Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
03.30 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
ke: Uu­den-See­lan­nin ra­ja­val­vo­jat py­säyt­tä­vät är­syyn­ty­neen brit­ti­mie­hen, jo­ka sol­vaa kaik­kia vir­kai­li­joi­ta ta­sa­puo­li­ses­ti. Bay of Is­land­sil­la tul­li et­sii puo­li­kun­tois­ta ka­ta­ma­raa­nia, jo­ka on tul­lut lu­vat­ta maa­han. La­ka­noi­den vä­lis­sä on kuu­maa tavaraa.
to: Uu­den-See­lan­nin ra­ja­val­vo­jat py­säyt­tä­vät me­ri­ros­vok­si pu­keu­tu­neen mie­hen, jol­la on ni­ge­ria­lai­sia ys­tä­viä. Sin­ga­po­re­lai­sen tu­ris­tin la­si on puo­lik­si tyh­jä. Thai­maas­ta on lä­he­tet­ty eri­tyi­sen her­kul­lis­ta noutoruokaa.
pe: Uu­den-See­lan­nin ra­ja­val­vo­jat py­säyt­tä­vät len­to­ko­neel­li­sen uk­rai­na­lai­sia ka­las­ta­jia, joil­la on vä­hän enem­män tu­liai­sia mu­ka­naan. Kii­na­lais­nai­sel­la on tur­ha­mai­nen se­li­tys vää­ren­ne­tyl­le pas­sil­le. Len­to­rah­dil­la saa­puu hen­ki­lö­koh­tai­sia tavaroita.
la: Uu­den-See­lan­nin ra­ja­val­vo­jat py­säyt­tä­vät liet­tua­lai­sen mie­hen, jol­la on hä­mä­rä men­nei­syys. Len­to­rah­dil­la har­vem­min lä­he­te­tään suu­ria me­tal­li­put­kia, ei ai­na­kaan kah­ta ker­taa. Van­hem­pi brit­ti­reis­saa­ja on pol­tel­lut pil­veä vii­mei­set 50 vuot­ta, ihan vain lääkkeeksi.
9
09.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­ma ta­lo on per­soonallinen,..
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ke: Vääk­sy­läi­nen muu­sik­ko Tee­mu Har­ju­ka­ri hou­kut­te­lee Akia laulamaan.
to: Saa­ko He­li yk­si­kä­ti­sen ros­von kainaloonsa?
pe: Mi­kä on käy­pä hin­ta näyt­te­li­jä Kun­to Ojan­si­vun säh­köpyörälle?
la: Tan­go­ku­nin­gas Tee­mu Roi­vai­nen kaup­paa uu­del­leen maa­lattua Aaltoa.
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
10.00: Mi­kä on käy­pä hin­ta näyt­te­li­jä Kun­to Ojan­si­vun säh­köpyörälle?
10.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ti: Ad­rian ja Sha­ron pyö­rit­tä­vät kau­pun­gin ai­noaa ho­tel­lia Dordognessa...
pe: Ho­tel­lin­pi­tä­jät Ad­rian ja Sha­ron pää­se­vät kauan kai­va­tul­le lomalle,..
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Vääk­sy­läi­nen muu­sik­ko Tee­mu Har­ju­ka­ri hou­kut­te­lee Akia laulamaan...
11.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
Maail­man ym­pä­ri 20 vuodessa...
11.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
11.30 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
13.00: Maail­man ym­pä­ri 20 vuodessa...
12
12.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Kol­me il­ma-alus­ta te­ke­vät yh­tei­sen ma­nööverin,..
12.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
to: Mer­rie saa haas­ta­van työn,..
pe: Mer­rie jou­tuu li­kai­siin töi­hin, kun vie­mä­riau­to juut­tuu mutaan...
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ti: Vääk­sy­läi­nen muu­sik­ko Tee­mu Har­ju­ka­ri hou­kut­te­lee Akia laulamaan.
ke: Saa­ko He­li yk­si­kä­ti­sen ros­von kainaloonsa?
to: Mi­kä on käy­pä hin­ta näyt­te­li­jä Kun­to Ojan­si­vun säh­köpyörälle?
13.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­ma ta­lo on per­soonallinen,..
14.00 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ke: Sa­von­lin­nan len­to­ken­täl­lä nyrk­ki­rau­ta ai­heut­taa häm­mennystä...
14.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
15.00: Mies­ten muo­ti ei ole enää en­nal­laan, kun Rom­per Jack -yri­tys mars­sit­taa lei­jo­nien eteen mies­ten shortsihaalarit.
16.00: Kun Ta­niaa kiu­sat­tiin kou­lus­sa tuu­hei­den kul­ma­kar­vo­jen ta­kia, hän tart­tui toi­meen ja ke­hit­ti geelin,..
14.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
15.00: Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään su­per­ruo­kaa tar­joa­va yritys,..
15
15.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ti: Mies­ten muo­ti ei ole enää ennallaan,..
ke: Kun Ta­niaa kiu­sat­tiin kou­lus­sa tuu­hei­den kul­ma­kar­vo­jen takia,..
pe: Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään su­per­ruo­kaa tar­joa­va yritys,..
16.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
to: Ho­tel­lin­pi­tä­jät Ad­rian ja Sha­ron pää­se­vät kauan kai­va­tul­le lomalle,..
16.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
17.00: Mer­rie jou­tuu li­kai­siin töi­hin, kun vie­mä­riau­to juut­tuu mutaan...
17.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ti: Tez puu­naa ajok­kin­sa puh­taak­si ja jou­tuu he­ti ää­rim­mäi­sen li­kai­seen työhön...
ke: Mer­rie saa haas­ta­van työn, kun golf­ken­tän peh­meään maa­han up­poaa kak­si säi­liöautoa...
to: Mer­rie jou­tuu li­kai­siin töi­hin, kun vie­mä­riau­to juut­tuu mutaan...
17.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jelma. (42')
18.00: Bur­ge­ri­mies­ten suo­lai­nen ja ma­kea Nor­jan seik­kai­lu jatkuu...
17.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (45')
18.00: Tez puu­naa ajok­kin­sa puh­taak­si ja jou­tuu he­ti ää­rim­mäi­sen li­kai­seen työhön...
18
18.00 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
19.00: Pant­ti­lai­naa­moon tuo­daan näy­til­le muun muas­sa show­pai­ni-fi­guu­ri, van­ki­sellin ovi,..
18.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Pa­jal­la en­ti­söi­dään vuo­si­mal­lin 1968 Olds­mo­bi­le Cutlass,..
18.00 Amis­päiväkirjat
18.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Mi­ke ja Jer­sey Jon ta­paa­vat Ala­ba­mas­sa Joh­nin, jo­ka on pe­las­ta­nut kai­ken­lais­ta rau­ta­tietavaraa,..
18.30 Petolliset
Aa­miais­pöy­däs­sä jää jäl­leen yk­si tuo­li tyh­jäk­si, mut­ta si­tä ei ole ai­kaa jää­dä su­re­maan. Ch­ris­tof­fer on jär­jes­tä­nyt kil­pai­li­joil­le sun­nuntaiajelun,
19.00 Duud­so­nit tuli taloon
Au­ras­sa asu­van Finn­berg-Vuor­man per­heen lap­set ovat kes­ke­nään jat­ku­vas­ti so­tajalalla,..
19.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Koh­den­net­tu mai­non­ta saa­vut­taa Ar­ma­nin kodin,..
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
19.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Mi­ke ja Jon läh­te­vät os­ta­maan neon­kylt­tiä ja pää­ty­vät na­vet­taan kat­so­maan har­vi­nais­ta Shelbyä...
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Voit­taa­ko Aki vai Mark­ku rak­to­rien kiih­dytyskisat?..
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ni­na Mik­ko­nen kaup­paa Ti­mo-puo­li­son cow­boy-muistoja...
20.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Py­hät lu­pauk­set ja pe­riaat­teet ovat koetuksella,..
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
to: Mi­ke ja Jer­sey Jon ta­paa­vat Ala­ba­mas­sa Johnin,..
20.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Pa­jal­la en­ti­söi­dään vuo­si­mal­lin 1968 Olds­mo­bi­le Cutlass,..
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Voit­taa­ko Aki vai Mark­ku rak­to­rien kiih­dytyskisat?..
20.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Py­hät lu­pauk­set ja pe­riaat­teet ovat koe­tuk­sel­la, kun uu­det yrit­tä­jät saa­te­taan kriit­ti­sen lei­jo­na­lau­man eteen...
21
21.00 Duud­so­nit tuli taloon
Au­ras­sa asu­van Finn­berg-Vuor­man per­heen lap­set ovat kes­ke­nään jat­ku­vas­ti so­tajalalla,..
21.00 Ama­zing Race Suomi
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin seik­kai­luoh­jel­ma Ama­zing Ra­ce ran­tau­tuu vii­mein Suomeen!..
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Voit­taa­ko Aki vai Mark­ku rak­to­rien kiih­dytyskisat?..
21.00 Alas­kan jää­lentokenttä
He­li­kop­te­ri tais­te­lee ai­kaa vas­taan pe­las­tus­teh­tävällä,..
21.00 Ama­zing Race Suomi
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin seik­kai­luoh­jel­ma Ama­zing Ra­ce ran­tau­tuu vii­mein Suomeen!..
21.00 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit on hä­ly­tet­ty pe­las­tus­teh­tä­viin Loh­jal­le, jos­sa per­heen Jim-poi­ka on lu­kit­tau­tu­nut huo­nee­seen­sa pelaamaan.
21.00 Los An­ge­le­sin kuningas
21.30 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit on hä­ly­tet­ty pe­las­tus­teh­tä­viin Loh­jal­le, jos­sa per­heen Jim-poi­ka on lu­kit­tau­tu­nut huo­nee­seen­sa pelaamaan.
22.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Py­hät lu­pauk­set ja pe­riaat­teet ovat koetuksella,..
22.00 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit on hä­ly­tet­ty pe­las­tus­teh­tä­viin Lohjalle,..
22.00 Petolliset
Maail­man­laa­jui­seen hit­ti­for­maat­tiin pe­rus­tu­va Pe­tol­li­set on uu­den­lai­nen psy­ko­lo­gi­nen kamp­pai­lu, jos­sa ku­kaan ei voi luot­taa ke­neenkään...
22.00 Panttilainaamo
Pant­ti­lai­naa­moon tuo­daan näy­til­le muun muas­sa show­pai­ni-fi­guu­ri, van­ki­sellin ovi,..
22.30 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Koh­den­net­tu mai­non­ta saa­vut­taa Ar­ma­nin kodin,..
23.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
23.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
23.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
23.00 Panttilainaamo
23.00 Poliisit 2021
23.30 Poliisit 2021
23.30 Keihäsmatkat
Ko­ti­mai­nen draa­ma­ko­media. (41')
0
00.00 Stand Up!
00.00 Alas­kan jää­lentokenttä
00.00 Mui­nai­set avaruusoliot
00.00 Alas­kan jää­lentokenttä
00.00 Mui­nai­set avaruusoliot
00.30 Ar­man Poh­jan­tähden alla
01.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
01.00 Mui­nai­set avaruusoliot
01.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
01.00 Mui­nai­set avaruusoliot
01.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mainen sarja.
01.30 Suomen Tulli
01.30 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mainen sarja.
02.30: Päih­de­riip­pu­vuus on pait­si yksilön,..
02.00 Suomen Tulli
02.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
02.00 Suomen Tulli
02.00 Suomen Tulli
02.30 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
3
03.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
03.00 Suomen Tulli
03.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
03.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
04.00 Rajavalvojat