Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
6
06.00 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Fie­ri tes­taa eri ruo­ka­la­je­ja ja kes­kus­te­lee ra­vin­to­loi­den omis­ta­jien, hen­ki­lö­kun­nan se­kä asiak­kai­den kanssa.
Kausi 23. Jaksot 3-3.
07.00 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kal­pe­ne­vat. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan sa­lai­siin ui­ma­pa­ra­tii­sei­hin ym­pä­ri maail­maa. (Top Sec­ret Swim­ming Ho­les, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
08.00 Wheeler Dealers
Au­to­le­gen­dat Mi­ke Bre­wer ja Edd Chi­na ot­ta­vat uran­sa suu­rim­man ris­kin pe­rus­ta­mal­la oman liik­keen Ame­ri­kan län­sirannikolle,
Kausi 12. Jaksot 16-17.
08.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ke: Honda S2000.
to: Noble M12 GTO 2. 5...
07.50 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
pe: Best Of.
la: Noble M12 GTO 2. 5...
su: Best Of. Kau­den päät­teek­si Mi­ke ja Edd ker­to­vat par­hais­ta hetkistään,
09.00 Fast n' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pat­ta­vik­si. (Fast n Loud,
08.55 Fast n' Loud
08.55 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 12-13.
08.50 Ric­hard Hammonds Big
Top Gea­ris­ta tut­tu juon­ta­ja­le­gen­da Ric­hard Ham­mond tu­tus­tuu sar­jas­sa suun­nat­to­miin ra­ken­nel­miin ja jät­ti­läis­mäi­siin ko­nei­siin ym­pä­ri maail­man. (Ric­hard Ham­monds Big, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
Kausi 1. Jaksot 2-3.
9
09.00 Fast n' Loud: Spesiaali
(Fast N' Loud (Spe­cials) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 6. Jaksot 1-2.
10.00 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2018)
11.00 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen panosta.
ma: 7. kau­den eri­koisjakso...
ti:
ke:
to: Alkaa uusintana. Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta.
pe:
11.00 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä. (Ex­pe­di­tion Unk­nown, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 5. Jaksot 9-10.
12.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
11.55 Ar­vo­ka­man etsijät
12
13.00 TV Shop
ma: (, )
14.00 Wheeler Dealers
Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteen­päin. (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 13. Jaksot 1-5.
14.00 Arktiset vedet
Poh­jois-Inarilla,..
13.55 Top Gear: Per­fect Road Trip
Je­re­my Clark­son ja Ric­hard Ham­mond läh­te­vät vii­kon pi­tui­sel­le road tri­pil­le Ita­lian Ve­net­sias­ta Rans­kan Pauhun.
(Top Gear: Perfect Road Trip, Viihde, Iso-Britannia, 2013)
14.35 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan iki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien varrelta.
15.00 Gold Rush spesiaali
9. kau­den eri­kois­jak­sot. (Gold Rush (Spe­cials) , Tosi-tv,
15.00 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le näl­käi­sem­pi­nä kuin kos­kaan. (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
15
16.00 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rikkauksia...
15.50 Top Gear: Spe­cial: Fes­tival Sydney
16.00 Re­turn to the Moon: Se­conds to Arrival
17.00 Wheeler Dealers
ti: Ford Escort Mk1. Mi­ke os­taa kol­mio­vi­sen Es­cort Me­xi­con 4500 pun­nal­la in­ternetistä...
17.00 Ka­li­for­nian metsäpalot
17.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
to: Range Rover Mk3.
pe: Porsche Boxster. Mi­ke ei pys­ty kiel­täy­ty­mään tu­han­nen pun­nan Porsc­he Boxterista,..
16.55 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan iki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien varrelta.
17.00 Pla­neet­to­jen arvoitukset
Ast­ro­naut­ti Mi­ke Mas­si­mi­no tutkii,..
18
18.00 Gold Rush: White Water
Kul­lan­kai­va­jat "Da­ko­ta" Fred Hurt ja hä­nen poi­kan­sa Dus­tin Hurt et­si­vät kul­taa sy­väl­tä Alas­kan erä­maas­ta, Mc­Kin­ley Cree­kin vil­leis­tä ve­sis­tä. Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta myös mah­dol­li­set tuo­tot suu­rem­pia. (Gold Rush: Whi­te Wa­ter, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
Kausi 1. Jaksot 6-8.
18.00 Kul­ta­kuu­me: White Water
Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta myös mah­dol­li­set tuo­tot suu­rem­pia. (Gold Rush: Whi­te Wa­ter, to­si-tv, USA, 2019) (, )
to: UUSI KAUSI!
18.00 Top Gear: The Per­fect Road Trip
Je­re­my Clark­son ja Ric­hard Ham­mond läh­te­vät vii­kon pi­tui­sel­le road tri­pil­le Ita­lian Ve­net­sias­ta Rans­kan Pauhun.
(Top Gear: The Perfect Road Trip, Viihde, Iso-Britannia, 2014)
18.00 Muu­mioi­den salaisuudet
Alkaa uusintana. Ar­keo­lo­gi ja muu­mioa­sian­tun­ti­ja Ra­my Ro­ma­ny tut­kii maa­pal­lon kieh­to­vim­pien hau­taus­paikkojen,..
19.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
19.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si­tois­ta sel­viy­ty­jää saa­puu Af­rik­kaan 40 päi­vän sel­viy­ty­mis­haas­teen koh­tee­seen. Vas­tas­sa on kro­ko­tii­le­ja ja re­vii­ri­tie­toi­sia leo­par­de­ja. (Na­ked And Af­raid XL, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00 Alas­to­mat selviytyjät
Kuin­ka he pär­jää­vät vaa­ro­ja vi­li­se­väs­sä ym­pä­ristössä?
ke: Alkaa uusintana.
to: Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruokaa,..
pe: Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruokaa,..
19.00 Ka­li­for­nian metsäpalot
Syk­syl­lä 2020 Ka­li­for­nias­sa rie­hui­vat en­nen­nä­ke­mät­tö­män laa­jat metsäpalot,..
20.00 Wheeler Dealers
Ford Escort Mk1. Mi­ke os­taa kol­mio­vi­sen Es­cort Me­xi­con 4500 pun­nal­la in­ternetistä...
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
ke: Range Rover Mk3.
to: Porsche Boxster. Mi­ke ei pys­ty kiel­täy­ty­mään tu­han­nen pun­nan Porsc­he Box­te­ris­ta, jon­ka ko­ne­pel­ti on homeessa,
pe: Morris Minor Traveller.
la: Ford Escort Mk1. Mi­ke os­taa kol­mio­vi­sen Es­cort Me­xi­con 4500 pun­nal­la in­ternetistä...
su: Range Rover Mk3. Mi­ke os­taa kol­hi­tun Ran­ge Ro­ver Mk3:n 5000 pun­nan pilk­kahintaan...
21
21.00 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan iki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta. (Top Gear: Am­bi­tious but Rub­bish, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2014)
21.00 Top Gear: Spe­cial: Fes­tival Sydney
21.00 Top Gear: Per­fect Road Trip
Je­re­my Clark­son ja Ric­hard Ham­mond läh­te­vät vii­kon pi­tui­sel­le road tri­pil­le Ita­lian Ve­net­sias­ta Rans­kan Pau­hun. (Top Gear: Per­fect Road Trip, Viih­de, Iso-Britannia, )
21.00 Hard Target 2
Elä­köi­ty­nyt kamp­pai­lu­la­ji­tai­tu­ri Wes Bay­lor ei voi vas­tus­taa mil­joo­naa dol­la­ria, joi­ta hä­nel­le lu­va­taan ot­te­lus­ta Myan­ma­ris­sa. Pe­ril­lä hän huo­maa kui­ten­kin tul­leen­sa hui­ja­tuk­si ja ole­van­sa ih­mis­jah­din koh­de. 100 min. Oh­jaus: Roel Reiné.
(Hard Target 2, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Battleship
Kan­sain­vä­li­nen lai­vas­to­so­ta­har­joi­tus muut­tuu lei­kis­tä to­dek­si, kun ava­ruu­den muu­ka­lai­set hyök­kää­vät yli­ver­tai­sil­la aluk­sil­laan ih­mis­kun­taa vas­taan. 131 min. Oh­jaus: Pe­ter Berg. Pääo­sis­sa: Ale­xan­der Skars­gård, Brook­lyn Dec­ker, Jes­se Ple­mons, Josh Spen­ce, Liam Nee­son, Pe­ter Mac­Ni­col, Ri­han­na, Ta­danobu Asano,
(Battleship, Toiminta, Yhdysvallat, 2012)
21.00 Turvatalo
Eteläafrikkalaista turvataloa vartioiva CIA-keltanokka (Ryan Rey­nolds) jou­tuu to­si­toi­miin, kun por­til­le il­maan­tuu it­sen­sä il­mian­ta­nut pet­tu­ria­gent­ti vi­hol­lis­jou­kot va­na­ve­des­sään. 110 min. Oh­jaus: Da­niel Es­pi­no­sa. Pääo­sis­sa: Bren­dan Glee­son, Den­zel Was­hing­ton, Joel Kin­na­man, Liam Cun­ning­ham, Ro­bert Pat­rick, Ryan Rey­nolds, Sam She­pard, Ve­ra Farmiga.
(Safe House, Toiminta, Yhdysvallat, 2012)
21.00 Imperium
Nuori FBI:n analyytikko Nate Foster (Da­niel Radc­lif­fe) pa­laa ha­lus­ta to­dis­taa ky­kyn­sä kent­tä­työs­sä. Na­ten toi­men­ku­va muut­tuu ker­ta­hei­tol­la hen­gen­vaa­ral­li­sek­si, kun hän pää­tyy osak­si pei­te­teh­tä­vää so­vi­nis­tin roo­lis­sa. 99 min. Oh­jaus: Da­niel Ra­gus­sis. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, To­ni Col­let­te, Tra­cy Letts, De­vin Druid, Pawel Szajda,
(Imperium, Rikos, Yhdysvallat, 2016)
22.05 Top Gear: The Per­fect Road Trip
Je­re­my Clark­son ja Ric­hard Ham­mond läh­te­vät vii­kon pi­tui­sel­le road tri­pil­le Ita­lian Ve­net­sias­ta Rans­kan Pauhun.
(Top Gear: The Perfect Road Trip, Viihde, Iso-Britannia, 2013)
23.00 Arktiset vedet
23.05 Josh Gates Tonight
23.15 Arktiset vedet
23.15 Hard Target 2
Elä­köi­ty­nyt kamp­pai­lu­la­ji­tai­tu­ri Wes Bay­lor ei voi vas­tus­taa mil­joo­naa dol­la­ria, joi­ta hä­nel­le lu­va­taan ot­te­lus­ta Myanmarissa...
(Hard Target 2, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
23.25 The Sandman
Pienellä tytöllä on yliluonnollisia voimia.
(Sandman, The, Kauhu, Yhdysvallat, 2017)
23.35 Tiedejekut
23.40 Oui­ja: Origin Of Evil
(Ouija: Origin Of Evil, Kauhu, Yhdysvallat, 2016)
23.50 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
0
00.05 Fast N' Loud
Frankenstein-Ford.
00.05 Yli­luon­nol­li­sen jäljillä
00.50 Yl­lä­tystuunaajat
Kausi 6. Jaksot 10-11.
01.05 Yl­lä­tystuunaajat
01.05 Yl­lä­tystuunaajat
01.10 Yl­lä­tystuunaajat
01.35 Yl­lä­tystuunaajat
01.25 Yl­lä­tystuunaajat
01.50 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
02.05 Ame­rican Chopper
02.05 Ame­rican Chopper
NHL-pyörä/B-2 Bomber -pyörä.
02.10 Ame­rican Chopper
02.35 Ame­rican Chopper
02.25 Ame­rican Chopper
Woodstock/Ringling,..
02.50 Ghost Adventures
03.00 Ghost Adventures
03.05 Ghost Adventures
3
03.10 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2011)
03.10 Ghost Adventures
03.35 Ghost Adventures
03.25 Ghost Adventures
04.40 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.00 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.05 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.30 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa