Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
9
09.00 BumtsiBum
10.00 Mes­tarileipurit
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (41')
ke: Pa­rit ovat he­li­se­mäs­sä, kun mum­mo­laan saa­puu yl­lä­tysvieraita,..
to: Kau­den puo­li­vä­lin yli­tys saa pa­rit vil­kai­se­maan peiliin...
10.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (46')
10.30 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
11.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
11.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
to: Her­kul­lis­ta ruo­kaa upeis­sa mai­se­mis­sa. Ibi­za tun­ne­taan bi­lesaarena,..
11.00 Mes­tarileipurit
Ko­ti­mai­nen ruokareality.
Pa­rit ovat he­li­se­mäs­sä, kun mum­mo­laan saa­puu yl­lä­tysvieraita,..
su: Kau­den puo­li­vä­lin yli­tys saa pa­rit vil­kai­se­maan pei­liin. Mi­tä lei­von­ta merkitsee?.. Uu­nit kuu­me­ne­vat mum­mo­las­sa kah­teen ker­taan, kun pa­re­ja vie­dään ää­ri­pääs­tä toiseen...
12
12.00 Ko­ti koiralle UK
Vel­jek­set Fe­lix ja Oli­ver ha­lua­vat il­ki­ku­ri­sen koiran,..
12.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ke: Ips­wic­his­sä Sham­mie kai­pai­si maa­seu­dun rauhaan,..
to: Ab­by on asu­nut sa­mas­sa ko­dis­sa Great Book­ha­mis­sa 33 vuotta...
13.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ke: Eri­nis­tä tu­li mie­hen­sä kaut­ta mö­kin omistaja,..
to: Kir­jai­li­ja Tuo­mas Ky­rön mök­ki­pi­ha kai­paa ai­van uut­ta ilmettä...
13.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
13.00 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
Pää­sem­me jäl­leen seu­raa­maan Gi­le­sin työmatkoja,..
13.30 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
14.30: Pää­sem­me jäl­leen seu­raa­maan Gi­le­sin työmatkoja,..
14.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
to: Jak­son sink­ku Ni­na on 25-vuo­tias hen­ki­lö­koh­tai­nen avustaja...
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.00: Nel­jä vuot­ta sink­kuil­lut Ja­mes et­sii su­los­tut­ta­jaa elä­määnsä...
15
15.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Vuo­si­sa­tai­set tra­di­tiot elä­vät vah­vas­ti Kaak­kois-Ita­lian Apuliassa...
ke: Her­kul­lis­ta ruo­kaa upeis­sa mai­se­mis­sa. Ibi­za tun­ne­taan bi­lesaarena,..
15.30 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
16.30: Jak­son sink­ku Ryan on 29-vuo­tias kiin­teis­tö­huol­ta­ja ja DJ Bour­ne­mouthista...
16.00 Mes­tarileipurit
Ko­ti­mai­nen ruokareality.
ti: Pa­rit ovat he­li­se­mäs­sä, kun mum­mo­laan saa­puu yl­lä­tysvieraita,..
ke: Kau­den puo­li­vä­lin yli­tys saa pa­rit vil­kai­se­maan peiliin...
to: Uu­nit kuu­me­ne­vat mum­mo­las­sa kah­teen kertaan,..
16.00 Ko­ti koiralle UK
10-vuo­tias Ja­cob aras­te­lee hyp­pi­viä koi­ria. Oli­si­ko ko­di­ton Li­ly-beag­le hä­nel­le so­pi­va kaveri?..
17.00 Liv D: Vaie­tut vaihdevuodet
Te­le­vi­sio­juon­ta­ja Da­vi­na Mc­Call selvittää,..
17.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
17.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
17.05 Unel­mien poi­kamiestyttö
Vä­ki vä­he­nee, ja tref­fit ovat en­tis­tä in­tii­mim­piä. Ryh­mät­ref­feil­lä mie­het pää­se­vät näyt­tä­mään tai­teel­li­sen puo­len­sa alas­ton­mal­lien ja oma­ku­vien avul­la, ja yk­si­löt­ref­feil­lä ote­taan hää­ku­via ja läh­de­tään haamujahtiin.
17.30 Hu­vila & Huussi
Kark­ki­las­sa si­jait­see kau­nis met­säi­nen mök­ki­tont­ti, jon­ka pi­ha­maa on täyn­nä pie­niä kan­to­ja ja kuoppia...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: Jak­son sink­ku Ryan on 29-vuo­tias kiin­teis­tö­huol­ta­ja ja DJ Bour­ne­mouthista...
ke: Jak­son sink­ku Ni­na on 25-vuo­tias hen­ki­lö­koh­tai­nen avustaja...
to: Nel­jä vuot­ta sink­kuil­lut Ja­mes et­sii su­los­tut­ta­jaa elä­määnsä...
18.30 Mas­terC­hef Australia
Kah­den kier­rok­sen pu­do­tus­haas­teen en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tes­ta­taan ma­kuais­tia ai­van uu­den­lai­sen teh­tä­vän pa­ris­sa. Maut pää­se­vät yl­lät­tä­mään nel­jä kil­pai­li­jaa, jot­ka jou­tu­vat toi­sel­le kierrokselle.
19.00 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ti: Pää­sem­me jäl­leen seu­raa­maan Gi­le­sin työmatkoja,..
19.00 Rik­kaat ja rahattomat UK
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
to: Rig­byn ne­li­hen­ki­sen per­heen pi­tää sel­vi­tä yk­sil­lä tu­loil­la äi­din sai­rauden takia.
18.55 Mas­terC­hef Australia
Vuo­ros­sa on pe­lät­ty Mas­terC­hef-klas­sik­ko: yl­lä­tys­laa­tik­ko, jon­ka kaik­kia ai­nek­sia pi­tää käyt­tää annoksessa...
20.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Ips­wic­his­sä Sham­mie kai­pai­si maa­seu­dun rauhaan,..
ke: Ab­by on asu­nut sa­mas­sa ko­dis­sa Great Book­ha­mis­sa 33 vuot­ta. Ko­din re­mont­ti jäi kesken,..
20.00 Remp­pa vai muutto UK
20.00 Ko­ti koiralle UK
10-vuo­tias Ja­cob aras­te­lee hyp­pi­viä koi­ria. Oli­si­ko ko­di­ton Li­ly-beag­le hä­nel­le so­pi­va kaveri?..
20.00 Hu­vila & Huussi
Kark­ki­las­sa si­jait­see kau­nis met­säi­nen mök­ki­tont­ti, jon­ka pi­ha­maa on täyn­nä pie­niä kan­to­ja ja kuoppia...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Täh­det, tähdet
Täh­det täh­det -oh­jel­man uu­del­la kau­del­la näh­dään kah­dek­san upeaa kil­pai­li­jaa, jot­ka ovat tul­leet tu­tuk­si ar­tis­ti­na tai mui­den tai­tee­na­lo­jen esiin­ty­mi­sen am­mat­tilaisena!..
21.00 elokuva: Baywatch
(Bay­watch 2017) . Ran­ta­vah­ti­ve­te­raa­ni Mitch Buc­han­non (Dway­ne John­son) ei tah­do tul­la toi­meen kuk­koi­le­van tu­lok­kaan (Zac Ef­ron) kans­sa. Kun lah­del­la koh­da­taan huu­me­kaup­paa ja mur­hia, ran­ta­vah­tien on löy­det­tä­vä yh­tei­nen sä­vel ku­kis­taak­seen rikolliset.
21.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Hei­mo­jen se­koi­tus lait­taa pa­kan täy­sin uu­sik­si, ja al­kaa rai­vo­kas tais­te­lu uu­sis­ta liit­to­lai­sis­ta. Sa­mal­la nais­ten yh­tei­nen sa­lai­suus uh­kaa paljastua,
21.00 Hu­vila & Huussi
Kark­ki­las­sa si­jait­see kau­nis met­säi­nen mök­ki­tont­ti, jon­ka pi­ha­maa on täyn­nä pie­niä kan­to­ja ja kuoppia...
21.00 elokuva: Zookeeper
. Kel­la­rin kunk­ku -sar­jan täh­ti Ke­vin Ja­mes on ko­me­dian pääo­sas­sa eläin­tar­han hoi­ta­ja Grif­fin, jo­ka tu­lee toi­meen pa­rem­min eläin­suo­jat­tien­sa kuin ih­mis­ten kans­sa. Tar­han asu­kit päät­tä­vät tart­tua toi­meen saa­dak­seen mie­hen rak­kau­se­lä­män kuntoon...
21.00 Vain elämää
Ihan sol­mus­sa! Seit­se­mäl­lä Em­mal­la pal­ki­tun tai­te­li­jan ka­ta­lo­gis­ta löy­tyy niin ra­kas­tet­tu­ja klas­sik­ko­bii­se­jä, st­rii­mi­hit­te­jä kuin ra­dio­ka­na­vien kes­to­suo­sik­ke­ja. Min­kä­lai­sia bii­si­va­lin­to­ja A. W. Yr­jä­nä, Jou­ni Hy­ny­nen, Hä­tä-Miik­ka, El­li­noo­ra, Ro­bin Pac­ka­len, Vir­ve Ros­ti tai Jan­na on­kaan tehnyt?
22.00 Ko­ti koiralle UK
10-vuo­tias Ja­cob aras­te­lee hyp­pi­viä koi­ria. Oli­si­ko ko­di­ton Li­ly-beag­le hä­nel­le so­pi­va kaveri?..
22.30 Tulossa...
22.30 Hu­vila & Huussi
Tam­pe­reel­la si­jait­see kau­nis jär­vi­tont­ti jon­ka ran­nal­la on upea sau­narakennus...
22.35 Rak­kau­des­ta vai rahasta
23.05 Sink­kuillallinen
Nel­jä vuot­ta sink­kuil­lut Ja­mes et­sii su­los­tut­ta­jaa elä­määnsä...
23.10 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
00.10: Ips­wic­his­sä Sham­mie kai­pai­si maa­seu­dun rauhaan,..
23.05 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
23.20 Tulossa...
23.35 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: Jak­son sink­ku Ni­na on 25-vuo­tias hen­ki­lö­koh­tai­nen avustaja...
23.40 Kumman kaa
0
00.10 Täh­det, tähdet
00.10 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (46')
00.35 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
01.10 Rik­kaat ja rahattomat
(it­ses­sään) on lahja...
01.35 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
01.30 Rik­kaat ja rahattomat
01.40 Liv D: My King Charles
02.10 DOC
02.10 Rik­kaat ja rahattomat
02.35 DOC
02.30 Rik­kaat ja rahattomat UK
3
03.10 DOC