Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
04.30 Unel­ma-asun­to auringon alta
03.30 Suur­mestari Ruotsi
04.20 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
03.45 Unel­ma-asun­to auringon alta
04.40 Fleksaajat
Kel­lo­sep­pä Ste­pan Sar­pa­ne­va esit­te­lee omaa mallistoaan,..
04.20 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
06.15 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
45 Mi­kä Suo­mes­sa hou­kut­taa? 7. 15 RKP:n rat­kai­si­jan rooli 9...
07.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
07.55 Pro­fes­so­ri Balthazar
07.55 Monchhichi
08.05 Muu­mi­laak­son tarinoita
Muu­mi­pap­pa kir­joit­taa näytelmää,..
08.55 Huomenta Suomi
su: 05 Si­mo Aal­to 9. 48 Täy­teai­ne­hoi­dot 10. 05 Mark­ku Aro 10. 18 It­se­mur­hat 10. 35 Mas­ked Sin­ger 10. 48 Miss Suo­mi 11. 05 See­la Sel­la 11. 49 Tans­si­kisa alkaa!
9
10.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
10.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
11.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
ti: Ran­nal­la on to­del­la rak­kaut­ta ilmassa,..
12.00 Hää­päiväkirjat
12.00 Suo­men kaunein koti
12.00 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
12
12.30 Ti­ny House Hunting
12.30 Ei saa nauraa
12.30 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti­sar­ja, jos­sa näh­dään toi­nen tois­taan eri­koi­sem­pia asu­muk­sia, joi­ta ovat luo­neet niin ta­val­li­set har­ras­te­li­ja­ra­ken­ta­jat kuin am­mat­tilaisetkin.
12.30 MM-rallistudio
13.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Ku­hi­na TTK-tree­ni­sa­leil­la al­kaa, kun uu­det täh­tiop­pi­laat start­taa­vat kor­kea­kou­lun­sa tans­sin maailmaan.
13.00 Tie­tä­jät tietää
. Ter­ve­tu­loa mu­kaan seu­raa­maan täy­sin uut­ta tie­to­kil­pai­lua! Täs­sä jak­sos­sa voit­to­pot­tia ta­voit­te­le­vat Ma­ri, Emil ja Aaku.
12.55 elokuva: Play­mobil-elokuva
Kun Char­lie yl­lät­täen ka­toaa taia­no­mai­seen Play­mo­bil-uni­ver­su­miin, Mar­lan täy­tyy us­kal­tau­tua elä­män­sä seik­kai­luun ja ha­kea pik­ku­vel­jen­sä kotiin...
13.00 MM-ral­li: Kreik­ka, EK 15 - Power Stage
Eri­kois­koe 15: Gram­me­ni 2 - Po­wer Sta­ge ( 10. 9. 2023 ) . Se­los­tus Ju­ho Kok­ko ja asian­tun­ti­ja­na Ja­ri Ketomaa.
13.30 Us­ko­mat­to­mat ym­pä­ristörikokset
13.30 Dir­ty House Rescue
Char­nel, Lo­la, Lu­ke ja Adam ovat sii­vous­ku­ningattaria,..
14.30 MTV Uutiset Live
14.30 MM-rallistudio
15
15.00 Snack­masters Suomi
Ko­kit val­mis­ta­vat 20 kap­pa­leen pak­kauk­sen At­rian pi­naat­tiohukaisia...
15.00 Maa­jus­sille morsian
15.00 Aarrepaja
Huo­ne­ka­lu­res­tau­roi­ja San­na saa kun­nos­tet­ta­vak­si 80-v. he­po­vanhuksen,..
15.00 Snack­masters Suomi
15.00 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
15.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Kaik­kien ai­ko­jen ko­vin Mas­terC­hef -kau­si läh­tee käyntiin,..
15.30 Kum­mit Li­ve: Elä­mä lap­sel­le -konsertti
Las­tenk­li­ni­koi­den Kum­mien suo­ras­sa 30-vuo­tis­hy­vän­te­ke­väi­syys­lä­he­tyk­ses­sä au­te­taan pie­niä po­ti­lai­ta Suo­mes­sa! Yh­tei­sel­lä asial­la mm. Ju­ha Ta­pio, SAN­NI, BEHM, Elas­ti­nen, KUUMAA, BESS,
16.00 Karuselli
16.00 Sa­la­tut elämät
15.55 Tans­sii Tähtien Kanssa
Ku­hi­na TTK-tree­ni­sa­leil­la al­kaa, kun uu­det täh­tiop­pi­laat start­taa­vat kor­kea­kou­lun­sa tans­sin maail­maan. Sa­mal­la sel­viää, ke­nen suo­sik­ki on kalapuikot,
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.25 Tie­tä­jät tietää
. Jän­nit­tä­väs­sä jak­sos­sa Sel­ma, Heik­ki ja Sa­ri ovat tul­leet ki­saa­maan hur­jas­ta voit­to­po­tis­ta tie­tä­jien pyö­rään! Apu­naan heil­lä on tä­nään mm. Aki Lin­na­nah­de, Ani se­kä Pippa Laukka.
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Mas­ked Singer Suomi
Mas­ke­din et­si­vä­ne­lik­ko uu­dis­tuu, kun Ma­ria Vei­to­la ja Jan­ne Ka­ta­ja saa­vat seu­rak­seen Ben­ja­min Pel­to­sen ja Jen­ni Poi­ke­luk­sen. Kel­ta­no­kat pu­do­te­taan suo­raan sy­vään pää­hän, kun en­sim­mäi­set kuu­si uut­ta hah­moa avaa pelin.
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.05 Vii­den jälkeen
18.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Ralliextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Jark­ko Tam­misen maailma
19.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
On ai­ka kor­ka­ta TTK-par­ket­ti! In­toa ja iloa heh­ku­vat täh­ti­pa­rit tans­si­vat en­sim­mäi­sen tans­sin­sa ko­ko kan­san edes­sä. Unoh­tu­mat­to­man il­lan kruu­naa syk­syn kuu­min ar­tistivieras.
20.00 Maa­jus­sille morsian
Malt­ta­mat­to­mat maa­jus­sit saa­vat vii­mein kir­jeen­sä luet­ta­vak­si Taat­tis­ten tilalla...
20.00 Suo­men kaunein koti
20.00 Kum­mit Li­ve: Elä­mä lap­sel­le -konsertti
Las­tenk­li­ni­koi­den Kum­mien suo­ras­sa 30-vuo­tis­hy­vän­te­ke­väi­syys­lä­he­tyk­ses­sä au­te­taan pie­niä po­ti­lai­ta Suo­mes­sa! Yh­tei­sel­lä asial­la mm. Ju­ha Ta­pio, SAN­NI, BEHM, Elas­ti­nen, KUU­MAA, BESS, Ro­bin Pac­ka­len ja VIIVI.
20.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Uu­si kau­si al­kaa! Kaik­kien ai­ko­jen ko­vin Mas­terC­hef -kau­si läh­tee käyntiin,..
20.00 Mas­ked Singer Suomi
Uu­si kau­si al­kaa! Mas­ke­din et­si­vä­ne­lik­ko uu­dis­tuu, kun Ma­ria Vei­to­la ja Jan­ne Ka­ta­ja saa­vat seu­rak­seen Ben­ja­min Pel­to­sen ja Jen­ni Poi­ke­luk­sen. Kel­ta­no­kat pu­do­te­taan suo­raan sy­vään päähän,
21
21.00 Kan­san vihollinen
Jal­ka­pal­lo­fa­nit syyt­tä­vät Kat­jaa ido­lin­sa kuo­le­mas­ta, jo­ten Kat­ja läh­tee Bar­ce­lo­naan sel­vittämään,
21.00 Aarrepaja
Huo­ne­ka­lu­res­tau­roi­ja San­na saa kun­nos­tet­ta­vak­si 80-v. he­po­vanhuksen,..
21.00 Us­ko­mat­to­mat ym­pä­ristörikokset
Puh­dis­ta­mat­to­mien asu­mis­ve­sien las­ke­mis­ta sa­de­ve­si­vie­mä­rei­hin ja ojiin,..
21.30 Karuselli
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Uros - mo­bii­li­ruh­tinaan tarina
. Ym­py­rä sulkeutuu,..
22.35 Kan­san vihollinen
Jal­ka­pal­lo­fa­nit syyt­tä­vät Kat­jaa ido­lin­sa kuolemasta,..
22.35 ESPN Doc: Ve­nus ja vastustajat
22.35 Rallisirkus
22.35 Ralliextra
22.35 Jokerit
Uu­si sar­ja al­kaa. Hel­sin­ki saa uu­den jää­kiek­ko­joukkueen,..
22.45 elokuva: Beck: Kuolemanloukku
(47) . Po­lii­si­ko­ke­las, Mar­tin Bec­kin tyt­tä­ren­poi­ka Vil­helm Beck on en­sim­mäis­tä päi­vää har­joit­te­lus­sa oh­jaa­jan­sa kanssa,..
22.45 elokuva: Spesialisti
John Shir­leyn kir­jois­ta in­noi­tuk­sen­sa saa­nut toi­min­ta­jän­nä­ri eläk­keel­lä ole­vas­ta CIA:n pom­mia­sian­tun­ti­jas­ta, jo­ka aut­taa mia­mi­lais­ta kau­no­tar­ta kos­ta­maan van­hem­pien­sa mur­han. Oh­jaa­ja: Luis Llo­sa, USA 1994. (105')
23.05 Maa­jus­sille morsian
23.35 Us­ko­mat­to­mat ym­pä­ristörikokset
23.35 Huip­pu­malli haussa
Men­to­ri­na se­kä tuo­ma­ri­na toi­mii Saa­ra Sih­vo­nen ja juon­ta­ja­na Ve­ro­nica Verho.
23.30 MTV­Doc: An­dien len­to­tur­ma - 50 vuot­ta myöhemmin
23.45 Tans­sii Tähtien Kanssa
0
00.30 Tie­tä­jät tietää
. Ter­ve­tu­loa mu­kaan seu­raa­maan täy­sin uut­ta tie­to­kilpailua!..
00.35 Exät illallisella
Brit­tireality,..
00.40 Kova laki
00.55 The Beast Must Die
01.10 Har­ry: The Interview
01.25 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
01.30 Bachelor Suomi
01.40 Hää­päiväkirjat
01.45 Kova laki
02.05 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
02.20 Kaap­paus keittiössä
02.25 Pa­ras vuosi ikinä
02.45 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
02.40 Kum­mit Li­ve: Elä­mä lap­sel­le -konsertti
3
03.10 Suur­mestari Ruotsi
03.30 Suur­mestari Ruotsi
Pe­rin­ne­ruoas­ta syn­tyy yl­lät­tä­viä tulkintoja,..
03.20 Kaap­paus keittiössä
03.45 Unel­ma-asun­to auringon alta
04.10 Fleksaajat
04.10 Kova laki
04.20 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.20 Penn & Tel­ler: Naruta meitä