Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.00 Aust­ra­lian rajalla
06.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
pe: 50-ton­ni­nen kuor­ma-au­to ja perävaunu,..
06.20 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
ti: Isot po­mot Thord ja Björn liittoutuvat,..
06.45 Je­re­my Wa­de ja maail­man ve­sis­tö­jen salaisuudet
07.05 Ton­ni­ka­lan saalistajat
07.10 Je­re­my Wa­de ja maail­man ve­sis­tö­jen salaisuudet
07.25 Suuri vaellus
07.45 Suuri vaellus
08.00 Ykkösaamu
08.00 Puo­li seitsemän
08.30 Pisara
08.30 Arto Nyberg
08.30 MOT
08.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
08.31 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
08.31 Sa­la­saa­ren seikkailijat
08.40 Flink­ki­lä & Kellomäki
08.35 Ju­malanpalvelus
Eku­mee­ni­nen ja us­kon­to­jen yh­tei­nen ru­kous­het­ki Alp­pi­lan kirkossa...
08.53 Su­perapulaiset
9
09.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz ryh­ty­vät kun­nos­ta­maan brit­ti­läis­tä 1980-lu­vun legendaa,..
09.00 Efter Nio
Pau­lus Ara­juu­ri jouk­kue­ke­mias­ta, ke­mis­ti val­mis­taa jäätelöä,..
09.15 Spotlight
09.18 Kat­so, kani loikkaa
09.15 Au­tojen ensiapu
09.35 Tai­vaal­lis­ta me­noa: "Ha­luan tul­la äidiksi"
09.15 Au­tojen ensiapu
10.10 Eu­roop­pa yl­häältä päin
10.10 Eu­roop­pa yl­häältä päin
to: Tä­mä upea il­ma­teit­se teh­tä­vä mat­ka pal­jas­taa Ro­ma­nian ai­van uu­del­la tavalla...
10.00 Maa yl­hääl­tä päin -kooste
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.05 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.10 Yu­ko­nin eläinlääkäri
11.10 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.15 Yle Uutiset Häme
11.20 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.20 Mi­kaela&Thomas
11.25 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.30 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.35 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.35 Ykkösaamu
11.40 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.45 Yle Uutiset Lappi
11.54 Oddasat
12
12.05 Me­ret ilman vettä
12.05 Me­ret ilman vettä
to: Balt­tian­me­ren poh­jas­sa ma­kaa jo­pa 100 000 alusta,..
12.09 A-Talk
12.15 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Pettäjät
12.50 Pisara
13.05 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
to: Alas­ka­lai­set te­ke­vät kaik­ken­sa sel­vi­täk­seen syn­käs­tä talvesta...
12.55 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esit­tää Ou­ti Tar­kiai­sen teok­sen Mid­night Sun Variations...
13.05 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Outer Banks
13.05 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Hot Tu­na on ju­mis­sa kes­ki­vaiheilla,..
13.20 Ter­vo & Hal­me to­si­suo­ma­lai­suut­ta etsimässä
13.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­paino ja voima
13.50 Jump­pa­het­ki: Vet­reyt­tä selkään
13.50 Jump­pa­het­ki: Kehonhallinta
13.50 Jump­pa­het­ki: Voimaa reisiin
13.50 Jump­pa­het­ki: Ve­nyt­te­ly ja rentoutus
13.55 Puo­li seitsemän
Mi­tä on synk­kä matkailu?..
14.00 Lapatossu
14.00 Tu­li­tik­ku­ja lainaamassa
14.00 Hätävara
Avio­liit­to­ko­me­dia - ar­ki on pet­ty­mys­tä joh­taen mus­ta­suk­kai­siin suh­tei­siin. O: Or­vo Saa­ri­ki­vi. N: He­le­na Ka­ra, Kul­lervo Kalske,
14.00 Tak­ki ja liivit pois
Aga­pe­tuk­sen näy­tel­mään pe­rus­tu­va ko­me­dia är­häk­kääs­tä toh­to­ris­ta. O: Jor­ma Nor­ti­mo. N: Aku Korhonen,
14.00 Sylvi
Min­na Cant­hin näy­tel­mään pe­rus­tu­va avio­liit­tod­raa­ma nuo­res­ta vai­mos­ta kah­den mie­hen vä­lis­sä. O: Toi­vo Särk­kä. N: Helena Kara,
14.45 Sankarittaret
15
15.20 Ylen aamun parhaat
15.20 Ylen aamun parhaat
15.40 Ylen aamun parhaat
15.30 Ylen aamun parhaat
15.35 Ki­rur­ginen safari
15.35 Merk­kien sa­lat: Pa­ho­lai­nen keskellämme
16.02 Suo­ma­lai­suu­den selkäranka
Mi­kä on Suo­men tu­le­vai­suu­den idea? Et­sim­me nii­tä ar­vo­ja, asen­tei­ta ja te­ke­mis­tä, jois­ta suo­ma­lai­suu­den sel­kä­ran­ka rakentuu.
16.05 Tehdas
Poi­ka pa­laa ko­tiin. Sa­lai­suu­det pal­jas­tu­vat, ih­mis­suh­teet purkautuvat,
16.00 Au­tojen ensiapu
16.15 A-studio
Suo­mi saa kaivosveron,..
16.15 A-stu­dio viit­tomakielellä
16.00 Au­tojen ensiapu
16.00 Au­tojen ensiapu
17.02 Unna Junná
17.01 Askarrellaan
17.01 Pikku Kakkonen
17.03 Pik­ku Kakkosen posti
16.55 Hengaillaan
Nyt rat­keaa vii­mei­set fi­na­lis­tit, jo­ten lu­vas­sa on tiuk­ka vi­sa­tais­to. Hen­gail­laan-hou­se­ban­di­nä näh­dään Sa­mi Saa­ri ja Jazzpojat.
17.08 Pikku Kakkonen
17.10 Äidinmaa
Do­ku­men­ta­ris­ti Ma­ri Sop­pe­lan unel­ma to­teu­tui, kun hän vei ul­ko­mail­la asu­van per­heen­sä vuo­dek­si Py­hä­tunturille...
17.00 New Yor­kin uu­sin jät­ti­lentokenttä
17.00 Jät­ti­mäiset Koneet
17.00 Tu­hoi­sat suun­nitteluvirheet
17.00 New Yor­kin uu­sin jät­ti­lentokenttä
17.25 Unelma Lapista
17.20 Sportliv
17.30 Unelma Lapista
17.35 Yk­sit­täis­ta­paus: Let Her Speak
17.32 Kei­kal­la Ves­te­ri­nen Yhtyeineen
17.40 Kun Suo­mes­ta tuli Suomi
17.50 Oi­va, pöy­tä ja Kaj Franck
Vuon­na 1963 lu­paa­va la­si­tai­tei­li­ja Oi­va Toik­ka (1931 - 2019)..
17.49 Kalassa!
17.50 Kun Suo­mes­ta tuli Suomi
18
18.00 Poh­jan­maan sankarit
18.00 Unelma Lapista
18.00 Spotlight
18.10 Amerikan Jenny
18.30 Puo­li seitsemän
ke: Lu­vas­sa myös elä­vää musiikkia...
pe: Mi­tä on synk­kä matkailu?..
18.40 Van Life
18.50 Kun Suo­mes­ta tuli Suomi
19.00 Tai­vaal­lis­ta me­noa: "Ha­luan tul­la äidiksi"
19.00 Spotlight
19.00 Unelma Lapista
19.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
19.00 Unelma Lapista
19.00 Viimeinen sana
19.00 Strömsö
19.19 Sportliv
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.40 Pe­räkamaripojat
Os­ka­ril­le sel­viää, et­tä baa­ria­pu­lai­nen on­kin Veera Keto...
19.40 Flink­ki­lä & Kellomäki
19.53 Svensk­finland runt
19.55 Yh­teis­vas­tuu 2023: Kun he­rään, olen yksin
20.00 MOT
20.00 Poh­jan­maan sankarit
20.00 Akuut­ti: Sai­raan terve elämä
20.00 Ki­rur­ginen safari
20.00 Kan­san­ra­dio - ru­non­laulajien maa
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 Arto Nyberg
21.00 A-studio
Suo­mi saa kaivosveron,..
21.06 A-studio
(kesk. )..
21.05 Suo­ma­lai­suu­den selkäranka
Mi­kä on Suo­men tu­le­vai­suu­den idea? Et­sim­me nii­tä ar­vo­ja, asen­tei­ta ja te­ke­mis­tä, jois­ta suo­ma­lai­suu­den sel­kä­ran­ka ra­ken­tuu. Mi­tä puolustamme,
21.05 A-Talk
21.01 Hengaillaan
Nyt rat­keaa vii­mei­set fi­na­lis­tit, jo­ten lu­vas­sa on tiuk­ka vi­sa­tais­to. Hen­gail­laan-hou­se­ban­di­nä näh­dään Sa­mi Saa­ri ja Jazzpojat.
21.05 Poh­joisen tähti
Nyrk­kei­lyn ex -maail­man­mes­ta­ri Ma­ria ja työ­pa­rin­sa Sa­mu työs­ken­te­le­vät po­li­sii­tut­ki­joi­na Ro­vaniemellä.
21.35 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Kok­ko­lan kylähullut
21.00 Au­tojen ensiapu
21.45 Efter Nio
Pau­lus Ara­juu­ri jouk­kue­ke­mias­ta, ke­mis­ti val­mis­taa jää­te­löä, pop­kan­te­le­tar Ida Elina,..
21.50 Tehdas
Poi­ka pa­laa ko­tiin. Sa­lai­suu­det pal­jas­tu­vat, ih­mis­suh­teet purkautuvat,
21.45 Ee­de­nis­tä pohjoiseen
Ee­de­nis­tä poh­joi­seen on do­ku­men­taa­ri­nen rak­kau­se­lo­ku­va pa­reis­ta, joil­la on in­to­hi­moi­nen suh­de puu­tar­haan. Pa­ris­kun­nat kertovat,
22.00 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
21.55 Pun­ka­harjun pojat
22.22: Jan­ne saa idean,..
22.16 Mo­dernit miehet
22.36 Sy­vään päätyyn
22.35 Narkomania
Jullen,..
22.45 Pe­räkamaripojat
Os­ka­ril­le selviää,..
23.00 Rajasota
23.00 Su­run­kesyttäjät
Epi­so­di­mai­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too ihmisistä,..
23.32 Mo­dernit miehet
23.00 Rajasota
23.30 Pun­ka­harjun pojat
23.00 Rajasota
0
00.00 Me­ret ilman vettä
00.00 Me­ret ilman vettä
00.04 Ban­ged Up Abroad 15
00.04 Nar­co Wars: Season 1
00.05 Bor­der Security 1
00.14 Bor­der Security 3
00.14 To Catch A Smuggler 3
00.14 Law­less Island 3
00.18 Gor­don Ram­say: Unc­har­ted: Season 2
00.19 Ame­ri­ca's Fun­niest Ho­me Vi­deos: Ani­mal Edition 2
00.17 Co­los­sal Machines 1
00.22 Ban­ged Up Abroad 14
00.21 World's Grea­test Train Jour­neys from Above 1
00.23 Hard Time 4
01.00 Au­tojen ensiapu
01.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
01.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
01.45 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
01.50 Yu­ko­nin kultamaat
01.55 In­si­de: Amerikan mafia
02.40 Len­to­turmatutkinta
02.40 Len­to­turmatutkinta
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.25 Food Factory
03.25 Food Factory
03.45 Food Factory
04.10 Hei­mo­jen viemää
04.10 Suun­tana erämaa
04.30 Suun­tana erämaa
04.55 Van­ki­las­sa ulkomailla
04.50 Van­ki­las­sa ulkomailla
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla
05.35 Aust­ra­lian rajalla
05.35 Aust­ra­lian rajalla