Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
9
10.00 Mys­tee­ri­lau­la­jat - I Can See Your Voice Suomi
. Mys­tee­ri­lau­la­jis­sa lau­le­taan ja nau­re­taan jäl­leen vuo­ron perään,..
10.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Lap­si­per­heen puu­tar­ha on vaa­ral­li­nen paik­ka leikkiä,..
to: Pa­ris­kun­nan puu­tar­ha on eri­koi­sen muotoinen,..
10.00 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
su: Ni­na ja Earl kai­paa­vat ta­loon toi­min­nal­li­suut­ta. Ta­lo on 50-luvulta,..
11.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ke: Lei­ril­le tu­lee odo­tet­tu vierailija,..
pe: . On ai­ka vaih­taa pai­dat uu­siin vä­rei­hin, kun jouk­kueet ovat historiaa...
11.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
Lap­si­per­heen puu­tar­ha on vaa­ral­li­nen paik­ka leikkiä,..
su: Pa­ris­kun­nan puu­tar­ha on eri­koi­sen muo­toi­nen, ja yh­te­näi­syys suun­nit­te­lus­sa puuttuu... Sam ja Sean ha­luai­si­vat puu­tar­haan­sa li­sää nä­kö­suo­jaa ja ome­na­pui­ta. He ovat myös tai­teen ystäviä,..
11.30 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
12
12.00 Ko­ti koiralle UK
On­ko ame­ri­kan­bull­dog­gi Bud­dy so­pi­va ka­ve­ri Ka­tiel­le ja Jamesille,..
12.00 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Ke­vin ja Hai­ley tar­vit­se­vat li­sää tilaa...
to: Mo­na ja Dong ovat eri miel­tä 70-lu­vun tyy­li­ses­tä talostaan...
pe: Ni­na ja Earl kai­paa­vat ta­loon toi­min­nal­li­suut­ta. Ta­lo on 50-luvulta,..
13.00 Hu­vila & Huussi
ti: El­la Kan­ni­nen ja hä­nen äi­tin­sä ovat pu­las­sa mök­ki­pi­han kanssa...
ke: Sa­mu Ha­be­ril­la on sau­na me­ren ran­nal­la, mut­ta sau­nas­ta ei merta näy...
13.00 4D: Ihmisbarbiet
13.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
13.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
13.30 100 Places to Be
13.50 Lo­mai­le kuin ökyrikas
Har­bour Is­land Ba­ha­mal­la tun­ne­taan ran­nois­taan ja ren­nos­ta il­ma­pii­ristään...
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: Jak­son sink­ku on 33-vuo­tias es­teet­ti­nen far­ma­seut­ti Armineh,..
to: Jak­son sink­ku on 23-vuo­tias vah­va­luon­tei­nen len­toe­mäntä Kia...
pe: Jak­son sink­ku on 32-vuo­tias per­so­nal trai­ner Junaid,..
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.00: Jak­son sink­ku on 32-vuo­tias per­so­nal trai­ner Ju­naid, jon­ka juu­ret ovat Jamaikalla...
15.00 Amis­päiväkirjat
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
15.00 100 Places to Be
14.55 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.55: Jak­son sink­ku on 28-vuo­tias di­gi­taa­lis­ta ham­mas­hoi­toa te­ke­vä Philip...
15
15.20 Eläin­vel­ho: lem­mi­kit jaloilleen
Ame­rik­ka­lai­nen lem­mik­kioh­jelma. (26')
15.30 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Far­mil­la on sa­lai­nen agent­ti, jos­ta ei tie­dä ku­kaan muu kuin agentti itse...
ke: Ko­ti-ikä­vä kol­kut­te­lee ovel­la, mut­ta fi­naa­li­paik­ka mo­ti­voi jaksamaan...
to: Po­ruk­ka vä­he­nee ko­vaa vauh­tia ja far­mi­lai­set koh­taa­vat tup­la­pu­do­tuk­sen ja iso­ja kak­sin­taisteluita...
16.00 Ko­ti koiralle UK
Pik­ku­van­ha 10-vuo­tias Geor­ge hul­laan­tuu Al­bie-pen­tuun, ja iki­nuo­ri 85-vuo­tias Ju­ne et­sii ne­li­jal­kais­ta ka­ve­ria hel­lit­täväksi...
16.30 Jaksa paremmin
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Lap­si­per­heen puu­tar­ha on vaa­ral­li­nen paik­ka leikkiä,..
ke: Pa­ris­kun­nan puu­tar­ha on eri­koi­sen muo­toi­nen, ja yh­te­näi­syys suun­nit­te­lus­sa puuttuu...
to: Sam ja Sean ha­luai­si­vat puu­tar­haan­sa li­sää nä­kö­suo­jaa ja omenapuita...
17.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
18.00: Jouk­ko plus­ko­koi­sia nai­sia osal­lis­tuu bi­ki­ni­ku­vauk­siin ui­marannalla...
16.55 New York 24/7
Yh­dys­val­to­jen vilk­kain kau­pun­ki New York on me­ga­rik­kai­den tem­mel­lyskenttä,..
17.05 Unel­mien poi­kamiestyttö
kau­del­la näh­dään us­ko­ma­ton kään­ne he­ti nel­jän­nes­sä jak­sos­sa! Kau­den alus­sa rak­kaus­jah­tiin läh­tee 39-vuo­tias kam­paa­ja Cla­re Craw­ley, jo­ka saa deit­tail­ta­vak­seen 35 ko­mean miehen joukon.
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: Jak­son sink­ku on 28-vuo­tias di­gi­taa­lis­ta ham­mas­hoi­toa te­ke­vä Philip...
ke: Jak­son sink­ku on 23-vuo­tias vah­va­luon­tei­nen len­toe­mäntä Kia...
to: Jak­son sink­ku on 32-vuo­tias per­so­nal trai­ner Ju­naid, jon­ka juu­ret ovat Jamaikalla...
17.55 Hu­vila & Huussi
Van­ha torp­pa ko­kee upean kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sen, kun kaik­ki ku­lu­neet pin­nat uu­si­taan ja mö­kis­tä teh­dään tal­viasuttava...
18
19.00 Rik­kaat ja rahattomat UK
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Kim ja Da­ve Wil­de luo­pui­vat töis­tään pe­rus­taak­seen maa­ti­lan ja elääk­seen ym­pä­ris­töys­tä­vällisemmin,..
ke: Mil­joo­nia tah­kon­nut en­ti­nen asia­na­ja­ja ja ny­kyi­nen kiin­teis­tö­po­mo Roy ei voi käsittää,
to: Bil­lie on kah­den lap­sen yk­sin­huol­ta­ja, jol­la on pa­ha ta­pa elää yli vä­häis­ten varojensa...
19.00 Hu­vila & Huussi
Van­ha torp­pa ko­kee upean kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sen, kun kaik­ki ku­lu­neet pin­nat uu­si­taan ja mö­kis­tä teh­dään tal­viasuttava...
18.55 Mas­terC­hef Australia
Uu­del­la kau­del­la on lu­vas­sa en­tis­tä enem­män kään­tei­tä ja jän­ni­tys­tä. Tuo­ma­rin pai­koil­la näh­dään 4. kau­den voit­ta­ja An­dy Al­len, ruo­ka­kir­jai­li­ja Me­lis­sa Leong se­kä kok­ki Jock Zonf­ril­lo. Aust­ra­lia­lai­nen viihdeohjelma.
su: (48')
20.00 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Ke­vin ja Hai­ley tar­vit­se­vat li­sää ti­laa. Pa­ris­kun­ta on or­to­dok­si­juutalainen,..
ke: Mo­na ja Dong ovat eri miel­tä 70-lu­vun tyy­li­ses­tä ta­los­taan. Pa­ris­kun­nal­la on kolme lasta,..
20.00 Remp­pa vai muutto
Ni­na ja Earl kai­paa­vat ta­loon toi­min­nal­li­suut­ta. Ta­lo on 50-luvulta,..
20.00 Ko­ti koiralle UK
Pik­ku­van­ha 10-vuo­tias Geor­ge hul­laan­tuu Al­bie-pen­tuun, ja iki­nuo­ri 85-vuo­tias Ju­ne et­sii ne­li­jal­kais­ta ka­ve­ria hel­lit­tä­väk­si. Löy­tää­kö su­ru­mie­li­nen vint­ti­koi­ra Sam uuden kodin,
20.00 Hu­vila & Huussi
Van­ha torp­pa ko­kee upean kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sen, kun kaik­ki ku­lu­neet pin­nat uu­si­taan ja mö­kis­tä teh­dään tal­viasuttava...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Täh­det, tähdet
Kuu­si ki­saa­jaa as­tuu Täh­det täh­det -la­val­le pis­täen li­koon kai­ken ryt­mi­ta­jun­sa ja heit­täy­ty­miskykynsä,..
21.00 elokuva: The Hust­le - Am­mattihuijarit
(Hust­le, The 2019) . Vei­ja­ri­ko­me­dias­sa rää­vä­sui­nen Pen­ny ja ele­gant­ti Jo­sep­hi­ne lyöt­täy­ty­vät yh­teen hui­ja­tak­seen rik­kai­ta mie­hiä Rans­kan Rivieralla...
21.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Haas­te­saa­rel­ta voi­tet­tu etu tuo roh­keut­ta pe­la­ta ris­kil­lä, ja van­hat val­heet pa­laa­vat sot­ke­maan yh­den kil­pai­lijan pelin.
21.00 Hu­vila & Huussi
Van­ha torp­pa ko­kee upean kas­vo­jen­kohotuksen,..
21.00 elokuva: Rak­kau­den rasvaprosentti
. Ro­mant­ti­nen ko­me­dia mai­nos­mies Sti­gus­ta (Mik­ko Nou­siai­nen) , jo­ka is­kee sil­män­sä heh­keään, mut­ta rak­kau­des­sa pet­ty­nee­seen El­laan (Mii­na Maasola) ...
21.00 elokuva: Vie­raalla maalla
(Vie­raal­la maal­la 2003) . Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa Vil­le Haa­pa­sa­lon esit­tä­mä Tuo­mas Lin­na naa­mioi­tuu in­guu­si Omar Ghaa­lak­si tut­kiak­seen väi­tös­kir­jaan­sa var­ten ul­ko­maa­lais­ten koh­te­lua 2000-lu­vun alun Suomessa...
21.00 Vain elämää
Ton­neit­tain tun­nel­maa! Hä­tä-Miik­ka on yk­si vuon­na 2008 pe­rus­te­tun ja jo kah­dek­san stu­dioal­bu­mia jul­kais­seen suo­mi­rä­pin kär­ki­ni­miin kuu­lu­van Ga­sel­lit-yh­tyeen jä­se­nis­tä. Ruu­dus­sa on ra­ju, rou­hea ja ro­mant­ti­nen ret­ki räp­pä­rin rem­mil­lä, jo­hon kuu­lu­vat Jan­na, Ro­bin Pac­ka­len, Ellinoora, A.
22.00 Ko­ti koiralle UK
Pik­ku­van­ha 10-vuo­tias Geor­ge hul­laan­tuu Al­bie-pentuun,..
22.30 New York 24/7
New Yor­kis­sa kaik­ki on suur­ta, ja nyt tun­ne­tun maamerkin,..
22.30 Hu­vila & Huussi
Eva ja Ni­ko koh­taa­vat uran­sa haas­ta­vim­man kohteen,..
23.00 Sink­kuillallinen
Jak­son sink­ku on 28-vuo­tias di­gi­taa­lis­ta ham­mas­hoi­toa te­ke­vä Philip...
23.05 Sink­kuillallinen
Jak­son sink­ku on 32-vuo­tias per­so­nal trai­ner Junaid,..
23.05 New York 24/7
Yh­dys­val­to­jen vilk­kain kau­pun­ki New York on me­ga­rik­kai­den tem­mel­lyskenttä,..
22.55 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
23.55: Ke­vin ja Hai­ley tar­vit­se­vat li­sää ti­laa. Pa­ris­kun­ta on or­to­dok­si­juutalainen,..
23.05 New York 24/7
Yh­dys­val­to­jen vilk­kain kau­pun­ki New York on me­ga­rik­kai­den tem­mel­lyskenttä,..
23.30 Sink­kuillallinen
23.30 Sink­kuillallinen
00.00 Remp­pa vai muutto
00.05 Remp­pa vai muutto
0
00.05 Kumman kaa
00.05 Kumman kaa
00.30 Remp­pa vai muutto
00.30 Remp­pa vai muutto
01.00 Rik­kaat ja rahattomat UK
01.05 Rik­kaat ja rahattomat UK
00.55 Rak­kau­des­ta vai rahasta
01.05 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
01.05 Täh­det, tähdet
01.30 Rik­kaat ja rahattomat UK
01.30 Rik­kaat ja rahattomat UK
02.00 DOC
01.55 DOC
02.05 Rak­kau­des­ta vai rahasta
02.30 DOC
02.35 New York 24/7
03.05 DOC
Gab­riel saa potilaan,..
3