Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ma: Rutiinilla.
ti: Jäämyrsky.
ke: Lyömätön vetovoima.
to: Suojelija.
pe: Ei varoitusaikaa. Tak­tii­kat ei­vät osu yksiin,..
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
Agen­tit saa­vat mah­ta­van voiton,..
06.00 Narco Wars
El Cha­po oli maail­man et­si­tyin huu­mei­den sa­la­kuljettaja,..
06.45 Ton­ni­ka­lan saalistajat
ma: Myrskykausi on tulossa.
ti: Kilpailu on ollut hurjaa koko kauden.
ke: Vii­kol­la kym­me­nen ko­ko pe­li muuttuu,..
pe: Kap­tee­nit punnitsevat,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
07.30: Nor­jan tei­den pi­tä­mi­nen au­ki san­kois­sa lu­mi­sa­teis­sa ei ole helppoa...
06.45 Au­ton­raadot rahaksi
Hurjat ja nopeat japanilaiset.
07.30 Elä va­paa­na tai kuole
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ma: Verta, hikeä ja kyyneleitä.
ti: Tee tai kuole. Thorn on hank­ki­nut vuohen,..
ke: Teurastusta ja talonrakennusta.
to: Karkea ja karvainen.
pe: Karhut ja mehiläiset.
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
09.00: Kesän ensimerkit puskevat esiin Michiganin keskiosissa.
08.15 Saa­ri ilman lakeja
9
09.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
ti: Ri­ley ot­taa vas­taan hom­man, jo­ka tuot­taa ih­mi­sil­le sähköä...
ke: Ri­ley suun­taa su­kel­ta­jien pa­ra­tii­siin Curaçaoon,..
to: Otam­me käyt­töön au­rin­gon voiman,..
pe: Tämä on Rileyn isoin korjaushomma tähän asti.
09.00 Poh­jo­lan villi luonto
Nor­jan vii­kin­ki­ran­ni­kol­la on val­ta­via vuonoja,..
09.50 Me­ret ilman vettä
09.50 Koirat kuriin
10.15: Matt aut­taa kaunista,..
09.50 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
Al­bert Lin tut­kii Gua­te­ma­lan viidakossa,..
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 6. Jaksot 9-18.
10.40 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
10.40 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ti: Eläin­lää­kä­rin avus­ta­ja Ka­tie seu­raa tri Polia,..
ke: Täl­lä vii­kol­la tri Pol ja kli­nik­ka saa­vat tun­nus­tus­ta samalla,..
to: Yl­lät­tä­vä uu­ti­nen: tri Emi­ly ker­too odot­ta­van­sa jälleen lasta.
pe: Tällä viikolla Incredible Dr.
11.30 Len­to­turmatutkinta
su: In­do­ne­sia­lais­ten tut­ki­joi­den on pää­tel­tä­vät, mik­si yk­si par­hai­ten myy­vis­tä uu­sis­ta koneista, Rä­jäh­dys il­mas­sa tä­ri­syt­tää South­west Air­li­ne­sin lentoa 1380...
12
12.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
12.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
pe: Toh­to­ri Oak­ley ta­paa alaskalaisen,..
13.20 Hirviökala
pe: Zeb läh­tee et­si­mään yh­tä Poh­jois-Ame­ri­kan jo­kien hirviöistä,
13.20 Food Factory
13.45: Kur­kis­ta, mi­ten teh­dään pie­niä Clark Barsseja,..
14.15: Kurkista,..
14.40: Kur­kis­ta, mi­ten teh­dään etik­ka­kurk­ku­ja, Fizziesejä,
15.10: Kur­kis­ta, mi­ten teh­dään jät­ti­sa­teen­kaa­ri­tikkareita,..
15.35: Kur­kis­ta, mi­ten teh­dään va­del­ma­ma­kei­sia, Rangoon-rapua,
13.20 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
14.15: Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes läh­tee us­ko­mat­to­mal­le mat­kal­le Nii­lin suis­tol­ta Nas­ser-jär­ven rannoille,..
15.10: Lii­ty pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­he­sin mat­kaan, kun hän tut­kii Pom­pe­jia. Bet­ta­ny va­lit­see kym­me­nen aarretta,..
16.05: Lii­ty pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­he­sin mat­kaan, kun hän tut­kii Pom­pe­jia. Bet­ta­ny va­lit­see kym­me­nen aarretta,..
17.00: Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes ta­paa egyp­to­lo­ge­ja, jot­ka koet­ta­vat rat­kais­ta 3 000 vuot­ta van­haa mur­ha­mysteeriä,..
18.00: Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes pal­jas­taa loistavan,..
14.15 Saa­ri ilman lakeja
ma: Epäonnenpotkuja.
ti: Kirvesmiehen tarina.
ke: Maryn mustakarhu. Ma­ry läh­tee en­sim­mäis­tä ker­taa mus­ta­kar­hujahtiin...
to: Leskentekijä. Cur­ly aut­taa ys­tä­vää la­ho­puun kanssa,..
pe: Puu vs. au­to. Hans ja Tim­bi ra­ken­ta­vat kas­vihuoneen...
15
15.10 Food Factory
16.05 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
ke: Lii­ty pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­he­sin mat­kaan, kun hän tut­kii Pompejia...
to: Lii­ty pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­he­sin mat­kaan, kun hän tut­kii Pompejia...
pe: Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes ta­paa egyptologeja,..
16.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
16.05: Ison miehen risainen elämä.
16.30: Matkakumppanit.
17.00: Tutinaa tullissa. Viet­na­mis­ta pa­laa­va mat­kus­ta­ja on ou­don hermostunut,..
17.30: Rahahuolia.
18.00: Ilveilijä.
18.30: Tuliaiset.
19.00: Ko­lum­bia­lais­mie­hen ta­va­rois­ta löy­tyy yl­lät­tä­viä huu­me­jäämiä...
19.30: Paljon melua sienistä.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Eläimiä ja asiakirjoja. Seurapiirimies.
ti: Painia ja pajunköyttä. Nuo­ruu­den hai­rah­dus tu­lee vas­taan rajalla...
ke: Porua pähkinöistä.
to: Evakuointi Brisbanessa. Mutkikas juttu.
pe: Outoja säveliä. Soitin.
18
18.00 Au­tojen ensiapu
ma: Cosworth kriisissä.
ti: Kuplavolkkarivillitys. Kup­la­volk­ka­ri ni­mel­tään Bo­ris oli ai­koi­naan ko­mea näky,..
ke: Kun Jeeppi nousi tuhkasta. Dick Mas­ter­sin Jeep­pi sel­vi­si toi­ses­ta maail­mansodasta,..
to: Fiat-fiasko. Je­re­my me­net­ti vai­mon­sa, ei­kä voi­nut teh­dä töi­tä au­to-on­net­to­muu­den jälkeen.
pe: Anglia-enkelit. Ko­ko Hutc­hings-Clar­ken per­he ajaa Ford Ang­lioil­la, paitsi James,..
19.00 Yu­ko­nin kultamaat
ti: Pahassa paikassa. Yu­ko­nis­sa al­kaa uu­si kul­lan­kaivuukausi...
ke: Penni tai punta. Ken si­joit­taa isot ra­hat pik­ku kai­vok­seen. Tu­li­pa­lo uh­kaa Ca­min palk­ka­päivää...
to: Otetaan omamme pois. Kai­vos­mie­het tun­keu­tu­vat ko­van maa-ai­nek­sen lä­pi saa­dak­seen kul­lan esille...
pe: Mikä ei tapa, se vahvistaa.
19.00 Mui­nai­sen maail­man arkkitehdit
Oh­jel­mas­sa tutkitaan,..
20.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Outoja säveliä. Soitin.
ti: Pelleilyä haastatteluhuoneessa. Salakuljetus.
ke: Saappaita ja suolavettä. Oudot hedelmät. Mat­kus­ta­ja ei osaa selittää,..
to: Sylkeä ja soulia. Välipalat.
20.00 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Tohtori T:llä on kiire useiden potilaiden kanssa.
20.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
Kok­ki Ram­say vie­rai­lee Su­mat­ran saa­rel­la In­donesiassa,..
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Kol­me len­toa päät­tyy tragediaan,..
21
21.00 Au­tojen ensiapu
Au­to­jen ys­tä­vä Ch­ris jou­tui kes­keyt­tä­mään Fiat Di­no cou­pen en­ti­söin­nin sai­ras­tut­tuaan syöpään.
21.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Sel­viy­ty­jä Ha­zen Au­del läh­tee vii­dak­koon pe­rin­tei­sel­le yk­sin­vaellukselle,..
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
21.00 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
Hei­nä­kuu 1944. Mi­tään sa­no­mat­to­man ope­raa­tion jälkeen,..
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
21.00 Muu­mioi­den valtakunta
Mui­nai­sen Egyp­tin hau­ta­pai­kas­sa Saqqarassa,..
21.00 Poh­jo­lan villi luonto
Skan­dien vuo­ret Nor­jas­sa ja Ruot­sis­sa ovat lu­mi­peit­tei­siä, tuu­li­sia, ka­ru­ja ja ke­syt­tä­mättömiä...
22.00 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
Burj Kalifa varjostaa Dubain eloisaa kaupunkimaisemaa.
22.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
Isot po­mot Thord ja Björn liittoutuvat,..
22.00 Narco Wars
Pab­lo Es­co­bar aloit­taa so­dan se­kä vi­ra­no­mai­sia et­tä kil­pai­le­vaa Ca­li-kar­tel­lia vastaan.
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Ken ja Guil­lau­me siir­tä­vät ko­neen Narrowsiin,..
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja rangaistus
22.00 Air For­ce One: Pre­si­den­tin len­tä­vä linnoitus
Air For­ce One on ai­na ol­lut in­si­nöö­ri­tai­tojen ihme,..
23.00 Huumebisnes Oy
ma: Hurrikaanihuumeet.
ti: Kokaiinin kunkut ja kuningattaret.
ke: Montanan metamfetamiinimuoti.
to: Zombisaari.
pe: Ryntäys lähiöön.
23.00 Alamaailma Oy
Autovarkaat. Ka­li­for­nian San­ta Ma­rias­sa va­ras­te­taan kol­me au­toa vuo­rokaudessa...
23.00 In­si­de: Amerikan mafia
Hengissä 70-luvulla. 1970-lu­vun alus­sa Ame­ri­kan ma­fia oli kos­ke­mat­to­man roolissa...
0
00.00 Rajasota
00.00 Ki­ven sisällä
Jengit telkien takana.
00.00 Narco Wars
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
00.55 Muu­mioi­den valtakunta
00.55 Poh­jo­lan villi luonto
01.45 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
01.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
01.45 Narco Wars
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet
01.45 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
01.45 Myrs­kyn jäljillä
02.35 Aust­ra­lian rajalla
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.00 Ki­ven sisällä
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.45 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Myrs­kyn jäljillä
03.45 Food Factory
04.30 Hei­mo­jen viemää
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
04.30 Sa­lattu historia
04.30 To­tuus tarun takana
04.30 Hei­mo­jen viemää
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat