­maan ti­heän kas­vil­li­suu­den al­la ole­vat rau­niot. Ryh­mä ha­vait­see mui­naisen paikan,
21.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
Tä­mä ai­nut­laa­tui­nen il­ma­mat­ka näyt­tää meil­le Be­ne­lu­xin alueen hen­keä­sal­paa­vas­ta pers­pek­tii­vis­tä. Len­tä­vät ka­me­rat näyt­tä­vät Brys­se­lis­sä le­vit­täy­ty­vän upean vä­ri­sen val­ta­van kuk­ka­ma­ton, ku­vaa­vat mo­ni­mut­kai­sia las­taus­toi­mia Ant­werp-Bru­ge­sin sa­ta­mas­sa, paljastavat,
22.00 Jim­my Chin ja vaa­ran viehätys
23.00 Ka­ri­bian ran­nikkovartiosto
23.00 Au­tojen ensiapu
23.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
23.00 Ka­don­net kau­pungit: Tikal
23.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
23.00 Huumebisnes Oy
Yh­dys­val­lois­sa va­ras­te­taan au­to puo­len mi­nuu­tin vä­lein. Toi­set va­ras­ta­vat pääs­täk­seen hu­viajelulle,..
23.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
0
00.00 112 Hätäkeskus
00.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
00.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
01.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
01.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
01.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
01.00 Hit­ler: Kol­man­nen val­ta­kun­nan ka­donneet nauhat
01.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
01.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
01.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
02.00 Supertehtaat
02.00 Jim­my Chin ja vaa­ran viehätys
02.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäi­nen luokka Rooma
02.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
02.00 Toi­nen maail­man­so­ta yl­häältä päin
02.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.05 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
03.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.50 Food Factory
03.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.45 Me­ret ilman vettä
03.50 Food Factory
04.30 Saa­ri ilman lakeja
04.30 Saa­ri ilman lakeja
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
04.30 Jär­jes­tel­mänmurtajat
04.30 Saa­ri ilman lakeja
05.15 Narco Wars
05.15 Nar­co Wars: The Mob