Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
6
04.30 Yl­lä­tystuunaajat
05.15 Mystery Diners
06.00 Xt­re­me Waterparks
05.15 Mystery Diners
04.35 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, Tosi-tv,
06.10 Xt­re­me Waterparks
06.30 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Juon­ta­ja Guy Fie­ri kier­tää pit­kin USA:ta ja vie­rai­lee maan suo­si­tuim­mis­sa pie­nis­sä ra­vin­to­lois­sa. Fie­ri tes­taa eri ruo­ka­la­je­ja ja kes­kus­te­lee ra­vin­to­loi­den omis­ta­jien, hen­ki­lö­kun­nan se­kä asiak­kai­den kans­sa. (Di­ners, Dri­ve-Ins, and Di­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 30. Jaksot 11-18.
06.10 Wheeler Dealers
06.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Juon­ta­ja Guy Fie­ri kier­tää pit­kin USA:ta ja vie­rai­lee maan suo­si­tuim­mis­sa pie­nis­sä ra­vintoloissa...
06.40 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Kausi 30. Jaksot 9-10.
07.10 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Fie­ri tes­taa eri ruo­ka­la­je­ja ja kes­kus­te­lee ra­vin­to­loi­den omistajien,
Kausi 30. Jaksot 19-1.
07.35 Mystery Diners
Naa­mioi­tu­neet tark­kai­li­jat sel­vit­tä­vät it­se ja pii­lo­ka­me­ri­den avul­la, mil­lai­sia rik­kei­tä työn­te­ki­jät tekevät.
Kausi 5. Jaksot 8-4.
07.25 Mystery Diners
Kun ra­vin­to­lan omis­ta­ja epäi­lee työn­te­ki­jöi­tään huo­nos­ta käy­tök­ses­tä - va­ras­tamisesta,..
08.10 Mystery Diners
Kun ra­vin­to­lan omis­ta­ja epäi­lee työn­te­ki­jöi­tään huo­nos­ta käy­tök­ses­tä - va­ras­tamisesta,..
08.30 Wheeler Dealers
08.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2011)
Kausi 8. Jaksot 1-8.
08.25 Xt­re­me Waterparks
(Xt­re­me Wa­ter­parks, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2013)
Kausi 2. Jaksot 1-2.
09.05 Xt­re­me Waterparks
Hie­noim­mat ve­si­puis­tot, maail­man pi­sim­mäs­tä ve­si­liu­ku­mäes­tä Rio De Ja­nei­ros­sa no­peaan pää­tä hui­maa­vaan ve­si­liu­ku­mä­keen Orlandoss
9
09.30 Fast N' Loud
(Fast N' Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
ma: Alkaa uusintana.
09.20 Allasmestari
Hän ra­ken­taa tai­dok­kaas­ti täy­sin luon­nol­li­sia al­tai­ta, jot­ka ovat ky­syt­tyä ta­va­raa kaik­kial­la Yh­dys­val­lois­sa. (Pool Mas­ter, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 1. Jaksot 3-4.
10.05 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ra­ken­ta­vat eri­kois­va­rus­tel­tu­ja avo­lava-autoja.
Kausi 3. Jaksot 9-10.
10.25 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, , Iso-Bri­tannia, 2011)
11.10 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
11.20 Kul­lan sukeltajat
(Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
ma: Hyvät pojat tulevat viimeisenä maaliin. Kultaa metsästävä koira.
Ahnetta porukkaa. Ku­ka ri­kas­tuu ja ku­ka taas me­net­tää kaiken?
ke: Pyyhi kyyneleet. Pai­neet kas­va­vat, kun lai­vue saa­vut­taa kau­den puolivälin... Loka lentää.
to: Menesty tai katoa. Älä käske mua relaa.
pe: Kultastressiä. Emme eroa enää koskaan.
12
12.00 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
12.05 Ar­vo­ka­man etsijät
12.55 TV Shop
la: (, )
13.10 TV Shop
ma: (, )
13.55 Ar­vo­ka­man etsijät
14.00 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
14.10 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
14.10 Ame­rican Chopper
Alkaa uusintana. Se­nior ojen­taa käden...
14.10 For­mu­la E: koos­te New Yor­kin osakilpailusta
(Ur­hei­lu, Yh­dys­vallat, 2021)
14.10 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
to: Mykkäkoulua.
pe: Kommunikaatiokatkos.
14.50 Ame­rican Chopper
Alkaa uusintana. Se­nior ojen­taa käden...
15
15.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Parhaat palat
15.05 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, , Iso-Bri­tannia, 2011)
Kausi 1. Jaksot 6-9.
15.05 Yk­sin­ker­tais­ta elämää
15.50 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Eri­kois­jak­sois­sa juh­li­taan Top Gea­rin iki­muis­toi­sim­pia het­kiä mi­tä vaih­te­le­vim­pien me­no­pe­lien pa­ris­sa, pui­kois­sa tie­ten­kin kol­mik­ko Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear: Pla­nes, Trains & Au­to­mo­bi­les, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
16.05 Kul­ta­kuu­me: White Water
16.05 Gold Rush: White Water
16.05 Kul­ta­kuu­me: White Water
Kul­lan­kai­va­jat "Da­ko­ta" Fred Hurt ja hä­nen poi­kan­sa Dus­tin Hurt et­si­vät kul­taa sy­väl­tä Alas­kan erä­maas­ta, Mc­Kin­ley Cree­kin vil­leis­tä ve­sis­tä. Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta myös mah­dol­li­set tuo­tot suurempia.
16.00 Xt­re­me Waterparks
Hie­noim­mat ve­sipuistot,..
17.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Citroen HY Van.
ti: VW Corrado VR6.
ke: Honda S2000.
to: Noble M12 GTO 2. 5...
pe: Best Of. Kau­den päät­teek­si Mi­ke ja Edd ker­to­vat par­hais­ta hetkistään,
17.00 Pla­neet­to­jen arvoitukset
Ast­ro­naut­ti Mi­ke Mas­si­mi­no tutkii,..
18.00 Buil­ding Off the Grid
Seik­kai­li­jat ja hei­dän tii­min­sä tais­te­le­vat an­ka­ris­sa olo­suh­teis­sa ra­ken­taak­seen mää­räa­jas­sa in­no­va­tii­vi­sia ja oma­va­rai­sia ko­te­ja syr­jä­seu­duil­le ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja. (Buil­ding Off the Grid, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
18.00 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Eri­kois­jak­sois­sa juh­li­taan Top Gea­rin iki­muis­toi­sim­pia het­kiä mi­tä vaih­te­le­vim­pien me­no­pe­lien pa­ris­sa, pui­kois­sa tie­ten­kin kol­mik­ko Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear: Pla­nes, Trains & Au­to­mo­bi­les, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
17.55 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Eri­kois­jak­sois­sa juh­li­taan Top Gea­rin iki­muis­toi­sim­pia het­kiä mi­tä vaih­te­le­vim­pien me­no­pe­lien parissa,..
18
19.00 Air Jaws: Ul­ti­ma­te Breach Off
19.00 Alien Sharks: First Contact
19.00 Great Whi­te Double Trouble
19.00 Mons­ter Un­der the Bridge
Tut­ki­jat uskovat,..
19.00 And­rew May­ne: Ghost Diver
Mes­ta­ri-il­lu­sio­nis­ti And­rew May­ne yrit­tää luo­da ai­nut­laa­tui­sen haipuvun,..
19.00 Har­vi­nais­ten eläin­ten jäljillä
Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin edel­leen olemassa?..
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: VW Corrado VR6.
ti: Honda S2000.
ke: Noble M12 GTO 2. 5...
to: Best Of. Kau­den päät­teek­si Mi­ke ja Edd ker­to­vat par­hais­ta hetkistään,
pe: Alkaa uusintana.
la: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
su:
21
21.00 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Eri­kois­jak­sois­sa juh­li­taan Top Gea­rin iki­muis­toi­sim­pia het­kiä mi­tä vaih­te­le­vim­pien me­no­pe­lien pa­ris­sa, pui­kois­sa tie­ten­kin kol­mik­ko Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear: Pla­nes, Trains & Au­to­mo­bi­les, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
21.00 Forsaken
John Hen­ry Clay­ton jät­tää vuon­na 1872 uran­sa pys­sy­san­ka­ri­na ja pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa Fow­le­riin Wyo­min­gis­sa kor­ja­tak­seen vä­lin­sä isän­sä, pas­to­ri Clay­to­nin kanssa...
(Forsaken, Western, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Sc­hindlerin lista
Os­car-pal­kit­tu to­si­poh­jai­nen elo­ku­va ker­too sak­sa­lai­ses­ta yrit­tä­jäs­tä, Os­kar Sc­hind­le­ris­tä, jo­ka pe­las­ti yli tu­han­nen puo­lan­juu­ta­lai­sen hen­gen toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. 182 min. Oh­jaus: Ste­ven Spiel­berg. Pääo­sis­sa: Liam Nee­son, Ben Kings­ley, Ralph Fiennes.
(Schindler's List, Draama, Yhdysvallat, 1993)
21.00 In A Val­ley Of Violence
En­ti­nen so­ti­las Paul rat­sas­taa uu­teen kau­pun­kiin mu­ka­naan pa­ras ys­tä­vän­sä eli koi­ran­sa. Kuo­le­van ky­lä­pa­ha­sen she­rif­fin poi­ka Gil­ly kuk­koi­lee Pau­lil­le ja syn­tyy tap­pe­lu. It­ses­tään pal­jon ku­vit­te­le­va Gil­ly ei kes­tä tyr­mä­tyk­si tu­le­mi­sen häpeää,
(In A Valley Of Violence, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
21.00 R.I.P.D. - Haamukytät
Yli­luon­nol­li­nen toi­min­ta­ko­me­dia kuol­leis­ta po­lii­seis­ta, jot­ka rat­kai­se­vat ri­kok­sia hau­dan tuol­ta puo­len. 96 min. Oh­jaus: Ro­bert Sch­went­ke. Pääo­sis­sa: Ryan Rey­nolds, Jeff Brid­ges. (R. I. P. D.
, Toiminta, Yhdysvallat, 2013)
22.45 Pops­tar: Ne­ver Stop Ne­ver Stopping
Ex-poi­ka­bän­din jä­sen Con­ner yrit­tää me­nes­tyä soo­lou­ral­la, mut­ta oma al­bu­mi flop­paa pahasti...
(Popstar: Never Stop Never Stopping, Musikaali, Yhdysvallat, 2016)
22.45 Kick-Ass 2
Ko­ti­ku­toi­set su­per­san­ka­rit Kick-Ass ja Hit Girl päät­tä­vät teh­dä pa­luun, mut­ta Hit Girl jou­tuu ve­täy­ty­mään syr­jään. Yk­si­näi­nen Kick-Ass liit­tyy su­per­san­ka­rien ryh­mään, mis­tä on­kin hyötyä,..
(Kick-Ass 2, Toimintakomedia, Yhdysvallat, Iso-Britannia, 2013)
23.05 Glo­bal Ga­me Show: Re­lics of Power
23.05 Glo­bal Ga­me Show: Secrets of War
23.05 Glo­bal Ga­me Show: Exp­lo­rers and Pioneers
23.05 Dante's Peak
Vul­ka­no­lo­gi Har­ry huo­les­tuu, kun pik­ku­kau­pun­gin vie­res­sä ko­hoa­va tu­li­vuo­ri aktivoituu...
(Dante's Peak, Trilleri, Yhdysvallat, 1997)
0
00.00 Fast N' Loud
Kausi 2. Jaksot 21-2.
00.30 Yl­lä­tystuunaajat
00.50 Intruders
Kar­mi­va, kas­vo­ton tun­kei­li­ja pii­naa öi­sin kah­ta eri mais­sa asu­vaa lasta...
(Intruders, Trilleri, Yhdysvallat, 2011)
00.45 Yl­lä­tystuunaajat
Bel Air.
01.00 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2005)
Kausi 2. Jaksot 4-6.
01.00 Yl­lä­tystuunaajat
Lance Armstrong/Sheryl Crow.
01.30 Ame­rican Chopper
01.45 Ame­rican Chopper
Voittajat ja häviäjät.
02.00 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
Kausi 8. Jaksot 1-3.
02.00 Ame­rican Chopper
Vanhat kilpailijat.
02.25 Ghost Adventures
02.40 Yl­lä­tystuunaajat
02.40 Ghost Adventures
03.00 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2017)
03.00 Ghost Adventures
3
03.20 Yl­lä­tystuunaajat
03.40 Ame­rican Chopper
03.35 Yl­lä­tystuunaajat
Lance Armstrong/Sheryl Crow.
03.50 Air Jaws: Ul­ti­ma­te Breach Off
03.50 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2005)
03.55 Yl­lä­tystuunaajat
Haastava Dodge. Ja­mes tah­too uut­ta tyy­li­käs­tä il­met­tä kuh­mui­seen 1971 Dod­ge Chal­lengeriin,..
04.15 Mystery Diners
Kausi 6. Jaksot 1-9.
04.35 Yl­lä­tystuunaajat
04.30 Mystery Diners
04.45 Mystery Diners
Kausi 5. Jaksot 8-13.