Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
03.45 Ka­tu­jen kaaharit
06.00 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
05.25 Nais­ten autopaja
04.05 Ghost Adventures
03.50 The Dark Si­de of the Sun
06.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
06.25 Mi­ten kaik­ki tehdään?
06.15 Fast n' Loud
06.10 Ro­muait­tojen aarteet
06.55 Gold Rush - Kultakuume
06.45 Kul­taa, val­hei­ta ja videonauhaa
06.50 Gold Rush - Kultakuume
Todd ja Da­ve on­nis­tu­vat saa­maan kak­si rai­vaust­rak­to­ria ju­miin mutaan...
Par­ker hyl­kää Boun­da­ryn valtauksen,..
07.00 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ris­tiin ras­tiin Bri­tan­niaa ja et­sii ou­to­ja ja iha­nia esi­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­vage Hunters,
07.40 NA­SAn sa­laiset kansiot
07.35 Gold Rush - Kultakuume
Par­ke­rin uu­si asen­ta­ja kuo­hut­taa tunteita,..
07.50 Top Gear: Erikoisjakso
kau­den eri­kois­jak­so. Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. (Top Gear (Specials) ,
07.50 Ruot­sin rajavartijat
Trel­le­bor­gis­sa Ste­fan tar­kis­taa her­mos­tu­neen oloi­sen miehen,..
08.30 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ris­tiin ras­tiin Bri­tan­niaa ja et­sii ou­to­ja ja iha­nia esi­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
08.30 Top Gear: Parhaat palat
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä hu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Fred­die, Pad­dy ja Ch­ris. (Top Gear Best Of,
9
09.05 The Dark Si­de of the Sun
09.20 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
ti: GMG-tii­mi he­rät­tää taas hen­kiin ruos­teen val­taa­mia aar­tei­ta korjaamollaan.
ke:
10.10 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
10.25 Nais­ten autopaja
Nai­set kil­pai­le­vat haas­ta­vien pro­jek­tien tii­moil­la mie­hiä vas­taan to­dis­taak­seen, et­tä heil­lä on edel­ly­tyk­siä ja am­mat­ti­tai­toa pyö­rit­tää omaa au­to­pa­jaa. (All Girls Ga­ra­ge, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
10.50 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
11.30 Lone Star Law
Tek­sa­sin riis­tan­val­vo­jat suo­je­le­vat se­kä ih­mi­siä et­tä eläi­miä Yh­dys­val­tain toi­sek­si suu­rim­man osa­val­tion laa­jal­la alueel­la. Työ­päi­vien ai­ka­na vas­taan tu­lee kaik­kea mah­dol­lis­ta sa­la­met­säs­tä­jis­tä tul­vien uh­rei­hin ja vaa­ral­li­siin vil­lie­läi­miin. (Sea­son 6) , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2019)
11.50 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
12
12.15 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
12.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It?
12.55 Ul­jas universumi
UU­SI KAU­SI Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
13.20 Ro­muait­tojen aarteet
Juon­ta­ja Hen­ry Co­le ja moot­to­ri­pyö­rä­gu­ru Sam Lo­veg­ro­ve mat­kus­ta­vat ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään van­ho­ja autoja,..
13.35 Wheeler Dealers
Mi­ke mat­kus­taa Yh­dys­val­toi­hin ja toi­voo löy­tä­vän­sä ne­li­ve­toau­to­jen isoi­sän, Wil­lys Jeepin...
13.30 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2012)
ke: Mi­ke löy­tää täy­sin ruos­teettoman,..
to: Mi­ke löy­tää Iset­ta-kää­piöau­ton, jo­ka on siis osaksi auto,..
14.00 Ro­muait­tojen aarteet
Juon­ta­ja Hen­ry Co­le ja moot­to­ri­pyö­rä­gu­ru Sam Lo­veg­ro­ve mat­kus­ta­vat ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään van­ho­ja autoja,..
14.35 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
14.35 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
(Gold Rush: Da­ve Tu­rin's Lost Mi­ne (Spe­cials) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
14.30 St­reet Outlaws 4B
UU­SI KAU­SI Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan kus­kin pai­kal­le lait­to­man ka­tu­ral­lin maail­maan. (St­reet Outlaws 4B
14.45 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
15
15.05 Kul­taa, val­hei­ta ja videonauhaa
Ter­ry ot­taa per­heen asian hoi­taak­seen ja saa­vut­taa lä­pi­mur­ron ar­mei­jan kanssa...
15.40 Gold Rush - Kultakuume
16.50: Todd ja Da­ve on­nis­tu­vat saa­maan kak­si rai­vaust­rak­to­ria ju­miin mu­taan. Par­ker rik­koo kaivinkoneen,
15.35 Ro­muautot rahaksi
UU­SI KAU­SI Me­tal­lin kä­sit­te­lyn mes­ta­ri Joe Mar­tin luo uut­ta elä­mää van­haan rau­ta­kaup­paan­sa, Joe Mar­tin Customiin...
15.50 Gold Rush - Kultakuume
Par­ke­rin uu­si asen­ta­ja kuo­hut­taa tun­tei­ta, kui­vuus lo­pet­taa Tod­din toiminnan,..
15.50 Gold Rush - Kultakuume
(Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
Par­ker hyl­kää Boun­da­ryn val­tauk­sen, sil­lä tie­dos­sa on mah­dol­li­suus parempaan...
to: Klon­di­ken po­jat pa­laa­vat kul­lan­kai­vuu­seen. Hoff­ma­nit yrit­tä­vät pa­laut­taa maineensa, Jää­ty­nyt maa pa­kot­taa Par­ke­rin muut­ta­maan pu­ron suun­taa ja kai­va­maan su­laa sorapohjaa.
16.10 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
16.50 Top Gear: Parhaat palat
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
17.00 Ro­muautot rahaksi
Me­tal­lin kä­sit­te­lyn mes­ta­ri Joe Mar­tin luo uut­ta elä­mää van­haan rau­ta­kaup­paan­sa, Joe Mar­tin Customiin...
17.20 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
Ruot­sa­lai­set var­kaat te­ke­vät ryös­tön il­mas­ta kä­sin so­ta­tek­ni­sel­lä tark­kuu­del­la ja py­sy­vät ko­ko ajan as­ke­leen edel­lä poliisia.
18
18.05 Dirty Jobs
Mi­ke kah­laa pol­viaan myö­ten ri­pu­lis­sa vil­jel­les­sään peu­ran virt­saa met­sästäjille...
18.00 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ris­tiin ras­tiin Bri­tan­niaa ja et­sii ou­to­ja ja iha­nia esi­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
18.25 Ufo­jen arvoitus
Dul­cen pik­ku­kau­pun­ki Uu­des­sa-Mek­si­kos­sa saat­taa kät­keä al­leen maa­na­lai­sen ava­ruu­so­lioi­den tukikohdan...
19.00 Kul­taa, val­hei­ta ja videonauhaa
19.00 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
(Specials)
ke: Gold Rush -sar­jas­ta tut­tu Da­ve Tu­rin lait­taa huo­no­kun­toi­set kai­vok­set kuntoon,..
to: Gold Rush -sar­jas­ta tut­tu Da­ve Tu­rin lait­taa huo­no­kun­toi­set kai­vok­set kuntoon,..
18.55 Ufo­jen arvoitus
Dul­cen pik­ku­kau­pun­ki Uu­des­sa-Mek­si­kos­sa saat­taa kät­keä al­leen maa­na­lai­sen ava­ruu­so­lioi­den tukikohdan...
19.25 Top Gear: Erikoisjakso
kau­den eri­kois­jak­so. Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. (Top Gear (Spe­cials) , Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
19.45 Top Gear: Parhaat palat
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
19.55 Wheeler Dealers
ti: Mi­ke löy­tää täy­sin ruos­teet­to­man, 70-lu­vun ha­lu­tun ur­heiluauton,..
ke: Mi­ke löy­tää Iset­ta-kää­piöau­ton, jo­ka on siis osak­si au­to, osak­si moot­to­ri­pyö­rä. Si­tä on eh­kä hauska ajaa,
to: Mi­ke os­taa klas­si­sen Ford Mus­tan­gin, jo­ka tu­li kuu­lui­sak­si Ste­ve Mc­Quee­nin elo­ku­vas­ta Bullitt...
21
21.00 Top Gear: Parhaat palat
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä hu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Fred­die, Pad­dy ja Chris.
21.00 Top Gear: Erikoisjakso
kau­den eri­kois­jak­so. Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. (Top Gear (Spe­cials) , Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
21.00 elokuva: Po­lii­sio­pis­to 2 - Eka komennus
Hul­lun­haus­ka ja se­ko­päi­nen jen­gi on pääs­syt aka­te­mias­ta ja jäl­leen ka­sas­sa. Lu­vas­sa on. . noh, kai­ken­lais­ta. 90 min. Oh­jaus: Jer­ry Pa­ris. Pääo­sis­sa: Ste­ve Gut­ten­berg, Bubba Smith,
21.00 elokuva: In A Val­ley Of Violence
En­ti­nen so­ti­las Paul rat­sas­taa uu­teen kau­pun­kiin mu­ka­naan pa­ras ys­tä­vän­sä eli koi­ran­sa. Kuo­le­van ky­lä­pa­ha­sen she­rif­fin poi­ka Gil­ly kuk­koi­lee Pau­lil­le ja syn­tyy tap­pe­lu. It­ses­tään pal­jon ku­vit­te­le­va Gil­ly ei kes­tä tyr­mä­tyk­si tu­le­mi­sen häpeää,
21.00 elokuva: Yön ritari
Ri­kos­po­lii­si Jim Gor­do­nin ja pii­ri­syyt­tä­jä Har­vey Den­tin avul­la Bat­man yrit­tää tu­ho­ta ma­fian Got­ha­mis­sa lo­pul­li­ses­ti. Kol­mi­kon yh­teis­työ osoit­tau­tuu te­hok­kaak­si mut­ta pian he huo­maa­vat jou­tu­neen­sa Jo­ke­ri-ni­mi­sen nou­se­van ri­kol­lis­ne­ron saa­liik­si. 152 min. Oh­jaus: Ch­ris­top­her No­lan. Pääo­sis­sa: Ch­ris­tian Ba­le, Heath Led­ger ja Aa­ron Eck­hart. (The Dark Knight, Toi­min­ta, Yh­dys­vallat, 2008)
22.15 Mais­tis­sa maailmalla
(Boo­ze Tra­ve­ler, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2015)
22.45 Mais­tis­sa maailmalla
23.00 elokuva: Don't Let Go
Mie­hen per­he kuo­lee mur­has­sa ja hän saa pu­he­lun yh­del­tä kuolleista,..
23.05 elokuva: The Kill Team
23.20 Alamaailma
(Ala­maail­ma, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Suomi, 2021)
23.15 elokuva: Kukkoilijat
23.40 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
0
00.20 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
00.05 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
00.15 elokuva: The Others
Nai­nen, jo­ka asuu pi­meäs­sä van­has­sa per­he ta­los­sa kah­den va­lo­her­kän lap­sen­sa kanssa,..
00.50 Mer­ten sankarit
01.15 Mer­ten sankarit
01.00 Mais­tis­sa maailmalla
01.30 Mer­ten sankarit
01.30 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
01.55 Lone Star Law
02.00 Lone Star Law
02.35 Lone Star Law
02.25 Lone Star Law
02.30 Alamaailma
Sa­na Help käyn­nis­tää po­lii­sio­peraation,..
02.45 Alamaailma
3
03.00 Barn­wood Builders
03.05 Barn­wood Builders
03.25 Barn­wood Builders
03.40 Barn­wood Builders
03.40 St­reet Outlaws 4B
UU­SI KAU­SI Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan kus­kin pai­kal­le lait­to­man ka­tu­ral­lin maailmaan.
03.55 Ghost Adventures
03.50 The Dark Si­de of the Sun
04.05 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Bagans,..
04.25 Ghost Adventures
04.40 Ghost Adventures
04.55 Nais­ten autopaja
05.30 Nais­ten autopaja