Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
03.25 Rik­kaat ja rahattomat
On­ly­fans-am­mat­ti­lai­nen Eri­ka He­lin jät­tää ho­tel­li-ko­tin­sa taak­seen muut­taes­saan lä­hi­hoi­ta­ja Sa­ra Kar­vi­sen luok­se. Sa­ran roh­keus kas­vaa vii­kon ai­ka­na, ja Eri­kal­le rea­li­soi­tuu hoi­toa­lan palk­ka­ta­so: tiuk­kaa te­kee sel­vi­tä yh­des­tä­kin vii­kos­ta! Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
6
9
09.00 BumtsiBum
09.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: Bän­dis­sä rum­pu­ja soit­ta­va Rob­bie et­sii neitoa,..
09.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
Sue ja Ric­hard ovat ra­kas­ta­neet ko­tiaan Not­ting­ha­mis­sa lä­hes 30 vuotta...
Phil pa­laa Camb­rid­ges­hi­reen kat­so­maan, mi­ten Am­be­rin ja Mar­ti­nin kä­vi sen jälkeen,
10.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
10.00 Mes­tarileipurit
10.30 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
11.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
11.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
ke: Rans­kan Ri­vie­ra on rik­kai­den ja kuu­lui­sien suo­sikkipaikka...
to: Es­pan­jan Mal­lor­ca on brit­tien suo­si­tuin ul­ko­mai­nen lomakohde...
11.00 Mes­tarileipurit
Ko­ti­mai­nen ruokareality.
su: Jau­ho pöl­lyää mum­mo­las­sa to­den teolla,..
12
12.00 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
12.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
12.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
12.00 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
13.00: Sak­sa­lai­set ark­ki­teh­dit saa­pu­vat Eng­lan­nin maa­seu­dul­le Pen­nyn sok­ke­loi­seen taloon,..
12.30 Tulossa...
12.35 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
13.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Me­ren­ran­nal­la si­jait­se­vas­sa mö­kis­sä on kaik­ki puit­teet kunnossa...
ke: Lau­ra Le­pis­tön iso­van­hem­pien mök­ki on siir­ty­nyt eteen­päin suvussa...
14.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: Bän­dis­sä rum­pu­ja soit­ta­va Rob­bie et­sii neitoa,..
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.00: 27-vuo­tias Alex tyk­kää bi­let­tää ka­ve­rei­den kans­sa ja käy­dä sun­nun­tai­sin kirkossa...
14.45 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.45: Bän­dis­sä rum­pu­ja soit­ta­va Rob­bie et­sii nei­toa, jon­ka kans­sa löy­tyi­si yh­tei­nen rytmi...
15
15.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
ti: Rans­kan Ri­vie­ra on rik­kai­den ja kuu­lui­sien suo­sikkipaikka...
ke: Es­pan­jan Mal­lor­ca on brit­tien suo­si­tuin ul­ko­mai­nen lomakohde...
16.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
16.00 Mes­tarileipurit
Ko­ti­mai­nen ruokareality.
to: Jau­ho pöl­lyää mum­mo­las­sa to­den teolla,..
16.00 Ko­ti koiralle UK
Vel­jek­set Fe­lix ja Oli­ver ha­lua­vat il­ki­ku­ri­sen koiran,..
16.45 Tulossa...
16.50 Rik­kaat ja rahattomat UK
Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Sue te­kee useam­paa työ­tä, mut­ta haa­vei­lee omas­ta yri­tyksestä...
17.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omis­ta­jaa, jo­ka tar­joai­si Otol­le ak­tii­vi­sen arjen...
17.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
The Mark Ho­te­lin kat­to­huo­neis­to tar­joaa upeat asuin­ti­lat se­kä en­si­luok­kai­sen pal­ve­lun New Yorkissa...
17.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
to: Yrit­tä­jä Pet­ri Ma­te­ro ja­kaa on­gel­mat nii­hin, joi­hin voim­me vai­kut­taa ja niihin,..
17.00 Unel­mien poi­kamiestyttö
Mie­het jou­tu­vat pa­ne­maan it­sen­sä kun­nol­la li­koon vie­däk­seen Tays­hian sy­dä­men. Osa saa teh­tä­väk­seen kir­joit­taa poi­ka­mies­ty­töl­le rak­kaus­lau­lun, ja toi­set pää­se­vät pe­laa­maan as­tet­ta ran­kem­paa to­tuut­ta ja tehtävää.
17.50 Hu­vila & Huussi
Tam­pe­reel­la si­jait­see kau­nis jär­vi­tont­ti jon­ka ran­nal­la on upea sau­na­ra­ken­nus. Ra­ken­nuk­sen run­ko on kunnossa,..
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: Bän­dis­sä rum­pu­ja soit­ta­va Rob­bie et­sii nei­toa, jon­ka kans­sa löy­tyi­si yh­tei­nen rytmi...
to: 27-vuo­tias Alex tyk­kää bi­let­tää ka­ve­rei­den kans­sa ja käy­dä sun­nun­tai­sin kirkossa...
18.50 Tulossa...
18.50 Mas­terC­hef Australia
Kos­ke­mat­to­muus­haas­tees­sa ko­ka­taan kah­vis­ta ja tees­tä ja ta­voi­tel­laan tur­va­paik­kaa seu­raa­val­ta pu­do­tus­haasteelta...
19.00 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ke: Gael­le ja Marc läh­te­vät lem­men­lo­mal­le Ibizalle,..
to: Sak­sa­lai­set ark­ki­teh­dit saa­pu­vat Eng­lan­nin maa­seu­dul­le Pen­nyn sok­ke­loi­seen taloon,..
18.55 Mas­terC­hef Australia
Jouk­kue­haas­tees­sa su­kel­le­taan Krei­kan ma­kui­hin. Shan­non Ben­net­tin avul­la jouk­kueet luo­vat kreik­ka­lais­hen­ki­set mo­der­nit pää- ja jälkiruoat...
20.05 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Sue ja Ric­hard ovat ra­kas­ta­neet ko­tiaan Not­ting­ha­mis­sa lä­hes 30 vuotta...
20.00 Remp­pa vai muutto UK
Phil pa­laa Camb­rid­ges­hi­reen kat­so­maan, mi­ten Am­be­rin ja Mar­ti­nin kä­vi sen jälkeen,..
20.00 Ko­ti koiralle UK
Vel­jek­set Fe­lix ja Oli­ver ha­lua­vat il­ki­ku­ri­sen koiran,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Tam­pe­reel­la si­jait­see kau­nis jär­vi­tont­ti jon­ka ran­nal­la on upea sau­na­ra­ken­nus. Ra­ken­nuk­sen run­ko on kunnossa,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.05 Tulossa...
21.00 elokuva: Respect
(Res­pect 2020) . Elä­män­ker­tae­lo­ku­va Aret­ha Frank­li­nis­ta (Jen­ni­fer Hud­son) käy lä­pi hä­nen mat­kan­sa gos­pe­lia lau­la­vas­ta pik­ku­ty­tös­tä ko­ko maail­man ra­kas­ta­mak­si sou­lin ku­nin­gat­ta­rek­si. Haas­tei­ta riit­tää vaa­ti­vas­ta isäs­tä myrs­kyi­siin pa­risuhteisiin,
21.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Puu­pos­ti tuo mu­ka­naan haas­teen, jon­ka voit­ta­ja saa hal­tuun­sa jo­tain mul­lis­ta­vaa. Pe­te­tyk­si tul­lut kil­pai­li­ja päät­tää ot­taa pe­lin jäl­leen haltuunsa,
21.00 Hu­vila & Huussi
Tam­pe­reel­la si­jait­see kau­nis jär­vi­tont­ti jon­ka ran­nal­la on upea sau­narakennus...
21.00 elokuva: Vel­jeni vartija
(Vel­je­ni var­ti­ja 2017) . Elä­mä­ker­ral­li­nen draa­mae­lo­ku­va su­per­täh­ti Ja­re Tii­ho­sen elä­mäs­tä ja hä­nen suh­tees­taan kak­sois­ve­li Je­reen. Lä­pi käy­dään niin lap­suu­den ja nuo­ruu­den ki­pei­tä ta­pah­tu­mia kuin myö­hem­min ta­pah­tu­nut nou­su suo­mi­rä­pin hui­pul­le ja ko­ko kan­sa­kun­nan suosikiksi.
21.00 Vain elä­mää: Saa­pu­mi­nen Satulinnaan
Hy­vää mat­kaa! Vain elä­mää mu­siik­ki­lei­ril­le suun­taa kah­dek­san tun­net­tua ar­tis­tia - toi­set konkareina,..
21.10 Rik­kaat ja rahattomat UK
Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Sue te­kee useam­paa työtä,..
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.10 Rak­kau­des­ta vai rahasta
22.05 Ko­ti koiralle UK
Vel­jek­set Fe­lix ja Oli­ver ha­lua­vat il­ki­ku­ri­sen koiran,..
22.05 Rik­kaat ja rahattomat UK
Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Sue te­kee useam­paa työ­tä, mut­ta haa­vei­lee omas­ta yri­tyksestä...
22.30 Tulossa...
22.35 Vain elä­mää: Kaikki biisit
Täs­sä jak­sos­sa pa­la­taan ke­säi­seen Sa­tu­lin­naan ja koe­taan Tom­mi Län­ti­sen, Yo­nan, Jyr­ki 69:n ja Mei­ju Su­vak­sen päi­vien kaik­ki esi­tyk­set yh­te­nä mu­samaratonina!
23.05 Tulossa...
23.05 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (23')
23.40: An­ne löy­tää cha­tis­ta muusikon...
23.10 Tulossa...
23.10 Sink­kuillallinen
23.10 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
23.15 Sink­kuillallinen
23.55 Sink­kuillallinen
23.55 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (23')
0
00.15 Remp­pa vai muutto UK
Jak­sos­sa muistellaan,..
00.10 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (46')
01.15: Phil pa­laa Camb­rid­ges­hi­reen katsomaan,..
00.55 Remp­pa vai muutto UK
00.45 Sink­kuillallinen
01.00 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
01.20 Temp­ta­tion Island Suomi
01.20 Rik­kaat ja rahattomat
01.55 Temp­ta­tion Island Suomi
01.45 Remp­pa vai muutto UK
02.00 4D: Lyö it­se­si lä­pi OnlyFansissa
02.20 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
02.20 Rik­kaat ja rahattomat
Yrit­tä­jä Pet­ri Ma­te­ro ja­kaa on­gel­mat niihin,..
02.55 Mil­jo­nää­rien luk­sus­lo­ma­ko­dit vaihtoon
02.50 Rik­kaat ja rahattomat
3