Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
06.00 Val­mis­tuksen salat
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein tehdään.
05.20 Nais­ten autopaja
05.10 Nais­ten autopaja
05.15 Nais­ten autopaja
06.15 Val­mis­tuksen salat
06.10 Ro­muait­tojen aarteet
06.20 Mer­ten sankarit
Ke­säi­sin Tuk­hol­man ja Gö­te­bor­gin me­rel­lä sat­tuu ja tapahtuu...
06.30 Mer­ten sankarit
Ke­säi­sin Tuk­hol­man ja Gö­te­bor­gin me­rel­lä sat­tuu ja tapahtuu...
06.45 Barn­wood Builders
Mark Bo­we ja hä­nen po­ruk­kan­sa Län­si-Vir­gi­nias­ta pe­las­ta­vat an­tiik­ki­sia la­to­ja ja mök­ke­jä. (Barn­wood Buil­ders, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
07.05 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omistajat,..
07.30 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2011)
07.15 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa tar­kas­te­taan Es­pan­jas­ta mat­kus­ta­va nainen,..
07.55 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
su: (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009) Al­kaa uu­sin­ta­na. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
08.15 Alas­kan rautatiet
Eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va va­lio­jouk­ko vas­taa sii­tä, et­tä Alas­kan 800 ki­lo­met­riä pit­kä rau­ta­tie­ver­kos­to py­syy toi­min­ta­kel­poi­se­na lä­pi ko­ko ran­kan tal­ven. (Rail­road Alas­ka, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
08.10 Men­nei­syy­den mysteerit
08.55 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omistajat,..
9
09.05 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omis­ta­jat, au­to­maest­ro Ric­hard Raw­lings ja me­ka­niik­ka­ne­ro Aa­ron Kauf­man et­si­vät la­toi­hin, au­to­tal­lei­hin ja ta­ka­pi­hoil­le unoh­det­tu­ja au­to­har­vi­nai­suuk­sia kun­nos­taak­seen vin­ta­ge­kul­ku­neu­vot uu­teen us­koon ja myy­däk­seen ne eteen­päin. (Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.15 Nais­ten autopaja
Nai­set kil­pai­le­vat haas­ta­vien pro­jek­tien tii­moil­la mie­hiä vas­taan to­dis­taak­seen, et­tä heil­lä on edel­ly­tyk­siä ja am­mat­ti­tai­toa pyö­rit­tää omaa au­to­pa­jaa. (All Girls Ga­ra­ge, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
10.05 Maa­na­lai­set salaisuudet
10.10 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
10.50: Ai­kan­sa ku­ta­kin, tuu­mii Valkama,..
11.15 Lone Star Law
Tek­sa­sin riis­tan­val­vo­jat suo­je­le­vat se­kä ih­mi­siä et­tä eläi­miä Yh­dys­val­tain toi­sek­si suu­rim­man osa­val­tion laa­jal­la alueel­la. Työ­päi­vien ai­ka­na vas­taan tu­lee kaik­kea mah­dol­lis­ta sa­la­met­säs­tä­jis­tä tul­vien uh­rei­hin ja vaa­ral­li­siin vil­lieläimiin.
11.10 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
11.20 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
12
12.20 Val­mis­tuksen salat
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein tehdään.
12.10 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
12.20 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
13.25 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, Do­ku­menttisarja,
13.25 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2011)
13.20 Ro­muait­tojen aarteet
(Shed and Bu­ried, , Yh­dys­vallat, 2021)
13.30 Ro­muait­tojen aarteet
(Shed and Bu­ried, , Yh­dys­vallat, 2021)
14.30 Gold Rush - Kultakuume
Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. (Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
14.20 St­reet Outlaws 4B
Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan kus­kin pai­kal­le lait­to­man ka­tu­ral­lin maail­maan. (St­reet Out­laws 4B (Specials) ,
14.35 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
14.30 Imp­rac­ti­cal Jo­kers: Hai haaste
14.30 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
15
15.40 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
ke: Mi­ke et­sii isän­sä suo­sik­kia, Ford Popularia,..
to: Mi­ke hank­kii ame­ri­kan­rau­to­jen klas­si­kon, Chev­ro­let Cor­vet­te Stingrayn...
pe: Mi­ke mat­kus­taa Puo­laan ha­ke­maan FSM Syrenaa...
15.25 Ro­muautot rahaksi
Me­tal­lin kä­sit­te­lyn mes­ta­ri Joe Mar­tin luo uut­ta elä­mää van­haan rau­ta­kaup­paan­sa, Joe Mar­tin Customiin...
15.35 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
15.40 St­reet Outlaws 4B
16.45 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ritekniikkaa.
16.50 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
ke: (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
to: Al­kaa uu­sin­ta­na. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
pe: (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
la: (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
16.50 Imp­rac­ti­cal Jo­kers: Hai haaste
Pi­lai­li­jat yrit­tä­vät to­dis­taa vää­räk­si myy­tin, jon­ka mu­kaan hait ovat ih­mis­syö­jäpetoja...
18.05 Alas­kan rautatiet
Eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va va­lio­jouk­ko vas­taa sii­tä, et­tä Alas­kan 800 ki­lo­met­riä pit­kä rau­ta­tie­ver­kos­to py­syy toi­min­ta­kel­poi­se­na lä­pi ko­ko ran­kan tal­ven. (Rail­road Alas­ka, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
18.00 Alas­kan rautatiet
Eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va va­lio­jouk­ko vas­taa siitä,..
17.55 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
18.00 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
UU­SI KAU­SI Clay­ton Phipps odot­taa jän­nittyneenä,..
18
18.05 Ro­muautot rahaksi
Me­tal­lin kä­sit­te­lyn mes­ta­ri Joe Mar­tin luo uut­ta elä­mää van­haan rau­ta­kauppaansa,..
18.55 Maa­na­lai­set salaisuudet
18.50 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
UU­SI KAU­SI Clay­ton Phipps odot­taa jän­nit­ty­nee­nä, kun tar­kas­ta­ja tut­kii hä­nen lu­paa­vaa kai­vuualuettaan,..
18.55 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
19.00 Imp­rac­ti­cal Jo­kers: Hai haaste
Pi­lai­li­jat yrit­tä­vät to­dis­taa vää­räk­si myytin,..
19.00 Gold Rush - Kultakuume
Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. (Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
19.50 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
19.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
ke: Mi­ke hank­kii ame­ri­kan­rau­to­jen klas­si­kon, Chev­ro­let Cor­vet­te Sting­rayn. Au­to on kui­ten­kin kun­nos­tet­tu vain osittain.
to: Mi­ke mat­kus­taa Puo­laan ha­ke­maan FSM Sy­re­naa. Si­tä ei kui­ten­kaan juu­ri tun­ne­ta Puo­lan ulkopuolella,
pe: Mi­ke et­sii Lo­tus Eli­seä, mut­ta pian hän huo­maa, et­tä val­miik­si täy­del­li­seen au­toon on vai­kea kas­vat­taa lisäarvoa.
19.50 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
20.25: Ai­kan­sa ku­ta­kin, tuu­mii Valkama,..
19.50 Lain­val­vo­jat Helsinki
Do­ku­men­taa­ri­nen oh­jel­ma Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen eri yk­si­köi­den työs­tä. (Lain­val­vo­jat Hel­sin­ki, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
21
21.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
ti: Al­kaa uu­sin­ta­na. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011) (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
ke:
21.00 elokuva: Po­lii­sio­pis­to 5: Teh­tä­vä Miami Beach
Hit­ti­ko­me­dia­put­ken vii­den­nes­sä osas­sa sää­tä­mi­seen eri­kois­tu­neet po­lii­si­voi­mat viet­tä­vät ko­men­ta­ja Las­sar­din jää­hy­väis­juh­lia Miamiassa,..
21.00 Snoo­ker: Eng­lish Ope­nin puolivälierä
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2023)
21.00 Snoo­ker: Eng­lish Ope­nin välierä
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2023)
21.00 Snoo­ker: Eng­lish Ope­nin loppuottelu
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2023)
23.00 elokuva: Black Mass
23.30 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seurassa...
0
00.05 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
Eri­lai­set kul­ku­neu­vot ja kul­jet­ta­jat koh­taa­vat start­ti­vii­val­la - mut­ta ku­ka tai mi­kä on nopein?
00.30 Gold Rush - Kultakuume
Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. (Gold Rush,
01.05 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tietoa,..
01.05 Top Gear: Parhaat palat
01.05 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tietoa,..
01.45 Mer­ten sankarit
Ke­säi­sin Tuk­hol­man ja Gö­te­bor­gin me­rel­lä sat­tuu ja ta­pah­tuu. Sil­loin apuun rien­tä­vät po­lii­sit ja Ruot­sin me­ri­pe­las­tus­seu­ran va­paaehtoiset.
01.35 Mer­ten sankarit
02.25 Barn­wood Builders
02.25 Maa­na­lai­set salaisuudet
02.25 St­reet Outlaws 4B
02.40 Barn­wood Builders
02.50 Lone Star Law
3
03.40 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Bagans,..
03.30 Pon­ti­kankeittäjät
03.30 Ro­muautot rahaksi
03.50 Barn­wood Builders
Mark Bo­we ja hä­nen po­ruk­kan­sa Län­si-Vir­gi­nias­ta pe­las­ta­vat an­tiik­ki­sia la­to­ja ja mökkejä.
04.45 Nais­ten autopaja
04.50 Ghost Adventures