Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
03.15 DOC
Giu­lia jou­tuu haas­ta­vaan ti­lan­tee­seen, kun hän saa po­ti­laak­seen tut­tua­kin tu­tum­man hen­ki­lön. And­rea puo­les­taan saa vih­doin van­hat säh­kö­pos­tin­sa avat­tua ja ko­kee hir­veän jär­ky­tyksen. (56')
6
9
09.00 Mys­tee­ri­lau­la­jat - I Can See Your Voice Suomi
. Mys­tee­ri­lau­la­jat viih­dyt­tää kaa­mean mah­ta­vil­la lau­lue­si­tyksillä...
09.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: Jak­son il­lal­lis­julk­kis on Hol­lyoak­sis­sa näyt­te­le­vä Chel­see Healey...
09.00 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
Ei­leen ja Sha­han asu­vat pi­meäs­sä, van­has­sa ta­los­sa. Ta­lo on kyl­mä ja ve­toi­sa, eikä ihme,..
su: Pe­te­ril­lä ja She­ry­lil­la on pal­jon ti­laa, mut­ta ta­lo on van­ha ja toimimaton... De­rek os­ti ta­lon poi­ka­mie­he­nä, mut­ta sit­ten hän ta­pa­si Ca­ta­ri­nan. Pian ta­loa asut­ti­kin jo perhe...
10.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Liz, Jeff ja Lois-ty­tär ra­kas­ta­vat me­ri­ros­vo­ja ja seikkailuja...
10.25 Tulossa...
10.30 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
11.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: . Ter­veys­tar­kas­tus­tu­los­ten kuu­le­mi­nen nos­taa tun­teet pintaan...
ke: . Pe­li käyn­nis­tyy kunnolla,..
to: . Elä­män­ta­pa­muu­tos ei ta­pah­du pel­käs­tään ulkoisesti,..
11.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
Liz, Jeff ja Lois-ty­tär ra­kas­ta­vat me­ri­ros­vo­ja ja seikkailuja...
su: Äi­din ja kol­men po­jan puu­tar­ha toi­mii lä­hin­nä enää pyö­rä­varastona... Mi­na on ko­toi­sin Ira­nis­ta ja toi­voo puu­tar­haan­sa lap­suus­muis­to­jen­sa per­sia­lais­ta paratiisia...
12
12.00 Ko­ti koiralle UK
Jac­kie kär­si yk­si­näi­syy­des­tä ko­ro­na­su­lun ai­ka­na ja kai­paa koi­raystävää...
12.00 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Ei­leen ja Sha­han asu­vat pi­meäs­sä, van­has­sa talossa...
to: Pe­te­ril­lä ja She­ry­lil­la on pal­jon tilaa,..
pe: De­rek os­ti ta­lon poi­ka­mie­he­nä, mut­ta sit­ten hän ta­pa­si Catarinan...
13.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
to: Sa­teen­kaa­ri­per­heen hu­vi­la on ihana,..
13.00 Liv D: Vaie­tut vaihdevuodet
13.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
su: Täl­lä ker­taa täh­te­nä on suklaa...
13.30 100 Places to Be
13.30 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
14.30: 25-vuo­tias am­mat­ti­tans­si­ja Ja­ke läh­tee kol­men nei­don luok­se jou­luaterialle...
13.40 Lo­mai­le kuin ökyrikas
14.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: Jak­son il­lal­lis­julk­kis on Hol­lyoak­sis­sa näyt­te­le­vä Chel­see Healey...
14.45 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.45: Jak­son il­lal­lis­julk­kis on Hol­lyoak­sis­sa näyt­te­le­vä Chel­see Healey...
16.45: 23-vuo­tias Boy­zo­ne-pe­ri­jä Jack ro­na­nin­poi­ka Kea­ting ta­paa kol­me hy­vin eri­lais­ta kaunotarta,..
15
15.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma.
15.05 100 Places to Be
15.10 Eläin­vel­ho: lem­mi­kit jaloilleen
Ame­rik­ka­lai­nen lem­mik­kioh­jelma. (26')
15.30 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: En­sim­mäi­nen pu­toa­ja on jät­tä­nyt far­mil­le ison au­kon, ja kil­pai­li­jat ym­märtävät,..
ke: Työ­mää­rä on ylit­tä­nyt kaik­kien odo­tuk­set ja far­mi­lai­set ovat näl­käi­siä ja väsyneitä...
to: Far­mi­lai­set he­rää­vät uu­teen aa­mun, kun hiek­ka­tie­tä pit­kin tal­lus­taa yl­lä­tys Tampereelta...
15.30 Ko­ti koiralle UK
On­ko ame­ri­kan­bull­dog­gi Bud­dy so­pi­va ka­ve­ri Ka­tiel­le ja Ja­me­sil­le, joil­la on st­res­saa­va työ? Kuinka käy,..
16.20 Tulossa...
16.25 Jaksa paremmin
16.35 Unel­mien poi­kamiestyttö
Tays­hian on kar­sit­ta­va mies­jouk­koa ko­val­la kä­del­lä, ja tun­teik­kaat jää­hy­väi­set ot­ta­vat ko­vil­le. Jouk­ko pe­lis­tä pu­don­nei­ta mie­hiä ko­koon­tuu pui­maan kau­den ta­pah­tu­mia Ch­ris Har­ri­so­nin joh­dol­la, ja Tays­hia­kin pää­see mu­kaan keskusteluun.
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Liz, Jeff ja Lois-ty­tär ra­kas­ta­vat me­ri­ros­vo­ja ja seikkailuja...
ke: Äi­din ja kol­men po­jan puu­tar­ha toi­mii lä­hin­nä enää pyö­rä­varastona...
to: Mi­na on ko­toi­sin Ira­nis­ta ja toi­voo puu­tar­haan­sa lap­suus­muis­to­jen­sa per­sia­lais­ta paratiisia...
16.55 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den ostoskatu
Bond St­reet on Lon­toon ylel­li­sin ostoskatu,..
17.45 Hu­vila & Huussi
Eva ja Ni­ko koh­taa­vat uran­sa haas­ta­vim­man koh­teen, kun Loh­jal­la tyh­jen­ne­tään ko­ko­nai­nen lampi!..
17.55 Tulossa...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: Jak­son il­lal­lis­julk­kis on Hol­lyoak­sis­sa näyt­te­le­vä Chel­see Healey...
ke: 23-vuo­tias Boy­zo­ne-pe­ri­jä Jack ro­na­nin­poi­ka Kea­ting ta­paa kol­me hy­vin eri­lais­ta kaunotarta,..
to: Sop­hie ta­paa kol­me mies­tä il­lal­list­ref­fien mer­keis­sä ja vie jo­kai­sel­le per­soo­nal­li­sen lahjan...
pe: 25-vuo­tias am­mat­ti­tans­si­ja Ja­ke läh­tee kol­men nei­don luok­se jou­luaterialle...
18.25 Mas­terC­hef Australia
Uu­del­la kau­del­la on lu­vas­sa en­tis­tä enem­män kään­tei­tä ja jän­ni­tys­tä. Tuo­ma­rin pai­koil­la näh­dään 4. kau­den voit­ta­ja An­dy Al­len, ruo­ka­kir­jai­li­ja Me­lis­sa Leong se­kä kok­ki Jock Zonfrillo.
18.45 Mas­terC­hef Australia
Kah­den kier­rok­sen kos­ke­mat­to­muus­haas­tees­sa ko­ka­taan en­sin ää­nek­käi­tä an­nok­sia. Ke­nen an­nos kuu­los­taa ja mais­tuu parhaalta?..
19.00 Rik­kaat ja rahattomat UK
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ti: Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Ge­ri on kuin perhonen,..
ke: Goo­da­leil­la on kak­si me­nes­ty­nyt­tä yri­tys­tä ja tu­lot sen mukaiset...
to: Nao­mi jou­tui uh­raa­maan työn­sä las­ten­sa ta­kia, jo­ten per­hees­sä ei ra­hal­la juhlita...
19.00 Hu­vila & Huussi
Eva ja Ni­ko koh­taa­vat uran­sa haas­ta­vim­man koh­teen, kun Loh­jal­la tyh­jen­ne­tään ko­ko­nai­nen lampi!..
20.00 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Ei­leen ja Sha­han asu­vat pi­meäs­sä, van­has­sa ta­los­sa. Ta­lo on kyl­mä ja ve­toi­sa, eikä ihme,..
ke: Pe­te­ril­lä ja She­ry­lil­la on pal­jon ti­laa, mut­ta ta­lo on van­ha ja toimimaton...
20.00 Remp­pa vai muutto
De­rek os­ti ta­lon poi­ka­mie­he­nä, mut­ta sit­ten hän ta­pa­si Ca­ta­ri­nan. Pian ta­loa asut­ti­kin jo perhe...
20.00 Ko­ti koiralle UK
On­ko ame­ri­kan­bull­dog­gi Bud­dy so­pi­va ka­ve­ri Ka­tiel­le ja Ja­me­sil­le, joil­la on st­res­saa­va työ? Kuin­ka käy, kun iden­ti­teet­tik­rii­sin ko­ke­nut Ja­mie koh­taa ko­tia kai­paa­van Tidd­le­sin? Saa­ko ko­ro­naoi­reis­ta kär­si­vä Lu­cy iloa elämäänsä?
20.00 Hu­vila & Huussi
Eva ja Ni­ko koh­taa­vat uran­sa haas­ta­vim­man koh­teen, kun Loh­jal­la tyh­jen­ne­tään ko­ko­nai­nen lam­pi! Sii­tä on tar­koi­tus teh­dä ui­ma­kel­poi­nen paikka,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Täh­det, tähdet
Kun tee­ma­na on Eu­ro­vii­sut, voi la­val­la näh­dä niin tuu­li­ko­nei­ta, kir­nua­mis­ta, viu­lun­soit­toa kuin tan­ko­tans­sia­kin. Lu­vas­sa on ilois­ta vii­su­tunnelmaa,..
21.00 elokuva: Nel­jät häät ja yh­det hautajaiset
. Par­haan elo­ku­van ja al­ku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tuk­sen Os­car-eh­dok­kuuk­sil­la huo­mioi­tu ro­mant­ti­nen ko­me­dia Char­le­sis­ta (Hugh Grant) , jo­ka yrit­tää ys­tä­vi­neen ta­voi­tel­la to­del­lis­ta rak­kaut­ta kei­nol­la mil­lä hyvänsä...
21.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Haas­te­saa­ri tuo mu­ka­naan mul­lis­tuk­sia, jot­ka saa­vat yh­den kil­pai­li­jan ro­mah­ta­maan. Toi­nen huo­maa yl­lät­täen ole­van­sa ah­taal­la, mut­ta ei ole val­mis tyy­ty­mään kohtaloonsa.
21.00 Hu­vila & Huussi
Eva ja Ni­ko koh­taa­vat uran­sa haas­ta­vim­man koh­teen, kun Loh­jal­la tyh­jen­ne­tään ko­ko­nai­nen lampi!..
21.00 elokuva: Rocketman
(Roc­ket­man 2019) . El­ton Joh­nin vä­rik­kääs­tä ja vai­he­rik­kaas­ta elä­mäs­tä ker­to­va, El­to­nin hit­te­jä pur­sua­va elä­mä­ker­taelokuva...
21.00 elokuva: Kuutamolla
(Kuu­ta­mol­la 2002) . Kat­ja Kal­lion me­nes­tys­ro­maa­niin poh­jau­tu­vas­sa draa­mas­sa ro­man­tii­kan­näl­käi­nen kol­me­kymp­pi­nen Ii­ris (Min­na Haap­ky­lä) haa­vei­lee rak­kau­des­ta 2000-lu­vun alun Hel­sin­gis­sä. Haa­veet näyt­tä­vät käy­vän to­teen, kun Ii­rik­sen elä­mään as­tuu ko­mea, lu­paa­va elo­ku­vaoh­jaa­ja Mar­ko (Pe­ter Franzén) .
21.00 Vain elämää
Per­ho­sia ja vä­ri­käs­tä sie­lun­mai­se­maa. El­li­noo­ra on uu­den su­ku­pol­ven ar­tis­ti, lau­lun­te­ki­jä ja vi­suaa­li­nen ta­ri­nan­ker­to­ja, jo­ka tä­nään on kat­ta­nut pöy­dän seit­se­mäl­le upeal­le lei­ri­ka­ve­ril­leen. Unoh­tu­mat­to­mia tul­kin­to­ja tar­joi­lee Ro­bin Pac­ka­len, Vir­ve Ros­ti, Hä­tä-Miik­ka, Jan­na, An­na Puu, Jou­ni Hy­ny­nen ja A. W.
22.00 Tulossa...
22.05 Ko­ti koiralle UK
On­ko ame­ri­kan­bull­dog­gi Bud­dy so­pi­va ka­ve­ri Ka­tiel­le ja Ja­me­sil­le, joil­la on st­res­saa­va työ? Kuinka käy,..
22.30 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
22.30 Tulossa...
22.35 New York 24/7
New Yor­kin vi­li­näs­sä tu­tus­tu­taan nyt hek­ti­sen työn te­kijöihin,..
22.35 Hu­vila & Huussi
23.10 Sink­kuillallinen
23.05 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
23.25 Tulossa...
23.25 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
00.25: Ei­leen ja Sha­han asu­vat pimeässä,..
23.35 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
23.30 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
0
00.10 Remp­pa vai muutto
De­rek os­ti ta­lon poi­kamiehenä,..
00.10 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
01.10: De­rek os­ti ta­lon poi­kamiehenä,..
00.35 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
00.35 Täh­det, tähdet
Kun tee­ma­na on Euroviisut,..
01.10 Rik­kaat ja rahattomat UK
01.35 Rik­kaat ja rahattomat UK
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
01.25 Sink­kuillallinen
02.05 New York 24/7
02.10 DOC
02.35 DOC
02.25 DOC
3