Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
08.00 Ykkösaamu
08.00 Puo­li seitsemän
08.29 Ni­mi­päi­väon­nittelu: 1.4.
08.29 Ni­mi­päi­väon­nittelu: 2.4.
08.30 Pisara
08.30 Mist sä tuut? 2
08.30 MOT
08.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
08.31 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
08.31 Sa­la­saa­ren seikkailijat
08.40 Flink­ki­lä & Kellomäki
08.35 Ju­malanpalvelus
08.55 Su­perapulaiset
9
09.00 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
09.17 Kat­so, kani loikkaa
09.22 Råtta Booris
10.15 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: somaliksi
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.05 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.10 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.15 Yle Uutiset Häme
11.20 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.30 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.35 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.40 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.45 Yle Uutiset Lappi
11.54 Oddasat
Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi.
12
12.10 Edus­kun­ta­vaa­lit: Suu­ri vaa­likeskustelu
Ylen vaa­li­ten­tit hui­pen­taa suu­ri vaa­li­kes­kus­te­lu, jos­sa koh­taa­vat yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jat. Juon­ta­ja­na An­ni­ka Damst­röm. Suo­ma­lai­sel­le viit­to­ma­kie­lel­le tul­kat­tu lähetys.
12.50 Si­ni­nen lau­lu: Suo­men tai­teiden tarina
Osa 2. Oma­ku­va jo­ka täy­tyi piir­tää 1921 - 1929...
12.50 Mi­kaela&Thomas
13.05 A-studio
13.05 Ykkösaamu
13.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­paino ja voima
13.50 Jump­pa­het­ki: Vet­reyt­tä selkään
13.50 Jump­pa­het­ki: Kehonhallinta
13.50 Jump­pa­het­ki: Voimaa reisiin
13.50 Jump­pa­het­ki: Ve­nyt­te­ly ja rentoutus
14.00 Mullin mallin
14.00 Hei, rillumarei!
Se­ve­ri Su­ho­nen mat­kus­taa Hel­sin­kiin mais­te­le­maan kult­tuu­ria. O: Ar­mand Lo­hi­kos­ki. N: Esa Pa­ka­ri­nen, Heikki Heino,
14.00 Kak­si haus­kaa vekkulia
Mu­siik­ki­ko­me­dia kah­des­ta ys­tä­vyk­ses­tä, jot­ka pyr­ki­vät mu­siik­kia­lal­le hin­taan mi­hin hy­vän­sä. O: Lasse Pöysti.
14.00 Köyhä laulaja
Mu­siik­ki­ko­me­dia lau­la­jas­ta ja sä­vel­täjästä,..
14.00 To­si­tarkoituksella
Ro­mant­ti­nen ko­me­dia mi­nis­te­rin tyt­tärestä,..
14.00 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Kah­den tu­len välissä
14.10 Pisara
14.11 En­sim­mäinen vuosi
14.15 RSO Mu­siikkitalossa
14.35 Viimeinen sana
15
15.01 Puo­li seitsemän
15.05 Perjantai
15.15 Ylen aamun parhaat
15.10 Ylen aamun parhaat
15.20 It­se asiassa kuultuna
15.30 Ylen aamun parhaat
15.30 Akuut­ti: Dia­be­tes­lää­ke laih­dut­taa ja hoi­taa masennusta?
15.45 En­sim­mäinen vuosi
15.45 Merk­kien sa­lat: Kan­sain­vä­li­set käsimerkit
16.05 A-stu­dio viit­tomakielellä
16.05 A-studio
16.00 Iki­muis­toi­nen: Olavi Virta
16.10 Siskonpeti
16.15 Kansanvalta
Nuo­ri ru­no­tai­tei­li­ja Lau­ra Ek­lund Nha­ga ha­kee it­sel­leen oi­keal­ta tun­tu­via ta­po­ja vaikuttaa...
16.25 Sportliv
16.35 Siskonpeti
Kau­si 1. Pir­jo Heikkilä,..
17.01 Unna Junná
17.01 Askarrellaan
17.03 Pikku Kakkonen
17.02 Malt­ti ja Valtti
17.04 Pik­ku Kakkosen posti
17.14 Erityiset
17.09 Aamuleikki
17.10 Kat­ti Ma­ti­kai­nen ja Nakkirakki
17.10 Van Life
Työ pa­kun tiel­lä pitää...
17.15 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: selkosuomeksi
Edus­kun­ta­vaa­lit 2023 sel­kosuomeksi...
17.15 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: venäjäksi
Edus­kun­ta­vaa­lit 2023 ve­näjäksi...
17.15 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: arabiaksi
Edus­kun­ta­vaa­lit 2023 arabiaksi...
17.21 Siskonpeti
17.20 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.30 Hen­gen asein: Ky­näl­lä ja ki­vää­ril­lä, ha­nu­ril­la ja haupitsalla
17.35 Unel­mia ja studiohommia
17.45 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: englanniksi
17.50 Flink­ki­lä & Kellomäki
18
18.05 Van Life
18.00 Unel­mia ja studiohommia
18.25 Urho
Pre­si­dent­ti Ur­ho Kek­ko­nen herk­kä­nä, ujo­na ja haa­voittuvana...
18.30 Puo­li seitsemän
18.40 Poh­joisen tähti
Ma­ria ja Sa­mu koh­taa­vat ruo­kavarkaan...
19.00 Sis­kon­pe­ti: Tanssikokous
19.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
19.00 Muis­ti: Met­sä­kaartilaiset
19.00 Viimeinen sana
19.05 Mo­dernit miehet
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nikkoseudulta,
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Tulosilta
Ku­ka voit­taa, ku­ka hä­viää ja mil­tä näyt­tää uu­si eduskunta?..
19.40 Tehdas
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Leh­to­nen löy­tää viih­de­pal­ve­lus­ta Ve­ro­ni­kan. Nai­nen ym­märtää pian,
19.55 Pirjo
19.55 Svensk­finland runt
20.00 MOT
20.00 Poh­jan­maan sankarit
20.00 Akuut­ti: Dia­be­tes­lää­ke laih­dut­taa ja hoi­taa masennusta?
20.05 Mo­dernit miehet
20.00 Aksel Berg
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.40 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.45 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Tulosilta
Ku­ka voit­taa, ku­ka hä­viää ja mil­tä näyt­tää uu­si edus­kun­ta? Ana­lyy­sit ja pu­heen­joh­ta­jien se­kä puo­luei­den vaa­li­val­vo­jais­ten tun­nel­mat tu­lo­sil­las­sa, jon­ka juon­ta­vat Piia Pa­sa­nen, Mat­ti Rön­kä, San­na Sa­vik­ko ja Jyr­ki Ha­ra. Asian­tun­ti­joi­na Sa­mi Borg, Jen­ni Ka­ri­mä­ki, Erk­ka Rai­lo ja Ylen po­li­tii­kan toi­mi­tuk­sen pääl­lik­kö Pau­la Pok­ki­nen se­kä po­li­tii­kan eri­kois­toi­mit­ta­ja Ari Ha­ka­huh­ta. Tv-lä­he­tyk­seen on saa­ta­vil­la suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys,
21
21.00 The Real McCoy
The Real Mc­Coy -elo­ku­va ker­too An­dyn ih­meel­li­sen ta­ri­nan nel­jän eri hah­mon kaut­ta. Pääo­sis­sa An­dy Mc­Coy ja An­ge­la Ni­co­let­ti. Oh­jaus Pekka Lehto.
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 Edus­kun­ta­vaa­lit: Suu­ri vaa­likeskustelu
Ylen vaa­li­ten­tit hui­pen­taa suu­ri vaa­li­kes­kus­te­lu, jos­sa koh­taa­vat yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jat. Juon­ta­ja­na An­ni­ka Damström.
21.00 Moo­sek­sen perintö
Kuus­nie­men kun­taan si­joit­tu­va ko­me­dia­sarja. P. A...
21.35 Moo­sek­sen perintö
Kuus­nie­men kun­taan si­joit­tu­va ko­me­dia­sarja. P. A...
21.40 Tehdas
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Leh­to­nen löy­tää viih­de­pal­ve­lus­ta Veronikan...
21.45 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
21.50 Mo­dernit miehet
22.13: Jar­kon mie­huus ko­kee viil­tä­vän kolauksen...
22.34: Pe­te ja Tuo­mas osal­lis­tu­vat edis­tyk­sel­li­seen lukupiiriin.
22.31 Poh­joisen tähti
Po­lii­si­kak­sik­ko Ma­ria ja Sa­mu tut­ki­vat rais­kaus­tapauksia...
22.25 Mist sä tuut? 2
22.30 Muis­ti: Ter­ro­rismin pelko
22.45 Puo­lue­joh­ta­jien suu­ri kak­si­kie­li­nen vaa­li­kes­kustelu 2023
23.16 Mist sä tuut? 2
23.20 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Kiel­tei­nen päätös
0
00.04 Law­less Is­land Alas­ka Compilations 2
00.04 UFO Eu­ro­pe: The Un­told Stories 1
00.04 St­reet Genius 2
00.04 Law­less Is­land Alas­ka Compilations 2
00.04 Law­less Is­land Alas­ka Compilations 3
00.05 Nar­co Wars 2: The Mob
00.05 Nar­co Wars 3: Cha­sing the Dragon
00.14 Law­less Island 4
00.14 Bor­der Security 4
00.14 Eu­ro­pe From Above 4
00.14 Law­less Island 4
00.19 Lost Ci­ties With Albert Lin 1
00.19 World's Grea­test Train Jour­neys from Above 1
00.19 Air­port Security 8
00.19 Car S.O.S. 4
00.19 Pri­mal Sur­vi­vor: Season 3
00.19 Ame­ri­ca's Fun­niest Ho­me Vi­deos: Ani­mal Edition 2
00.19 Dutch Ca­rib­bean Coastguards 2
00.22 Gor­don Ram­say: Unc­har­ted Showdown 1
00.22 In­si­de The American Mob 1
00.22 Yukon Gold 3
00.22 Ban­ged Up Abroad 15
00.22 Ama­zing Pla­net: La­va Driven World
00.21 Car S.O.S. 4
20.45 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Tulosilta