Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
6
06.00 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Fie­ri tes­taa eri ruo­ka­la­je­ja ja kes­kus­te­lee ra­vin­to­loi­den omis­ta­jien, hen­ki­lö­kun­nan se­kä asiak­kai­den kans­sa. (Di­ners, Dri­ve-Ins, and Di­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 29. Jaksot 16-7.
03.50 Yl­lä­tystuunaajat
06.15 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
06.45 Mystery Diners
Kun ra­vin­to­lan omis­ta­ja epäi­lee työn­te­ki­jöi­tään huo­nos­ta käy­tök­ses­tä - va­ras­tamisesta,..
07.00 Mystery Diners
Naa­mioi­tu­neet tark­kai­li­jat sel­vit­tä­vät it­se ja pii­lo­ka­me­ri­den avul­la, mil­lai­sia rik­kei­tä työn­te­ki­jät te­ke­vät. (Mys­te­ry Di­ners, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
Kausi 4. Jaksot 7-3.
07.00 Mystery Diners
08.00 Xt­re­me Waterparks
(Xt­re­me Wa­ter­parks, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2012)
08.00: Alkaa uusintana.
08.30: Hie­noim­mat ve­sipuistot,..
07.50 Xt­re­me Waterparks
Hie­noim­mat ve­sipuistot,..
08.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja uu­den ai­sa­pa­rin Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteen­päin. (Whee­ler Dea­lers 14b, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 14. Jaksot 4-8.
08.50 Allasmestari
Hän ra­ken­taa tai­dok­kaas­ti täy­sin luon­nol­li­sia al­tai­ta, jot­ka ovat ky­syt­tyä ta­va­raa kaik­kial­la Yh­dys­val­lois­sa. (Pool Mas­ter, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
09.55: Anthony Archer-Wills on uima-altaiden mestari.
9
09.00 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
ma: Korotettu Jeeppi.
ke: Graalin maljan tulilinnut, osa 1.
to: Fast N'Live: sensuroimaton.
pe: Graalin maljan tulilinnut, osa 2.
09.00 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ra­ken­ta­vat eri­kois­va­rus­tel­tu­ja avo­lava-autoja.
Kausi 3. Jaksot 7-8.
10.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Klassikkoautot
Ar­vo­ka­man et­si­jät-sar­jas­ta tut­tu Drew Pritc­hard ja Moot­to­ri­mie­het-sar­jan Paul Cow­land et­si­vät, ostavat,..
Kausi 1. Jaksot 2-3.
10.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Parhaat palat
Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. Par­hai­ta pa­lo­ja vuo­sien var­rel­ta. (SAL­VA­GE HUN­TERS - BEST BUYS, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 1. Jaksot 1-3.
11.00 Kul­lan sukeltajat
Huono sopimus.
ti: Imua. Ruop­paa­jat ot­ta­vat hy­väs­tä sääs­tä kaiken irti,.. Viikinkihautajaiset. Jän­nit­teet ovat kor­keal­la, kun ruop­paa­jat et­si­vät uu­sia kul­ta-apajia...
ke: Kuka on kapteeni? . Pin­nan al­la ky­te­nyt tyy­ty­mät­tö­myys leimahtaa,.. Heureka! Hä­täi­ses­ti hit­sat­tu vins­si­nos­tu­ri an­taa pe­rik­si Ch­ris­ti­ne Ro­se -aluksella,..
to: Huonoja viboja. Kau­den lä­hes­tyes­sä lop­puaan Slui­ceyt saa­vat vih­doin naut­tia me­nes­tyksestä... Katkera loppu. En­nen kuin tal­vi las­keu­tuu lo­pul­li­ses­ti Nomeen,..
pe: Alkaa uusintana. Kuollut mies ei kaiva kultaa.
11.00 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä. (Ex­pe­di­tion Unk­nown, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2020)
12.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Parhaat palat
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. Par­hai­ta pa­lo­ja vuo­sien varrelta.
12
13.00 TV Shop
ma: (, )
14.00 Wheeler Dealers
14.00 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
Ame­ri­can Chop­per -sar­jan spin-of­fis­sa seu­ra­taan isä-Pau­lin moot­to­ri­pyö­räyh­tiö Oran­ge Coun­ty Chop­per­sin ja Paul ju­nio­rin avaa­man prät­kä­fir­ma Paul Jr. De­sign­sin vä­lis­tä kil­pai­lua. (Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Ju­nior, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
Kausi 7. Jaksot 4-7.
14.00 Top Gear Spe­cial: From A to Z
Kak­sio­sai­ses­sa eri­koi­soh­jel­mas­sa käy­dään lä­pi eri­tyi­siä het­kiä Top Gear -sar­jan his­to­rian var­rel­ta koo­mik­ko John Bis­ho­pin joh­dol­la. (Top Gear Spe­cial: From A to Z, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
13.55 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Alkaa uusintana.
15
15.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Klassikkoautot
(Sal­va­ge Hun­ters: Clas­sic Cars, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2018)
ma: Alkaa uusintana.
15.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Parhaat palat
Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. Par­hai­ta pa­lo­ja vuo­sien var­rel­ta. (SAL­VA­GE HUN­TERS - BEST BUYS, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
15.00 Yk­sin­ker­tais­ta elämää
Alkaa uusintana.
16.00 Gold Rush: White Water
Kul­lan­kai­va­jat "Da­ko­ta" Fred Hurt ja hä­nen poi­kan­sa Dus­tin Hurt et­si­vät kul­taa sy­väl­tä Alas­kan erä­maas­ta, Mc­Kin­ley Cree­kin vil­leis­tä ve­sis­tä. Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta myös mah­dol­li­set tuo­tot suurempia.
16.00 Kul­ta­kuu­me: White Water
Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta myös mah­dol­li­set tuo­tot suu­rem­pia. (Gold Rush: Whi­te Wa­ter, to­si-tv, USA, 2019) (, )
16.00 Xt­re­me Waterparks
(Xt­re­me Wa­ter­parks, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 1. Jaksot 1-2.
16.25 Top Gear: Best of British
Tes­tia­joon pää­se­vät muun muas­sa klas­si­kot ku­ten Bent­ley, Rolls-Roy­ce, Mor­gan, Lo­tus ja Jen­sen In­ter­cep­tor. (Top Gear: Best of Bri­tish, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
16.25: Alkaa uusintana.
17.40: Koos­te Top Gea­rin koh­taa­mi­sis­ta hie­noim­pien brit­ti­läis­ten au­to­jen kanssa.
18.50:
17.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Best Of The US.
ti: Rover P5 B. Mi­ke on löy­tä­nyt brit­ti­läi­sen au­toi­lu­his­to­rian mer­kit­tä­vän pa­la­sen, Ro­ver P5B:n...
ke: Fiat Panda 4x4.
to: Alfa Romeo Alfasud.
pe: Caterham 7.
17.00 Pla­neet­to­jen arvoitukset
Ast­ro­naut­ti Mi­ke Mas­si­mi­no tutkii,..
18
18.00 Buil­ding Off the Grid
(Buil­ding Off the Grid, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
18.00 Muu­mioi­den salaisuudet
Ar­keo­lo­gi ja muu­mioa­sian­tun­ti­ja Ra­my Ro­ma­ny tut­kii maa­pal­lon kieh­to­vim­pien hau­taus­paikkojen,..
19.00 Air Jaws 2020
20-vuo­tis­juh­liaan viet­tä­vä Shark Week pa­laa Jeff Kur­rin, Ch­ris Fallowsin,..
19.00 Shark Lockdown
Vaik­ka maail­ma hil­je­nee pan­de­mian ai­heut­ta­man lock­dow­nin vuok­si, ei Uu­den-See­lan­nin me­ris­sä ole hiljaista,
19.00 Aban­doned Waters
19.00 Adam De­vi­ne's Sec­ret Shark Lair
19.00 ShaqAttack
Shaq ja hä­nen ys­tä­vä­nä Du­de Per­fect ja Mark Ro­be­ron ovat yrit­tä­vät selvittää,..
19.00 Har­vi­nais­ten eläin­ten jäljillä
Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin edel­leen olemassa?..
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Rover P5 B.
ti: Fiat Panda 4x4.
ke: Alfa Romeo Alfasud.
to: Caterham 7.
pe: Ford Escort RS2000 Rally Car.
la: Messerschmitt KR200.
su: Citroen HY Van.
21
21.00 Top Gear Spe­cial: From A to Z
Kak­sio­sai­ses­sa eri­koi­soh­jel­mas­sa käy­dään lä­pi eri­tyi­siä het­kiä Top Gear -sar­jan his­to­rian var­rel­ta koo­mik­ko John Bis­ho­pin joh­dol­la. (Top Gear Spe­cial: From A to Z, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 1. Jaksot 1-2.
21.00 Top Gear: Best of British
Tes­tia­joon pää­se­vät muun muas­sa klas­si­kot ku­ten Bent­ley, Rolls-Roy­ce, Mor­gan, Lo­tus ja Jen­sen In­ter­cep­tor. (Top Gear: Best of Bri­tish, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
21.00: Alkaa uusintana.
21.00 Top Gear: Best of British
Koos­te Top Gea­rin koh­taa­mi­sis­ta hie­noim­pien brit­ti­läis­ten au­to­jen kanssa...
21.00 King Kong
Näyt­tä­vä uu­si ver­sio le­gen­daa­ri­ses­ta seik­kai­lus­ta, jos­sa fil­mi­ryh­mä saa­puu sa­la­pe­räi­sel­le saa­rel­le 1930-lu­vul­la ja kau­no­tar val­loit­taa jät­ti­läi­sa­pi­nan sy­dä­men. 170 min. Oh­jaus: Pe­ter Jack­son. Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Jack Black, Ad­rien Brody.
(King Kong, Seikkailu, Yhdysvallat, 2005)
21.00 Man of Tai Chi
Su­per­täh­ti Kea­nu Ree­ve­sin oh­jaa­mas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa nuo­ri tais­te­lu­la­jien tai­ta­ja Ti­ger jou­tuu ve­de­tyk­si kes­kel­le lait­to­mien tap­pe­lui­den maail­maa, jos­sa hen­ki ei ole min­kään ar­voi­nen. Hui­keat tais­te­lu­koh­tauk­set ryy­dit­tä­vät elokuvaa,
(Man of Tai Chi, Toiminta, Yhdysvallat, 2013)
21.00 Public Enemies
Ar­vos­te­tun oh­jaa­jan Mic­hael Man­nin toi­min­tae­lo­ku­va ker­too le­gen­daa­ri­ses­ta pank­ki­ros­vos­ta John Dil­lin­ge­ris­tä, jo­ka nou­si la­ma-ajan kou­ris­sa kär­vis­te­le­vän kan­san sil­mis­sä ka­ris­maat­ti­sek­si san­ka­rik­si. Dil­lin­ger tah­ko­si ri­kok­sia var­moin ot­tein, ei­vät­kä edes kal­te­rit on­nis­tu­neet pi­tä­mään mes­ta­ri­va­ras­ta aloil­laan. 140 min. Oh­jaus: Mic­hael Mann. Pääo­sis­sa: Ch­ris­tian Ba­le, John­ny Depp, Ja­mes Rus­so, Ma­rion Cotillard.
(Public Enemies, Toiminta, Yhdysvallat, 2009)
21.00 Me­rirosvoradio
Vuo­teen 1966 si­joit­tu­va brit­ti­läi­nen ko­me­diae­lo­ku­va ker­too lait­to­mas­ta ra­dioa­se­mas­ta, jo­ka soit­ti kuu­li­joil­leen rock-mu­siik­kia me­rel­tä kä­sin. Sek­si, vii­na ja mo­nen­lai­set kom­mel­luk­set kuu­lui­vat huip­pu­suo­sit­tu­jen juon­ta­jien ar­keen. 123 min. Oh­jaus: Ric­hard Cur­tis. Pääo­sis­sa: Phi­lip Sey­mour Hoff­man, Bill Nig­hy, Nick Frost. (Boat that Roc­ked, The (aka Pi­ra­te Ra­dio) , Ko­me­dia, Iso-Bri­tannia, 2009)
22.10 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Alkaa uusintana.
23.10 Glo­bal Ga­me Show: Mar­ve­lous Monsters
23.10 Carlito's Way
En­ti­nen gangs­te­ri Car­li­to Bri­gan­te ha­luaa ir­ti edel­li­ses­tä elä­mäs­tään va­pau­dut­tuaan vankilasta,..
(Carlito's Way, Rikos, Yhdysvallat, 1993)
23.20 Glo­bal Ga­me Show: Out of This World
23.25 Glo­bal Ga­me Show: Sun­ken Mysteries
23.45 Man of Tai Chi
(Man of Tai Chi, Toiminta, Yhdysvallat, 2013)
23.45 Public Enemies
Ar­vos­te­tun oh­jaa­jan Mic­hael Man­nin toi­min­tae­lo­ku­va ker­too le­gen­daa­ri­ses­ta pank­ki­ros­vos­ta John Dil­lingeristä,..
(Public Enemies, Toiminta, Yhdysvallat, 2009)
0
00.25 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 2. Jaksot 15-18.
00.50 The First Purge
Yh­dys­val­lat yrit­tää pie­nen­tää ri­kos­ten mää­rää lop­puvuodeksi,..
(The First Purge, Kauhu, Yhdysvallat, 2018)
01.25 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2005)
Kausi 2. Jaksot 1-3.
02.00 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
01.50 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
02.30 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
02.35 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
02.40 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
02.50 Ghost Adventures
3
03.05 Ghost Adventures
03.30 Ghost Adventures
Kausi 12. Jaksot 7-9.
03.40 Ghost Adventures
03.35 Ghost Adventures
04.00 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2005)
la: Alkaa uusintana.
su: Chevy Nova. Ka­tyn Che­vy No­va 1976 hi­na­taan pois...
04.25 Air Jaws 2020
04.25 Shark Lockdown
04.20 Aban­doned Waters
04.30 Yl­lä­tystuunaajat
4-4-New. Tuu­naa­jat saa­vat kä­siin­sä Olds­mo­bi­le 442 vm. 1968,..
04.40 Adam De­vi­ne's Sec­ret Shark Lair
05.25 Mystery Diners