Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
9
10.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
to: Mo­ni­que ja Gra­ham ovat mat­kus­tel­leet ym­pä­ri maailmaa,..
10.00 Jaksa paremmin
10.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Aki saa 50-vuo­tis­lah­jak­si unoh­tu­mat­to­man on­nit­telulaulun...
10.30 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
11.30: Tun­net­tu krii­tik­ko tu­lee Rans­kaan ar­vioi­maan Mar­kin ja Ali­so­nin kalavesiä...
11.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
11.00 Uu­si elä­mä etelässä
Pa­ris­kun­ta Ken­tis­tä pe­rus­taa nur­mi­kei­lai­lu­ker­hon Rans­kan Dordogneen,..
12
12.00 Aust­ra­lian rajalla
Mel­bour­neen saa­puu ka­na­dalaismies,..
ke: Ra­jal­le saa­puu ame­rik­kalaismies,..
to: Syd­neyyn saa­puu Du­bais­ta tsekkimies,..
12.00 Aust­ra­lian rajalla
12.00 Lei­jo­nan luola USA
12.30 Lei­jo­nan luola USA
Yrit­tä­jät ha­ke­vat täl­lä ker­taa pääo­ma­si­joi­tuk­sia mies­ten kos­me­tiik­ka­tuotteille,..
13.00 Suo­rinta reittiä
Mi­tä tapahtuu,..
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Her­ra Ylp­pö ja Har­to­lan suur­vi­sii­ri tar­joi­le­vat parastaan...
to: Aki saa 50-vuo­tis­lah­jak­si unoh­tu­mat­to­man on­nit­telulaulun...
13.00 Aust­ra­lian rajalla
13.30: Syd­neyyn saa­puu Du­bais­ta tsekkimies,..
14.30: Viet­na­mis­ta saa­pu­nut mies saa hepulin,..
13.30 Suo­rinta reittiä
Mi­tä tapahtuu,..
13.30 Aust­ra­lian rajalla
15.00: Mel­bour­neen saa­puu ka­na­dalaismies,..
15.30: Ra­jal­le saa­puu ame­rik­kalaismies,..
14.00 4D: Ihmisbarbiet
14.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
to: Pa­ris­kun­ta Ken­tis­tä pe­rus­taa nur­mi­kei­lai­lu­ker­hon Rans­kan Dordogneen,..
14.30 Uu­si elä­mä etelässä
15
15.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
to: Mo­ni­que ja Gra­ham ovat mat­kus­tel­leet ym­pä­ri maailmaa,..
15.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (41')
16.00: Eus­ta­ce kun­nos­taa ki­vi­murs­kain­ta os­ta­jal­le saa­dak­seen maan­sa maksettua,..
15.30 Mas­sii­viset muutot
Ka­na­das­sa asu­vat Mar­li ja Da­vid os­ta­vat unel­mien­sa ko­din Uu­des­ta-Seelannista,..
16.00 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Sa­mi on kut­su­nut Ka­ro­lii­nan rin­nal­le hui­kean Anu Sinisalon,..
ke: Poh­joi­ses­ta ko­toi­sin ole­va Eri­ka saa vie­rel­leen Mik­ko Sil­vennoisen,..
to: Vauh­dik­kaan Son­jan haa­ve­lis­ta on toi­min­ta­pai­notteinen,..
16.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (41')
17.00: Ja­son pe­las­taa lam­men poh­jas­ta te­räs­tä puuk­ko­tar­peik­si, Kid­din ja Wyat­tin mön­ki­jä läh­tee täy­sin käsistä,..
16.30 Alas­kan jää­lentokenttä
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
17.30: On kii­tos­päi­vä­vii­kon­lop­pu, ja USA:ssa odo­te­taan il­mai­lu­his­to­rian vilk­kain­ta päivää...
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
17.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
to: On kii­tos­päi­vä­vii­kon­lop­pu, ja USA:ssa odo­te­taan il­mai­lu­his­to­rian vilk­kain­ta päivää...
17.00 Poliisit 2022
Tu­rus­sa työl­lis­tää nuo­ri­so ja Hel­sin­gis­sä ke­säi­nen juh­la­kan­sa. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (43')
18
18.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (41')
ti: Ja­son pe­las­taa lam­men poh­jas­ta te­räs­tä puuk­ko­tarpeiksi,..
ke: Ja­son pa­laa pa­jal­le pit­kän sai­ras­lo­man jälkeen,..
to: Eus­ta­ce kun­nos­taa ki­vi­murs­kain­ta os­ta­jal­le saa­dak­seen maan­sa maksettua,..
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
19.00: Mi­ke ja Jer­sey Jon ta­paa­vat Ch­ris­ti­nen, jon­ka ikään­ty­nyt isä ke­räi­lee lä­hes kaik­kea. Ty­tär ei vä­li­tä ko­koelmasta,..
18.00 Tulossa...
18.05 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
19.00: Täs­sä jak­sos­sa Da­ni vie­rai­lee bur­les­ki­tai­tei­li­jan luo­na. Mi­ke ja Rob­bie tu­tus­tu­vat kauppaan,
18.30 Farmi Suomi
Pe­li­verk­ko­ja on hei­tel­ty ve­sil­le ja jouk­ko on al­ka­nut ja­kau­tua pie­nem­piin pii­rei­hin. Yh­den häm­men­tä­jän pois­tu­mi­nen on to­sin nos­tat­ta­nut toi­veen siitä,..
19.00 Tulossa...
19.00 Panttilainaamo
19.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Dan­ny odot­taa kuu­mei­ses­ti SE­MA-näyttelyä,..
19.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
19.05 Panttilainaamo
Pant­ti­lai­naa­moon tuo­daan esi­nei­tä viih­dea­lan suu­rim­mil­ta täh­dil­tä, ku­ten Ja­mes Gan­dolfinilta,..
19.55 Tulossa...
19.55 Tulossa...
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Mi­ke ja Jer­sey Jon ta­paa­vat Ch­ris­ti­nen, jon­ka ikään­ty­nyt isä ke­räi­lee lä­hes kaikkea...
ke: Koos­te­jak­sos­sa koh­da­taan ih­mi­siä, joil­la on myy­dä al­ko­ho­liai­hei­sia esineitä...
to: Täs­sä jak­sos­sa Da­ni vie­rai­lee bur­les­ki­tai­tei­li­jan luo­na. Mi­ke ja Rob­bie tu­tus­tu­vat kauppaan,
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
He­lin kuk­ka­ruu­kut pää­ty­vät Mar­kun tuu­naus­pis­teel­le uu­sio­käyttöön.
20.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
Kii­nas­ta saa­puu Suo­meen lä­he­tys, jo­ka si­säl­tää vii­si tyn­ny­riä GBL-lää­keainetta...
20.00 Diili
Jouk­kueet ke­rää­vät ja myy­vät lii­kut­tu­ja mi­nuut­te­ja hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Vauh­tia on lu­vas­sa kun he in­nos­ta­vat ih­mi­siä liik­ku­maan. Vauh­ti­so­keus is­kee myös kil­pailijoihin.
21
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
He­lin kuk­ka­ruu­kut pää­ty­vät Mar­kun tuu­naus­pis­teel­le uu­sio­käyttöön.
21.00 Tulossa...
21.00 Farmi Suomi
Pe­li­verk­ko­ja on hei­tel­ty ve­sil­le ja jouk­ko on al­ka­nut ja­kau­tua pie­nem­piin pii­rei­hin. Yh­den häm­men­tä­jän pois­tu­mi­nen on to­sin nos­tat­ta­nut toi­veen siitä,..
21.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­ma­nin kah­dek­san­hen­ki­sen uu­sio­per­heen ar­ki on niin hektistä,..
21.00 Erikoisjoukot
21.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Club Tof­fe­ril­la on tä­nään kuu­ma tun­nel­ma he­ti alus­ta lähtien,..
21.05 Poliisit 2022
Tu­rus­sa työl­lis­tää nuo­ri­so ja Hel­sin­gis­sä ke­säi­nen juh­la­kan­sa. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (43')
21.30 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­ma­nin kah­dek­san­hen­ki­sen uu­sio­per­heen ar­ki on niin hektistä,..
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Mad­ventures Suomi
22.00 Erikoisjoukot
Ko­ke­lai­den pel­ko­ja koe­tel­laan to­den teol­la tais­te­lu­koi­ran koh­taamisessa...
22.05 Erikoisjoukot
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ti: Ko­ke­lai­den voi­mat ovat lo­pus­sa vä­hen­ne­tyn ra­vin­non se­kä le­von seurauksena...
22.05 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Club Tof­fe­ril­la on tä­nään kuu­ma tun­nel­ma he­ti alus­ta lähtien,..
22.30 Mad­ventures Suomi
22.30 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat Mik­ko Kaup­pi­nen, Jo­hanna Tohni,..
23.05 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
23.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
23.00 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Itäi­sel­lä Uu­del­la­maal­la ka­to­si van­hem­pien kanssa asuva,..
23.30 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
23.30 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
0
00.05 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
00.05 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
00.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
00.00 Poliisit 2022
00.30 Poliisit 2022
00.30 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
01.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (40')
01.05 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
01.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
01.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
01.30 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
01.30 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
02.05 4D: Elä­mä­ni on yh­tä orgasmia
02.05 Uu­si elä­mä etelässä
02.05 Uu­si elä­mä etelässä
02.30 Uu­si elä­mä etelässä
3
03.05 Aust­ra­lian rajalla
03.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
03.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.