Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.00 Val­mis­tuksen salat
(How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2014)
06.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, Tosi-tv,
06.20 Texas Metal
Kym­me­niä pal­kin­to­ja seinillä,..
06.45 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Alas­kan ra­vun­pyy­tä­jän työ kuu­luu maail­man hen­gen­vaa­ral­li­sim­piin am­matteihin...
06.45 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
07.05 Ro­muautot rahaksi
07.10 La­te­la - Lau­ri ja superautot
(La­te­la - Lau­ri ja superautot,..
07.50 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
07.55 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
08.15 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2016)
08.30 Ar­vo­ka­man etsijät
9
09.05 For­mu­la E: Sao Paulo
(Ur­hei­lu, Bra­silia, 2023)
09.20 Texas Metal
Kym­me­niä pal­kin­to­ja sei­nil­lä, ihai­le­via fa­ne­ja ja usei­den kuu­kau­sien pi­tui­nen jo­no­tus­lis­ta - täl­lä Te­xas-tii­mil­lä on ai­na kä­det täyn­nä rie­hu­via asiak­kai­ta, haas­ta­via ra­ken­nel­mia ja tiuk­ko­ja ai­ka­tau­lu­ja. (Te­xas Me­tal, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.35 Texas Metal
Kym­me­niä pal­kin­to­ja seinillä,..
10.05 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
10.20 Yl­lä­tystuunaajat
Le­gen­daa­ri­nen hot rod -au­to­suun­nit­te­li­ja Chip Foo­se tii­mei­neen tuu­naa au­to­van­huk­sia huip­pu­kun­toon omis­ta­jil­ta sa­laa. Te­kais­tun ryös­tön tai hui­jauk­sen jäl­keen tii­mil­lä on viik­ko ai­kaa re­mon­toi­da rän­sis­ty­nyt me­no­pe­li uu­teen lois­toon. Sar­ja kes­kit­tyy au­to­jen ohel­la myös omis­ta­jan ta­ri­naan pa­jan ul­ko­puo­lel­la. Jo­kai­nen pro­jek­ti on lii­kut­ta­va yl­lä­tys pa­haa-aa­vis­ta­mat­to­mal­le au­ton omis­ta­jal­le. (Over­hau­lin', Tosi-tv,
10.15 Hoff­ma­nin per­heen kultakuume
Hän si­joit­taa eli­ni­käi­set sääs­tön­sä kun­nian­hi­moi­seen suun­nitelmaan,..
10.40 Yl­lä­tystuunaajat
11.05 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
11.20 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
Kul­lan­kai­vuun ih­me­lap­si Par­ker Sch­na­bel on seik­kail­lut Uu­teen-See­lan­tiin asti...
11.30 Tunnelbanan
Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den parissa.
ke: Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
to:
pe: Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
11.45 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
12
12.15 TV Shop
12.30 TV Shop
12.30 TV Shop
12.45 TV Shop
13.15 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2009)
13.30 Val­mis­tuksen salat
(How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2014)
Sar­jas­sa näytetään,..
ke: Sar­jas­sa näytetään,..
to:
pe:
13.30 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2009)
13.45 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
14.20 Ka­tu­jen kaaharit
Uu­dis­tuk­sen jäl­keen 405:lla on uu­si lis­ta pyr­ki­mäs­sä hui­pul­le. AZN työs­ken­te­lee uu­des­sa kaupassa,..
14.35 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
14.35 Grön­lan­nin kultamaat
Grön­lan­nin jää­peit­tei­den al­la on enem­män mi­ne­raa­le­ja kuin vaik­ka­pa Sau­di-Arabiassa...
14.50 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
15
15.20 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
15.35 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
16.45 Top Gear
Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
ke: Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä.
to:
pe:
16.50 Ro­muautot rahaksi
16.50 Ve­de­na­lai­set arvoitukset
Je­re­my Wa­de tu­tus­tuu ar­voi­tuk­sel­li­seen so­ti­las­tap­pioon Ak­tio­nin tais­te­lus­sa. Sit­ten hän selvittää,..
18.00 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
Komp­pa­nias­sa he­rä­tään aa­muyöl­lä tie­toon val­mius­ta­son nos­tamisesta...
18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Alas­kan ra­vun­pyy­tä­jän työ kuu­luu maail­man hen­gen­vaa­ral­li­sim­piin am­mat­tei­hin. Ra­vus­ta­jat pyy­tä­vät ar­vo­kas­ta ku­nin­gas­ra­pua Be­rin­gin­me­ren vaa­ral­li­sil­la ve­sil­lä. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
18.00 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta elä­mää olemassa...
17.55 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
18
19.00 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
Kul­lan­kai­vuun ih­me­lap­si Par­ker Sch­na­bel on seik­kail­lut Uu­teen-See­lan­tiin asti...
18.55 Ve­de­na­lai­set arvoitukset
18.55 Hoff­ma­nin per­heen kultakuume
Hän si­joit­taa eli­ni­käi­set sääs­tön­sä kun­nian­hi­moi­seen suun­ni­tel­maan, jol­la voi­daan el­vyt­tää rän­sis­ty­nyt kai­vos Alas­kan No­mes­sa. (Hoff­man Fa­mi­ly Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
19.00 Ve­de­na­lai­set arvoitukset
Je­re­my Wa­de tu­tus­tuu ar­voi­tuk­sel­li­seen so­ti­las­tap­pioon Ak­tio­nin tais­te­lus­sa. Sit­ten hän selvittää,..
18.55 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta elä­mää olemassa...
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteen­päin. (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
20.00 La­te­la - Lau­ri ja superautot
(La­te­la - Lau­ri ja su­pe­rau­tot, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
21.00 Top Gear
Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
20.55 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
21.00 Elokuva: Tar­zanin legenda
Tar­zan on jät­tä­nyt Af­ri­kan vii­da­kot taak­seen jo vuo­sia sit­ten. Hä­net tun­ne­taan ny­kyi­sin ni­mel­lä John Clay­ton III, lor­di Greys­to­ke, ja hän elää kes­ki­luok­kais­ta elä­mää rak­kaan vai­mon­sa Ja­nen kanssa...
21.00 Elokuva: Pa­ci­fic Rim: Kapina
Ja­ke Pen­te­cost, jon­ka isä, ur­hea Stac­ker Pen­te­cost, me­net­ti hen­ken­sä tais­te­lus­sa Kai­ju-hir­viöi­tä vas­taan, elää pik­ku­ri­kol­li­sen pää­mää­rä­tön­tä elä­mää. Mut­ta kun maail­ma on jäl­leen ker­ran uhattuna,..
21.00 Elokuva: Tappava ase 2
Täl­lä ker­taa la­jin­sa va­lioi­hin kuu­lu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa tut­tu et­si­vä­kak­sik­ko, Riggs ja Mur­taugh, jou­tuu vas­tak­kain dip­lo­maat­ti­sen kos­ke­mat­to­muu­den suo­jas­sa pii­lot­te­le­van ri­kol­lis­po­mon kans­sa. 114 min. Oh­jaus: Ric­hard Don­ner. Pääo­sis­sa: Mel Gib­son, Dan­ny Glo­ver ja Joe Pes­ci. (Let­hal Wea­pon 2, Toi­min­ta, Yh­dys­vallat, 1989)
21.00 Elokuva: Entourage
Elo­ku­va­täh­ti Vin­cent Cha­se ka­ve­rei­neen jat­kaa Hol­ly­woo­din val­loi­tus­ta. Vin­ce, Eric, Turt­le ja John­ny jat­ka­vat bis­nek­siään Ari Gol­din kans­sa, jos­ta on tul­lut suu­ri stu­dio­po­mo. Mo­ni asia kun­dien elä­mäs­sä on muut­tu­nut, mut­ta ys­tä­vyys on säi­ly­nyt en­nal­laan poi­kien na­vi­goi­des­sa Hol­ly­woo­din ar­vaa­mat­to­mil­la ja oi­kuk­kail­la vesillä.
21
23.20 Ro­mu­rau­dan valtiaat
Hän on au­to­nört­ti, ad­re­na­lii­ni­hul­lu ja vä­sy­mä­tön yrittäjä...
23.20 Ro­muautot rahaksi
23.15 Elokuva: Ted 2
Mas­sac­hu­sett­sin osa­val­tio toteaa,..
23.15 Elokuva: Tappava ase
Kak­si ko­vaa kyt­tää - yk­si kan­taa tap­pa­vaa aset­ta, toi­nen on tappava ase...
23.15 Elokuva: Pa­ci­fic Rim: Kapina
Ja­ke Pen­te­cost, jon­ka isä, ur­hea Stac­ker Pentecost,..
23.25 Ark­ti­nen ret­ki­kun­ta spesiaali
23.25 Elokuva: Sakaali
Bru­ce Wil­li­sin ja Ric­hard Ge­ren täh­dit­tä­mäs­sä tril­le­ris­sä sa­la­pe­räi­nen palk­ka­mur­haa­ja vaa­nii kor­kea-ar­voista uhria...
0
00.30 Gold Rush: Tal­ven kultakuume
00.30 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
01.40 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
01.50 Maan­tei­den sankarit
01.45 Top Gear
01.40 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tietoa,..
02.10 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tietoa,..
02.45 Ar­vo­ka­man etsijät
Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2016)
02.50 Ka­tu­jen kaaharit
3
03.30 La­te­la - Lau­ri ja superautot
03.50 Us­ko­mat­to­mat puumajat
(Tree­hou­se Mas­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
03.55 Us­ko­mat­to­mat puumajat
03.55 Ro­muautot rahaksi
04.30 Grön­lan­nin kultamaat
04.50 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Bagans,..
05.00 Ghost Adventures
04.55 Vie­rai­ta avaruudesta