Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
03.40 Ka­tu­jen kaaharit
04.25 Ghost Adventures
05.25 Nais­ten autopaja
04.10 Ghost Adventures
04.25 Pon­ti­kankeittäjät
06.25 Mi­ten kaik­ki tehdään?
06.30 Fast n' Loud
Ric­hard ja Aa­ron to­tea­vat, et­tä ko­ko ratkaisee,..
06.30 Ar­vo­ka­man etsijät
06.50 Barn­wood Builders
Mark Bo­we ja hä­nen po­ruk­kan­sa Län­si-Vir­gi­nias­ta pe­las­ta­vat an­tiik­ki­sia la­to­ja ja mök­ke­jä. (Barn­wood Buil­ders, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
07.15 Ar­vo­ka­man etsijät
07.20 Ruot­sin rajavartijat
07.35 Gold Rush - Kultakuume
(Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
08.05 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia autoja,..
08.00 Top Gear: Parhaat palat
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tietoa,..
08.20 Ar­vo­ka­man etsijät
Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
08.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
9
09.05 Top Gear: Parhaat palat
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä...
09.15 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
ti: Lu­paa­va os­ta­ja on jo tulossa,..
10.00 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
10.20 Nais­ten autopaja
10.15 Ro­muautot rahaksi
Me­tal­lin kä­sit­te­lyn mes­ta­ri Joe Mar­tin luo uut­ta elä­mää van­haan rau­ta­kaup­paan­sa, Joe Mar­tin Customiin...
11.05 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
11.20 Lone Star Law
Työ­päi­vien ai­ka­na vas­taan tu­lee kaik­kea mah­dol­lis­ta sa­la­met­säs­tä­jis­tä tul­vien uh­rei­hin ja vaa­ral­li­siin vil­lieläimiin.
11.20 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
12
12.10 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
12.25 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2018)
12.25 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
13.25 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2012)
ti: Mi­ke mat­kus­taa Tries­teen os­ta­maan 70-lu­vun ur­hei­luau­ton, mut­ta sen moottori,..
ke: Mi­ke et­sii brit­tik­las­sik­koa ja löy­tää huo­no­kun­toi­sen Ja­guar XK8:n...
to: Mi­ke löy­tää re­kis­te­röi­mät­tö­män Cobran,..
13.30 Ro­muait­tojen aarteet
Juon­ta­ja Hen­ry Co­le ja moot­to­ri­pyö­rä­gu­ru Sam Lo­veg­ro­ve mat­kus­ta­vat ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään van­ho­ja autoja,..
14.10 Kul­taa, val­hei­ta ja videonauhaa
Wa­ter­ga­ten oi­keu­sis­tun­not nos­ta­vat Vic­to­rio Pea­kin aar­teen uu­ti­sotsikoihin...
14.30 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
14.30 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
(Gold Rush: Da­ve Tu­rin's Lost Mi­ne, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
to: Da­vel­la to­de­taan ko­ro­natartunta,..
14.30 Ka­tu­jen kaaharit
Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan kus­kin pai­kal­le lait­to­man ka­tu­ral­lin maail­maan. (St­reet Out­laws 4B, Tosi-tv,
15
15.15 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
15.35 Gold Rush - Kultakuume
(Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ti: Klon­di­ken po­jat pa­laa­vat kul­lan­kai­vuu­seen. Hoff­ma­nit yrit­tä­vät pa­laut­taa maineensa,
ke:
to: Par­ker juh­lii 21. syn­ty­mä­päi­vään­sä uu­del­la lelulla,..
15.40 Ufo­jen arvoitus
Hät­käh­dyt­tä­vän uu­den ra­por­tin mu­kaan tun­net­tu ast­ro­fyy­sik­ko työs­ti len­tokonetta,..
16.20 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
UU­SI SAR­JA Et­si­vät ja en­ti­set mur­to­var­kaat pal­jas­ta­vat kaik­kien ai­ko­jen us­ka­liaam­pien ryös­tö­jen suunnitelmat,..
16.50 Ro­muautot rahaksi
Me­tal­lin kä­sit­te­lyn mes­ta­ri Joe Mar­tin luo uut­ta elä­mää van­haan rau­ta­kaup­paan­sa, Joe Mar­tin Customiin...
16.50 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pah­tu­miin, jot­ka ovat jää­neet ar­voi­tuk­sek­si. (Blo­wing Up His­to­ry, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2019)
16.50 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
16.50 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
17.35 Ufo­jen arvoitus
Hät­käh­dyt­tä­vän uu­den ra­por­tin mu­kaan tun­net­tu ast­ro­fyy­sik­ko työs­ti len­to­ko­net­ta, jo­ka oli ra­ken­net­tu kään­tei­ses­ti maa­han am­mu­tun ufon osista.
17.55 Dirty Jobs
Mi­ke avus­taa ste­ri­loi­maan kul­ku­kis­sa­lau­man asia­no­mai­ses­sa laitoksessa...
17.55 Ar­vo­ka­man etsijät
Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
17.55 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
18
18.40 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
18.55 Kul­taa, val­hei­ta ja videonauhaa
18.55 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
(Gold Rush: Da­ve Tu­rin's Lost Mi­ne, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
ke: Da­vel­la to­de­taan ko­ro­natartunta,..
to: Da­ve saa pu­he­lun vain ker­ran elä­mäs­sä vas­taan tu­le­vas­ta paikasta,..
19.00 US Open: se­ka­ne­lin­pe­lin loppuottelu
Suo­ra lä­he­tys ten­nik­sen Grand Slam -tur­nauk­sen ot­te­lus­ta Har­ri He­liö­vaa­ra-An­na Da­ni­li­na vs. Jes­si­ca Pe­gu­la-Aus­tin Kra­ji­cek. Se­los­ta­ja­na Ar­ne Six. (Ur­hei­lu, Yh­dys­vallat, 2023)
19.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2012)
ti: Mi­ke et­sii brit­tik­las­sik­koa ja löy­tää huo­no­kun­toi­sen Ja­guar XK8:n...
ke: Mi­ke löy­tää re­kis­te­röi­mät­tö­män Cob­ran, jon­ka mat­ka­mit­ta­ris­sa on al­le 1 600 ki­lometriä...
to: Ja­guar Mark 2:n os­ta­mi­nen on Mi­kel­le unel­ma­työ­päi­vä. Au­tos­ta ereh­ty­mi­nen saat­taa kui­ten­kin käy­dä kalliiksi.
19.50 Top Gear: Parhaat palat
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
21
21.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
21.00 Top Gear: Parhaat palat
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä hu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Fred­die, Pad­dy ja Ch­ris. (Top Gear Best Of: Series 31-32,
21.00 elokuva: Poliisiopisto
Po­lii­sia­ka­te­miaan tu­lee jouk­ko hy­vä­sy­dä­mi­siä mut­ta köm­pe­löi­tä ja po­lii­sik­si so­pi­mat­to­mia ko­ke­lai­ta. Kaaok­sen ai­nek­set ovat siis ole­mas­sa mut­ta opet­ta­jat ei­vät aio sie­tää op­pi­lai­den toi­lai­luja. 96 min.
21.00 elokuva: Batman Begins
Rik­kai­den van­hem­pien­sa mur­han jäl­keen Bru­ce Way­ne läh­tee mat­kus­ta­maan ym­pä­ri maail­maa op­piak­seen tais­te­le­maan epäoi­keu­den­mu­kai­suut­ta vas­taan. Hän pa­laa Got­ha­miin ja pal­jas­taa al­ter egon­sa Bat­ma­nin, naa­mio­san­ka­rin, jo­ka puo­lus­taa kau­pun­kia. 140 min. Oh­jaus: Ch­ris­top­her No­lan. Pääo­sis­sa: Ch­ris­tian Ba­le, Mic­hael Cai­ne, Liam Nee­son ja Ka­tie Hol­mes. (Bat­man Be­gins, Toi­min­ta, Iso-Bri­tan­nia, Yh­dys­vallat, 2005)
21.00 elokuva: Tar­zanin legenda
Tar­zan on jät­tä­nyt Af­ri­kan vii­da­kot taak­seen jo vuo­sia sit­ten. Hä­net tun­ne­taan ny­kyi­sin ni­mel­lä John Clay­ton III, lor­di Greys­to­ke, ja hän elää kes­ki­luok­kais­ta elä­mää rak­kaan vai­mon­sa Ja­nen kans­sa. Nyt hä­net on kut­sut­tu ta­kai­sin Kon­goon par­la­men­tin kaup­pae­dus­ta­ja­na, tie­tä­mät­tömänä,..
22.10 Mais­tis­sa maailmalla
Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin. (Boo­ze Tra­ve­ler, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2017)
22.10 Mais­tis­sa maail­mal­la: spesiaali
Jack muis­te­lee hul­lu­ja seikkailuja,..
23.10 Alamaailma
(Ala­maail­ma, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Suomi, 2021)
ti: Ala­maail­mas­sa vel­ko­ja ei unohdeta,..
23.05 elokuva: BlacKkKlansman
Jas­per Pääk­kö­nen näyt­te­lee yh­tä avain­roo­leis­ta Os­car-pal­ki­tus­sa elokuvassa...
23.10 elokuva: Forsaken
23.15 Ro­muautot rahaksi
23.15 elokuva: Sa­lakuljettaja
(Mark Wahl­berg) jou­tuu pa­laa­maan sa­la­kul­je­tus­hom­miin kui­ta­tak­seen la­ho­pää­lan­kon­sa huu­me­ve­lat. 99 min...
0
00.00 elokuva: Hap­py Death Day 2U
Jes­si­ca Rot­he pa­laa pääo­saan Hap­py Death Day 2U:ssa,..
00.10 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
(Gold Rush: Da­ve Tu­rin's Lost Mi­ne, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
01.05 Mais­tis­sa maailmalla
01.25 Mer­ten sankarit
Ke­säi­sin Tuk­hol­man ja Gö­te­bor­gin me­rel­lä sat­tuu ja tapahtuu...
01.35 Mais­tis­sa maail­mal­la: spesiaali
02.10 Lone Star Law
02.10 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
02.30 Lone Star Law
02.45 Alamaailma
Kent­sun van­ha asia­kas on kuullut,..
3
03.10 Barn­wood Builders
03.30 Barn­wood Builders
Mark Bo­we ja hä­nen po­ruk­kan­sa Län­si-Vir­gi­nias­ta pe­las­ta­vat an­tiik­ki­sia la­to­ja ja mökkejä.
03.25 Alamaailma
Ala­maail­mas­sa vel­ko­ja ei unohdeta,..
03.45 Ka­tu­jen kaaharit
Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan kus­kin pai­kal­le lait­to­man ka­tu­ral­lin maailmaan.
04.10 Ghost Adventures
04.25 Ghost Adventures
04.25 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Bagans,..
04.25 Pon­ti­kankeittäjät
05.25 Nais­ten autopaja