Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
06.00 Narco Wars
Kun Es­co­bar kuolee,..
06.30 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
06.40 Ton­ni­ka­lan saalistajat
ke: Joh­dos­sa on tu­lo­kas Kraken...
to: Glou­ces­te­rin si­nie­vä­ton­ni­ka­la­kausi alkaa,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
06.45 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
Huimia autopaljastuksia ja julkimoita!
07.15 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
07.25 Tuohta tuhosta
07.30 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
07.45 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
08.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
08.15 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15: On poikimiskausi.
08.15 Saa­ri ilman lakeja
08.30 Food Factory
08.50 Me­ret ilman vettä
Meret ilman vettä (DRAIN THE OCEAN)..
9
09.10 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
Do­ku­ment­ti­sar­ja, Na­tio­nal Geographic.
ke: Lai­va nos­te­taan telakalle,..
09.00 Myrs­kyn jäljillä
Mek­si­kos­sa Reed ja Mi­ke saa­vut­ti­vat paikan,..
09.40 Aust­ra­lian rajalla
10.00 Me­ret ilman vettä
pe: Tyh­jen­näm­me San Fran­cis­con kadut,..
09.55 Koirat kuriin
10.20: Matt ot­taa hoi­taak­seen koiralauman,..
09.50 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
Al­bert seu­raa uut­ta aar­re­kart­taa uu­del­le pyramidille,
10.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
10.50 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
10.50: Pelleilyä haastatteluhuoneessa.
11.20: Salakuljetus.
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 5. Jaksot 13-18.
10.45 Saa­ri ilman lakeja
10.45 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
11.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
Bubba, a green wing macaw with a mysterious mass,
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ke: Mylvivästä härästä poikiviin lehmiin.
pe: Yl­lä­tys­ras­kau­det, pit­kät synnytykset,..
11.35 Len­to­turmatutkinta
Häm­men­ty­nei­syys ja sa­kea su­mu val­taa­vat koneen,..
su: Kun pa­kis­ta­ni­lai­nen len­to­ko­ne pu­toaa kau­kai­sil­le Hi­ma­la­jan rin­teil­le, vai­kea maas­to han­ka­loit­taa tutkimusta... SOL Air­li­ne­sin len­to 5428 mat­kal­la Co­mo­do­raan syök­syy Pa­ta­go­nian ran­ni­kol­la kau­kai­sel­le aavikolle,..
11.50 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
12
12.20 Hirviökala
Zeb Ho­gan is in Flo­ri­da, on the bank of the In­dian River,..
12.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
ke: Peanut on 1-vuotias fretti, jonka virtsassa on verta.
to: Kli­ni­kal­la on ar­voi­tus­ten päi­vä, kun po­go­nal­la on outo tauti,..
pe: Pa­nok­set ovat kor­keal­la Toh­to­ri K:n ek­soot­ti­sel­la eläink­linikalla,..
12.40 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
13.15 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
13.20 Hirviökala
to: Näl­käi­set ja saa­lis­ta­vat mon­nit vaa­ni­vat Kaak­kois-Aa­sian joissa...
pe: Ku­vit­te­le leh­män ko­koi­nen kultakala,..
13.35 Hirviökala
13.25 Food Factory
13.50: Kat­so, mi­ten teh­dään pe­rin­teis­tä baklavaa,..
14.20: Vil­kai­se, mi­ten teh­dään Cher­ry Gar­cia -jäätelöä,
14.45: Vilkaise,..
13.25 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
17.05: Täs­sä jak­sos­sa huu­me­po­lii­sin on sel­vi­tet­tä­vä, mi­tä kak­si nais­ta pii­lot­te­lee yrit­täes­sään läh­teä maasta,..
18.05: Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin tii­mi on huo­man­nut kak­si mat­kus­ta­jaa, joil­la voi ol­la mu­ka­na huumeita...
19.00: Täs­sä jak­sos­sa huu­me­po­lii­si on­nis­tuu py­säyt­tä­mään yli 35 ki­lon ko­kaii­ni­las­tin, jo­ka oli me­nos­sa Afrikkaan...
14.10 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
14.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
pe: Ha­zen mat­kaa Su­ri­na­miin ta­paa­maan sa­ra­maccaheimoa,..
14.30 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
15
15.05 Ama­zo­nin ka­don­neet kau­pun­git: le­gen­dat ovat totta
15.10 Food Factory
Kurkista,..
to: Kurkista,.. Kurkista,..
pe: Kur­kis­ta ku­lis­sien taakse,.. Kur­kis­ta ku­lis­sien taakse,..
15.25 Food Factory
15.50: Kurkista,..
15.15 Maail­man suu­rin härkähai
16.00 Hain hampaissa
Maail­man ran­nat muut­tu­vat het­kes­sä vaa­rallisiksi,..
16.05 Mus­tat faa­raot: kul­tai­nen valtakunta
Ky­se ei ole Egyptistä,..
16.05 He­ro­dek­sen ka­donnut hauta
16.05 Mui­nai­sen maail­man arkkitehdit
Oh­jel­mas­sa tutkitaan,..
16.05 Haijengit
Hai­ta on pi­det­ty vuo­sien ajan yk­si­näi­si­nä saa­listajina,..
16.15 Nas­can lin­jat: mui­nai­set salaisuudet
17.00 Maail­man suu­rin härkähai
17.10 Hain hampaissa
ke: Ka­li­for­nian San Die­go on eräs maan suo­si­tuim­mis­ta ran­nik­ko­kohteista...
to: Flo­ri­dan Jack­son­vil­len upeat ran­nat ovat ete­län par­hai­ten pi­det­ty salaisuus...
pe: Vuon­na 2009 Aust­ra­lia on huo­lis­saan, kos­ka hait ter­ro­ri­soi­vat New South Wa­le­sin ran­nik­koyhteisöä...
17.05 Havaijin hait
Alue on pa­ra­tii­si yh­del­le maail­man vää­ri­nym­mär­re­tyim­mis­tä olen­nois­ta eli hail­le. Jo­pa 40 la­jia asuu näis­sä vesissä...
18
18.00 Yu­ko­nin kultamaat
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­rityksiä,..
18.05 Haijengit
Hai­ta on pi­det­ty vuo­sien ajan yk­si­näi­si­nä saa­listajina,..
18.00 Havaijin hait
Alue on pa­ra­tii­si yh­del­le maail­man vää­ri­nym­mär­re­tyim­mis­tä olen­nois­ta eli haille...
18.00 Hiek­kaa syövät hait
18.00 Sil­min­nä­ki­jä: Haihyökkäys
Kun yhä useam­mat ih­mi­set ot­ta­vat ka­me­roi­ta mu­kaan veteen,..
18.00 Hiek­kaa syövät hait
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vainu,..
19.00 Yu­ko­nin kultamaat
ke: Tulviva puro aiheuttaa lisätöitä. Karl aloit­taa kau­den il­man kul­lan­huuh­don­taritilää,
to: Ke­nis­tä ja Guil­lau­mes­ta tun­tuu, et­tä Moo­se Creek on ki­rot­tu, kun kul­lan­huuh­don­ta­rän­ni rikkoontuu.
pe: On­gel­mat pii­naa­vat Ke­niä ja Guil­lau­mea, kun yk­si työn­te­ki­jä ka­toaa tär­keä työ­vä­li­ne mukanaan.
19.00 Sil­min­nä­ki­jä: Haihyökkäys
Kun yhä useam­mat ih­mi­set ot­ta­vat ka­me­roi­ta mu­kaan veteen,..
20.00 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on täällä taas!..
20.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: En sano sanaakaan. Aselasti.
ke: Valheita valheiden päälle. Eno maksaa.
to: Rottia Burmasta. Huumeita housussa.
20.00 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Teksasissa ei ole koskaan tylsää, kun tri T. hoi­taa isoa lintua,..
20.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
Ram­say nä­kee sar­vi­kuo­no­ja, ki­rah­ve­ja, seep­ro­ja ja vir­ta­he­po­ja Kwa­Zu­lu-Na­ta­lis­sa Ete­lä-Afrikassa,..
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Kol­me mie­his­töä on hä­mil­lään ja ek­syk­sis­sä pimeässä,..
21
21.00 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
Upouu­si sar­ja pal­jas­taa us­ko­mat­to­mia in­si­nöö­ri­tai­don­näytteitä,..
21.00 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
Ha­zen Au­del jäl­jit­tää paen­neen so­ta­van­gin us­ko­mat­to­man matkan,..
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
MIA:n tul­li­vi­ra­no­mai­set tut­ki­vat mat­kus­ta­jaa, jo­ka käy usein Ko­lumbiassa...
21.00 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
Hel­mi­kuu 1943. Koh­dat­tuaan 3 tu­hoa­jaa Ja­pa­nin mie­hi­te­tys­sä satamassa,..
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
21.00 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
Al­bert Lin tut­kii Gua­te­ma­lan viidakossa,..
21.00 Vii­kin­ki­mie­kan salaisuudet
22.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
22.00 Saa­ri ilman lakeja
Hyi­sis­tä läm­pö­ti­lois­ta huo­li­mat­ta Port Pro­tec­tio­nin asuk­kai­den on jat­ket­ta­va töitä,..
22.00 Narco Wars
El Cha­po Guz­man nou­si kar­tel­lin joh­toon kek­se­liäi­den ko­kaii­ni­sa­la­kul­je­tus­tun­ne­lei­den­sa ansiosta.
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Lumi ja jää uhkaavat sulkea kaivokset. Guil­lau­me on val­mis luo­pu­maan Bad At­titudesta,..
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja rangaistus
Huu­me­dii­le­ri Char­les Fal­co on jou­tu­mas­sa lop­pue­lä­mäk­seen vankilaan,..
22.00 Upon­neen Mi­ner­van mysteeri
28. tam­mi­kuu­ta 1968 La Mi­ner­ve -su­kel­lus­ve­ne ka­toaa Vä­limerellä...
23.00 Ki­ven sisällä
23.00 Huumebisnes Oy
Dokumentti.
ti: Ekstaasi.
ke: Hallusinogeenit.
to: Muotihuumeet. Syn­teet­ti­siä huu­mei­ta kau­pa­taan lail­li­ses­ti eri puo­lil­la maailmaa,..
pe: Pillerimaa. Vah­vo­jen ki­pu­lääk­kei­den käyt­tö päih­ty­mis­tar­koi­tuk­ses­sa on yleistä,..
23.00 Alamaailma Oy
Laitonta tavaraa. Mus­tan pörs­sin maail­ma on jul­ma. Työn­te­ki­jät, ta­va­ran­toimittajat,..
22.55 Huu­me­bis­nes: Maail­man kuo­let­ta­vimmat huumeet
23.45 Narco Wars
23.55 Au­tojen ensiapu
0
00.00 Ki­ven sisällä
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel
00.00 Rajasota
00.00 Ki­ven sisällä
Tuomiopäivä.
00.40 Tuohta tuhosta
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
00.55 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
01.10 Vii­kin­ki­mie­kan salaisuudet
01.50 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
01.45 Saa­ri ilman lakeja
01.45 Narco Wars
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet
01.45 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
01.55 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
02.40 Aust­ra­lian rajalla
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.00 In­si­de: Amerikan mafia
03.05 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.10 Len­to­turmatutkinta
03.50 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.50 Myrs­kyn jäljillä
03.55 Food Factory
04.30 Ih­meel­liset ihmiset
Na­tio­nal Geographic.
04.30 Sa­lattu historia
04.30 To­tuus tarun takana
Atlantis.
04.35 Ih­meel­liset ihmiset
Luola.
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat