Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
9
10.00 4D: Tah­don syödä taloni
10.00 4D: Sek­si­käs somea varten
So­me­julk­kis Ryan on kou­kus­sa rus­ketukseen...
10.00 Haa­pa­sa­lo ja kaverit
Vil­le Haa­pa­sa­lo ta­paa Teu­vo Hak­ka­rai­sen Pariisissa,..
10.00 Haa­pa­sa­lo ja kaverit
Vil­le Haa­pa­sa­lo löy­tää Ar­man Ali­za­din Ber­lii­nin muu­rin itäpuolelta...
10.00 Haa­pa­sa­lo ja kaverit
10.00 Jaksa paremmin
10.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
10.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
10.55 Tulossa...
10.55 Tulossa...
11.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ra­ja-ase­mal­le saa­puu ka­na­da­lainen mies,..
11.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
12
12.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
12.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
12.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ra­ja-ase­mal­le saa­puu ka­na­da­lainen mies,..
su: Ra­ja-ase­mal­la tar­kas­tuk­seen va­li­koi­tuu pariskunta,.. Tul­li­vir­kai­li­joil­la riit­tää tekemistä,..
12.30 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
13.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Karjalassa
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Pau­la No­ro­sel­la on myyn­nis­sä ar­vo­kas­ta Yki Num­mi -designia...
13.00 Tankkaustarinat
13.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
Nor­fol­ki­lai­set ho­tel­lin­pi­tä­jät Ad­rian ja Sha­ron jän­nit­tä­vät uu­den ra­vin­to­lan­sa avajaisia...
su: Mic­hèal and Da­niel­le muut­ti­vat Bel­fas­tis­ta Au­rin­ko­ran­ni­kol­le ja pe­rus­ti­vat ir­lan­tilaispubin, Ho­tel­lin­pi­tä­jät Ad­rian ja Sha­ron pää­se­vät kauan kai­va­tul­le lomalle,..
13.30 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Karjalassa
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
14.00 MM 95: Ta­kai­sin Leijonaksi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
14.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
14.30 Uu­si elä­mä etelässä
15
15.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ke: Haw­kien vuo­het saa­pu­vat juu­ri so­pi­vas­ti val­mis­tu­vaan uu­teen talliinsa,..
to: Ja­son läh­tee joel­le opet­ta­maan lap­sil­leen sel­viy­ty­mistaitoja,..
15.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
Kun Ta­niaa kiu­sat­tiin kou­lus­sa tuu­hei­den kul­ma­kar­vo­jen ta­kia, hän tart­tui toi­meen ja ke­hit­ti geelin,..
su: Si­joi­tus­ta hae­taan muun muas­sa uu­den­lai­sel­le kun­toi­lu­vä­li­neel­le ja ah­dis­tus­ta hel­pot­ta­vil­le tarroille. Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään su­per­ruo­kaa tar­joa­va yritys,..
15.30 Vuo­rien sankarit
Haw­kien ret­ki­kun­ta ko­kei­lee ka­laon­neaan bam­buvavoilla,..
16.00 Suo­rinta reittiä
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (41')
ke: Mat­ka jat­kuu Vaasaan,..
to: Suo­rin­ta reit­tiä ran­tau­tuu his­to­rial­li­seen Porvooseen...
16.30 MM 95: Ta­kai­sin Leijonaksi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ti: Kun Ta­niaa kiu­sat­tiin kou­lus­sa tuu­hei­den kul­ma­kar­vo­jen ta­kia, hän tart­tui toi­meen ja ke­hit­ti geelin,..
to: Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään su­per­ruo­kaa tar­joa­va yritys,..
17.00 Mas­sii­viset muutot
su: Brett ja Hol­lis päät­tä­vät siir­tää van­han puu­kir­kon pi­hal­leen ja teh­dä sii­tä his­to­riaa hen­ki­vän toi­mis­to­rakennuksen.
18
18.00 4D: Var­ta­lon koristelijat
18.00 4D: Ka­tast­ro­faa­li­set kau­neusleikkaukset
18.00 Mas­sii­viset muutot
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
Po­jat ta­paa­vat so­ta­ve­te­raa­ne­ja, jot­ka ovat ke­rän­neet ta­va­raa vuo­si­kymmeniä...
su: Tä­nään kat­sel­laan ku­va­nau­ho­ja Mi­ken ja Fran­kin ke­räi­li­jäu­ran al­kuajoilta... Tä­nään jat­ke­taan en­nen jul­kai­se­mat­to­mien ku­va­nau­ho­jen kat­se­lua Mi­ken ja Fran­kin ke­räi­li­jäu­ran al­kuajoilta...
18.30 Farmi Suomi
. Far­min hiek­ka­tie­tä pit­kin as­te­lee jäl­leen ko­mea jouk­ko jul­ki­suu­des­ta tut­tu­ja hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat roh­keas­ti vas­tan­neet maa­seu­dun kutsuun...
19.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ti: Haw­kien vuo­het saa­pu­vat juu­ri so­pi­vas­ti val­mis­tu­vaan uu­teen talliinsa,..
ke: Ja­son läh­tee joel­le opet­ta­maan lap­sil­leen sel­viy­ty­mistaitoja,..
to: Haw­kien ret­ki­kun­ta ko­kei­lee ka­laon­neaan bam­buvavoilla,..
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Po­jat ta­paa­vat so­ta­ve­te­raa­ne­ja, jot­ka ovat ke­rän­neet ta­va­raa vuo­si­kymmeniä...
ke: Tä­nään kat­sel­laan ku­va­nau­ho­ja Mi­ken ja Fran­kin ke­räi­li­jäu­ran al­kuajoilta...
20.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Dan­nyn pa­jal­la pis­täy­tyy it­se rock­le­gen­da Ali­ce Cooper,..
20.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
20.00 Diili
Pe­li al­kaa ja jouk­kueet suun­taa­vat maa­seu­dun ”rau­haan” myy­mään ka­laa. Va­paa­mat­kus­ta­jil­le ei ole ti­laa kun ka­las­tus­ve­neet ir­toa­vat lai­tu­ris­ta. Ka­lan sa­vus­tuk­sen li­säk­si myös kil­pai­li­jat sa­vus­ta­vat toi­nen toisiaan.
21
21.00 Tulossa...
21.00 Pa­ko - Jan­ne ”Nac­ci” Tran­bergin tarina
21.00 Farmi Suomi
. Far­min hiek­ka­tie­tä pit­kin as­te­lee jäl­leen ko­mea jouk­ko jul­ki­suu­des­ta tut­tu­ja hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat roh­keas­ti vas­tan­neet maa­seu­dun kutsuun...
21.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Mik­sei hän näy­tä Geor­ge Cloo­neyl­ta tai Len­ny Kra­vitziltä?..
21.00 Erikoisjoukot
Aluk­si nel­jä­tois­ta ko­ke­las­ta jou­tuu tais­te­lu­su­kel­ta­jien huk­ku­mis­tes­tiin se­kä ras­kaal­le suo-mars­sil­le. Sal­do­na on nyr­jäh­tä­nyt pol­vi ja ai­votärähdys.
21.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Maail­ma muut­tuu, so­siaa­li­nen me­dia muut­tuu ja asen­teet muuttuvat...
21.05 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Dan­nyn pa­jal­la pis­täy­tyy it­se rock­le­gen­da Ali­ce Cooper,..
21.30 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Maail­ma muut­tuu, so­siaa­li­nen me­dia muut­tuu ja asen­teet muuttuvat...
22.05 4D: Ir­lan­nin On­ly­Fans-tähdet
Oh­jel­mas­sa tu­tus­tu­taan ir­lan­ti­lai­siin On­ly­Fans-esiin­ty­jiin, jot­ka kertovat,..
22.00 4D: Lyö it­se­si lä­pi OnlyFansissa
Alex Sim-Wi­se on mal­li ja On­ly­Fans-si­säl­löntuottaja,..
22.00 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat Tom­mi Yli­mäi­nen, Tee­mu Vesterinen,..
22.00 Erikoisjoukot
Julk­kis­ko­ke­laat koh­taa­vat pel­kon­sa, kun tu­lee käs­ky pu­dot­tau­tua he­li­kop­te­ris­ta. Hy­po­ter­miaa vas­taan tais­tel­laan jää­kyl­mäs­sä vedessä...
22.30 Tulossa...
22.30 Tulossa...
22.30 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Mik­sei hän näy­tä Geor­ge Cloo­neyl­ta tai Len­ny Kra­vitziltä?..
22.35 Mad­ventures Suomi
Mad­ven­tu­re­sin toi­nen reis­su lä­pi suo­men hul­luim­pien hei­mo­jen alkaa!..
22.35 Mad­ventures Suomi
Mad­ven­tu­re­sin toi­nen reis­su lä­pi suo­men hul­luim­pien hei­mo­jen alkaa!..
23.05 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
23.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
23.00 4D: Ir­lan­nin On­ly­Fans-tähdet
Oh­jel­mas­sa tu­tus­tu­taan ir­lan­ti­lai­siin On­ly­Fans-esiintyjiin,..
23.35 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
23.35 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.30 4D: Lyö it­se­si lä­pi OnlyFansissa
0
00.05 Vuo­rien sankarit
00.00 Vuo­rien sankarit
00.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
00.35 Vuo­rien sankarit
00.35 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
01.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
01.00 Mas­sii­viset muutot
01.00 Lahko
01.35 Mas­sii­viset muutot
01.35 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
02.05 4D: Var­ta­lon koristelijat
02.05 Uu­si elä­mä etelässä
02.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
02.35 Uu­si elä­mä etelässä
02.35 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
3
03.05 Aust­ra­lian rajalla
03.05 Aust­ra­lian rajalla
03.35 Aust­ra­lian rajalla