Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
04.10 Kova laki
04.00 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.05 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
Penn ja Tel­ler koh­taa­vat jäl­leen nel­jä taikuria,..
03.50 MTV­Doc: An­dien len­to­tur­ma - 50 vuot­ta myöhemmin
06.15 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
07.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
07.55 Monchhichi
08.05 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.55 Huomenta Suomi
su: 05 Kyn­si­tai­tei­li­ja 9. 18 Kää­ri­jä 9. 48 Fren­dit-mu­si­kaa­li 10. 05 Ha­bi­ta­re 10. 18 Vie­ras­la­jit 10. 35 FRENN 10. 48 Lin­nan­mä­ki 11. 05 Bee 11. 35 An­tonia Atarah
9
10.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
10.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
11.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
12
12.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
On ai­ka kor­ka­ta TTK-par­ket­ti! In­toa ja iloa heh­ku­vat täh­ti­pa­rit tans­si­vat en­sim­mäi­sen tans­sin­sa ko­ko kan­san edes­sä. Unoh­tu­mat­to­man il­lan kruu­naa syk­syn kuu­min ar­tistivieras.
12.00 Hää­päiväkirjat
12.00 Suo­men kaunein koti
His­to­rian ha­vi­naa löy­tyy su­loi­sen kau­niis­ta ko­deis­ta Pyh­tääl­lä, Rau­mal­la ja Uu­des­sa­kaupungissa...
12.00 Maa­jus­sille morsian
Maa­jus­sit ovat va­lin­neet kir­jei­den jou­kos­ta suo­sik­kin­sa ja en­si­koh­taa­mi­ses­sa on jän­ni­tys­tä ilmassa...
12.30 Ei saa nauraa
12.30 Ti­ny House Hunting
12.30 Hui­mat huushollit
13.00 Tie­tä­jät tietää
. Jän­nit­tä­väs­sä jak­sos­sa Sel­ma, Heik­ki ja Sa­ri ovat tul­leet ki­saa­maan hur­jas­ta voit­to­po­tis­ta tie­tä­jien pyörään!
13.00 Mas­ked Singer Suomi
Mas­ke­din et­si­vä­ne­lik­ko uu­dis­tuu, kun Ma­ria Vei­to­la ja Jan­ne Ka­ta­ja saa­vat seu­rak­seen Ben­ja­min Pel­to­sen ja Jen­ni Poikeluksen.
13.00 elokuva: Sy­dä­men mekaniikka
Jack syn­tyy maail­ma­na 1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la yö­nä, jo­ka on niin kyl­mä, et­tä hä­nen sy­dä­men­sä on jääs­sä. Hä­net aut­taa maail­maan lan­gen­nei­den naisten,..
13.00 Aarrepaja
Soi­tin­kor­jaa­ja AP he­rät­tää hen­kiin kä­sin­teh­dyn kitaran,..
13.30 Us­ko­mat­to­mat ym­pä­ristörikokset
14.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
14.10 Täh­det vs. google
14.30 MTV Uutiset Live
15.00 Jokerit
Hel­sin­ki saa uu­den jää­kiek­ko­jouk­kueen, jon­ka jää on ro­soi­nen ja rai­lot vaanivat...
15.00 Maa­jus­sille morsian
15.00 Aarrepaja
Soi­tin­kor­jaa­ja AP he­rät­tää hen­kiin kä­sin­teh­dyn kitaran,..
15.00 Su­pernanny Suomi
Van­hem­pien kas­va­tuk­ses­sa ei ole yh­teis­tä lin­jaa, saa­ti pu­nais­ta lankaa...
15.00 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
14.55 Täh­det vs. google
15
15.10 Tans­sii Tähtien Kanssa
On ai­ka kor­ka­ta TTK-par­ket­ti! In­toa ja iloa heh­ku­vat täh­ti­pa­rit tans­si­vat en­sim­mäi­sen tans­sin­sa ko­ko kan­san edes­sä. Unoh­tu­mat­to­man il­lan kruu­naa syk­syn kuu­min ar­tistivieras.
15.25 Suurmestari UK
Mi­kä on kil­pai­li­joi­den nä­ke­mys Gre­giä muis­tut­ta­vas­ta muo­tokuvasta?..
16.00 Karuselli
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 Sa­la­tut elämät
16.30 Kau­niit ja rohkeat
16.30 Emmerdale
16.30 Kau­niit ja rohkeat
16.30 Hoc­key Night Live
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Jark­ko Tam­misen maailma
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Tie­tä­jät tietää
Täs­sä kään­tei­tä pur­sua­vas­sa jak­sos­sa Lil­ly, Pau­la ja Hen­ri tais­te­le­vat voi­tos­ta. Tie­tä­jien tuo­leil­la is­tu­vat mm. Jen­ni Poi­ke­lus, Sa­mi Syk­kö ja Eic­ca Toppinen.
17.30 Mas­ked Singer Suomi
Et­si­vien päät me­ne­vät pyö­räl­le ja il­mas­sa on ihas­tus­ta se­kä häm­men­nys­tä, kun la­van ot­taa hal­tuun kuu­si täy­sin uut­ta hah­moa. On­ko mas­kin ta­ka­na Suo­men sek­sik­käin mies vai ken­ties en­ti­nen pää­mi­nisterimme?
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Hoc­key Night Live
18.00 Päivän sää
18.05 Vii­den jälkeen
18.05 Vii­den jälkeen
18.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.25 Lii­ga: Tap­pa­ra - Pelicans
Tap­pa­ra - Pe­li­cans, No­kia Are­na (13. 09. 2023) .
18.30 Emmerdale
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Seit­se­män uu­ti­set ja sää
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
19.30 Lii­ga: Tap­pa­ra - Pelicans
Tap­pa­ra - Pe­li­cans, No­kia Are­na (13. 09.
19.30 Sa­la­tut elämät
19.30 Jark­ko Tam­misen maailma
19.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Nyt on to­si ky­sees­sä! Tans­si­par­ke­til­la jou­du­taan va­ka­van pai­kan eteen, kun il­lan päät­teek­si en­sim­mäi­nen täh­ti­pa­ri jou­tuu läh­te­mään kotia kohti.
20.00 Maa­jus­sille morsian
Maa­jus­sit ovat va­lin­neet kir­jei­den jou­kos­ta suo­sik­kin­sa ja en­si­koh­taa­mi­ses­sa on jän­ni­tys­tä ilmassa...
20.00 Suo­men kaunein koti
His­to­rian ha­vi­naa löy­tyy su­loi­sen kau­niis­ta ko­deis­ta Pyh­tääl­lä, Rau­mal­la ja Uu­des­sa­kaupungissa...
20.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Kil­pai­li­jat pää­se­vät näyt­tä­mään osaa­mis­taan ryh­mä­työs­kentelyssä,..
20.00 Mas­ked Singer Suomi
Et­si­vien päät me­ne­vät pyö­räl­le ja il­mas­sa on ihas­tus­ta se­kä häm­men­nys­tä, kun la­van ot­taa hal­tuun kuu­si täy­sin uut­ta hah­moa. On­ko mas­kin ta­ka­na Suo­men sek­sik­käin mies vai ken­ties en­ti­nen pää­mi­nisterimme?
20.15 Tulosruutu
20.25 Lii­ga: Tap­pa­ra - Pelicans
Tap­pa­ra - Pe­li­cans, No­kia Are­na (13. 09. 2023) .
21
21.00 Kan­san vihollinen
Jäl­jit­täes­sään mur­haa­jaa Kat­ja saa vai­ku­tus­val­tai­sia vihollisia.
21.00 Aarrepaja
Soi­tin­kor­jaa­ja AP he­rät­tää hen­kiin kä­sin­teh­dyn kitaran,..
21.00 Siltsu
Uu­si sarja alkaa!..
21.15 Sa­la­tut elämät
21.30 Karuselli
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Kan­san vihollinen
Jäl­jit­täes­sään mur­haa­jaa Kat­ja saa vai­ku­tus­val­tai­sia vihollisia.
22.35 Rikospaikka
22.35 elokuva: Beck:
(48) . Mies löy­tyy kuol­lee­na Tuk­hol­man lä­hiös­sä si­jait­se­val­ta kirp­pu­to­ril­ta. Aluk­si ta­paus näyt­tää ta­val­li­sel­ta pie­leen men­neel­tä ryöstöltä,..
22.35 elokuva: Va­res - Sheriffi
Jus­si Va­res löy­tää kak­si ruu­mis­ta Tu­run lai­ta­mil­ta: nai­sen, jo­ta on am­mut­tu pää­hän, ja mie­hen, jon­ka ke­ho on täyn­nä rii­mu­ja muis­tut­ta­via viil­to­ja, jot­ka viit­taa­vat siihen,..
22.35 Jokerit
Maail­man me­ril­tä il­mes­tyy Jo­ke­rien pe­las­ta­ja, kip­pa­ri Harkimo...
22.55 Maa­jus­sille morsian
23.05 Lii­ga doc: Porin Ässät
23.35 MM-ral­lin huip­pu­het­ket: Kreikka
23.35 Mas­ked Singer Suomi
Mas­ke­din et­si­vä­ne­lik­ko uudistuu,..
23.30 Doc: The Mur­der of Alex Rod­da: So­cial Media Murders
23.35 Exät illallisella
Brit­ti­rea­li­ty, jos­sa ex-pa­ris­kun­nat ta­paa­vat ate­rian ja ki­pe­rien ky­sy­mys­ten äärellä.
23.55 Aarrepaja
0
00.25 Rikospaikka
00.30 Bachelor Suomi
00.35 Us­ko­mat­to­mat ym­pä­ristörikokset
00.35 Tans­sii Tähtien Kanssa
On ai­ka kor­ka­ta TTK-parketti!..
00.35 Kova laki
01.05 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
01.10 Siltsu
01.25 Tie­tä­jät tietää
. Jän­nit­tä­väs­sä jak­sossa Selma,..
01.25 Hää­päiväkirjat
01.25 Kova laki
02.00 Suur­mestari Ruotsi
02.05 The Beast Must Die
02.20 Kaap­paus keittiössä
02.50 Suur­mestari Ruotsi
02.55 Pa­ras vuosi ikinä
03.00 Kova laki
3
03.15 Har­ry: The Interview
Prins­si Har­ryn uu­ni­tuo­re haas­tat­te­lu ITV:n toi­mit­ta­jan Tom Brad­byn kanssa...
03.10 Fleksaajat
03.10 Kuutamolla
04.00 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
03.55 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.05 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
03.50 MTV­Doc: An­dien len­to­tur­ma - 50 vuot­ta myöhemmin
04.05 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.50 Penn & Tel­ler: Naruta meitä