Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
04.20 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.15 Kaap­paus keittiössä
04.05 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.00 Kova laki
Ri­kos­tek­nik­ko löy­de­tään tapettuna...
04.05 The Beast Must Die
Fran­ces ker­too ko­mi­sa­rio St­ran­ge­way­sil­le, mi­tä pur­jeh­duk­sel­la oli tar­koi­tus tapahtua...
06.15 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
07.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
08.00 Monchhichi
08.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
Muu­mi­pa­pan lap­suu­den ystävä,..
08.55 Huomenta Suomi
9
10.00 Emmerdale
10.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
11.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
12
12.00 Ei saa nauraa
12.00 Kämppikset
Vai­mon 70-vuo­tis­juh­lat muut­ta­vat Rai­mon elä­män ja asu­mis­järjestelyt...
12.00 Grand Designs Suomi
12.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
12.00 Suo­men kaunein koti
12.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fit päät­ty­vät ja maa­jus­sit ovat vai­kei­den va­lin­to­jen äärellä.
12.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
13.00 Tie­tä­jät tietää
Ant­ti, Kir­si ja Mat­ti ki­saa­vat tä­nään voi­tos­ta. Tie­tä­jien pyö­räs­sä näh­dään mm. Ila­ri Jo­hans­son, Siim Lii­vik ja Eija Vilpas.
13.00 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
13.00 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
13.01 Lei­lan superruokaa
13.00 elokuva: Ka­don­neen ar­kin metsästäjät
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ani­maa­tios­sa tul­va on hu­kut­ta­mas­sa maan­pin­nan al­leen, mut­ta on­nek­si neu­vok­kaat eläi­met ovat ra­ken­ta­neet ar­kin, jon­ne kaik­ki ovat ter­vetulleita,..
13.00 Aarrepaja
Rii­tan hoi­viin tuo­daan elä­mää näh­nyt mut­ta roh­keut­ta huo­ku­va pehmokoira,..
13.30 Mas­ked Singer Suomi
Jan­ne ar­vai­lee ihmisiä,..
13.30 Tä­mä on tämä
13.30 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
14.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 Jokerit
Nel­jäs erä: pa­luu tu­le­vaisuuteen...
15.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fit päät­ty­vät ja maa­jus­sit ovat vai­kei­den va­lin­to­jen äärellä.
15.00 Aarrepaja
Rii­tan hoi­viin tuo­daan elä­mää näh­nyt mut­ta roh­keut­ta huo­ku­va pehmokoira,..
15.00 Grand Designs Suomi
15.00 Suo­men kaunein koti
15.00 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
15.00 Grand Designs Suomi
15.30 Tä­mä on tämä
16.00 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Hoc­key Night Live
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Jark­ko Tam­misen maailma
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Tie­tä­jät tietää
Jak­sos­sa Sa­ku, Ki­mi ja Kir­si tais­te­le­vat ra­ha­po­tin voi­tos­ta apu­naan mm. Ina Mik­ko­la, An­ne Kuk­ko­ho­vi ja Sek­si­käs Suk­laa. Ar­vaat­ko jo, mis­sä ka­te­go­riois­sa he ovat asian­tuntijoita?
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Mas­ked Singer Suomi
. Ben­ja­min lo­pet­taa pel­lei­lyn ja al­kaa vih­doin pe­la­ta. Hah­mot liik­ku­vat ylä­re­kis­te­ris­sä ja et­si­vien leuat loksahtavat,
18.05 Vii­den jälkeen
18.30 Emmerdale
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
19.30 Jark­ko Tam­misen maailma
19.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
20.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fit päät­ty­vät ja maa­jus­sit ovat vai­kei­den va­lin­to­jen äärellä.
20.00 Suo­men kaunein koti
20.00 Grand Designs Suomi
20.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
20.00 Tie­tä­jät tietää
Jak­sos­sa Sa­ku, Ki­mi ja Kir­si tais­te­le­vat ra­ha­po­tin voi­tos­ta apu­naan mm. Ina Mik­ko­la, An­ne Kuk­ko­ho­vi ja Sek­si­käs Suk­laa. Arvaatko jo,
20.00 Mas­ked Singer Suomi
. Ben­ja­min lo­pet­taa pel­lei­lyn ja al­kaa vih­doin pe­la­ta. Hah­mot liik­ku­vat ylä­re­kis­te­ris­sä ja et­si­vien leuat loksahtavat,
21
21.00 Kan­san vihollinen
Jal­ka­pal­lo­täh­den hau­ta­jai­set ko­koa­vat kaik­ki epäil­lyt kool­le. Kat­jan on pääs­tä­vä paikalle.
21.00 Aarrepaja
Rii­tan hoi­viin tuo­daan elä­mää näh­nyt mut­ta roh­keut­ta huo­ku­va pehmokoira,..
21.00 Asian ytimessä
21.00 Siltsu
Ja­ri Sil­lan­pää ha­luai­si jo pa­la­ta ta­kai­sin en­ti­sek­si Ja­rik­si, mut­ta jou­tuu vai­kei­den ky­sy­mys­ten eteen...
21.00 Tä­mä on tämä
Tä­män­kään lauan­tain jak­sos­sa ei len­ne­tä yh­tään min­ne­kään. Sen si­jaan Ki­ti Kok­ko­nen, Joo­nas Nordman,..
21.30 Ei saa nauraa
21.30 Jark­ko Tam­misen maailma
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Kan­san vihollinen
Jal­ka­pal­lo­täh­den hau­ta­jai­set ko­koa­vat kaik­ki epäillyt koolle.
22.35 Rikospaikka
22.35 elokuva: Suuri puhallus
FBI:n agent­ti ja In­ter­po­lin et­si­vä jäl­jit­tä­vät tai­ku­rei­ta, joi­den esi­tys­ten ai­ka­na ta­pah­tuu pank­ki­ryös­tö­jä ihan eri paik­ka­kun­nil­la. Mis­tä on kyse?..
22.35 elokuva: Red Sparrow
Kun ve­nä­läis­bal­le­ri­na Do­mi­ni­kan (Jen­ni­fer Law­ren­ce) ura päät­tyy jal­ka­vam­maan, hä­nen tie­dus­te­lu­pal­ve­lus­sa työs­ken­te­le­vä se­tän­sä tar­joaa mah­dol­li­suu­den uu­teen, hen­gen­vaa­ral­li­seen uraan val­tion pal­ve­luk­ses­sa. Kou­lu­tus koet­te­lee Do­mi­ni­kaa niin hen­ki­ses­ti kuin fyysisestikin,
22.35 Teknavi
22.55 Asian ytimessä
23.05 MM-ral­lin huip­pu­hetket Chile
23.05 Mur­ha Hel­singörissä
Tans­ka­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa rat­ko­taan mur­hia ja ih­mis­suh­de­koukeroita.
23.25 Siltsu
. Ja­ri Sil­lan­pään ala­mä­ki saa en­tis­tä tum­mem­pia sävyjä...
23.35 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
23.55 Maa­jus­sille morsian
0
00.05 Lii­ga doc: Porin Ässät
00.25 Veitola.doc
00.35 Tä­mä on tämä
00.35 Grand Designs Suomi
00.50 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
00.55 Ma­de in Finland
01.00 Des­pe­rate Measures
01.20 Tans­sii Tähtien Kanssa
01.20 Aarrepaja
01.25 Rikospaikka
01.30 Tie­tä­jät tietää
Ant­ti, Kir­si ja Mat­ti ki­saa­vat tä­nään voitosta...
01.30 Mas­ked Singer Suomi
02.00 Des­pe­rate Measures
02.00 Bachelor Suomi
02.15 Olet mitä syöt
02.15 Siltsu
02.25 Suur­mestari Ruotsi
03.00 Suur­mestari Ruotsi
Näyttelijä,..
03.00 Kova laki
04.00: Ri­kos­tek­nik­ko löy­de­tään tapettuna...
02.55 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
3
03.15 Olet mitä syöt
03.10 Kaap­paus keittiössä
03.10 Veitola.doc
Mo­ni­suhteisuus,..
03.40 Olet mitä syöt
04.10 Kaap­paus keittiössä
04.15 Kaap­paus keittiössä
04.05 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.05 The Beast Must Die
04.35 Kaap­paus keittiössä