Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.15 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
07.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
07.55 Puuha-Pete
08.05 Palomies Sami
08.15 Ik­ku-Pikku Ritari
08.30 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.55 Huomenta Suomi
9
10.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
10.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
12
12.00 Sun­nuntailounas
12.00 Teknavi
12.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
12.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
12.00 Mas­terChef Suomi
Ai­ka pois­tua tu­tus­ta Mas­terc­hef -keit­tiös­tä ra­vin­to­la Nollaan...
12.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
12.30 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
For­maat­ti kes­tää iso­ja­kin muutoksia!..
12.30 Muo­din huipulle
12.30 Kuok­ka­vieras Kataja
Val­kea­kos­kel­la Jan­ne, Han­nu ja Sa­mi osal­lis­tu­vat dil­dobingoon...
12.30 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
13.00 Elokuva: Gam­ba - San­ka­ri­hii­ren seikkailut
Kau­pun­ki­lais­hii­ri Gam­ban sy­dän on täyn­nä roh­keut­ta ja mie­li seik­kailunhalua...
13.00 Muo­din huipulle
Koh­ti fi­naa­lia. Kol­men fi­na­lis­tin mat­ka koh­ti fi­naa­lia alkaa...
13.30 Lo­ve in the Flesh
Pa­rit pää­se­vät yk­si­tyi­sil­le treffeille,..
13.30 Puu­tarhat uusiksi
Brit­ti­sar­jas­sa pan­naan puu­tar­ho­ja uu­teen us­koon am­mat­ti­lais­ten muo­dos­ta­man huip­pu­tii­min ja vir­tuaa­li­suun­ni­tel­mien avulla.
14.00 Puu­tarhat uusiksi
Tra­ceyn ja Ja­ken ete­lä­suun­tai­nen puu­tar­ha on ti­la­va mut­ta ei in­nos­ta ul­ko­na oleskeluun...
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 Suurmestari
Kil­pai­li­joi­den luo­vuus vä­hin­tään­kin kukkii,..
15.00 Kämppikset
Lu­vas­sa on ujos­ti al­ka­va en­si­ker­ta ja it­se as­kar­rel­tu­ja jää­hy­väiskortteja,..
15.00 Mas­terChef Suomi
Ai­ka pois­tua tu­tus­ta Mas­terc­hef -keit­tiös­tä ra­vin­to­la Nollaan...
15.00 Bachelor Suomi
Yk­si nai­sis­ta saa yl­lä­tyk­sek­seen yk­si­löt­ref­fi­kut­sun sil­tä Bac­helorilta,..
15.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
15.00 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
15.00 Kuutamolla
. Tun­tee­ko jo­ku Prins­si Wil­lia­min? On­ko mis­sään mi­tään jär­keä? Jan­ne Ka­ta­jan vie­rai­na Henri Alén,
16.00 Kai­ken maail­man ennätykset
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kai­ken maail­man ennätykset
16.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
For­maat­ti kes­tää iso­ja­kin muu­tok­sia! Tuo­leil­la: Jen­ni Pääskysaari,..
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Sta­di vs. Lande
. On pal­jas­ja­la­ka­sia Ou­lus­ta se­kä Hot ro­de­ja steis­sil­tä. Lu­vas­sa on jäl­leen tiuk­kaa ki­saa sta­din ja lan­den välillä.
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Ota ra­hat ja juokse
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Lau­lu rak­kau­del­le -oh­jel­man pää­tös­jak­soon on koot­tu kau­den mie­leen­pai­nu­vim­pia esi­tyk­siä ja kir­sik­ka­na ka­kun pääl­lä lu­vas­sa on vie­lä yk­si en­nen­nä­ke­mä­tön mu­siik­kiyllätys.
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Suurmestari
Kuin­ka help­poa on­kaan saa­da it­sen­sä ka­nan­li­hal­le hel­tei­se­nä ke­sä­päi­vä­nä Suur­mes­ta­rin kar­ta­nol­la! Vie­rai­li­ja­na Jukka Rasila.
18.05 Vii­den jäl­keen eri­koishaastattelu
18.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Sun­nuntailounas
19.30 Tulosilta
20.00 Kuok­ka­vieras Kataja
Val­kea­kos­kel­la Jan­ne, Han­nu ja Sa­mi osal­lis­tu­vat dil­dobingoon...
20.00 Mas­terChef Suomi
Ai­ka pois­tua tu­tus­ta Mas­terc­hef -keit­tiös­tä ra­vin­to­la Nollaan...
20.00 Pää­mi­nisteritentti
20.00 Muo­din huipulle
Koh­ti fi­naa­lia. Kol­men fi­na­lis­tin mat­ka koh­ti fi­naa­lia alkaa...
20.00 Ota ra­hat ja juokse
20.00 Suurmestari
Kuin­ka help­poa on­kaan saa­da it­sen­sä ka­nan­li­hal­le hel­tei­se­nä ke­sä­päi­vä­nä Suur­mes­ta­rin kar­ta­nol­la! Vie­rai­li­ja­na Jukka Rasila.
21
21.00 Kämppikset
Lu­vas­sa on ujos­ti al­ka­va en­si­ker­ta ja it­se as­kar­rel­tu­ja jää­hy­väiskortteja,..
21.00 Bachelor Suomi
Yk­si nai­sis­ta saa yl­lä­tyk­sek­seen yk­si­löt­ref­fi­kut­sun sil­tä Bac­helorilta,..
21.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
21.00 Sta­di vs. Lande
. On pal­jas­ja­la­ka­sia Ou­lus­ta se­kä Hot ro­de­ja steissiltä...
21.00 Kuutamolla
. Tun­tee­ko jo­ku Prins­si Wil­lia­min? On­ko mis­sään mi­tään jär­keä? Jan­ne Ka­ta­jan vie­rai­na Henri Alén,
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.20 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosilta
22.35 Veitola.doc
Toi­mit­ta­ja Ma­ria Vei­to­la ta­paa ihmisiä,..
22.35 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
For­maat­ti kes­tää iso­ja­kin muutoksia!..
22.35 Pöl­lö­raa­ti : Pää­mi­nis­te­ri­ten­tin analyysi
22.35 Elokuva: Batman - paluu
Got­ham Ci­tys­sä ta­pah­tuu: teol­li­suus­joh­ta­ja Max Sch­reck (Ch­ris­top­her Wal­ken) päät­tää pys­tyt­tää kau­pun­kiin uu­den ydinvoimalan...
22.35 Elokuva: Wal­lan­der: Rauhaton mies
Wal­lan­der on­nis­tuu baa­riin poi­ket­tuaan huk­kaa­maan vir­ka-aseen­sa ja jou­tuu hyl­ly­te­tyk­si. Toi­met­to­mak­si hän ei kui­ten­kaan eh­di jäädä,..
23.00 Bachelor Suomi
Yk­si nai­sis­ta saa yl­lä­tyk­sek­seen yk­si­löt­ref­fi­kut­sun sil­tä Bac­helorilta,..
22.55 Haihälytys
Nor­maa­lis­ti Aust­ra­lian ve­sil­lä kuo­lee vuo­des­sa yk­si ih­mi­nen hai­den hyök­käyksissä...
23.35 Gor­don Ram­say: Vaa­ral­li­nen ko­kaiinikauppa
23.35 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
23.30 Sta­di vs. Lande
23.55 Uu­si elä­mä etelässä
0
00.15 Mas­terChef Suomi
00.30 Sta­cey Doo­ley ja nunnaluostari
00.30 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
00.40 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
00.55 Myy­tin­mur­ta­jat: Sii­näpä pulma!
01.05 Muo­din huipulle
01.10 Teknavi
01.15 Veitola.doc
01.25 Kuutamolla
. Tun­tee­ko jo­ku Prins­si Williamin?..
01.40 Kuok­ka­vieras Kataja
01.50 Em­ma Wil­lis: Syntymän ihme
01.55 Puu­tarhat uusiksi
Lau­ran ja De­min ta­ka­pi­ha on tylsä,..
02.00 Uu­si elä­mä etelässä
02.10 Uu­si elä­mä etelässä
02.20 Muo­din huipulle
02.45 Uu­si elä­mä etelässä
02.35 Puu­tarhat uusiksi
02.35 Dalgliesh
02.55 Lo­ve in the Flesh
02.55 Gor­don Ram­say: Vaa­ral­li­nen ko­kaiinikauppa
3
03.10 Sta­cey Doo­ley ja nunnaluostari
03.15 True cri­me: Mur­haa­ja nurkan takana
03.45 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
03.35 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
03.40 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­nen po­liisisarja.
03.55 Re­monttipiiskuri
04.10 Wayne
04.25 Puu­tarhat uusiksi
04.45 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella