Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
6
05.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
pe: Sodan uhrit. Tal­vi al­kaa ry­tinällä,..
06.00 Narco Wars
06.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
06.30 Alas­kan len­topelastajat
Len­to­ko­neet ovat Alas­kas­sa eh­dot­to­mia, sil­lä niil­lä voi toi­mit­taa elin­tär­kei­tä tar­vik­kei­ta ja pe­las­taa ka­don­nei­ta tai louk­kaan­tu­nei­ta alueilla,..
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
pe: Si­nie­vä­kaut­ta jatketaan,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
06.45: Norjan yksi tärkeimmistä vientituotteista on kala.
06.45 Au­tojen ensiapu
07.15 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, olut­töl­kin, suk­laa­pa­tu­kan ja lei­vän ta­ka­na on val­ta­va teol­li­nen tuo­tan­to­lin­ja, jo­ka pus­kee tuo­tet­ta massoille.
07.30 Alas­kan len­topelastajat
to: Hurjapäät.
pe: Pako karhusaarelta.
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
Läh­de am­mat­ti­lais­kor­jaa­ja, seik­kai­luad­dik­ti ja tie­de­nört­ti Sean Ri­leyn matkaan,..
08.00 Us­ko­mat­tomat koneet
Us­ko­mat­to­mat ko­neet on kuu­sio­sai­nen sarja,..
08.10 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.55: Kaikki säntäilevät kuin emut. Viikko alkaa,..
08.15 Food Factory
08.10 Me­ret ilman vettä
Ame­ri­kan si­säl­lis­so­ta ulot­tui tais­te­lu­ken­til­tä joille,..
08.50 Mor­gan Free­man: Monet jumalat
Mor­gan Free­man: Mo­net ju­ma­lat tut­kii sa­maan ai­kaan eep­pi­sel­lä ja in­tii­mil­lä ta­val­la jumalia...
9
09.00 Us­ko­mat­tomat koneet
pe: Chad liit­tyy joukkoon,..
09.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
09.40 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vai­nu, mut­ta tar­pee­seen tu­le­vat myös ny­kyai­kai­set apu­kei­not, ku­ten skan­ne­rit ja eri­la­set tietopankit.
09.45 Eläin­tar­han salaisuudet
Ta­tu-mand­ril­li lait­taa työn­te­ki­jät juok­se­maan kel­lon ympäri,..
09.45 Ka­don­neet kau­pun­git: Ve­den­paisumusmyytit
09.50 Mor­gan Free­man: Monet jumalat
Na­tio­nal Geographic.
to: Luominen.
pe: Miksi pahuutta on olemassa?
10.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Jan Pol pyö­rit­tää vai­mon­sa Dia­nen kans­sa me­nes­ty­vää eläink­li­nik­kaa maa­ti­lal­laan kes­kel­lä Mic­hi­ga­nia. Heil­lä on asiak­kai­naan yli 18 000 eläintä,
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 6. Jaksot 19-22.
10.35 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Kun tal­vi etenee,..
10.35 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
11.25 Suomiehet
Do­ku­ment­ti­sar­ja. Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ma: Iso ja ilkeä alligaattori.
ti: Alligaattoriallas.
11.25 Lam­men rakentajat
Lam­men ra­ken­ta­jat on to­si-tv-sarja,..
11.25 Len­to­turmatutkinta
la: Kuolettava myöhästyminen. Laskuvirhe. Len­net­tyään nor­maa­lis­ti Ja­kar­tal­ta Ga­ru­da Fligh­tin len­to 200 osuu maa­han liian lujaa,
su: Voimakas isku. Geor­gian on­net­to­muus vaa­tii 23 kuo­lo­nuh­ria, jou­kos­sa myös ast­ro­naut­ti ja senaattori. Verilöyly Sao Paulossa.
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Na­tio­nal Geographic.
to: Itsenäisyyspäivä.
pe: Polin syntymäpäivät.
12
12.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Poh­joi­nen ot­te­lee ete­lää vas­taan, kun suo­sik­ki­ka­las­ta­jam­me New Eng­lan­dis­ta läh­te­vät Poh­jois-Ca­ro­li­naan tal­ven si­nie­vä­ton­ni­ka­la­kaut­ta var­ten. He koh­taa­vat haas­tei­ta ja ai­van uu­sia kilpailijoita,
12.25 Lam­men rakentajat
pe: Ryh­mä suun­taa Lin­coln Park Zoo -eläin­tar­haan Chicagossa,..
13.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
ke: Sel­viy­ty­jä Ha­zen Au­del läh­tee yk­sin haas­ta­val­le matkalle,..
13.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
13.15 Eu­roop­pa yl­hääl­tä päin - parhaat palat
14.10: Us­ko­ma­ton il­ma­teit­se teh­tä­vä mat­ka Eu­roo­pan yli pal­jas­taa kau­pun­gin ko­koi­sen tehtaan,
13.20 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
14.15: MIA:n tulli löytää postista paketin ekstaasia. Tur­val­li­suus­vi­ra­no­mai­set te­ke­vät toimituksen,..
15.10: MIA:n vi­ra­no­mai­set kuu­lus­te­le­vat Ja­mai­kal­ta saa­pu­vaa mat­kus­ta­jaa ja et­si­vät hä­net lä­pikotaisin,..
16.05: JFK:n tulli kuulustelee vanhaa Perusta saapuvaa naista. Vi­ra­no­mai­set epäilevät,..
17.00: JFK:n tul­li tut­kii Pa­na­mas­ta Hong­kon­giin len­tä­vää mat­kus­ta­jaa, jol­la ei ole töi­tä ei­kä rahaa...
18.00: JFK:n len­toa­se­man tul­li py­säyt­tää Tri­ni­da­dis­ta tu­le­van mat­kus­ta­jan, jol­la on purk­ki ek­soot­ti­sia hedelmiä...
14.10 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, olut­töl­kin, suk­laa­pa­tu­kan ja lei­vän ta­ka­na on val­ta­va teol­li­nen tuo­tan­to­lin­ja, jo­ka pus­kee tuo­tet­ta massoille.
14.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
to: Veden pauhua.
15
15.05 Uu­den-Gui­nean ka­don­neet muumiot
15.05 Mayo­jen hau­dattu totuus
Mayo­jen le­gen­da kertoo,..
15.05 Naz­can vii­mei­set salaisuudet
15.10 Food Factory
Kurkista,..
pe: Kurkista,.. Kurkista,..
15.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
15.05: Öttiäisiä veskassa.
15.30: Perhettä vai ei?
16.00: Väljää verhoilua.
16.30: Poikien matka.
17.00: Äidin poika.
17.30: Liskorumpuja ja käärmesaappaita.
18.00: Huonosti käyttäytyvät miehet.
18.30: Huonosti käyttäytyvät naiset.
19.00: Haisevaa löytötavaraa.
19.30: Kiinni jääneet.
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vai­nu, mut­ta tar­pee­seen tu­le­vat myös ny­kyai­kai­set apu­kei­not, ku­ten skan­ne­rit ja eri­la­set tie­to­pan­kit. Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa seu­ra­taan kol­mea eri­lais­ta tapausta,
16.05 Mus­tat faa­raot: Upon­neet aarteet
16.05 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
On ai­na ajateltu,..
17.00 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Au­ton osat tun­te­va Tim Shaw ja me­kaa­nik­ko­jen mes­ta­ri Fuzz Towns­hend met­säs­tä­vät päät­tä­väi­si­nä ka­ris­maat­ti­sia au­to­ja, joi­den omis­ta­jat an­sait­se­vat saa­da rak­kaat kär­ryn­sä ta­kai­sin kun­toon ja tien päälle.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
to: Äidin poika. Liskorumpuja ja käärmesaappaita.
pe: Huonosti käyttäytyvät miehet. Huonosti käyttäytyvät naiset.
18
18.00 Yu­ko­nin kultamaat
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat elan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. Yri­tyk­sil­lä ei ole suu­ria kai­vau­so­pe­raa­tioi­ta, ne ei­vät saa tu­kea yh­tiöil­tä, ei­vät­kä ne ole To­ron­ton pörs­sis­sä. Pie­net per­hey­ri­tyk­set sel­viä­vät si­sul­la, kek­se­liäi­syydellä,..
18.00 Au­tojen ensiapu
pe: Vuoden -67 Fiat 500 on italialainen klassikko.
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vai­nu, mut­ta tar­pee­seen tu­le­vat myös ny­kyai­kai­set apu­kei­not, ku­ten skan­ne­rit ja eri­la­set tie­to­pan­kit. Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa seu­ra­taan kol­mea eri­lais­ta ta­paus­ta, jois­ta osa on va­ka­via ja erit­täin vaa­ral­li­sia, osa si­tä­kin hu­vittavampia.
19.00 Yu­ko­nin kultamaat
pe: Ken ja Guil­lau­me kas­vat­ta­vat tuot­toa pe­las­taak­seen kai­vuukautensa,..
19.00 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Sinievää on paljon markkinoilla, mikä laskee sen hintaa. Ka­las­tus on het­ken pannassa,..
20.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz läh­te­vät Sout­hamp­to­niin kor­jaa­maan vuo­den 1969 Jen­sen In­ter­cep­to­ria. Sen omistaja, Nick,
20.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Sel­viy­jä Ha­zen Au­del mat­kaa Pa­pua-Uu­si-Gui­neaan ta­paa­maan mirrheimoa...
20.00 ISS-ava­ruusasemalla
The International Space Station (ISS) is wit­hout doubt the most am­bi­tious or­bi­tal pro­ject ever built...
20.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
to: Huonosti käyttäytyvät miehet. Huonosti käyttäytyvät naiset.
pe: Haisevaa löytötavaraa. Kiinni jääneet.
20.00 Gat­hering Storm
Su­per­pyör­re­myrs­ky Tyy­nel­lä­me­rel­lä saa me­ren vel­lo­maan maail­man vaa­ral­li­sim­mal­la ka­las­tu­sa­lueel­la eli Be­rin­ginmerellä...
20.00 Len­to­turmatutkinta
Rä­jäh­dys il­mas­sa tä­ri­syt­tää South­west Air­li­ne­sin lentoa 1380...
21
21.00 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
Af­zal Kahn on ra­ken­ta­nut me­nes­ty­vän kan­sain­vä­li­sen yrityksen,..
21.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
21.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
Ke­vät 1944...
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
21.00 Tu­tank­ha­mo­nin vä­rikäs hauta
Vuo­si­sa­ta maail­man hui­mim­man ar­keo­lo­gi­sen löy­dön, eli Tu­tank­ha­mo­nin haudan,..
21.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
22.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa eni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Sar­jas­sa seu­ra­taan niin maail­man­laa­juis­ta lai­ton­ta huu­me­kaup­paa kuin huu­mei­den käyt­töä ja jäl­jittämistä.
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
Ta­tu-mand­ril­li lait­taa työn­te­ki­jät juok­se­maan kel­lon ympäri,..
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Jesse Moskel on syntynyt kapinalliseksi. Hä­net kas­va­tet­tiin kris­til­li­sen kul­tin pa­ris­sa New York Statessa,..
22.00 Narco Wars
El Cha­po oli maail­man et­si­tyin huu­mei­den sa­la­kul­jet­ta­ja, mut­ta hän jäi lo­pul­ta kiinni...
23.00 Alas­kan poliisit
ti: In this heart-stop­ping epi­so­de of Alas­ka Sta­te Troopers,..
ke: In this one-hour epi­so­de of "Alas­ka Sta­te Troopers,..
23.00 Huumebisnes Oy
to: Ryntäys lähiöön.
pe: San Fran­cis­co yrit­tää sel­vi­tä me­tam­fe­ta­mii­nin ai­heut­ta­mas­ta epidemiasta.
23.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
23.00 Alamaailma Oy
Laitonta tavaraa. Mus­tan pörs­sin maail­ma on jul­ma. Työn­te­ki­jät, ta­va­ran­toimittajat,..
23.55 Au­tojen ensiapu
23.55 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
23.55 ISS-ava­ruusasemalla
0
00.00 Alas­kan poliisit
00.00 Narco Wars
00.45 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
00.45 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
00.55 ISS-ava­ruusasemalla
00.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.55 Tu­tank­ha­mo­nin vä­rikäs hauta
01.35 Aust­ra­lian rajalla
01.45 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
01.45 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet
02.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Ta­ri­noi­ta len­tokoneista,..
02.35 Aust­ra­lian rajalla
02.45 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
3
03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.00 Narco Wars
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.30 Elä va­paa­na tai kuole
03.45 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Ka­tast­ro­fin todistajat
04.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
04.30 Yli­luonnollista
Tuomiopäivän profeetat.
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
05.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä